Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 706/2023

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός απόφασης     706/2023

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από την Δικαστή, Κωνσταντίνα Παπαντωνίου Εφέτη και από τη Γραμματέα Τ.Λ..

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την ………, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΥ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Σωματείου «………», που εδρεύει στην …. επί της …….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ ………, το οποίο εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Αντωνέλλο, μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία « Αντωνέλλος Ιωάννης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία»

Το αιτούν-εκκαλούν σωματείο άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 26.9.2019 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ ……./2019 αίτησή του, περί διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Η αίτηση  δικάστηκε κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και επ αυτής, εκδόθηκε η με αριθμό 1714/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς που απέρριψε την αίτηση ως νόμω αβάσιμη. Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού  το εκκαλούν με την από 10.10.2022 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου ΓΑΚ/ΕΑΚ/……../2022 έφεση, της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας. Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο με αριθμό 40 και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος, αφού έλαβε τον λόγο από την Δικαστή, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές .

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

H υπό κρίση από 10.10.2022 έφεση, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό ΓΑΚ/ΕΑΚ/ …./2022 κατά της με αριθμό 1714/2020 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία αφού δίκασε κατά την εκουσία δικαιοδοσία, απέρριψε την από 26.9.2019 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΓΑΚ/ΕΑΚ/………./2019 αίτηση, ως νόμω αβάσιμη ασκήθηκε παραδεκτά, και νομότυπα [άρθρα 495 παρ. 1,511,513 παρ 1β, 514, 517, 520 παρ.1 ΚΠολΔ]. ). Mε την παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020 (A’ 104) ορίστηκε ότι “1. Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (13.3.2020 – 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Ειδικότερα οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών, με εξαίρεση τις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ, ένδικων μέσων και πρόσθετων λόγων δεν συμπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους”, Εξάλλου, στο άρθρο 49 του ν. 4963/2022, με τίτλο «Πεδίο εφαρμογής της αναστολής των προθεσμιών που εισήχθησαν με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 και την παρ.1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021», ορίζεται ότι: «1. Κατά την αληθή έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και του πρώτου εδάφιου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.4790/2021 (Α’ 48) ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ανεστάλησαν κατά το διάστημα από 13.3.2020 ως 31.5.2020 και από 7.11.2020 έως 5.4.2021, νοούνται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρθρου 564 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [π.δ.503/1985, (Α’ 182) ΚΠολΔ]. 2. Κατά την αληθή έννοια του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 και του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν.4790/2021 ως προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων των οποίων παρατείνεται η λήξη νοούνται και οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 518, της παρ. 5 του άρθρου 545 και της παρ. 3 του άρθρου 564 ΚΠολΔ». (ΑΠ 987/22 ΝΟΜΟΣ) Στην κρινόμενη περίπτωση, η εκκαλουμένη απόφαση, δημοσιεύθηκε την 30.4.2020 και επομένως η διετής καταχρηστική προθεσμία άσκησης της έφεσης (άρθρ. 518 παρ.2 ΚΠολΔ) άρχισε στις 1-6-2020, καθώς για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως 31.5.2020 (2 μήνες και 18 ημέρες) ίσχυε η αναστολή των νόμιμων προθεσμιών για την άσκηση ένδικων μέσων, λόγω της πανδημίας covid 19,  σύμφωνα με τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν. Εν συνεχεία υπήρξε νέα αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδίκων μέσων  για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως 6.4.2021 (5 μήνες)  και επομένως η διετής καταχρηστική προθεσμία για την άσκηση της έφεσης που κατά τα άνω θα συμπληρωνόταν την 1.6.2022, λόγω της νέας αναστολής δεν έληγε πριν την 1.11.2022. Επομένως η κρινόμενη έφεση που ασκήθηκε με την κατάθεσή της στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την 13.10.2022 και έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ/………../2022, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 518 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. . Περαιτέρω, το εκκαλούν κατά την άσκηση της έφεσης κατέθεσε το νόμιμο παράβολο, συνολικού ποσού 100 ευρώ, κατ΄άρθρο 495 παρ. 4 του ΚΠολΔ (βλ. το με αριθμό ……………..  e- παράβολο σε συνδυασμό με την από 10.10.2022 απόδειξη πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας).

Σε σχέση με τους λόγους της κρινόμενης έφεσης και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998, όπως ισχύει σήμερα, στην περίπτωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» είναι δυνατό, αντί της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 αγωγής, να ζητηθεί η διόρθωση αυτής με αίτηση εκείνου που ισχυρίζεται ότι έχει εγγραπτέο στο Κτηματολόγιο, η οποία υποβάλλεται ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή της τοποθεσίας του ακινήτου που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την κατάθεσή της  και επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον αιτούντα στο Ελληνικό Δημόσιο και εγγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Εάν στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου έχουν ήδη καταχωρηθεί και άλλες αιτήσεις ή κύριες παρεμβάσεις με αντίστοιχο περιεχόμενο, η μεταγενέστερη αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα επί ποινή απαραδέκτου και εντός της ως άνω προθεσμίας αυτής στους προηγούμενους αιτούντες ή κυρίως παρεμβαίνοντες, η δε κοινοποίηση της αίτησης στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται με επίδοση κεκυρωμένου αντιγράφου. Εφόσον η αίτηση γίνει τελεσιδίκως δεκτή, διορθώνεται η εγγραφή. Εάν η αίτηση απορριφθεί ως νόμω ή ουσία αβάσιμη, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998. Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις, αντικείμενο της δίκης αυτής είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η σύμφωνα με αυτή διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος, αφού η εγγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη» δεν ενέχει τέτοια αμφισβήτηση, αλλά ακριβώς την έλλειψη διαπίστωσης του υπάρχοντος δικαιώματος. Συνακόλουθο των παραπάνω είναι ότι με την εν λόγω αίτηση δεν μπορεί να ζητηθεί η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή πρώτη εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ούτε να περιληφθεί σχετική διάταξη στην απόφαση που θα εκδοθεί, καθώς αντικείμενο της δίκης δεν είναι η αυθεντική διάγνωση δικαιώματος που αμφισβητείται, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη συγκεκριμένου δικαιώματος για τη ζητούμενη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς όμως να καλύπτεται με ισχύ δεδικασμένου. Για το λόγο αυτό άλλωστε η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 αναφέρεται μόνο στη διόρθωση της πρώτης εγγραφής και όχι και στην αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την εγγραφή αυτή, όπως ρητά προβλέπει η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 στο πλαίσιο της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Για τον ίδιο λόγο η ως άνω αίτηση δεν στρέφεται κατά οποιουδήποτε, αφού κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από την εν λόγω διάταξη, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 748 παρ. 2, 752 και 753 ΚΠολΔ (ΑΠ 259/2013, ΑΠ 414/2013, ΑΠ 1500/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ακόμη, κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 Ν. εδ. ε Ν. 2664/1998 για τη συζήτηση της ως άνω αίτησης, προσκομίζεται με ποινή απαραδέκτου, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου στο οποίο αφορά η διόρθωση (ΕφΑθ 5848/2010, ΕλΔνη 2011, 568, ΜΠρΛαμ 28/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Με την από 26.9.2019  και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ/………./2019 αίτησή του το αιτούν σωματείο, ισχυρίστηκε ότι δυνάμει της με αριθμό 1266/12.10.2018 πράξης αποδοχής κληρονομίας που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Αθηνών …….., αποδέχθηκε την κληρονομία του αποβιώσαντος την 27.11.2006 ………, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα. Ότι ο αποβιώσας δυνάμει του με αριθμό ………/1990 συμβολαίου γονικής παροχής που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών …….., νόμιμα μεταγεγραμμένου, απέκτησε αρχικά την ψιλή κυριότητα από την δικαιοπάροχό μητέρα του, και μετά τον θάνατο αυτής την  25.4.2000 την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του περιγραφόμενου στην αίτηση ακινήτου-γεωτεμαχίου, κείμενου στη θέση «………..» του Δήμου Σαλαμίνας, το οποίο κατά την έναρξη του κτηματολογίου στην περιοχή την 13.6.2006 έλαβε ΚΑΕΚ ……. πλην όμως εσφαλμένα καταχωρήθηκε κατά την αρχική εγγραφή ως αγνώστου ιδιοκτήτη, αν και ο …….. κατά τον χρόνο έναρξης του Κτηματολογίου στην Σαλαμίνα ήταν κύριος αυτού. Ότι επιπλέον με μεταγενέστερη εγγραφή καταχωρήθηκε στο ΚΑΕΚ του ακινήτου διαδικαστική πράξη και δη εγγραφή δικογράφου αγωγής …../2009 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με στοιχεία αιτούντων α) ……….και β) …………… Με βάση το ιστορικό αυτό το αιτούν ζήτησε, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του δικογράφου της αίτησής του, Ια) να αναγνωριστεί το, κατά την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας, δικαίωμα πλήρους και αποκλειστική κυριότητας του δικαιοπαρόχου του αιτούντος ……… επί του προπεριγραφέντος επίδικου ακινήτου με ΚΑΕΚ ……., επειδή το νομίμως κτηθέν εμπράγματο δικαίωμα του προσβάλλεται από την παραπάνω ανακριβή και εσφαλμένη πρώτη εγγραφή του ακινήτου ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Ιβ) Να αναγνωριστεί το από 27.11.2006 δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας του αιτούντος Σωματείου επί του προπεριγραφέντος ακινήτου. Να διαταχθεί από το Δικαστήριο, ΙΙα)  η διόρθωση της εσφαλμένης πρώτης εγγραφής του επίδικου ακινήτου στο οικείο κτηματολογικό φύλλο των κτηματολογικών βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας, ώστε αντί της εσφαλμένης και ανακριβούς εγγραφής ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» με ποσοστό δικαιώματος 100% να εγγραφεί ότι το επίδικο ανήκει κατά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας στον δικαιοπάροχο του αιτούντος ………….κατά ποσοστό 100%. ΙΙβ) Η καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ ….. της με αριθμό ……../12.10.2018 πράξης αποδοχής κληρονομίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών …….. όπως επαναλήφθηκε με την υπ αρ……./25.10.2018 πράξη της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, ΙΙγ) Η εγγραφή του επίδικου ακινήτου με ΚΑΕΚ ……..  στο αντίστοιχο κτηματολογικό φύλλο, στα δηλωτικά της ταυτότητας του αιτούντος στοιχεία, ώστε να καταχωρισθεί  η ορθή εγγραφή και το εμπράγματο δικαίωμα του αιτούντος, δηλαδή η πλήρης και αποκλειστική κυριότητά του επί του επίδικου ακινήτου με  ΚΑΕΚ ….  και  κατά ποσοστό δικαιώματος 100%, ΙΙδ) η διαγραφή της παράνομης από 29.7.2009 ΚΑΕΚ ….  καταχώρισης της με αρ. …./29.7.2009 διαδικαστικής πράξης την οποία ζήτησαν οι προς τους οποίους κοινοποιήθηκε η αίτηση ……….. και …………. ΙΙΙ. Να υποχρεωθεί ο Προιστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας να καταχωρίσει στα οικεία κτηματολογικά φύλλα την εκδοθησσόμενη απόφαση του Δικαστηρίου και να προβεί σε όλες τις κατά το Νόμο ενέργειες για την διόρθωση της ως άνω εσφαλμένης πρώτης εγγραφής στο Κτηματολογικό Βιβλίο και στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Τέλος, ζήτησε να κηρυχθεί στο σύνολό της προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησσομένη απόφαση. Η ως άνω αίτηση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιήθηκε στην ………, στην ………… και στο Ελληνικό Δημόσιο, συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατά την εκουσία δικαιοδοσία, χωρίς να παρέμβει κάποιος από τους προς ων η κοινοποίηση, και επ αυτής εκδόθηκε η με αριθμό 1714/2020 οριστική απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι η αίτηση ασκήθηκε εμπρόθεσμα και παραδεκτά με την τήρηση όλων των νόμιμων προυποθέσεων για το παραδεκτό αυτής εν συνεχεία απορρίφθηκε η αίτηση ως νόμω αβάσιμη ως προς όλα της τα αιτήματα.  Με την κρινόμενη έφεσή του το αιτούν ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης καθώς άφησε αδίκαστο το υπό στοιχείο ΙΙα αίτημα αυτής άλλως επειδή εσφαλμένα απέρριψε ως μη νόμιμο το αίτημά της αυτό, με το οποίο ζητούσε την διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής με την καταχώρηση  του δικαιοπαρόχου του ……………, κατά το χρόνο έναρξης του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας, ήτοι στις 13.11.2006, που τελούσε εν ζωή, ως πλήρους κυρίου του επίδικου ακινήτου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας το προεκτεθέν υπό στοιχείο ΙΙα  αίτημα του αιτούντος, ήτοι  η διόρθωση της εσφαλμένης πρώτης εγγραφής του επίδικου ακινήτου στο οικείο κτηματολογικό φύλλο των κτηματολογικών βιβλίων του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας, ώστε αντί της εσφαλμένης και ανακριβούς εγγραφής ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» με ποσοστό δικαιώματος 100% να εγγραφεί ότι το επίδικο ανήκει κατά την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας στον δικαιοπάροχο του αιτούντος ………….. κατά ποσοστό 100%, τυγχάνει νόμιμο και επομένως η εκκαλουμένη απόφαση που απέρριψε το σχετικό αίτημα εσφαλμένα εφάρμοσε το νόμο και επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη έφεση και ως ουσιαστικά βάσιμη, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση κατά το μέρος που απέρριψε το ως άνω αίτημα, και αφού κρατηθεί η υπόθεση, να δικαστεί η από 26.9.2019  και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ΓΑΚ/ΕΑΚ/…………/2019 αίτηση ως προς το υπό στοιχείο ΙΙα αίτημά της.

Ως προς το εν λόγω αίτημα επομένως η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισήχθη για συζήτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας ( άρθρα 6§3 εδ. α’ του Ν. 2664/1998 και 29 ΚΠολΔ), ενώ για το παραδεκτό αυτής α) ασκήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι εντός της προθεσμίας του άρθρου 6§2   στοιχ. α΄ του ν. 2664/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 παρ.1 και 2 Ν. 4623/2019  για την υποβολή της μέχρι την 31.12.2020, διότι η επίδικη περιοχή της Σαλαμίνας, κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006 και ορίστηκε η έναρξη της λειτουργίας του κτηματολογίου σε αυτή την 31.11.2006. Επιπλέον τηρήθηκε η κατά τη διάταξη των άρθρων 6 παρ. 3εδβ, του αυτού ως άνω νόμου σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 220 ΚΠολΔ κατ ανάλογη εφαρμογή, νόμιμη προδικασία με την εμπρόθεσμη κοινοποίηση αντιγράφου της κρινόμενης αίτησης στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως προκύπτει από την με αριθμό …../4.10.2019 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας Αθηνών …….., και την εγγραφή αυτής την 10.10.2019 στο κτηματολογικό φύλλο της του επίδικου ΚΑΕΚ, εντός 20 ημερών από την κατάθεσή της, όπως προκύπτει από το με αριθμό πρωτοκόλλου …../10.10.2019 πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης του Προισταμένου του Κηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας. Επιπλέον η αίτηση κοινοποιήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. εδ δ του Ν. 2664/1998 στους καταχωρήσαντες προηγουμένως στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου αίτηση ομοίου περιεχομένου, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς …/9.10.2019 και …./7.10.2019 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών …….., για την κοινοποίηση της αίτησης στους . …. και ……. αντίστοιχα). Για δε το παραδεκτό της συζήτησής της κρινόμενης αίτησης, το αιτούν προσκομίζει αντίγραφα του κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6§3 παρ. ε’ εδ. α’ του Ν. 2664/1998. Περαιτέρω, η αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1192, 1193, 1710, 1813 ΑΚ και 6§3 περ. α’ του Ν. 2664/1998. Πρέπει, επομένως, η κρινόμενη αίτηση, να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά του ως άνω αιτήματός της.

Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται το αιτούν αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 27. 11.2006 απεβίωσε στην Καλλιθέα Αττικής ο ……… όπως προκύπτει από την με αριθμό … τόμος …. Ετος 2006 ληξιαρχική πράξη που συνέταξε ο Ληξίαρχος του Δήμου Αθηναίων. Ο αποβιώσας, είχε συντάξει την με αριθμό …./2006 δημόσια διαθήκη του ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών ………., η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το με αριθμό …/2007 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρίστηκε νόμιμα, στα βιβλία διαθηκών του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου, στον τόμο … α.α …… Με την διαθήκη αυτή ο θανών εγκατέστησε ως κληρονόμο του το αιτούν, μεταξύ άλλων περιουσιακών του στοιχείων και επί ενός εξοχικού στη Σαλαμίνα  στην περιοχή ………… του Δήμου Σαλαμίνας έκτασης 216 τ.μ.. Το αιτούν δυνάμει της με αριθμό …../12.10.2018 πράξης αποδοχής κληρονομίας που συνέταξε η Συμβολαιογράφος Αθηνών …….., η οποία επαναλήφθηκε με την με αριθμό …../25.10.2018 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου που καταχωρίστηκε νομίμως με τη διαδικασία του άρθρου 7Α Ν2664/1998 με αριθμό πρωτοκόλλου ……./28.11.2019 στο κτηματολογικό φύλλο του εν λόγω ακινήτου, αποδέχθηκε την επαχθείσα σε αυτό κληρονομία. ητοι το κληρονομικό του δικαίωμα επί ενός αγροτεμαχίου έκτασης 216 τ.μ., μετά των επ’ αυτού υφιστάμενων κτισμάτων, ήτοι α) ενός λυόμενου οικίσκου επιφάνειας 31,70 τ.μ. και β ) ενός παλαιού ισόγειου βοηθητικού χώρου επιφάνειας 12,30 τ.μ., το οποίο βρίσκεται κατά μεν τον τίτλο κτήσης στη θέση «………..» της περιφέρειας του Δήμου Σαλαμίνας, κατά δε την ανωτέρω συμβολαιογραφική πράξη στη θέση «……..» εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως. Κατά τον τίτλο κτήσεως, το ανωτέρω αγροτεμάχιο έχει έκταση μέτρα  τετραγωνικά διακόσια δεκαέξι (216 τ.μ.), και εμφαίνεται με τον αριθμό δεκαοκτώ(18) στο από τον Ιούνιο 1956 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού …….., το οποίο προσαρτάται στο υπ αριθμ. …/1966 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σαλαμίνος ……. και συνορεύει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα αυτό: Ανατολικά επί πλευράς μήκους μέτρων δεκαπέντε και 0,80 (15,80 μ.) με ιδιοκτησία ……, Δυτικά επί πλευράς μήκους μέτρων δεκαέξι και 0,50 (16,50 μ.) με οδό πλάτους
μέτρων τριών (3 μ.), ονομαζομένη «……», στην οποία έχει πρόσωπο
Βόρεια επί πλευράς μήκους μέτρων δώδεκα και 0,10 (12,10 μ.) με το υπ’ αριθμ. δεκαεπτά (17) αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας …..… και Νότια επί πλευράς μήκους μέτρων δεκατεσσάρων και 0,70 (14,70 μ.) με ιδιοκτησία …….. Το ανωτέρω αγροτεμάχιο αποτελεί την με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) (…….. ιδιοκτησία, με Φύλλο Χάρτου ……….., όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτοκόλλο …./2018 Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος του Κτηματολογικό Γραφείου Σαλαμίνας. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στον παραπάνω αποβιώσαντα ………….. κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ως ακολούθως. Αρχικά περιήλθε σε αυτόν κατά ψιλή κυριότητα μόνο, δυνάμει γονικής παροχής την οποία συνέστησε υπέρ αυτού η μητέρα του … χήρα . ………………. το γένος ………., με το με  αρ.  …../28.9.1990 συμβόλαιο γονικής παροχής που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών …….., το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας (Τόμος …., αρ. ….) και με το οποίο (συμβόλαιο) η ανωτέρω παρέχουσα-γονέας παρακράτησε για τον εαυτό της εφ’ όρου ζωής της το δικαίωμα της επικαρπίας επί του ανωτέρω ακινήτου. Με τον θάνατο της επικαρπώτριας-μητέρας του …….. στις 25.04.2000 και όπως προκύπτει με το με αρ. πρωτοκόλλου …./24.3.2009 ακριβές αντίγραφο της με αρ. … Τόμος … Έτος 2000 Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, εκ του χρόνου αυτού συνενώθηκε η επικαρπία με την ψιλή κυριότητα και ο ανωτέρω αποβιώσας …………. κατέστη πλήρης κύριος, νομέας και κάτοχος του ανωτέρω αναφερόμενου και λεπτομερώς περιγραφόμενου ακινήτου. Στην δικαιοπάροχο του ανωτέρω αποβιώσαντος . ………………. ήτοι στη μητέρα του .. χήρα … ………………. το γένος ……., είχε περιέλθει το παραπάνω ακίνητο από αγορά από την ……….., δυνάμει του με αρ. ……../29.6.1977 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Καλλιθέας …….., το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας (Τόμος …, αρ. …). Στη δε παραπάνω αναφερθείσα ……… είχε περιέλθει από αγορά από τον ………, δυνάμει του με αρ. ………/30.6.1969 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβολαιογράφου Σαλαμίνος …………, το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας (Τόμος …., αρ. ……). Στη συνέχεια μεταγράφηκε νόμιμα (Τόμος …., αρ. ….) και το με αρ………/1972 συμβόλαιο εξόφλησης τιμήματος και εξάλειψης διαλυτικής αιρέσεως του Συμβολαιογράφου Σαλαμίνος ………… Στον τελευταίο δε αναφερθέντα ………. είχε περιέλθει το επίδικο ακίνητο ως τμήμα ευρύτερου αγρού 2,5 στρεμμάτων στη θέση ……… Σαλαμίνας λόγω αγοράς από την ………., δυνάμει του με αρ. ……../1.2.1922 συμβολαίου πώλησης αγρού που συνέταξε ο  Συμβολαιογράφος Σαλαμίνος ………., το οποίο έχει μεταγραφεί νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας, τόμος …, αρ….. . Μετά τις ανωτέρω διαδοχικές μεταβιβαστικές πράξεις το επίδικο ακίνητο περιήλθε στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Κωνσταντίνου ………………. ήδη πριν την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία της Κτηματογράφησης της περιοχής του Δήμου Σαλαμίνας όπου βρίσκεται το αγροτεμάχιο και κατά τη διαδικασία των δηλώσεων Κτηματογράφησης (δηλώσεις ιδιοκτησίας), εκ παραδρομής δεν προσκομίστηκαν, λόγω και του επισυμβάντος θανάτου του Κωνσταντίνου ………………., λίγες ημέρες μετά την έναρξη της κτηματογράφησης οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα κατά τις αρχικές εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου να εμφανίζεται ως αρχική εγγραφή κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, κατά ποσοστό 100% σε άγνωστο ιδιοκτήτη. Η ανωτέρω αρχική εγγραφή όπως εμφανίζεται στο κτηματολογικό φύλλο είναι ανακριβής και προσβάλλει το δικαίωμα κυριότητας του δικαιοπαρόχου του αιτούντος επί του όλου ακινήτου σε ποσοστό 100%, το οποίο ουδέποτε αμφισβητήθηκε από οποιονδήποτε και η αναγραφή ποσοστού 100%  ως «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ» οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της Κτηματογράφησης παραλείφθηκε ακούσια κατά τη δήλωση ιδιοκτησίας η προσκόμιση των τίτλων κτήσεως του δικαιοπαρόχου του αιτούντος, όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω. Ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων πραγματικών περιστατικών και ενόψει του προφανούς εννόμου συμφέροντος του αιτούντος πρέπει να διορθωθεί η ανακριβής αρχική εγγραφή που καταχωρήθηκε στο οικείο κτηματολογικό βιβλίο του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας και να εξαλειφθεί η ένδειξη «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ» από το ποσοστό 100% πλήρους κυριότητας, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ ……….. να αναγραφεί ο ……….. ορθώς ως πλήρης κύριος σε ποσοστό 100%, με τίτλο κτήσης το με  αρ. ……../28.9.1990 συμβόλαιο γονικής παροχής που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών …….., το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας (Τόμος …., αρ. …, σε συνδυασμό με την με αρ. 210 Τόμος Β’ Έτος 2000 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της …………, του Ληξιαρχείου του Δήμου Καλλιθέας Αττικής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη έφεση ως ουσιαστικά βάσιμη, να εξαφανιστεί η με αριθμό να εξαφανιστεί η με αριθμό 1714/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) μόνο κατά το μέρος που απέρριψε ως μη νόμιμο το υπό στοιχείο ΙΙα αίτημα της κρινόμενης αίτησης, να κρατηθεί η υπόθεση από το παρόν Δικαστήριο και να δικαστεί ως προς το εν λόγω αίτημα το οποίο πρέπει να γίνει δεκτό ως ουσία βάσιμο και να διαταχθεί η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του παραβόλου που κατατέθηκε με την άσκηση της έφεσης στο εκκαλούν, λόγω της αποδοχής της έφεσής του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση τυπικά και ως ουσία βάσιμη.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την απόδοση του με αριθμό ………  e- παράβολου στο εκκαλούν .

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την με αριθμό 1714/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) μόνο κατά το μέρος που απέρριψε ως μη νόμιμο το αίτημα διόρθωσης της αρχικής εγγραφής, στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας, ώστε στο κτηματολογικό φύλλο με ΚΑΕΚ …… να αναγραφεί ο ……….. ως πλήρης κύριος σε ποσοστό 100%,.

ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση και δικάζει το ως άνω αίτημα.

ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα ως ουσία βάσιμο

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνας  ως προς το ακίνητο με ΚΑΕΚ ………., που περιγράφεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας, ώστε αντί της εσφαλμένης εγγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη» κατά ποσοστό 100%, να αναγραφεί ο . …….. ορθώς ως πλήρης κύριος σε ποσοστό 100%, με τίτλο κτήσης το με  αρ. ……/28.9.1990 συμβόλαιο γονικής παροχής που συνέταξε ο Συμβολαιογράφος Αθηνών ……….., το οποίο έχει μεταγραφεί νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας (Τόμος …, αρ. …., σε συνδυασμό με την με αρ. 210 Τόμος Β’ Έτος 2000 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου της . ………………., του Ληξιαρχείου του Δήμου Καλλιθέας Αττικής

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων την 29η Δεκεμβρίου 2023, με γραμματέα την Κ.Σ λόγω συνταξιοδοτήσεως της Γραμματέως Τ.Λ..

            Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ