Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 702/2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4ο τμήμα

Αριθμός  απόφασης :   702/ 2023

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(4ο τμήμα)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Θεώνη Μπούρη, Πρόεδρο Εφετών, Σοφία Καλούδη, Εφέτη, Δημήτριο Καβαλλάρη, Εισηγητή Εφέτη και από τη Γραμματέα Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  ……….  για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ………….. ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κατσακιώρη (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

ΤΟΥ  ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΟΥ  : …………. ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό του δικηγόρο Απόστολο Παπαχαράλαμπο.

O ενάγων και ήδη εφεσίβλητος άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς  την από 22.7.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Γ.Α.Κ./ΕΑΚ: ………../2019 αγωγή. Επ΄αυτής εκδόθηκαν οι με αρ. 931/2021 μη οριστική και η με αρ. 1304/2022 οριστική απόφαση του παραπάνω Δικαστηρίου.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του παρόντος  Δικαστηρίου, ο  εναγόμενος και ήδη εκκαλών, με την από 8-6-2022 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../2022 έφεση,   η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην  αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, αφού αυτή εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, παραστάθηκαν όπως αναφέρθηκε  και  αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 8-6-2022 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ ………../2022 έφεση του εναγόμενου και ήδη εκκαλούντος,  στρεφόμενη κατά της με αρ. 1304/2022 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε με την  τακτική διαδικασία,  έχει ασκηθεί νομότυπα κι εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι  η εκκαλούμενη απόφαση επιδόθηκε στις 24.5.2022 (βλ. επισημείωση του δικ. επιμελητή στο αντίγραφο της απόφασης), η δε κρινόμενη έφεση ασκήθηκε στις 21.6.2022 στη Γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου   (άρθρο 518 παρ.1 ΚΠολΔ). Για το παραδεκτό αυτής έχει κατατεθεί το αντίστοιχο παράβολο,  με βάση τη διάταξη του άρθρου 495 αρ.4 ΚΠολΔ (βλ. το με αρ.   … …….. e paravolo  ποσού 150 €). Επομένως, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, κατά την ίδια διαδικασία (άρθρο 533 § 1 ΚΠολΔ).

Με την από 22.7.2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης Γ.Α.Κ./ΕΑΚ: ………../2019 αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση,  ο ενάγων και ήδη  εφεσίβλητος εξέθετε ότι καθώς ο ίδιος  είναι  εγκατεστημένος από ετών στις Η.Π.Α. χορήγησε στον αδελφό του  αρχικό πρώτο εναγόμενο  το με αρ.  …./18-7-1996 πληρεξούσιο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη τις αναλυτικά αναφερόμενες σ΄αυτό εξουσίες,  προκειμένου  ο πρώτος εναγόμενος να  τον εκπροσωπήσει για την απόκτηση της   κληρονομιαίας περιουσίας του πατέρα τους …………  και τη διανομή αυτής μεταξύ των αδελφών  με σύσταση οριζοντίων  ιδιοκτησιών. Ότι, σε εκτέλεση του  ως άνω πληρεξουσίου, ο αρχικός πρώτος  εναγόμενος αποδέχθηκε για λογαριασμό του (ενάγοντος) την κληρονομιαία περιουσία του πατέρα τους, με την υπ’ αριθμ. ……./8-8-1996 πράξη αποδοχής κληρονομίας του συμβολαιογράφου Νίκαιας ……… που  μεταγράφηκε νόμιμα, και τον αντιπροσώπευσε στην υπ’ αριθμ. ………../8-8-1996 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής οριζοντίων ιδιοκτησιών του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα, για την πολυώροφη οικοδομή επί της οδού ………….,  στον ……. Αττικής, με βάση την οποία (διανομή) ο ενάγων  έλαβε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, εκτός άλλων,  το διαμέρισμα του 3ου ορόφου αυτής επιφάνειας 45,95 τ.μ., όπως ειδικότερα περιγράφεται, και το οποίο περιήλθε σε αυτόν κατά τον εκτιθέμενο παράγωγο τρόπο. Ότι, όμως,  ο άνω αρχικός  εναγόμενος δεν περιορίστηκε στην εκτέλεση των εντολών που του είχε αναθέσει ο ενάγων με το ως άνω πληρεξούσιο έγγραφο κι ενώ μετά την κατάρτιση των αναφερομένων συμβολαιογραφικών πράξεων είχε εκλείψει  κάθε  λόγος χρησιμοποίησής  του,  αλλά ενεργώντας με βάση το ίδιο πληρεξούσιο, ως αντιπρόσωπός του, μετά παρέλευση 6 ετών προέβη στη μεταβίβαση λόγω δωρεάς του ανωτέρω διαμερίσματος με το υπ’ αριθμ. ………/8-7-2002 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού … …, που μεταγράφηκε νόμιμα, στη μητέρα των διαδίκων …., χήρα ………., το γένος ……….., ενώ  αυτή διήνυε το 80ο έτος της ηλικίας της. Ότι η τελευταία μερικούς  μήνες   αργότερα, έσπευσε να  μεταβιβάσει λόγω δωρεάς το ανωτέρω διαμέρισμα στον δεύτερο εναγόμενο, υιό του πρώτου  και εγγονό της,  με το με αρ. …../24.2.2003  συμβόλαιο δωρεάς της ιδίας  συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα.  Ότι κατόπιν άσκησης από τον ενάγοντα  της από 5-2-2006 και με αριθμό κατάθεσης …../2006 αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς κρίθηκε τελεσίδικα με την με αρ. 735/2018 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιώς που επικύρωσε την με αρ. 1825/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, ότι η άσκηση του δικαιώματος της πληρεξουσιότητας, που δόθηκε στον αρχικό πρώτο εναγόμενο,  για την προαναφερόμενη  μεταβίβαση λόγω δωρεάς του διαμερίσματος του ενάγοντος στη μητέρα αυτού  έγινε κατά κατάχρηση αυτής, με μοναδικό σκοπό να περιέλθει  το διαμέρισμα στον δεύτερο εναγόμενο υιό του πρώτου και απαγγέλθηκε η ακυρότητα  του άνω πληρεξουσίου και είναι άκυρη και δεν δεσμεύει τον ενάγοντα. ¨Ότι μετά το θάνατο της μητέρας των διαδίκων …………., στις 29.1.2004 μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αυτής ήταν ο ενάγων και ο πρώτος εναγόμενος, ώστε ο τελευταίος νομιμοποιείται παθητικά για την αναγνώριση της ακυρότητας του άνω συμβολαίου δωρεάς (με αρ. ……./8-7-2002 της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού …………). Ότι από την παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά του πρώτου εναγόμενου,  όπως κρίθηκε τελεσίδικα με την άνω απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, την οποία γνώριζε   ο δεύτερος εναγόμενος, ο οποίος ήταν κακόπιστος, απέκτησε ο τελευταίος το ως άνω  οροφοδιαμέρισμα του ενάγοντος, χωρίς όμως να καταστεί κύριος αυτού, αφού αυτό  ουδέποτε είχε     περιέλθει κατά κυριότητα στην  μητέρα των διαδίκων,  βάσει της άνω δωρεάς που κατάρτισε  ο πρώτος εναγόμενος ως αντιπρόσωπος του ενάγοντος.   Με βάση το ιστορικό αυτό ζήτησε : α) να αναγνωρισθεί ότι είναι άκυρη η δικαιοπραξία που περιέχεται στο με αρ. ………/8-7-2002 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού …………, που μεταγράφηκε νόμιμα, β) να αναγνωρισθεί η μη ύπαρξη έννομης σχέσης,  ελλείψει δικαιώματος κυριότητας της δωρεοδόχου μητέρας του ενάγοντος και του δεύτερου εναγόμενου, που συμβλήθηκαν στο με  αρ. …/24.2.2003  συμβόλαιο δωρεάς της ιδίας  συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα. γ) να αναγνωρισθεί ότι το επίδικο διαμέρισμα ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του ενάγοντος και να διαταχθεί η απόδοσή του. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο,  με την εκκαλούμενη με αρ. 1304/2022 απόφασή του, αφού έκρινε ότι μετά το θάνατο του πρώτου εναγόμενου και τη διακοπή δίκης που είχε διαταχθεί με την  αρ. 923/2021 μη οριστική απόφαση, νομίμως συνεχίζεται η δίκη στο πρόσωπο του δεύτερου εναγόμενου με την ιδιότητά του και ως μοναδικού εξ αδιαθέτου κληρονόμου του πρώτου, απέρριψε ως απαράδεκτη τη σωρευόμενη στο δικόγραφο αρνητική αναγνωριστική αγωγή και διεκδικητική αγωγή κυριότητας (υπό στοιχ.β και γ αιτήματα) λόγω μη  εγγραφής της στα βιβλία διεκδικήσεων και έκανε δεκτή την αγωγή ως προς το (α) αίτημά της, αναγνωρίζοντας την ακυρότητα της περιεχόμενης δικαιοπραξίας στο με αρ. ………/8-7-2002 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού ……….., που μεταγράφηκε νόμιμα.  Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται ο δεύτερος εναγόμενος και ήδη εκκαλών για λόγους που ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή του νόμου κι εκτίμηση των αποδείξεων, ενώ ο ενάγων για το μέρος που απορρίφθηκε η αγωγή του δεν έχει ασκήσει έφεση.

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 286 περ.α’, 287 και 290 του ΚΠολΔ, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των άρθρων 1846 και 1847 του ΑΚ, προκύπτει ότι η δίκη διακόπτεται όταν μετά την άσκηση αγωγής και μέχρι να τελειώσει η προφορική συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση αποβιώσει κάποιος διάδικος. Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο, με επίδοση δικογράφου ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός ακροατηρίου κατά την επιχείρηση διαδικαστικής πράξεως, από εκείνον που έχει το δικαίωμα να επαναλάβει την δίκη ή και από εκείνον που μέχρι την επέλευση του θανάτου ήταν πληρεξούσιος του θανόντος. Ως διάδικος, υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης στην περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου, νοείται ο καθολικός του διάδοχος (κληρονόμος του). Η επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί, λόγω θανάτου κάποιου διαδίκου, μπορεί να γίνει εκουσίως με ρητή ή σιωπηρά δήλωση των προσώπων τα οποία, ως κληρονόμοι εκείνου, υπεισέρχονται στη δικονομική του θέση. Εφόσον αποδεικνύεται ή συνομολογείται από τον αντίδικο, έστω και σιωπηρώς, η νόμιμη δυνατότητα του προσώπου να διεξάγει τη δίκη στη θέση του διαδίκου, στον οποίο αφορούσε το διακοπτικό γεγονός, δεν απαιτείται ιδιαίτερη συζήτηση περί της επαναλήψεως και η δίκη συνεχίζεται κανονικά (ΑΠ 1494/2021,  ΑΠ 926/2020, ΑΠ 678/2018 www.areiospagos.gr). Στη προκείμενη περίπτωση, μετά την άσκηση της αγωγής απεβίωσε στις 26.8.2019 ο πρώτος εναγόμενος, …………., γεγονός που ανακοίνωσε με τις έγγραφες προτάσεις του ο δεύτερος εναγόμενος χωρίς να δηλωθεί συνέχιση της δίκης από τους κληρονόμους του πρώτου εναγόμενου  και με  υπ’ αριθμ. 931/2021 απόφαση του Δικαστηρίου  διατάχθηκε η βιαία διακοπή της δίκης. Ο ενάγων επανέφερε την υπόθεση με την από με την από 16.6.2021 και  με αρ. καταθ. ΓΑΚ/ΕΑΚ  …………/2021 κλήση του,  στρεφόμενη κατά των: 1) ………., 2) ……….., 3) ………. και 4) ………., με την ιδιότητα αυτών  ως μοναδικών εξ αδιαθέτου κληρονόμων του αρχικού πρώτου εναγόμενου ……….., συζύγου (δεύτερης)  και τέκνων αυτού, του δε πρώτου  ταυτόχρονα και δεύτερου εναγόμενου (βλ. το με αρ. ………/24.9.2018 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου Κορυδαλλού). Οι  δεύτερη, τρίτη και τέταρτος καθ΄ών η κλήση όμως είχαν ήδη αποποιηθεί την επαχθείσα σ’ αυτούς κληρονομιά του πρώτου εναγόμενου (βλ. τις με αρ.  ……/19.12.2019 και ………/19.12.2019 δηλώσεις αποποίησης κληρονομίας που συντάχθηκαν ενώπιον του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Νίκαιας). Μετά την αποποίηση των παραπάνω και συγκεκριμένα της ….. (…) ……………. κλήθηκαν ως εκ αδιαθέτου κληρονόμοι τα τέκνα της ……… και ……….., που είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον ………..  Με την με αρ. 169/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Νίκαιας παρασχέθηκε η άδεια στους γονείς των άνω ανηλίκων  τέκνων  . …… και  ……… να αποποιηθούν την κληρονομία, και ήδη οι ανωτέρω εκπροσωπούμενοι από την δικηγόρο τους,  έχοντας παράσχει σ’ αυτή τη σχετική πληρεξουσιότητα (βλ. το με αρ. ……/27.10.2020 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Κορυδαλλου ………)   αποποιήθηκαν την κληρονομία του πρώτου εναγόμενου . ….. (βλ. την με αρ. ……/30.10.2020 δήλωση αποποίησης κληρονομίας  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νίκαιας).   Κατόπιν αυτών   απέμεινε μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του πρώτου εναγόμενου ο δεύτερος εναγόμενος. Συνεπώς παρόλο που η από 16.6.2021 και  με αρ. καταθ. ΓΑΚ/ΕΑΚ  ………/2021 κλήση απευθύνθηκε και  κατά των   ………… (2ης)  , ……… (3ης)  και  ………… (4ου), ουδέποτε κατέστησαν διάδικοι οι ανωτέρω και  νομίμως επαναλήφθηκε η δίκη μόνο στο πρόσωπο του δεύτερου εναγόμενου ……………., όπως κρίθηκε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με αιτιολογία που συμπληρώνεται από την παρούσα κατ΄άρθρο 534 ΚΠολΔ (ως προς τις αποποιήσεις κληρονομίας  των τέκνων της ……….). Συνεπώς ο πρώτος λόγος της έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

Από τις διατάξεις των άρθρων 160, 211,216, 217 και 229 του ΑΚ προκύπτει, ότι η σύμβαση που συνομολογεί κάποιος ως αντιπρόσωπος άλλου καθ` υπέρβαση των ορίων της πληρεξουσιότητας είναι άκυρη και δεν δεσμεύει τον αντιπροσωπευόμενο που την αποκρούει και δεν την εγκρίνει, γιατί η υπέρβαση αυτή ισοδυναμεί με ενέργεια χωρίς πληρεξουσιότητα. Περαιτέρω, από τις ίδιες διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 200 και 281 ΑΚ, προκύπτει ότι ο αντιπρόσωπος οφείλει να κάνει χρήση της πληρεξουσιότητάς του σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και ότι η πληρεξουσιότητα ως δικαίωμα υπόκειται στη γενική απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησης του άρθρου 281 ΑΚ. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη είναι καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος της πληρεξουσιότητας όταν οι επιχειρηθείσες από τον αντιπρόσωπο πράξεις εμπίπτουν μεν τυπικά μέσα στα όρια της δοθείσης πληρεξουσιότητας, αλλά είναι προφανώς αντίθετες προς τα συμφέροντα του αντιπροσωπευομένου ή τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε η πληρεξουσιότητα, ώστε να προκύπτει ότι ουδέποτε θα επιχειρούσε την πράξη ο αντιπροσωπευόμενος, την αντίθεση δε αυτή προς το συμφέρον του αντιπροσωπευομένου και το σκοπό της πληρεξουσιότητας γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ο τρίτος με τον οποίο συναλλάχθηκε ο πληρεξούσιος. Η  δικαιοπραξία που τελείται από τον  πληρεξούσιο με τη δοθείσα πληρεξουσιότητα, κατά κατάχρηση δικαιώματος,   αντίκειται στο νόμο και είναι άκυρη κατ` άρθρο 174 ΑΚ.   (ΑΠ   109/2019, ΑΠ  539/2015,  ΑΠ 1818/2014, ΑΠ  1600/ 2013,   ΑΠ 1443/2012,  ΑΠ 986/2012). Αν μάλιστα υπήρξε συμπαιγνία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο και τον τρίτο συμβληθέντα,  οι οποίοι  ενήργησαν, ώστε να βλάψουν τα συμφέροντα του αντιπροσωπευόμενου, η οποία υφίσταται και όταν συντρέχει βαρεία αμέλεια του τρίτου,  η δικαιοπραξία είναι άκυρη και ως αντίθετη στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178 βλ. Δωρής στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλο άρθρο 211 αρ.  15, Γεωργιάδης Γενικές Αρχές 2019 σελ.). Στην προκείμενη περίπτωση η αγωγή είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις άνω διατάξεις και σε αυτές των άρθρων, 281, 369, 1033, 1192, 1194 και 1198 ΑΚ. Η νομιμοποίηση του αρχικού πρώτου εναγόμενου (τη δίκη στο πρόσωπο  του οποίου συνεχίζει ο μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του,  δεύτερος εναγόμενος, όπως εκτέθηκε στην προηγούμενη σκέψη) στηρίζεται στο ότι εκτός από μεταβιβάζων στο με αρ. ……../8-7-2002 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού ……….., όπως αναφέρεται στην αγωγή,   είναι εξ αδιαθέτου κληρονόμος της δωρεοδόχου μητέρας του (από κοινού με τον ενάγοντα),    ζητείται δε (α) αίτημα) η αναγνώριση της ακυρότητας της άνω δικαιοπραξίας.  Επισημαίνεται  περαιτέρω, ότι όπως εκτίθεται στην αγωγή, ο πρώτος εναγόμενος προέβη στην συγκεκριμένη δωρεά προκειμένου να καταλήξει το διαμέρισμα στην κυριότητα του υιού του, δεύτερου εναγόμενου,  εν γνώσει αυτού  ο οποίος ήταν κακόπιστος, δηλαδή υπήρξε μεταξύ τους συμπαιγνία, στην οποία αναγκαίως,   όπως εκτιμάται,  συμμετείχε και η μητέρα των διαδίκων (ενάγοντος – πρώτου εναγόμενου), η οποία ως δωρεοδόχος αρχικά και δωρητής μεταγενέστερα γνώριζε ή  όφειλε να γνωρίζει την αντίθεση προς το συμφέρον του ενάγοντος (αναφέρεται το ρήμα «έσπευσε» να μεταβιβάσει το διαμέρισμα στο δεύτερο εναγόμενο και ότι κατά το χρόνο τέλεσης της δικαιοπραξίας ήταν 80 ετών), είτε  ακόμα  ενεργώντας  ως απλό όργανο για τον σκοπό του πρώτου εναγόμενου, που ήταν αντίθετος με το συμφέρον του ενάγοντος. Κατόπιν αυτών οι δεύτερος έως τρίτος λόγοι της έφεσης, που συνίστανται στο ότι η αγωγή έπρεπε να απορριφθεί λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης και μη νόμιμη, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

Από την εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων, που προσκομίστηκαν  με νόμιμη επίκληση  από τους διαδίκους  και ειδικότερα από τις υπ’ αριθμ. …/28-9-2021 και …/28-9-2021 ένορκες  βεβαιώσεις των μαρτύρων …….. και ……….. αντίστοιχα, που εξετάστηκαν με την επιμέλεια του ενάγοντος ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ………, οι οποίες λήφθηκαν μετά από νομότυπη κι εμπρόθεσμη  κλήτευση του δεύτερου εναγόμενου και των λοιπών καλούμενων  (βλ. τις   με αρ. ………/23.9.2021 εκθέσεις επιδόσεως της δικ. επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ………, σε συνδυασμό με την από 23.9.2021 κλήση) γνωστοποίηση στον αντίδικο της ημέρας, της ώρας και του τόπου που οι μάρτυρες θα δώσουν την ένορκη βεβαίωση (άρθρα 421 και 422 ΚΠολΔ), καθώς και από την υπ’ αριθμ. ……../20-9-2021 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος . ………, που εξετάστηκε με την  επιμέλεια του εναγομένου ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κορυδαλλού ……, μετά από νομότυπη κι εμπρόθεσμη  κλήτευση  του ενάγοντος (βλ. την με αρ. …../25.9.2021 έκθεση επιδόσεως της δικ. επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ……… σε συνδυασμό με την από 14.9.2021 κλήση – γνωστοποίηση) και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα για τη  δικαστικών τεκμηρίων και μεταξύ αυτών  των με αρ. …../2011 πρακτικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς επί της οποίας έχει εκδοθεί η με αρ. 5906/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  επί προγενέστερης αγωγής του ενάγοντος με την εκεί  ένορκη κατάθεση της μάρτυρος ……, της με αρ. …./2008 ένορκης βεβαίωσης που ελήφθη με την επιμέλεια του ενάγοντος ενώπιον του Ειρηνοδίκη Λειβαδιάς σε προγενέστερη δίκη μεταξύ των ιδίων διαδίκων,  καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που λαμβάνονται αυτεπάγγελτα υπόψη (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα  πραγματικά περιστατικά : Ο πατέρας του ενάγοντος και του πρώτου εναγόμενου ……….., απεβίωσε, στις 21-12-1979 χωρίς να αφήσει διαθήκη,  καταλίποντας πλησιέστερους συγγενείς τη σύζυγό του ……………., το γένος ……  και τα τέκνα του …… (ενάγοντα), ………. (πρώτο εναγόμενο) και ……., με σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου   πολυώροφης οικοδομής κείμενη στη θέση «………» στον Κορυδαλλό, της περιφέρειας του Δήμου Κορυδαλλού, εντός του σχεδίου πόλεως του Δήμου Κορυδαλλού και επί της οδού ………, επιφανείας 180 τ.μ.. Το άνω ακίνητο είχε αποκτήσει από κοινού με τη σύζυγό του ……………., συγκύρια κατά το άλλο ποσοστό εξ αδιαιρέτου, με  αγορά δυνάμει του υπ’ αριθμ. ……/25-8-1955 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών ……….. ., που μεταγράφηκε νόμιμα. Η σύζυγος αυτού ……………. και μητέρα του ενάγοντος και του πρώτου εναγόμενου αποποιήθηκε την επαχθείσα σ΄αυτή κληρονομία, ώστε να κληθούν ως συγκληρονόμοι ο ενάγων,  ο πρώτος εναγόμενος και ο αδελφός τους …., ο καθένας κατά ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου και με το υπ’ αριθμ. …../29-12-1980 δωρητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών ….. …., που μεταγράφηκε νόμιμα  η ίδια δώρισε και μεταβίβασε σ΄αυτούς και το δικό της ποσοστό  κυριότητας (1/2 ήτοι 3/6 εξ αδιαιρέτου), ώστε ο καθένας  από τα τέκνα της να καταστεί συγκύριος  στο άνω ακίνητο κατά ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου. Ο ενάγων, ο οποίος ήταν μόνιμα εγκατεστημένος στις Η.Π.Α., προκειμένου να αποδεχθεί την κληρονομία του πατέρα του  και  στη συνέχεια να επιτευχθεί νομική διευθέτηση αυτής με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομή αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταξύ των αδελφών για το ακίνητο αυτό  απέστειλε στον αρχικό πρώτο εναγόμενο αδελφό του το υπ’ αριθμ. ……/18-7-1996 πληρεξούσιο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη. Mε το άνω πληρεξούσιο  έδωσε στον προαναφερόμενο και τον μη διάδικο  ………, στον καθένα χωριστά,   μεταξύ άλλων  την εντολή : ………Β)να αποδέχεται για λογαριασμό του οποιαδήποτε κληρονομιά ή κληροδοσία που περιήλθε σ’ αυτόν από τον …….,  που απεβίωσε στην Αθήνα στις 21-12-1979, από οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία και αν αποτελείται. Να υπογράφει τη σχετική πράξη αποδοχής κληρονομιάς, να δηλώνει καθετί το νόμιμο, να υπογράψει και υποβάλει στον αρμόδιο οικονομικό έφορο δήλωση φόρου κληρονομιάς ……., Γ) Να προβαίνει σε διανομή ακινήτου περιουσίας, δικαστική ή εξώδικο, να υπογράφει ιδιωτικά συμφωνητικά, προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια διανομής ακινήτων και για το σκοπό αυτό να πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε οποιονδήποτε, με οποιοδήποτε τίμημα και με όρους και συμφωνίες της απολύτου εγκρίσεώς του ακίνητα ή ποσοστά αυτών εξ αδιαιρέτου εκ της διανεμομένης περιουσίας που ανήκουν στον εντολέα. Επίσης, να προβαίνει σε ανταλλαγή ακινήτων του εντολέα με οποιαδήποτε άλλα ακίνητα. Δ) Να πωλεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει σε οποιονδήποτε, ακόμα και στον εαυτό του με αυτοσύμβαση (άρθρο 235 ΑΚ) και με οποιοδήποτε όρο και τίμημα και συμφωνίες εγκρίνει, ακίνητα κτήματα, αστικά ή αγροτικά ή οριζόντιες ιδιοκτησίες ή ποσοστά αυτών εξ αδιαιρέτου, που ανήκουν στον εντολέα και συγκεκριμένα το ακίνητο που βρίσκεται στην …………., Στ) Να δωρίσει προς την μητέρα του  …………….,  χήρα . …………….  και προς τους αδελφούς του …… και ……. ……………., συμβαλλόμενος και με τον εαυτό του με αυτοσύμβαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 235 ΑΚ με δωρεά «εν ζωή» ή «αιτία θανάτου» είτε κατά πλήρη κυριότητα είτε κατά ψιλή κυριότητα είτε κατά την επικαρπία είτε με άτυπη δωρεά που θα συσταθεί προς εξίσωσιν μερίδος από διανομή ή ανταλλαγή ακινήτων, με οποιουσδήποτε όρους και χωρίς αντιπαροχή….».  Δυνάμει του ως άνω πληρεξουσίου εγγράφου ο αρχικός πρώτος εναγόμενος  εκπροσωπώντας τον ενάγοντα, αποδέχθηκε για λογαριασμό του την κληρονομιαία περιουσία του πατέρα τους με την υπ’ αριθμ. ………/8-8-1996 πράξη αποδοχής κληρονομίας του συμβολαιογράφου Νίκαιας …… ………., που μεταγράφηκε νόμιμα και αντιπροσώπευσε αυτόν  στην υπ’ αριθμ. ………../8-8-1996 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας του Ιδίου συμβολαιογράφου και διανομής οριζοντίων ιδιοκτησιών, με συμβαλλόμενους εκτός από τον ενάγοντα, τον  αδελφό του ……… και  τη θυγατέρα του αρχικού πρώτου εναγόμενου ……………. (…………….) ……………., στην οποία ο τελευταίος είχε μεταβιβάσει το κληρονομικό του δικαίωμα με γονική παροχή.  Σύμφωνα με την παραπάνω μεταξύ τους διανομή, ο .. …………….. έλαβε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το ισόγειο διαμέρισμα, επιφανείας 75,06 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 333/1000 εξ αδιαιρέτου, η ……………. . ……………. το διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 98,50 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 333/1000 εξ αδιαιρέτου, και ο ενάγων έλαβε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το διαμέρισμα του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 98,50 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 228//1000 εξ αδιαιρέτου κι επιπλέον το διαμέρισμα του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 45,95 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 106//1000 εξ αδιαιρέτου και συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 334/1000 εξ αδιαιρέτου.  ¨Όπως αναγράφηκε  στην ίδια ως άνω πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και διανομής κτισμάτων για την εξίσωση των μερίδων μεταξύ των διανεμόντων συγκυρίων υποβλήθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού δηλώσεις φόρου δωρεάς εν ζωή σε χρήμα, αντίγραφα των οποίων προσαρτήθηκαν  στο παραπάνω συμβόλαιο με δωρητές την……………. για ποσό 1.016.615 δραχμών και τον…………….  για ποσό 4.841.182 δραχμών και δωρεοδόχο (λήπτη) τον ενάγοντα. Μετά την πάροδο όμως 6 χρόνων από την διανομή των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών, ο αρχικός πρώτος εναγόμενος κάνοντας χρήση του ιδίου πληρεξουσίου εγγράφου  μεταβίβασε λόγω δωρεάς το προαναφερόμενο διαμέρισμα του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας 45,95 τ.μ., στη μητέρα των διαδίκων, ……………. χήρα … ……………., το γένος …….., με το υπ’ αριθμ. ……./8-7-2002 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής …………, που μεταγράφηκε νόμιμα και  η ίδια  λίγους μήνες αργότερα, μεταβίβασε αυτό στον δεύτερο εναγόμενο, υιό του πρώτου εναγόμενου . ……………. ., δυνάμει του υπ’ αριθμ. …../24-2-2003 συμβολαίου της Ιδίας παραπάνω συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα.  O ενάγων, πληροφορήθηκε τις μεταβιβάσεις  αυτές μετά το θάνατο της μητέρας των διαδίκων, που έλαβε χώρα  στις 29-1-2004   (μοναδικοί κληρονόμοι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι της οποίας είναι ο ενάγων και ο αρχικός πρώτος  εναγόμενος), όταν αποφάσισε να προχωρήσει στην πώληση του εν λόγω διαμερίσματος. Ο ενάγων μη εγκρίνοντας την μεταβίβαση του διαμερίσματος από τον πρώτο εναγόμενο ως αντιπρόσωπό του,   ανακάλεσε το πληρεξούσιο προς αυτόν με την με αρ.  …../4-5-2005 πράξη, που συντάχθηκε ενώπιον του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α και  άσκησε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς την από 5-2-2006 και με αριθμό κατάθεσης …../2006 αγωγή του στρεφόμενος κατά του τελευταίου,  με την οποία,  (μετά το χωρισμό των σωρευόμενων κυρίως αγωγών αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίων και αποζημίωσης, που διέταξε η με αρ. 5906/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) ζήτησε : α) να απαγγελθεί η ακυρότητα του με αρ. …./18-7-1996 πληρεξουσίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και  β) να αναγνωρισθεί η ακυρότητα του με αρ. …/8-7-2002 συμβολαίου  δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής . ……. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε η με αρ. 1824/2015 απόφαση του άνω Δικαστηρίου,  η οποία αφού απέρριψε το (β) αίτημα ως απαράδεκτο λόγω έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, έκανε δεκτή την αγωγή ως προς το (α) αίτημά της και κήρυξε άκυρη την πληρεξουσιότητα που  είχε  χορηγήσει ο ενάγων προς τον πρώτο εναγόμενο με το ως άνω πληρεξούσιο. Η απόφαση αυτή  επικυρώθηκε με την με αρ. 735/2018 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της  οποίας, δεν αποδείχθηκε ότι η επίμαχη δωρεά από τον πρώτο εναγόμενο προς τη μητέρα του (με το …../8-7-2002 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής …………..) έγινε για την  εξίσωση μερίδων «από διανομή ή ανταλλαγή ακινήτων», όπως αναφερόταν στο πληρεξούσιο, καθώς  ο ενάγων  έλαβε στην κυριότητά του δύο διαμερίσματα – οριζόντιες ιδιοκτησίες, με βάση τη σύμβαση διανομής, για το λόγο ότι είχε  δαπανήσει περισσότερα χρήματα για την ανέγερση της οικοδομής  και δεν όφειλε να μεταβιβάσει οποιαδήποτε στους λοιπούς συγκυρίους. Αν είχε συμβεί αυτό  (υπήρχε δηλαδή σχετική  συμφωνία  για δωρεά του διαμερίσματος προς εξίσωση μερίδων) οι  λοιποί συγκύριοι ………….. και . …………….  δεν θα κατέβαλαν χρηματικά ποσά στον ενάγοντα, όπως αναγράφηκε στη πράξη διανομής, ο δε  πατέρας της .. ……………., πρώτος εναγόμενος θα επιδίωκε άμεσα τη διευθέτηση της όποιας εκκρεμότητας από τη διανομή και δεν θα άφηνε να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα έξι (6) ετών και εκτός αυτών, ήταν αντίθετο με την κοινή λογική να «δωρίζει» ο ενάγων, δια του εναγόμενου αντιπροσώπου του, στη μητέρα τους ακίνητο που προέκυψε από δική της δωρεά  προς αυτούς. Με βάση τα παραπάνω, αποδείχθηκε κατά την ίδια απόφαση, ότι η άσκηση του δικαιώματος της πληρεξουσιότητας, που δόθηκε στον εναγόμενο από τον ενάγοντα, με βάση το προαναφερόμενο  πληρεξούσιο που συντάχθηκε στο Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης έγινε κατά κατάχρηση του τελευταίου, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε απ΄ αυτόν, όπως  όφειλε, κατά τρόπο, που, σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών, εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του αντιπροσωπευόμενου ενάγοντος, και ως εκ τούτου ο εναγόμενος-αντιπρόσωπος ενήργησε κατά κατάχρηση της εξουσίας αντιπροσώπευσης του ενάγοντος και συντρέχει νόμιμη περίπτωση, ώστε να  απαγγελθεί η ακυρότητα του  επίδικου πληρεξουσίου εγγράφου.  Συνεπώς έχει κριθεί  με δύναμη δεδικασμένου ως προς τον πρώτο εναγόμενο ότι κατά την κατάρτιση του  ……./8-7-2002 συμβολαίου  δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού Αττικής ……………, καταχράστηκε την εξουσία αντιπροσώπευσης, που του παρείχε το με αρ. ……/18-7-1996 πληρεξούσιο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και ήταν άκυρη η σχετική πληρεξουσιότητα.  Κατ’ αποτέλεσμα η δήλωση βουλήσεως που κατάρτισε ο άνω ως αντιπρόσωπος του  ενάγοντος στο άνω συμβόλαιο δωρεάς  είναι άκυρη, με βάση τη διάταξη του άρθρου  174 ΑΚ.  H  αντισυμβαλλόμενη στο επίδικο συμβόλαιο δωρεάς ……………. χήρα . ……………. που ήταν και μητέρα του ενάγοντος και του πρώτου εναγόμενου,   ήταν σε θέση να αντιληφθεί ότι  o πρώτος εναγόμενος ενήργησε κατά κατάχρηση της αντιπροσωπευτικής εξουσίας του ενάγοντος αδελφού του, όπως προκύπτει από την προσήκουσα αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και όχι μόνο λόγω της στενής συγγενικής σχέσης.  Ειδικότερα, όπως αναγράφηκε στο ίδιο το συμβόλαιο δωρεάς η δωρεά αυτή έγινε «για λόγους ιδιαίτερου ηθικού καθήκοντος και αγάπης προς αυτήν» (τη δωρεοδόχο μητέρα των  διαδίκων ……………. …………….) και όχι προς εξίσωση μερίδων από διανομή ή ανταλλαγή ακινήτων,  όπως απαιτούσε το πληρεξούσιο που είχε  καταρτίσει ο ενάγων (περ. Στ), που σε κάθε περίπτωση, όπως προεκτέθηκε, δεν   συνέτρεχε (εξίσωση μερίδων).  Συνεπώς και από  την  ίδια τη σύμβαση δωρεάς προέκυπτε ότι αυτή δεν  ήταν  στα πλαίσια  της πληρεξουσιότητας του ενάγοντος προς τον πρώτο εναγόμενo, το οποίο γνώριζε και μπορούσε να αντιληφθεί η άνω δωρεοδόχος.  Eκτός τούτων, όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες ……….. και  ……… (βλ. τις με αρ. … και …./2021 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών …………) η ανωτέρω πείσθηκε  από τον πρώτο εναγόμενο για την επίδικη σύμβαση δωρεάς, παρόλο που εξέφραζε  τις επιφυλάξεις της, που συνίσταντο στο ότι η ίδια δεν είχε αξίωση από την κληρονομία του άνδρα της, ούτε της το είχε ζητήσει σχετικώς  ο ίδιος ο πρώτος ενάγων, σε σχέση δε με την περαιτέρω  μεταβίβαση στον δεύτερο εναγόμενο, ότι ο ίδιος μπορούσε αν ήθελε, να ζητήσει το  διαμέρισμα  απευθείας   από τον ενάγοντα. Και οι δύο άνω μάρτυρες κατέθεσαν ότι απώτερος σκοπός του πρώτου εναγόμενου ήταν να περιέλθει το διαμέρισμα τελικώς στον δεύτερο εναγόμενο,   εν αγνοία του ενάγοντος. Αντίθετα, η μάρτυρας  του εναγόμενου ………  που εξετάστηκε σε προηγούμενη δίκη, (βλ. τα με αρ. …./2011 πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς επί της οποίας έχει εκδοθεί η με αρ. 5906/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά)   ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία των διαδίκων εξ αρχής  ήταν  να  δωρίσει ο ενάγων  το επίδικο διαμέρισμα στη μητέρα του  ……………. ……………., για να διαμένει, όταν αυτή επέστρεφε στην Ελλάδα (διέμενε ένα διάστημα με τον ενάγοντα στην Αμερική),  η οποία το δώρισε περαιτέρω  στον δεύτερο εναγόμενο εγγονό της που είχε αδυναμία, πάλι εν γνώσει του ενάγοντος. Επίσης η μάρτυρας   …… (βλ. την με αρ. βλ. την με αρ. ……/2021 ένορκη βεβαίωση ενώπιον του συμβολαιογράφου Κορυδαλλού ……..) ισχυρίστηκε ότι  η δωρεοδόχος ……………. ……………. είχε λάβει διαβεβαίωση από τον πρώτο εναγόμενο ότι ο ενάγων ήταν σύμφωνος με την επίδικη  δωρεά και όλα ήταν εν γνώσει του ενάγοντος, ο οποίος ποτέ δεν παραπονέθηκε μέχρι την άσκηση της αγωγής. Όμως οι  καταθέσεις αυτές δεν κρίνονται πειστικές, με βάση τις προηγηθείσες παραδοχές. Η  …………….  χήρα . ……………., είχε αποποιηθεί την κληρονομία του συζύγου της και είχε δωρίσει το ποσοστό της που είχε στο ακίνητο στα τέκνα της, ώστε είναι αντίθετο με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής να της δωρίζει εκ νέου ο ενάγων περιουσία που είχε αυτή δωρίσει προηγουμένως, (όπως έχει γίνει δεκτό με την με αρ. 735/2028 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου)  και σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό θα ρυθμιζόταν από την αρχή με τη σύμβαση διανομής. Αν απλώς ετίθετο ζήτημα διαμονής της στην Ελλάδα, όταν επέστρεφε από την Αμερική, όπου φιλοξενείτο στην οικία του ενάγοντος, αρκούσε  να της παραχωρήσει τη χρήση του επιδίκου διαμερίσματος ο  τελευταίος, ο οποίος έμενε  μόνιμα στην Αμερική. Αποδεικνύεται επομένως ότι και η παραπάνω  αντισυμβαλλόμενη  γνώριζε και σε κάθε περίπτωση  ήταν σε θέση να αντιληφθεί ότι ο πρώτος εναγόμενος κατά την κατάρτιση της  επίδικης σύμβασης δωρεάς ενήργησε κατά κατάχρηση της πληρεξουσιότητας που του είχε παράσχει ο ενάγων, με απώτερο σκοπό να μεταβιβασθεί περαιτέρω  το επίδικο διαμέρισμα στον δεύτερον εναγόμενο, ενέργεια που προέβη η ίδια λίγους μήνες αργότερα με το με  αρ. …../24.2.2003  συμβόλαιο δωρεάς της ιδίας  συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε νόμιμα.  Συνακόλουθα,  η σύμβαση δωρεάς  είναι εξ ολοκλήρου  άκυρη.  Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφασή του έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή [αφού απέρριψε τα με στοιχ (β) και (γ) αιτήματα) και αναγνώρισε  την ακυρότητα της δικαιοπραξίας (δωρεάς) που περιεχόταν στο με αρ. …./8-7-2002 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή της συμβολαιογράφου Κορυδαλλού ………, που μεταγράφηκε νόμιμα, ορθά εφάρμοσε το νόμο κι εκτίμησε τις αποδείξεις, οι δε ελλιπείς του αιτιολογίες συμπληρώνονται από την παρούσα (άρθρο 534 ΚΠολΔ). Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθεί και ο τελευταίος λόγος της έφεσης και κατ΄επέκταση και η έφεση  στο σύνολό της  ως ουσιαστικά αβάσιμη.  Σε βάρος του εκκαλούντος θα πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου του παρόντος  βαθμού δικαιοδοσίας, (άρθρο 179, 183 και 191 ΚΠολΔ). Τέλος θα πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης στο Δημόσιο Ταμείο (άρθρο 495 αρ.4 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των  διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά την έφεση και απορρίπτει αυτή  κατ΄ουσίαν.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του καταβληθέντος παραβόλου της έφεσης που αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του  εκκαλούντος τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου, του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των  τετρακοσίων πενήντα (450) €.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 23/11/ 2023 και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, με την ίδια σύνθεση και με Γραμματέα την Κ.Σ, λόγω συνταξιοδοτήσεως και αναχωρήσεως της Γραμματέως, Τριανταφυλλιάς Λαμπροπούλου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, στις 27/12/2023

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ