Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 575/2023

Αριθμός     575/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα  4ο

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Φωτεινή Μάμαλη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την …………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

Α) ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ : ……….., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά της Δικηγόρο Προξενιά Καρτσωνάκη.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ :  Ανώνυμης  τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……» που εδρεύει στην Αθήνα (……….) (ΑΦΜ …………) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

Β) ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……….» και το διακριτικό τίτλο «…….», πρώην με την επωνυμία «……….» (………..) και διακριτικό τίτλο «………..), η οποία εδρεύει στο …… Αττικής (οδός ………), με ΑΦΜ ……….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αδειοδοτηθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τον νόμο 4354/2015, δυνάμει της με αριθμ. 220/1/13.03.2017 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων [υπ’ αριθμ. 880/16.3.2017 ΦΕΚ (τ. Β’), η οποία ενεργεί με την ιδιότητά της ως μη δικαιούχου και μη υπόχρεου διαδίκου, διαχειρίστριας των απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «………..» (…………..), που εδρεύει στην Ιρλανδία, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Η ανωτέρω εταιρεία ειδικού σκοπού, κατέστη ειδική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας υπό την επωνυμία «…………» (ΑΦΜ …….), κατόπιν μεταβίβασης στο πλαίσιο τιτλοποίησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3156/2003, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά της Δικηγόρο Δήμητρα Κυριακοπούλου [ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ].

ΥΠΕΡ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ……..) με ΑΦΜ …………, νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο Δικηγόρο.

ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ……………….. η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά της Δικηγόρο Προξενιά Καρτσωνάκη.

Η υπό στοιχ Α εκκαλούσα-Β καθ΄ ης η πρόσθετη παρέμβαση άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από  29.5.2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ……../2020 ανακοπή, καθώς και τους από  23.6.2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………./2020) πρόσθετους λόγους ανακοπής, επί των οποίων (ανακοπής και προσθέτων αυτής λόγων) εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ.  2739/2020 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που  απέρριψε την ανακοπή και τους πρόσθετους αυτής λόγους.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου η ανακόπτουσα και ήδη υπό στοιχ Α εκκαλούσα-Β καθ΄ ης η πρόσθετη παρέμβαση με την από 20.5.2021 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ……./2021-……../2022) έφεσή της, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η ήδη προσθέτως παρεμβαίνουσα ανώνυμη εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από  9.5.2023 (ΓΑΚ/ΕΑΚ  …………/2023) αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων,  αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό κρίση από 20.5.2021 (αριθ.καταθ. ………./2022) έφεση κατά της υπ’ αριθμ. 2739/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων, κατά την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρ. 614 επ, 591 παρ. 1 περ.γ΄, 933 παρ. 1 και παρ. 3, 934 παρ.περ.α΄, 937 παρ. 3, όπως το τελευταίο άρθρο ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το Ν. 4335/2015), έχει ασκηθεί αρμοδίως και νομότυπα με την κατάθεση δικογράφου της στη Γραμματεία του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου (άρθ. 19, 495 παρ. 1, 2, 511, 513 παρ.1β, 516, 517 εδ.α΄ Κ.Πολ.Δ), εντός της καταχρηστικής προθεσμίας του άρθρου 518 παρ. 2 (ημερομηνία δημοσίευσης της εκκαλούμενης 14.8.2020 και ημερομηνία κατάθεσης της υπό κρίση έφεσης 20.5.2021) και από τη δικογραφία δεν προκύπτει λόγος απαράδεκτου, κατ’ άρθρο 520 παρ. 1 σε συνδυασμό με τα άρθρα 118 έως 120 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί, κατά την ίδια διαδικασία, ως προς το παραδεκτό, το νόμιμο και το κατ’ ουσίαν βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ) ερήμην της εφεσίβλητης Τράπεζας, η οποία κατά την εκφώνηση της από τη νόμιμη σειρά του πινακίου, δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να είναι και αυτή παρούσα (άρθ. 271, 524 παρ. 4 εδ.α΄Κ.Πολ.Δ, βλ.την υπ’ αριθ. ….΄/15.11.2022 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Περιφερείας Εφετείου Αθηνών, ………..), δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής έχει καταβληθεί το υπ’ αριθ. ………….. παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ, που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 495 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ.

Με την από 20.6.2019 ανακοπή και τους από 24.2.2020 πρόσθετους λόγους ανακοπής, η ανακόπτουσα, ζήτησε, για τους σε αυτά ιστορούμενους λόγους (ανακοπή και πρόσθετους αυτής λόγους), να ακυρωθεί η επισπευδόμενη, σε βάρος της από την καθ’ ής διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, βάσει της υπ’ αριθ. …../31.1.2020 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών ……….., και του υπ’ αριθ. …./10.2.2020 αποσπάσματος της υπ’ αριθμ. …./31.1.2020 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή και να ακυρωθεί επίσης η από 15.1.2020 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου απογράφου της υπ’ αριθ. ……/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επί της ανακοπής αυτής και των πρόσθετων αυτής λόγων, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2739/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία, απέρριψε την ανακοπή και τους πρόσθετους αυτής λόγους, ελλείψει εννόμου συμφέροντος, για το λόγο ότι, κατ’ άρθρο 935 Κ.Πολ.Δ, οι προβαλλόμενοι με τα άνω δικόγραφα λόγοι ήταν γεννημένοι και μπορούσαν να προταθούν με το δικόγραφο της από 7.2.2020 (αριθ.καταθ. ………../10.2.2020) ανακοπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’ αριθ. ……/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της από 15.1.2020 επιταγής προς πληρωμή, η συζήτηση της οποίας δνε έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και απέρριψε την ένσταση εκ του άρθρου 281 Α.Κ προεχόντως ως αόριστη. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται η ανακόπτουσα – εκκαλούσα, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ζητεί την εξαφάνισή της, προκειμένου να γίνει δεκτή η από 29.5.2020 ανακοπή της και οι από 23.6.2020 πρόσθετοι αυτής λόγοι, και να καταδικαστεί η εφεσίβλητη στην πληρωμή της δικαστικής της δαπάνη.

Περαιτέρω, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  “…………..”, με ιδιαίτερο δικόγραφο που κατέθεσε στην Γραμματεία του Εφετείου Πειραιά με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ……../11.5.2023 και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην εκκαλούσα και την εφεσίβλητη [(υπέρ της οποίας, η πρόσθετη παρέμβαση, βλ.τις υπ’ αριθ. ……../17.5.2023 και ……/16.5.2023, εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών περιφερείας Εφετείου Αθηνών, ………… και της δικαστικής επιμελήτριας περιφερείας Εφετείου Αθηνών, …………., αντιστοίχως) άσκησε το πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της εφεσίβλητης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “………..” επικαλούμενη ως έννομο συμφέρον της το γεγονός ότι είναι νόμιμη διαχειρίστρια της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία “……………” ειδικής διαδόχου της εφεσίβλητης τραπεζικής εταιρείας, υπέρ και κατά της οποίας ισχύει το δεδικασμένο από την παρούσα δίκη (άρθ. 325 Κ.Πολ.Δ). Πλην όμως, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα, δεν προκύπτει: α)οι επιχειρηματικές απαιτήσεις από δάνεια και πιστώσεις που μεταβιβάστηκαν με την από 17.12.2021 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων από την ……….. στην αλλοδαπή εταιρεία απόκτηση αυτών με των επωνυμία “…………….”  και η καταχώρηση αυτών στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, δυνάμει της από 17.12.2021 σύμβασης μεταβίβασης απαιτήσεων (αριθ.πρωτ. …./20.1.2022/ τ……., Τ.Μ …/…..), β)Το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της άδειας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, της εταιρείας με την επωνυμία “…………….”, γ)Αντίγραφα των καταχωρηθέντων αποσπασμάτων του παραρτήματος της από 17.12.2021 σύμβασης στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών, από τα οποία προκύπτει ότι η απαίτηση για την οποία επιχειρείται αναγκαστική εκτέλεση από τη με αριθμό ……………. σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής περιλαμβάνεται στις εκχωρηθείσες απαιτήσεις, η είσπραξη και διαχείριση της οποίας ανατέθηκε από την άνω εταιρεία απόκτησης απαιτήσεων στην προσθέτως παρεμβαίνουσα, και κατά συνέπεια, δεν δύναται να θεμελιωθεί η διαδικαστική προϋπόθεση του εννόμου συμφέροντος αυτής, και η υπό κρίση αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “………………” είναι απαράδεκτη, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 80, 83 Κ.Πολ.Δ και ως εκ τούτου απορριπτέα. Η δικαστική δαπάνη, πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ αυτής και της παρισταμένης διαδίκου, λόγω της δυσχέρειας στην ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν από το Δικαστήριο.

Περαιτέρω, ο καθ’ ού η διαταγή πληρωμής και η επιταγή προς πληρωμή μπορεί, αντί της σωρεύσεως των δύο ανακοπών στο ίδιο δικόγραφο, να επιλέξει ή να είναι υποχρεωμένος ,αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 218 Κ.Πολ.Δ, να ασκήσει διαδοχικά, δεδομένου ότι για την παραδεκτή άσκησή τους προβλέπεται και διαφορετικές προθεσμίες. Η διαδοχική αυτή άσκηση των δύο ανακοπών, ακόμη και αν στηρίζονται ακριβώς στους ίδιους λόγους που σχετίζονται με την απαίτηση, δεν θέτει  ζήτημα εκκρεμοδικίας, λόγω της διαφοράς των αιτημάτων τους, αφού με την ανακοπή του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ ζητείται η ακύρωση της διαταγής πληρωμής, ενώ με την ανακοπή του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ ζητείται αποκλειστικά η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι η ακύρωση της διαταγής πληρωμης. Έτσι, στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων ως προς την απαίτηση μπορεί να αποφευχθεί μόνο με την προβλεπόμενη στο άρθρο 249 Κ.Πολ.Δ αναστολή της δίκης (Χ.Απαλαγάκη/Στ.Σταματόπουλος Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνεία κατ’ άρθρο μετά τους Ν.4842 και 4855/2021, άρθρο 933 σελ. 3004 αρ. 41, Στ.Πανταζόπουλος ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ, σελ. 211 επ.).

Στην προκειμένη περίπτωση, με τους πρώτο, δεύτερο, τρίτο, έκτο, όγδοο, (που συμπληρώνεται με τον έκτο λόγο και την προβαλλόμενη εκ του άρθρου 281 ΑΚ ένσταση), πρόσθετο λόγο ανακοπής, δεύτερο πρόσθετο λόγο ανακοπής που συμπληρώνει τον δεύτερο λόγο ανακοπής, τρίτο πρόσθετο λόγο ανακοπής,  τέταρτο  πρόσθετο λόγο, πέμπτο πρόσθετο λόγο ανακοπής, έβδομο πρόσθετο λόγο ανακοπής και όγδοο πρόσθετο λόγο ανακοπής, η ανακόπτουσα επικαλείται ακυρότητα της εκτελεστικής διαδικασίας που επισπεύδεται δυνάμει της από 15.1.2020 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αριθ. …./2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της με αιρθ. …./2020 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή Εφετείου Αθηνών ……….., και του υπ’ αριθ. ……/2020 αποσπάσματος της ως άνω κατασχετήριας έκθεσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή,  ήτοι ακυρότητα της απαίτησης που υποστηρίζει τον εκτελεστό τίτλο (………./2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) που συνεπιφέρει και την ακυρότητα της προσβαλλόμενης από 15.1.2020 επιταγής προς πληρωμή, την οποία ακυρότητα στηρίζουν και οι λόγοι που εκθέτει και στην από 7.2.2020 (αριθ.καταθ. ………./2020) ανακοπή της (άρθρο 632 Κ.Πολ.Δ) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 9.6.2026. Επομένως, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας, δεδομένου ότι οι λόγοι της υπό κρίση ανακοπής του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ ανάγονται στην εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, ήτοι της υπ’ αριθ. ………../2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της αρξάμενης αναγκαστικής εκτέλεσης και ανεξαρτήτως του εάν ταυτίζονται εν όλω, με τους εκτιθέμενους στην από 7.2.2020 ανακοπή κατά της παραπάνω διαταγής και της από 15.1.2020 επιταγής προς πληρωμή, πρέπει, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για την εναρμόνιση των δικαστικών κρίσεων και προς αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων, να ανασταλεί η παρούσα δίκη κατ’ άρθρο 249 Κ.Πολ.Δ μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της δίκης επί της προαναφερόμενης ανακοπής του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ κατά της υπ’ αριθ. ……/2014 διαταγής πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, συνεπώς, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του, απέρριψε ως απαράδεκτη ελλείψει εννόμου συμφέροντος την υπό κρίση ανακοπή σε σχέση με τους ως άνω προβαλλόμενους σε αυτή (ανακοπή 933 Κ.Πολ.Δ), κατ’ άρθρο 935 Κ.Πολ.Δ, λόγους και ως αόριστο τον λόγο ανακοπής εκ του άρθρου 281 ΑΚ, με τα ιστορούμενα περιστατικά, συνδεόμενα, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου με τον έκτο και όγδοο λόγο της κρινόμενης ανακοπής, εσφαλμένα εφάρμοσε και ερμήνευσε τις διατάξεις των άρθρων 935, 632, 933, 249 Κ.Πολ.Δ, και πρέπει, κατά παραδοχή ως βάσιμου κατ’ ουσίαν του πρώτου λόγου της υπό κρίση εφέσεως, να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση και αφού κρατηθεί και δικαστεί η από 20.6.2019 ανακοπή του άρθρου 933 Κ.Πολ.Δ και οι από 24.2.2020 πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, να αναβληθεί, κατ’ άρθρο 249 Κ.Πολ.Δ, η συζήτησή τους, εωσότου περατωθεί τελεσίδικα η δίκη επί της από 7.2.2020 ανακοπής κατά της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει ως απαράδεκτη την από 9.5.2023 (αρ.καταθ. …………./2023) αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “………….”.

Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη.

Δικάζει ερήμην της εφεσίβλητης Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “………….”.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την από 20.5.2021 (αριθ.καταθ. ………./20.5.2021) έφεση κατά της υπ’ αριθ. 2739/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Εξαφανίζει την υπ’ αριθ. 2739/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Κρατεί και δικάζει επί της από 20.6.2019 (αριθ.καταθ. ………/26.6.2019) ανακοπής και των από 24.2.2020 (αριθ.καταθ. …………/24.2.2020) πρόσθετων λόγων ανακοπής.

Αναβάλλει κατά τα λοιπά τη συζήτηση της ένδικης ανακοπής και των πρόσθετων αυτής λόγων εωσότου περατωθεί τελεσίδικα η δίκη επί της από 7.2.2020 (αριθ.καταθ. ………/2020) ανακοπής του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ κατά της υπ’ αριθ. ………../2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έχει ασκηθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις 5 Οκτωβρίου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κι αντ΄ αυτής  λόγω

μεταθέσεως

και αναχωρήσεώς της,

ο Πρόεδρος του

Τριμελούς Συμβουλίου

Διεύθυνσης του Εφετείου

Πειραιώς, Ιωάννης

Αποστολόπουλος,

Πρόεδρος Εφετών