Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 698/2023

Αριθμός     698/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα 4ο

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σοφία Καλούδη, Εφέτη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς, και από τη Γραμματέα  Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις  ……….., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των :

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών (Α.Φ.Μ. ……….) που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσωπήθηκε από την Δικαστική Πληρεξούσια Ν.Σ.Κ. Δέσποινα Ντουρντουρέκα (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) έως και 5) ……. οι οποίοι παραστάθηκαν μετά της πληρεξούσιός τους δικηγόρου Ειρήνης Βλάχου, 6) ………….., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιό της Δικηγόρο Παναγιώτη Νικολετόπουλο [ΔΕ Πάνος Α. Νικολετόπουλος-Γιάννης Φ. Ιωαννίδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία] (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), 7) ……., 8) ………, 9) …….. και 10) ………. ως μοναδικών πλησιέστερων συγγενών της …………, κατοίκων …………οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσιά τους Δικηγόρο Δήμητρα Κυρίτση (με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).

Οι πέντε πρώτοι εκ των εφεσιβλήτων  άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από  16.10.2020 (ΓΑΚ/ΕΑΚ ………./2020) αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 1074/2022 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που δέχθηκε τα σε αυτήν αναφερόμενα.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου  το πρώτο εκ των εναγομένων και ήδη εκκαλούν με την από  13.5.2022 (ΓΑΚ/ΕΑΚ  ……../2022-………../2022) έφεσή του, της οποίας δικάσιμος ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Η πληρεξούσια δικηγόρος των πέντε πρώτων εκ των εφεσιβλήτων, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατεθεσε και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των λοιπών διαδίκων, οι οποίοι παραστάθηκαν με δήλωση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, ανέπτυξαν τις απόψεις τους με τις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Η υπό κρίση έφεση κατά της με αριθμό 1074/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε κατά την  τακτική διαδικασία  με την παρουσία των διαδίκων, παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρο 19  του ΚΠολΔ) και έχει ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, με την κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις  13-5-2022, δηλαδή  εντός της από το άρθρο 518 παρ. 1 του ΚΠολΔ οριζόμενης προθεσμίας, καθόσον η εκκαλουμένη επιδόθηκε στο εκκαλούν στις 15-4-2022 (βλ. σχετ. την με αριθμό ……/ 2022 έκθεση επίδοσης της δικ. επιμελήτριας στο Εφετείο Πειραιώς …………) . Πρέπει, επομένως,  να γίνει τυπικά δεκτή  και να ερευνηθεί  περαιτέρω, κατά την ίδια διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 παρ. 1 ΚΠολΔ).

ΙΙ. Με την από 16-10-2020 (αρ. κατάθ…………/ 2020) αγωγή, επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω εκκαλουμένη απόφαση, οι  πέντε πρώτοι νυν εφεσίβλητοι, εξέθεταν, ότι τυγχάνουν αποκλειστικοί κύριοι, επικαρπωτές, και ψιλοί  κύριοι κατά τις ειδικότερες διακρίσεις,  των  περιγραφόμενων αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών οικοδομής επι  ακινήτου οικοπέδου, έκτασης 172,12 τμ, κείμενου στο δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, δυνάμει των ειδικότερα αναφερόμενων νομίμως μεταγραφέντων συμβολαίων, που συνιστούν και τους νόμιμους τίτλους τους, άλλως βάσει έκτακτης χρησικτησίας κατά τις διατάξεις του βυζαντινορωμαϊκού δικαίου, με χρόνο έναρξης της νομής από τους απώτατους δικαιοπαρόχους τους προ του έτους 1880. Ότι  το ως άνω οικόπεδο εσφαλμένως φέρεται στα κτηματολογικά βιβλία ως κάθετη ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ …………εντός του μείζονος γεωτεμάχιου με ΚΑΕΚ …./.., ενώ  επιπλέον οι τρεις οριζόντιες  ιδιοκτησίες, που καταχωρίσθηκαν σε αυτήν φέρονται, οι μεν δύο  ως ανήκουσες κατά κυριότητα στην πέμπτη εξ αυτών, και η άλλη ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Ότι στην πραγματικότητα το εν λόγω ακίνητο  είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από το όμορο με ΚΑΕΚ …../  (φερόμενη ως η έτερη κάθετος ιδιοκτησία), και το οποίο συνιστά ενιαία ιδιοκτησία με το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ……/ , δικαιούχοι των οποίων φέρονται  αφενός η δεύτερη και αφετέρου οι τρίτος,  τέταρτος, πέμπτος και έκτη των εναγομένων και ήδη έκτη έως και δέκατη των εφεσιβλήτων. Ζητούσαν δε,  να αναγνωρισθούν τα εμπράγματα δικαιώματα τους επι του ως άνω γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ………/  καθώς και επι των οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν ανεγερθεί σε αυτό, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις, να διορθωθούν τα γεωμετρικά του στοιχεία και να καταχωρισθούν αντιστοίχως οι υφιστάμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες με δικαιούχους τους ιδίους, και να ενοποιηθούν οι ιδιοκτησίες της δεύτερης έως και έκτης των εναγομένων σε ενιαίο ΚΑΕΚ.  Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του, αφού απέρριψε ως μη νόμιμο το αίτημα για κήρυξη της απόφασης που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστής, και ως  απαράδεκτο ελλείψει εννόμου συμφέροντος το αίτημα  να διορθωθούν τα γεωμετρικά στοιχεία του όμορου του επιδίκου γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ……….,  απέρριψε την  αγωγή ως απαράδεκτη ως προς τους τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτη των εναγομένων και την έκανε δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη  ως προς το πρώτο εναγόμενο, Ελληνικό Δημόσιο, και τη δεύτερη εναγόμενη. Κατά της αποφάσεως αυτής παραπονείται  το   πρώτο εναγόμενο με την  υπό κρίση έφεση του, επικαλούμενο εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων, και ζητεί την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης, ώστε η αγωγή  να απορριφθεί ως προς αυτό.

ΙΙΙ.  Κατά τη διάταξη του άρθρου 54A παρ. 5 του Ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως αυτή (παράγραφος 5), είχε αντικατασταθεί  με την παράγραφο Γ. 4 άρθρου τρίτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ Α 80/6-6-2017), το οποίο ισχύει από 1-1-2017 και ίσχυε κατά το χρόνο συζήτησης της ένδικης αγωγής στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (24-1-2022), «Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. πιστοποιητικό ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Φ.Α.Π., κατά περίπτωση, για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.». Η διάταξη αυτή είναι φορολογικής φύσεως και θεσπίστηκε για να διασφαλίσει το φορολογικό δικαίωμα του Δημοσίου, η δε παράβασή της δεν δημιουργεί διαδικαστικό απαράδεκτο, διότι η διάταξη λόγω του αμιγούς φορολογικού χαρακτήρα της δεν είναι εφαρμοστέα, ως ευθέως αντιτιθέμενη τόσο στα άρθρα 17, 20 και 25 του Συντάγματος, όσο και στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, δεδομένου ότι δεν αφορά στην προστασία των συναλλασσομένων σε σχέση με τα ακίνητα, ώστε να επιδιώκει την παροχή δικαστικής προστασίας, αποτελώντας ειδική διαδικαστική προϋπόθεση μιας εμπράγματης αγωγής και προαπαιτούμενο προκειμένου να εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας (ΑΠ 383/2021, ΜΕφΠειρ 39/2023, ΜΕφΠειρ 312/2023, ΜΕφΠατρ 369/2022  ΝΟΜΟΣ).  Με τον πρώτο λόγο εφέσεως το εκκαλούν παραπονείται,  διότι  έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση  της αγωγής από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 54Α παρ. 5 του Ν. 4174/2013, επειδή δεν προσκομίστηκε από τους ενάγοντες το σχετικό πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Με βάση, όμως, όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας η ως άνω διάταξη σε κάθε περίπτωση δεν καθιερώνει διαδικαστικό απαράδεκτο. Σημειώνεται  τέλος, εκ περισσού, ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά νομίμως προσκομίζονται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ενώ μνημονεύονται ως προσκομιζόμενα και στις προτάσεις των εναγόντων, που κατατέθηκαν στον πρώτο βαθμό. Κατά συνέπεια ο ερευνώμενος λόγος εφέσεως, με τον οποίο υποστηρίζονται τα αντίθετα πρέπει να απορριφθεί.

V. Από τα έγγραφα που νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: η ……….., απέκτησε λόγω αγοράς από την ……….. δυνάμει του νομίμως μεταγραμμένου υπ’ αριθ …./1963 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς ….. ένα οικόπεδο, στη θέση …. στην περιοχή …. της περιφερείας του δήμου Κερατσινίου επί της οδού …., επιφάνειας 171τμ, εμφαινόμενο στο από 1-8-1957 σχεδιάγραμμα του μηχανικού ………, συνημμένο στο υπ’ αριθμ ……../1957 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιώς ………., υπό τον αριθμό 5 του Β’ τετραγώνου, συνορεύον δυτικώς με το υπ’ αριθμ. … οικόπεδο … τετραγώνου του αυτού σχεδιαγράμματος επί πλευράς 19,00μ, μεσημβρινώς με τα υπ’ αριθμ. …. οικόπεδα του αυτού σχεδιαγράμματος επί πλευράς 9μ, ανατολικώς με το υπ’ αριθμ. …. οικόπεδο του αυτού σχεδ/τος ήδη οικία ……. επί πλευράς 19μ και αρκτικώς με την οδό …. επί προσώπου 9μ, ως το εμβαδόν και οι πλευρές του οικοπέδου τούτου διαμορφώθηκαν κατά τη ένταξη αυτού στο σχέδιο πόλεως. Το ως άνω οικόπεδο, βρίσκεται στην οδό ….., επί της οποίας φέρει τον αριθμό … (πρώην ….), έχει επιφάνεια 172,12τμ (κατά νεότερη καταμέτρηση), εμφαίνεται στο από Φεβρουαρίου 2019 διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών του πολιτικού μηχανικού ……… ως «οικόπεδο … με ΚΑΕΚ …..» με τα περιμετρικά στοιχεία 11,12,13,19,18,17, 16,15,14,11, κορυφές υπό τις συντεταγμένες Χ και Υ 11,14,15,16,17,18,19,13,12,11 και όρια: Βόρεια σε πρόσωπο 11-14 μ 9,17 με την οδό …. πλάτους 10 μ, στην οποία φέρει τον αριθμό …, Ανατολικά σε πλευρές 14-15 μήκους μ. 0,20 + 15-16 μ 2,87 + 16-17 μ 8,86 + 17-18 μ 6,02 και 18-19 μ 0,70 με ιδ. αγνώστων (όμορη ιδιοκτησία 6/1-8-57 διαγρ. ….), Νότια σε πλευρές 19-13 μ 8,54 + 13-12 μ 0,87 με ιδιοκτ. αγνώστων (όμορες ιδιοκτ. 12,13/1-8-57 διαγρ…..) και δυτικά σε πλευρά 12-11 μ 18,41, με το οικόπεδο των εναγομένων (ιδιοκτ. 4/1-8-57 διαγρ. ….). Σύμφωνα με τη δήλωση του Ν 651/77 του συντάξαντος ως άνω μηχανικού το επίδικο οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως του δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας και δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου 1337/83. Η ως άνω . ….. απεβίωσε  στις 26-9-1966, χωρίς να αφήσει διαθήκη, καταλείποντας  μόνους συγγενείς τα πέντε τέκνα της: ………….τα οποία κληρονόμησαν το ως άνω οικόπεδο έκαστο κατά ποσοστό  1/5 εξ αδιαιρέτου και  αποδέχθηκαν  τη κληρονομία αυτή με την υπ’ αριθ …../1969 αποδοχή κληρονομιάς του συμβολαιογράφου Πειραιώς ……, που μεταγράφηκε νόμιμα. Ακολούθως, δυνάμει του νομίμως μεταγραμμένου υπ’ αριθ …./1969 συμβολαίου του ιδίου συμβολαιογράφου ……….  ο εξ αυτών …………. μεταβίβασε το ιδανικό του μερίδιο του 1/5  προς τους λοιπούς  συγκληρονόμους,   που κατέστησαν   συγκύριοι κατά ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου έκαστος. Δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/1969 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς ………., που ομοίως μεταγράφηκε νόμιμα, οι  ως άνω συγκύριοι του ακινήτου …………. υπήγαγαν αυτό στις διατάξεις του νόμου 3741/29 και 1002 και 1117 ΑΚ και συνέστησαν τις πιο κάτω ανεξάρτητες και αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που εμφαίνονται στο προσαρτώμενο σε αυτό από Ιουνίου 1969 σχεδιάγραμμα και από 18-7-1969 Πίνακα Ποσοστών Συνιδιοκτησίας του μηχανικού ………., τις οποίες κατένειμαν μεταξύ τους αντίστοιχα, ως ακολούθως: 1) την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος του ισογείου ορόφου (Ι-1) μετά του υπ’ αυτού υπογείου το κείμενον στο βάθος της άνω οικοδομής, εμφαινόμενο υπό τον αριθμό I και τα α/β γράμματα Δ’ΠΛΗΖΕΔ’ του σχεδ/τος …. επιφάνειας 55,95τμ και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλον 125/000, που έλαβε η …………, 2) την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος του ισογείου ορόφου (Ι-2) μετά του υπ’ αυτού υπογείου το κείμενον στην πρόσοψη της άνω οικοδομής εμφαινόμενο υπό τον αριθμό II και τα α/β γράμματα ΚΙΘΗΛΒ’Κ του σχεδ/τος …, επιφάνειας 53,13τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλον 125/000, που έλαβε η …… 3) την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου το κείμενον στο βάθος της άνω οικοδομής εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία Α-1, και τα α/β γράμματα ΔΤΊΗΖΕΔ’ του σχεδ/τος …, επιφάνειας 58,45τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλον 125/000, που έλαβε ο … …. 4) την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος του πρώτου υπέρ το ισόγειο ορόφου το κείμενον στην πρόσοψη της άνω οικοδομής εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία Α-2, και τα α/β γράμματα ΘΗΙΒ’Α’Θ του σχεδ/τος …, επιφάνειας 58,05τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλον 125/000, που έλαβε ο …. …. 5) την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος του δευτέρου υπέρ το ισόγειο ορόφου το κείμενον στο βάθος της άνω οικοδομής, εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία Β-1 και τα α/β γράμματα ΔΤΊΗΖΕΔ’ του σχεδ/τος …., επιφάνειας 58,45τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλον 125/000, που έλαβε η . ….. 6) την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος του δευτέρου υπέρ το ισόγειο ορόφου το κείμενον στην πρόσοψη της άνω οικοδομής εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία Β-2 και τα α/β γράμματα ΘΗΙΒΆ’Θ του σχεδ/τος …, επιφάνειας 58,05τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλον 125/000, την οποία έλαβε η ………. 7) την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου το κείμενον στο βάθος της άνω οικοδομής, εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία Γ-1, και τα α/β γράμματα ΔΤΙΗΖΕΔ’ του σχεδ/τος ….., επιφάνειας 58,45τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλον 125/000, την οποία έλαβε ο ………. 8) την οριζόντια ιδιοκτησία του διαμερίσματος του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου το κείμενον στην πρόσοψη της άνω οικοδομής εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία Γ-2, και τα α/β γράμματα ΘΗΙΒΆ’Θ του σχεδ/τος ….., επιφάνειας 58,05τμ με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλον 125/000, την οποία έλαβε ο ………. Ακολούθως, οι προαναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στους ενάγοντες με τον ακόλουθο τρόπο: Α) ο πρώτος ενάγων απέκτησε ι) την κυριότητα σε ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου της υπό στοιχεία Ι-2 οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου (μετά του κάτωθι αυτής υπογείου χώρου Υ2, χωρίς καταμετρηθείσα χρήση και ποσοστό συγκυριότητας) δυνάμει του νομίμως μεταγραφέντος υπ’ αριθ ………./1990 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιώς …….. από την ………. και ιι) την κυριότητα της υπό στοιχεία Γ-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας δυνάμει του νομίμως μεταγραφέντος υπ’ αριθ …../1975 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβ/φου Πειραιώς . …. από τον …………. Β) Η δεύτερη ενάγουσα απέκτησε ι) την κυριότητα της υπό στοιχεία Υ-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας-διαμερίσματος του υπογείου στο βάθος της οικοδομής, επιφανείας 55,95τμ και με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 50/000 δυνάμει του υπ’ αριθ. ……/1995 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιώς …………, νομίμως μεταγραφέντος  με το  οποίο τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ. …./1969 ως άνω πράξη ως προς την οριζόντια ιδιοκτησία Ι-1, δι’ ανακατανομής του ποσοστού της των 125/000 εκ του οποίου ποσοστό 75/000 αντιστοιχεί και αναλογεί στην ίδια, ενώ 50/000 αντιστοιχεί και αναλογεί στην οριζόντια ιδιοκτησία του υπογείου 1 (Υ-1), ιι) κατ’ επικαρπία την υπό στοιχεία Ι-1 οριζόντια ιδιοκτησία, καθόσον, δυνάμει του υπ’ αριθμ. …/1995 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιώς ……. , που μεταγράφηκε νόμιμα, μεταβίβασε τη ψιλή κυριότητα του Ι-1 διαμερίσματος προς τον υιό της ……., παρακρατώντας την επικαρπία εφ’ όρου ζωής, ιιι) ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας της υπό στοιχεία Ι-2 οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου μετά του κάτωθι αυτής υπογείου χώρου Υ-2 (χωρίς καταμετρηθείσα επιφάνεια και χωρίς δικό του ποσοστό συνιδιοκτησίας), δυνάμει του υπ’ αριθ …/1990 νομίμως μεταγραφέντος αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Πειραιώς …… από την ………., ιν) ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου της επικαρπίας της υπό στοιχεία Β-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας δυνάμει αφενός μεν του υπ’ αριθ ……/1990 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμ/φου Πειραιώς …….. από την …….., αφετέρου δε δυνάμει του υπ’ αριθ ……/95 συμβολαίου γονικής παροχής της συμ/φου Πειραιώς ………, που μεταγράφηκαν νόμιμα,  με το οποίο η δεύτερη ενάγουσα μεταβίβασε τη ψιλή κυριότητα του ½ εξ αδιαιρέτου στον τρίτο ενάγοντα, παρακρατήσασα την επικαρπία εφ’ όρου ζωής της, ν) κατ’ επικαρπίαν την υπό στοιχεία Β-2 οριζόντια ιδιοκτησία, καθόσον δυνάμει του νομίμως μεταγραφέντος υπ’ αριθ ……./95 συμβολαίου γονικής παροχής της συμ/φου Πειραιώς ……… μεταβίβασε τη ψιλή κυριότητα στον τρίτο ενάγοντα, παρακρατήσασα την επικαρπία εφ’ όρου ζωής της. Γ) Η πέμπτη ενάγουσα απέκτησε ι) την πλήρη κυριότητα της υπό στοιχεία Α-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας δυνάμει του υπ’ αριθ ……/2004 συμβολαίου της συμβ/φου Πειραιώς ……, που μεταγράφηκε νόμιμα ,με αγορά από το …….., ιι) την πλήρη κυριότητα της υπό στοιχεία Α-2 οριζόντιας με γονική παροχή από το …….. δυνάμει του νομίμως μεταγραφέντος υπ’ αριθ ……../1995 συμβολαίου της συμβ/φου Πειραιώς ……., στον οποίο είχε περιέλθει με αγορά από τον . …….. δυνάμει του ομοίως νομίμως μεταγραφέντος υπ’ αριθ 5……/1975 συμβολαίου του συμ/φου Πειραιώς ………, ιιι) την πλήρη κυριότητα της υπό στοιχεία Γ-2 οριζόντιας ιδιοκτησίας με αγορά από το ……. δυνάμει του υπ’ αριθ ……/2004 συμβολαίου της συμβ/φου Πειραιώς ……., που μεταγράφηκε νόμιμα,  Δ) Ο τρίτος ενάγων απέκτησε ι) το ½  της ψιλής κυριότητας της υπό στοιχεία Β-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας, ιι) το ½ της πλήρους κυριότητας της υπό στοιχεία Β-1 οριζόντιας, ιδιοκτησίας και ιιι) τη ψιλή κυριότητα της υπό στοιχεία Β-2 οριζόντιας ιδιοκτησίας, δυνάμει του υπ’ αριθ ……./1995 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβ/φου Πειραιώς ………, νομιμως μεταγραφέντος,  από τον πρώτο ενάγοντα και τη δεύτερη ενάγουσα, σε συνδυασμό με το νομιμως μεταγραφέν υπ’ αριθ ……/1990 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της συμ/φου Πειραιώς ……….., με το οποίο η ιδιοκτησία Β1 περιήλθε αρχικώς κατ ισομοιρία στους παρέχοντες  γονείς του τρίτου ενάγοντος.  Ε) Ο τέταρτος ενάγων απέκτησε τη ψιλή κυριότητα της υπό στοιχεία Ι-1 οριζόντιας ιδιοκτησίας δυνάμει της υπ’ αριθ. ………/1995 τροποποίησης οριζόντιας ιδιοκτησίας-γονικής παροχής της συμβ/φου Πειραιώς …… , που ομοίως μεταγράφηκε  νόμιμα.

Πρωτοδίκως το πρώτο εναγόμενο, νυν εκκαλούν,  ισχυρίστηκε ότι το επίδικο ακίνητο οικόπεδο ανήκει στο ίδιο, καθόσον του περιήλθε : α) δυνάμει της από 9-7-1832 συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως και των από 3-2- 1830, 4/16-6-1830 και 19-6/1-7-1830 πρωτοκόλλων του Λονδίνου,  και ως ανήκον σε Οθωμανούς υπηκόους, που εγκατέλειψαν την επικράτεια κατά την επανάσταση, αλλιώς β) ως βοσκότοπος ή λιβάδι δυνάμει του β.δ. 3/15-12-1833, αλλιώς δ) ως αδέσποτο (άρθρο 16 β.δ. από 10-7-1837), αλλιώς ε) με τακτική χρησικτησία, αλλιώς στ) με έκτακτη χρησικτησία. Οι ως άνω ισχυρισμοί, που έχουν χαρακτήρα ένστασης (ΑΠ 1182/ 2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και παραδεκτά επαναφέρει το εκκαλούν με τους λόγους έφεσης του, τυγχάνουν αβάσιμοι και απορριπτέοι. Ειδικότερα, το επίδικο ουδέποτε υπήρξε χορτολιβαδική έκταση ή βοσκότοπος και δη  κατά τον  χρόνο ισχύος του αντίστοιχου β.δ/τος   3/15-12-1833, όπως αβασίμως διατείνεται το εκκαλούν, ενώ ουδόλως προκύπτει το αντίθετο μόνον  εκ των επικαλουμένων εκ μέρους του εγγράφων (αρ.πρωτ. …/ 13-11-2020, …./ 20-7-2020, …./ 7-7-2020 και …/ 12-9-2018)  της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα οποία το επίδικο ακίνητο εμπίπτει στην έκταση που έχει παραπεμφθεί στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων με το υπ’ αριθμ. ………./ 6-11-2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπου εξετάζεται το καθεστώς της περιοχής του 《……》, καθόσον, όπως προκύπτει από  την από 27-5-2003 αρχική έκθεση των μηχανικών της ομάδας εργασίας έρευνας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος περιοχής …. και …., καθώς και την από 8-10-2003 συμπληρωματική αυτής είναι αδύνατος ο προσδιορισμός των περιμετρικών ορίων της υπο έρευνα λιβαδικής έκτασης των 10.000 στρεμμάτων. Εξάλλου, όπως βεβαιώνεται από την νομίμως προσαγομένη   με αριθμό …/08-2-2021 βεβαίωση του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας -Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης Τμήμα   Πολεοδομικών   Εφαρμογών    «η ευρύτερη περιοχή   … Κερατσινίου όπως απεικονίζεται στον Χάρτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ Κερατσινίου κλίμακας, 1/4.000,    εκτείνεται    βορειοανατολικά    της    ευρύτερης περιοχής … από την οποία διακριτά διαχωρίζεται από την οδό ……, όπως εμφαίνεται στα διαγράμματα που συνοδεύουν τα σχετικά ΦΕΚ Ενταξης. Το ρυμοτομικό σχέδιο που αφορά τις δύο περιοχές, για μεν την περιοχή …… διέπεται από το Διάταγμα Ρυμοτομίας 10-3-1952 ΦΕΚ 65/15-3-1952 «περί επεκτάσεως του σχεδίου …….. Κερατσινίου εις την περιοχή …. και … », για δε την περιοχή …. διέπεται από το διάταγμα Ε.47609/1957 ΦΕΚ 241/27-11-1957 «περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατσινίου (Αττικής) εις θέσιν ….. και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού. Το οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς …….. (όπου και η ιδιοκτησία των εναγόντων επί της οδού …….) βρίσκεται στα γεωγραφικά όρια της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατσινίου (ΦΕΚ 241/1957) εντός της περιοχής …», δηλαδή εκτός της περιοχής …..  Ομοίως, ουδόλως αποδείχθηκε  ότι το επίδικο ακίνητο ανήκε  σε Οθωμανούς υπηκόους και δημεύτηκε, ούτε ότι ήταν  αδέσποτο, ούτε ότι το εκκαλούν το νεμήθηκε με τα προσόντα της τακτικής ή της έκτακτης χρησικτησίας.  Ακόμη, το εκκαλούν παρά το νόμο ισχυρίζεται ότι απέκτησε την κυριότητα της έκτασης  ως περιουσία του Οθωμανικού Δημοσίου, που κατέλαβε και δήμευσε  «δικαιώματι πολέμου», καθόσον η Αττική δεν κατακτήθηκε  με τα όπλα,  αλλά παραχωρήθηκε στο Ελληνικό Κράτος την 31η Μαρτίου 1833 βάσει της από 27-6/9-7-1832 Συνθήκης της Κωνσταντινουπόλεως, κατόπιν σχετικών συμφωνιών μεταξύ των Ελληνικών και Οθωμανικών Αρχών.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης της εν λόγω περιοχής, το ως άνω επίδικο ακίνητο των εναγόντων φαίνεται εσφαλμένως ενοποιημένο με όμορη οικοπεδική έκταση, το δε ενιαίο ακίνητο έλαβε ΚΑΕΚ ……….. με επιφάνεια 317τμ, στο οποίο αποτυπώνονται δύο κάθετες ιδιοκτησίες με ποσοστό συνιδιοκτησίας στην ενιαία οικοπεδική έκταση 500/000 έκαστη, εκ των οποίων στη μεν  πρώτη κάθετη ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ ……… είναι καταχωρημένες οχτώ οριζόντιες ιδιοκτησίες (ΚΑΕΚ …….) με δικαιούχο τη δεύτερη εναγόμενη, ενώ στη δεύτερη κάθετη ιδιοκτησία με ΚΑΕΚ ……….. (οικοδομή των εναγόντων) είναι καταχωρημένες τρείς οριζόντιες ιδιοκτησίες με δικαιούχο την πέμπτη ενάγουσα στις δύο πρώτες εξ αυτών και άγνωστο ιδιοκτήτη στην τρίτη. Οι ως άνω αρχικές εγγραφές είναι ανακριβείς σύμφωνα με τα προαποδειχθέντα και προσβάλλουν τα εμπράγματα δικαιώματα των εναγόντων, επιβάλλεται δε να διαταχθεί η διόρθωση τους στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, ώστε το ως άνω γεωτεμάχιο να καταχωρισθεί ως αυτόνομο και ανεξάρτητο γεωτεμάχιο και όχι ως κάθετη ιδιοκτησία μείζονος γεωτεμαχίου, να αποτυπωθεί τούτο (ως προς τα γεωγραφικά του όρια) σύμφωνα με το ανωτέρω διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών και να αποδοθούν ιδιαίτερα ΚΑΕΚ για τις προαναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες που απέκτησαν οι ενάγοντες με παράγωγο τρόπο.

Κατόπιν τούτου, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκανε δεκτή την αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη, αν και με εν μέρει ελλιπή αιτιολογία, που  συμπληρώνεται και αντικαθίσταται με την αιτιολογία της παρούσας  δεν έσφαλε κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και ορθώς εκτίμησε τις αποδείξεις και οι λόγοι της έφεσης, με τους οποίους  το εκκαλούν ισχυρίζεται τα αντίθετα  τυγχάνουν αβάσιμοι και απορριπτέοι, όπως και η έφεση στο σύνολο της. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εκκαλούντος, λόγω της ήττας του, (176, 183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), αλλά μειωμένα (22 αρθρ. 1 ν. 3693/1957, σε συνδ. με άρθρ. 7, 9 νδ 2698/1993), σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την έφεση, με την παρουσία των διαδίκων.

Δέχεται  την έφεση τυπικά και απορρίπτει αυτήν κατ’ουσίαν.

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, εις βάρος του εκκαλούντος, και τα ορίζει  στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση,  στις  20 Δεκεμβρίου 2023, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ