Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 694/2023

Αριθμός     694/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα 2ο

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χρυσή Φυντριλάκη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα   Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  ………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: …………., με την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……….»  (ΑΦΜ  ……….), κατοίκου ……… Αττικής (οδός ……..), η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) …….. 2) …………, ενεργούντος ατομικώς και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων του, ………, με την ιδιότητά τους, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμων της αποβιώσασας την 18η.1.2020 …….., κατοίκου  ….. Αττικής (οδός …….) (ΑΦΜ …….), 3) ……., κατοίκου ……. Αττικής (οδός ………)  (ΑΦΜ …….), 4) …….., κατοίκου ….. Αττικής (οδός ……) (ΑΦΜ ………), 5) …………, κατοίκου ……. Αττικής (οδός ……) (ΑΦΜ …….) και 6) ……… (οδός ……..) (ΑΦΜ ……..), οι οποίοι δεν εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Με την από  12.9.2023 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/2023) Πράξη του Εφέτη Πειραιώς Σωκράτη Γαβαλά, ζητείται η αυτεπάγγελτη διόρθωση (συμπλήρωση) της με αριθ.  127/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, για την σε αυτήν αναφερόμενα σφάλματα (παραλείψεις). Δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την διάταξη του άρθρου 315 ΚπολΔ  «αν από παραδρομή κατά την σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το Δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή  και αυτεπαγγέλτως να την διορθώσει με νέα αποφασή του.»  Από την διάταξη αυτή  προκύπτει ότι η διόρθωση της  αποφάσεως  προϋποθέτει οτι κατά την σύνταξη της παρεισέφρησαν από παραδρομή σφάλματα οφειλόμενα σε ασυμφωνία μεταξύ του θελημένου και του διατυπωθέντος στην απόφαση ή σε μαθηματικό υπολογισμό ή ότι το διατακτικό διατυπώθηκε από παραδρομή ελλιπώς ή ανακριβώς, ώστε να μήν αποδίδεται σ΄αυτό η διατυπωθείσα στο σκεπτικό βούληση του Δικαστηρίου ( ΟλΑΠ 22/2004,ΕλλΔνη 45.1332, ΟλΑΠ5/1992). Αντικείμενο της διορθώσεως είναι οι  παραδρομές του Δικαστή. Παραδρομή δε, υπαρχει  οταν η διατύπωση της απόφασης δεν αποδίδει αυτό που πράγματι είχε σκεφτεί ο δικαστής όταν την συνέτασσε. Τα σφάλματα αυτά πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το σύνολο της αποφάσεως και των στοιχείων της δίκης με τα οποία ορίζεται  το περιεχόμενο αυτής, από τα πρακτικά, τις προτάσεις και τα δικόγραφα γενικά των διαδίκων.

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση-πράξη διόρθωσης  ζητείται να  διορθωθεί η   με αριθμό  127/2023  απόφαση   του Μονομελούς Εφετείου  Πειραιώς,  η οποία εξεδόθη επί της με γενικό αριθμό κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιώς  ………../2021 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης ……./2021 εφέσεως της ………….  η οποία παραστάθηκε  στο ακροατήριο με  την πληρεξούσια δικηγόρο της …………  κατά των 1) ……… 2) …….. ..  ενεργούντος ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των ανηλικων τέκνων του, ……  και …………, 3) ………….,  4) ………., 5) ……., 6) ………..  που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσια  δικηγόρο τους  ………..,  ως  προς τα αναφερόμενα σ΄αυτή σημεία του  προεισαγωγικού τμήματος της ανωτέρω απόφασης. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αυτή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου που έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα και (αρθρο 315 ΚΠολΔ) και κατά την τακτική  διαδικασία  κατά την οποια εκδικάστηκε και η αίτηση  επι της οποίας εκδόθηκε και η απόφαση της οποίας διώκεται η διόρθωση (αρθρο 318 παρ 1 ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη στηρίζεται στις αναφερόμενες στην αρχή της παρούσας διατάξεις καθώς και σε κείνες των άρθρων 317,318 και 320 ΚΠολΔ)  και  πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ΄ουσίαν ερήμην των διαδίκων, οι οποίοι ενώ κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, όπως και η  δικηγόρος  ………..,   όπως προκύπτει από τις  με ημερομηνία 28-9-2023  και 19-10-2023 (επτά)  εκθέσεις επίδοσης  του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, ………, δεν παραστάθηκαν κατά την συζήτηση της υπόθεσης.

Από την με αριθμό 127/2023 απόφαση του  Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, τα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και όλα τα έγγραφα του φακελου,  προκύπτουν τα ακόλουθα:  Κατά την συζήτηση  της με γενικό αριθμό κατάθεσης στη γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιώς ………/2021 και με ειδικό αριθμό κατάθεσης …………/2021 εφέσεως της …………..  η οποία παραστάθηκε  στο ακροατήριο με  την πληρεξούσια δικηγόρο της  ……..  κατά των 1) . ……………… 2) ………  ενεργούντος ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα των ανηλικων τέκνων του, ……  και ……, 3) ………,  4) ……….  5) ……….. και 6) ……….., οι εφεσίβλητοι  εκπροσωπήθηκαν από την  πληρεξούσια  δικηγόρο τους  …………… Ωστόσο, από παραδρομή παραλείφθηκε  στο προεισαγωγικό τμήμα της ανωτέρω απόφασης να αναγραφεί ότι  οι εφεσίβλητοι εκπροσωπήθηκαν κατά την συζήτηση της υπόθεσης από την ανωτέρω δικηγόρο. Συνεπώς, πρέπει να διορθωθεί η ανωτέρω απόφαση  ως προς το σφάλμα αυτό, το οποίο προκύπτει από τα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου  με την συμπλήρωση  στο προεισαγωγικό τμήμα της απόφασης του ονόματος αυτής.

ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ  την με αριθμό  127/2023 απόφαση  του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς   στο  προεισαγωγικό τμήμα αυτής  ως εξής:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ  στην σελίδα 2  και  στον  στίχο 15ο  την φράση                 «οι οποίοι, απαντες (1-6) εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους, …………»

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις  19 Δεκεμβρίου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ