Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 508/2023

Αριθμός   508/2023

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τμήμα 4o

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αικατερίνη Νομικού, Πρόεδρο Εφετών,  Παρασκευή Μπερσή, Εφέτη και Φωτεινή Μάμαλη, Εφέτη-Εισηγήτρια και από τη Γραμματέα Κ.Σ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την   ……….,  για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:

ΑΙΤΟΥΣΑΣ:    ………….., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου  Σταματίου Στριγάρη.

ΚΑΘ΄ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον Υπουργό των Οικονομικών και το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο εκπροσωπήθηκε από το δικαστικό πληρεξούσιο ΝΣΚ Δημήτριο Βολτή.

Η αιτούσα κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου α) την από  28.12.2018 (ΓΑΚ/ΕΑΚ …………/2018)  αίτησή της περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης (του άρθρου 20 του Ν. 2882/2001) για το έδαφος  του απαλλοτριωθέντος τμήματος της ιδιοκτησίας που αναφέρεται σ΄ αυτήν και β) την από 12.9.2019 (ΓΑΚ/ΕΑΚ …………../2019) αίτησή της περί αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης  (του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 2882/2021). Δικάσιμος των ως άνω αιτήσεων ορίσθηκε αρχικά η 10η.10.2019, μετά δε από αναβολή η 21η.5.2020, οπότε η συζήτησή τους ματαιώθηκε κατά τη διάρκεια της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας κορωναϊού Covid-19 (από 13.3.2020 έως 31.5.2020). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ 2 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30-5-2020) περί αυτεπαγγέλτου  ορισμού δικασίμου προς συζήτηση αυτών των υποθέσεων, τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Κανονισμού Εσωτερικής  Υπηρεσίας του Εφετείου Πειραιώς, την υπ΄ αριθμ. 37/2020 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και την υπ΄αριθμ. 99/2020 Πράξη  της ορισθείσας από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Δικαστή, Σπυριδούλας Μακρή, Προέδρου Εφετών, οι προκείμενες υποθέσεις επανεισάχθησαν προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου στη δικάσιμο της  4ης.2.2021, μετά δε από αναβολή, στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας και ο δικαστικός πληρεξούσιος ΝΣΚ του καθ΄ ου η αίτηση, αφού έλαβαν διαδοχικά το λόγο από την Πρόεδρο, αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου φέρονται προς συζήτηση, εξ αναβολής από τον πινάκιο προηγούμενων δικασίμων με την υπ’ αριθ. 99/2020 Πράξη της Προέδρου Εφετών Σπυριδούλας Μακρή ορισθείσα από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, α) η από 12.9.2019 (αριθ.καταθ. ……../2019) αυτοτελής αίτηση για αναγνώριση δικαιούχου της οριζομένης αποζημίωσης του αιτούντος, β) η από 28.12.2018 (αριθ.καταθ. ………./2018) αίτηση για οριστική τιμή μονάδας και διόρθωσης του κτηματολογικού πίνακα. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν στην ίδια απαλλοτριωθείσα έκταση, ασκήθηκαν δε, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 600/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, περί προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης (του υπ’ αρ. ….. ακινήτου). Υπάγονται στην ίδια διαδικασία του άρθρου 20 του Ν.2882/2001 και επομένως, πρέπει, λόγω της πρόδηλης συνάφειάς τους, να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, καθόσον έτσι επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, ενώ επέρχεται μείωση των εξόδων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 246 του Κ.Πολ.Δ, τα οποία έχουν εφαρμογή και στην ειδική διαδικασία του Ν. 2882/2001, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 εδ.β  του νόμου αυτού (Τριμ.Εφ.Πατρ. 74/2021, Τριμ.Εφ.Λαρ. 91/2017, Τριμ.Εφ.Λαρ. 62/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Ι)Στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ.τελ.του νόμου 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ΚΑΑΑ), όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν.3193/2003, ορίζεται, ότι: “ως κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριουμένου ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, που προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειμενική αξία, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωση καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριουμένου”. Ως πρόσοδος κατά την έννοια της διάταξης αυτής, θεωρείται η προερχόμενη από τη φύση και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του απαλλοτριουμένου ακινήτου ως εκ του είδους, της θέσεως της μορφής και του προορισμού του σε σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία βρίσκεται. Έτσι, ως κριτήριο διαφοροποιήσεως και στοιχείο αξιολογήσεως αποτελεί, προκειμένου περί αγροτικού ακινήτου, αν τούτο είναι νόμιμο ή άγονο, ξηρικό ή ποτιστικό, φυτεία ή χέρσο και προκειμένου περί αστικού, αν το απαλλοτριούμενο είναι εντός ή εκτός σχεδίου, εντός ή εκτός ζώνης ποιοι σε κάθε περίπτωση οι όροι δόμησης τα ποσοστά κάλυψης και αντιπαροχής και ο συντελεστής εμπορικότητας σε σχέση όμως με τη συγκεκριμένη περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Αλλά η πιο πάνω διάταξη δεν καθιερώνει αποκλειστικά και για το δικαστήριο υποχρεωτικά κριτήρια για τη διάγνωση της πραγματικής αξίας του απαλλοτριουμένου, έτσι ώστε να θεωρείται ότι παραβιάζεται, στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν θα τα λάβει υπόψη ή θα λάβει υπόψη άλλα τέτοια, παρά μόνο παρέχει οδηγίες, για το πως πρέπει να καθορίζεται η πραγματική αξία και επιτρέπει στο δικαστήριο να λάβει υπόψη γι’ αυτό το σκοπό, αφού χρησιμοποιηθεί η λέξη “ιδίως”, κάθε πρόσφορο κατά την ανέλεγκτη κρίση του συγκριτικό στοιχείο, αφού το αξιολογήσει κατάλληλα (ΑΠ 49/2016, ΑΠ 1237/2015, ΑΠ 1238/2015, ΑΠ 1016/2015 Ar.Pag.gr, ΑΠ 218/2013, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 600/2010 ΧρΙΔ 2011.274, ΑΠ 1119/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Η  αποζημίωση αυτή πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου κατά το χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως για τον προσωρινό προσδιορισμό, ή κατά τον χρόνο συζητήσεως για τον οριστικό προσδιορισμό, στην περίπτωση που η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, ως τέτοια δε αποζημίωση νοείται εκείνη, το ποσό της οποίας επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει το πράγμα που απαλλοτριώθηκε με άλλο ισάξιο (Ολ ΑΠ 13 και 17/2000 ΕλλΔνη 41 950, ΑΠ 1425/2009). Για να είναι δε πλήρης η αποζημίωση, δηλαδή για να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του εν λόγω ακινήτου και των συναπαλλοτριούμενων συστατικών του κατά τον χρόνο της συζητήσεως για τον προσωρινό ή τον οριστικό (εφόσον από την πρώτη συζήτηση παρήλθε ένα έτος) προσδιορισμό της αποζημιώσεως, πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου και των συστατικών του, αλλά και τη ζημία που ενδεχομένως υφίσταται ο δικαιούχος από τη μείωση της αξίας ή την, κατά προορισμό αχρήστευση του εκτός απαλλοτριώσεως απομένοντος τμήματος του μείζονος ακίνητου, που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο της περιουσίας του, ακόμη και αν η ζημία αυτή οφείλεται στην εκτέλεση του έργου για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση και έτσι ικανοποιείται πλήρως και εντεύθεν διασφαλίζεται ο σεβασμός στην περιουσία του ιδιοκτήτη (Ολ ΑΠ 31/2005, ΑΠ 926/2015, ΑΠ 1020/2015, ΑΠ 218/2013, ΑΠ 1176/2010, ΑΠ 1064/2007 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1238/2006 ΝοΒ 2006 1495). Εξάλλου, κατά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.2882/2001, που προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν.4146/2013: “Το δικαστήριο υποχρεούται να αιτιολογεί ειδικά την τυχόν απόκλιση της προσδιοριζόμενης από το ίδιο αξίας του ακινήτου τόσο από την προκύπτουσα κατά το αντικειμενικό σύστημα αξία του, όσο και από την προκύπτουσα από την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος ή του ανεξάρτητου εκτιμητή της παρούσας παραγράφου”. Περαιτέρω από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι για τον προσδιορισμό της “πλήρους αποζημίωσης” λαμβάνεται υπόψη και η δαπάνη του ιδιοκτήτη του απαλλοτριουμένου ακινήτου, η οποία, ναι  μεν δεν συνδέεται άμεσα με την αξία του ακινήτου, είναι όμως συνέπεια της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας, στην οποία δαπάνη συγκαταλέγεται και η δαπάνη για τα έξοδα μεταφοράς και μετεγκατάστασης της κατοικίας ή επιχείρησης του ιδιοκτήτη (Ολ ΑΠ 8/1999, ΑΠ 868/2012, ΑΠ 140/2011, ΑΠ 654/2004, ΑΠ 642/2004, Εφ.Αθ. 4990/2004 Νόμος). Ωστόσο, κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, α)η άυλη οικονομική αξία μιας επιχείρησης (ως οργανωμένο σύνολο αγαθών, δικαιωμάτων και σχέσεων το οποίο αποτελεί οργανωμένη οικονομική ενότητα γύρω από το πρόσωπο του φορέα της και τείνει στην επίτευξη ενός κερδοσκοπικού σκοπού) δεν αποτελεί αυτοτελές απαλλοτριούμενο περιουσιακό στοιχείο και η αξία αυτή της επιχειρήσεως που ασκείται στο απαλλοτριωθέν ακίνητο, δεν συμπεριλαμβάνεται ως διακεκριμένο μέγεθος στην έννοια της πλήρους αποζημιώσεως, αλλά λαμβάνεται υπόψη ως συνδεόμενη με το ακίνητο πρόσοδος κατά την εκτίμηση της αξίας του, β)δεν αποκαθίσταται κάθε ζημία του ιδιοκτήτη που αποτελεί άμεση συνέπεια τη απαλλοτρίωσης, έτσι και αν δεν συνδέεται άμεσα με την αξία του απαλλοτριουμένου, άρα ούτε και η ζημία από την παύση της λειτουργίας της άνω επιχείρησης και γ)κατά τις διατάξεις των άρθρων 13 και 25 του ν.2882/2001 (ΚΑΑΑ) αποκλείεται η αποζημίωση, αυτοτελώς, της άυλης οικονομικής αξίας της επιχείρησης που ασκείται στο απαλλοτριούμενο ακίνητο. Άλλωστε, όπως προαναφέρθηκε, η πρόσοδος του απαλλοτριούμενου ακινήτου λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την εκτίμηση της αξίας του, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του ν.2882/2001, καθορισμός δε ιδιαίτερης αποζημίωσης για την απώλειά της λόγω της απαλλοτρίωσης του ακινήτου, πέρα από την περίπτωση της απώλειας προσόδου, μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης έως το χρόνο καταβολής της αποζημίωσης, για την οποία προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 5 του Συντάγματος και 25 του ν.2882/2001 (ΚΑΑΑ), θα κατέληγε σε διπλό υπολογισμό της ζημίας του ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου, στον οποίο, εξάλλου, εναπόκειται η αξιοποίηση της αποζημίωσης, είτε με την αγορά ισάξιου ακινήτου με εκείνο που απαλλοτριώθηκε, το οποίο με την εκμετάλλευσή του μπορεί να αποφέρει ανάλογες με εκείνο προσόδους, είτε κατ’ άλλο τρόπο (Ολ ΑΠ 9/2006 και 8/2006, ΑΠ 653/2014, ΑΠ 71/2012,  ΑΠ 140/2011 ΝΟΜΟΣ). Επίσης, στο περιεχόμενο της αποζημίωσης δεν περιλαμβάνεται και η περαιτέρω δαπάνη του ιδιοκτήτη που απαιτείται για την αντικατάσταση του απαλλοτριούμενου με άλλο ακίνητο. Έτσι, δεν περιλαμβάνονται στην αποζημίωση αυτή τα έξοδα για την αγορά άλλου ακινήτου, όπως: Η αμοιβή του κτηματομεσίτη, που κατά κανόνα μεσολαβεί, η αμοιβή του δικηγόρου για τον έλεγχο των τίτλων και την παράσταση κατά την υπογραφή του συμβολαίου, ο φόρος μεταβίβασης τα έξοδα συμβολαίου και μεταγραφής αυτού, η αμοιβή μηχανικού για την εκπόνηση μελέτης έκδοση αδείας και επίβλεψη της ανέγερσης οικοδομής, η αξία των υλικών ,τα ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, οι εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών. Και τούτο διότι οι δαπάνες αυτές δεν συνάπτονται άμεσα με την αξία του ακινήτου, ούτε αποτελούν άμεση και αναγκαία συνέπεια της απαλλοτρίωσης (ΑΠ 1425/2009, ΑΠΟ 375/2007, ΑΠ 1593/2003, Νόμος, Εφ.Αθ 3041/2011 ΕλΔνη 2012.786, ΕφΛαρ 138/2003 δικογρ.2003.366, βλ.Γεωργιάδου ο.π σελ.142 αρ. 31). Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.2882/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 129 παρ. 1 του ν.4070/2012, σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζημίωση δύναται να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης. Η εν λόγω έκθεση εκτίμησης μπορεί να αντικαθιστά την έκθεση προεκτίμησης της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, ή να χρησιμοποιείται παράλληλα για την απόδειξη της αξίας των απαλλοτριωθέντων. Η έκθεση του ανεξάρτητου εκτιμητή καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους, την μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων μετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη ή μη ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.653/1977 (Α΄ 214). Το δικαστήριο και μετά την ως άνω τροποποίηση, υποχρεούται να αιτιολογεί ειδικά την τυχόν απόκλιση της προσδιοριζόμενης από το ίδιο αξίας του ακινήτου τόσο από την προκύπτουσα κατά το αντικειμενικό σύστημα αξία του, όσο και από την προκύπτουσα από την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος ή του ανεξάρτητου εκτιμητή της παρούσας παραγράφου (το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 76 του ν.4146/2013 – ΦΕΚ Α 90/18-04-2013 ειδικά σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων για έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν της εκτίμησης της Επιτροπής της παραγράφου 1 ,ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζημίωση ζητάει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων της παραγράφου 6 από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 (Εφ.Λαρ. 47/2017 ΤΝΠ ΔΣΑ).

ΙΙ)Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 4 του ν.653/1977 “περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτησιών για την διάνοιξη εθνικών οδών κ.λ.π”, που εισάγουν αμάχητο τεκμήριο ωφέλειας για τα ακίνητα που αποκτούν πρόσοψη επί των διανοιγόμενων εθνικών οδών, η ισχύς των οποίων επεκτάθηκε, με το άρθρο 62 παρ. 9 και 10 ν.947/1979, και στις νέες χαράξεις και διαπλατύνσεις των εθνικών οδών και στους επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους, αντίκεινται στο άρθρο 1 εδάφ.α΄ του Πρώτου (Πρόσθετου) Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία μετά την επικύρωσή της εκ νέου με το νδ. 53/1974 αποτελεί εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει από κάθε άλλη διάταξη του εσωτερικού δικαίου, άρα και της προαναφερόμενης διάταξης του ν. 653/1977, κατ’ άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος (Ολ. ΑΠ 7/2013, 11/2004 και 10/2004).

Ωστόσο, το τεκμήριο αυτό δεν καταργείται, αλλά εξακολουθεί να ισχύει πλέον ως μαχητό και, συνεπώς, αν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι δεν ωφελούνται από την απαλλοτρίωση, μπορούν να το καταρρίψουν, αποδεικνύοντας ότι δεν ωφελούνται και να διεκδικήσουν την αντίστοιχη αποζημίωση (Ολ ΑΠ 7/2013), ήτοι ρύθμιση που προβλέπεται ρητά πλέον και από το άρθρο 33 ν. 2971/2001 (που ισχύει από 19.01.2002), το οποίο, πάντως, κατά το άρθρ. 37 εδάφ.α΄ του νόμου αυτού, δεν εφαρμόζεται και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που μέχρι τότε είχαν συντελεστεί (Ολ ΑΠ 7/2013, Ολ.ΑΠ 12/2011, Ολ.ΑΠ 11/2011). Μάλιστα, από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου αυτού (33 του ν.2971/2001) προκύπτει ότι τα στοιχεία, για την ωφέλεια ή μη του ακινήτου, διευρύνονται και, εκτός από την πρόσοψη επί της διανοιγόμενης οδού, που προέβλεπε ο νόμος 653/1977, ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα πρόσβασης του ακινήτου στο έργο ή στα έργα που περιλαμβάνονται στην ζώνη απαλλοτρίωσης, η δημιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του ακινήτου κατά τις διατάξεις που ισχύουν (ΑΠ 437/2021, ΑΠ 838/2021, ΑΠ 48/2018, ΑΠ 437/2017, ΑΠ 702/2017, ΑΠ 423/2016, ΑΠ 318/2016, ΑΠ 406/2015, Εφ.Πειρ. 74/2021, Εφ.Αιγαίου 18/2019, Εφ.Λαρ. 121/2014, Εφ.Αθ. 4917/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Α)Με την από 28.12.2018 (αριθ.καταθ. ………./2018) αίτηση της, όπως παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου έως προς τα επικείμενα αποκλειστικά, εκθέτει ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 13582/11636/4.4.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 127/17.4.2013), κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και, ειδικότερα, για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης (Κόμβος Καλλονής)- Γαλατάς”, από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ. 20+203 στην περιοχή Τροιζηνίας, η οποία απεικονίζεται στα αρχικά κτηματολογικά διαγράμματα, όπως αυτά διορθώθηκαν διαδοχικά και έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου. Ότι αυτή (αιτούσα) είναι κυρία των περιγραφομένων ακινήτων α)υπ’ αριθ. … και υπ’ αριθ. …., τμήματα των οποίων (1060,00 τ.μ και 255,50 τ.μ αντίστοιχα) περιλαμβάνονται στην απαλλοτριωθείσα έκταση. Επίσης, ισχυρίζεται (αιτούσα) ότι πρέπει να διορθωθεί ο κτηματολογικός πίνακας της απαλλοτρίωσης κατά το μέρος που προβλέπεται σε αυτόν καταμερισμός της αποζημίωσης μεταξύ παρόδιων ιδιοκτητών και δημοσίου με την αιτιολογία ότι ωφελείται από το έργο, για τον λόγο ότι ,και κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα σε αυτή (αίτηση), δεν έχει καμμία ωφέλεια και ως εκ τούτου δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει στις δαπάνες της απαλλοτρίωσης και δικαιούται πλήρους αποζημίωσης. Ότι στην ήδη διεξαχθείσα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά (κατόπιν αυτοτελών αιτήσεων τόσο του καθ’ ου Δημοσίου, όσο και της ιδίας, καθώς και άλλων αιτούντων, ανταιτούντων και παρεμβαινόντων) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για όλα τα απαλλοτριούμενα ακίνητα της ανωτέρω απαλλοτρίωσης (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το άνω περιγραφόμενο υπ’ αριθ. ….. με την ένδικη αίτηση ακίνητο, ιδιοκτησίας της), και για τα επικείμενά τους, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 600/24.9.2018 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου. Με βάση το ιστορικό αυτό, ο αιτών, ζητεί: 1)να καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για τα περιγραφόμενα στην αίτηση  απαλλοτριωμένα ακίνητα, καθώς και για τα επικείμενα της υπ’ αριθ. … ιδιοκτησίας (ελιές, συρμάτινη περίφραξη, κάγκελα σε 40 ευρώ ανά μέτρο μήκους και πόρτα σιδερένια σε 45 ευρώ) και ειδικότερα: α)σε τιμή ανώτερη από εκείνη που όρισε προσωρινά με την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. 600/2018 απόφασή του, το Μονομελές Εφετείο Πειραιά για την υπ’ αριθ. …. ιδιοκτησία (ήτοι ζητεί να ορισθεί σε 67 ευρώ ανά τ.μ εδάφους), και β) να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδας για την υπ’ αριθ. ….. ιδιοκτησία σε 50 ευρώ ανά τ.μ και κατά τις ειδικότερα εκτιθέμενες διακρίσεις για τα επικείμενα αυτής (ελιά μεσαία σε 270 ευρώ, συρμάτινη περίφραξη σε 9 ευρώ ανά μέτρο μήκους, κάγκελα σε 40 ευρώ ανά μέτρο μήκους και πόρτα σιδερένια σε 45 ευρώ), Β)να διορθωθεί ο κτηματολογικός πίνακας της απαλλοτρίωσης ισχυριζόμενη ότι δεν ωφελείται από το έργο, επιδιώκοντας έτσι να ανατραπεί το τεκμήριο αυτό και να αναγνωρισθεί ότι δεν έχει καμμία ωφέλεια και ως εκ τούτου δεν έχει καμμία υποχρέωση συμμετοχής στη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, ώστε να λάβει πλήρη αποζημίωση, για τα απαλλοτριωμένα ακίνητά του (υπ’ αριθ.  …, …..), και την ορισθησομένη αποζημίωση απαλλοτρίωσης, ποσού 91.616 ευρώ (1060,00 τ.μ Χ 67 ευρώ ανά τ.μ) και 12.775 ευρώ (255,50 τ.μ Χ 50 ευρώ ανά τ.μ).

Β)Με την από 12.9.2019 (αριθ.καταθ. …………./2019) αίτησή της, ζητεί να αναγνωρισθεί δικαιούχος της αποζημίωσης, για την οποία υπόχρεο προς καταβολή της είναι το καθ’ ου η αίτηση Ελληνικό Δημόσιο, σχετικά με τα αναφερόμενα ακίνητα, κυριότητάς της κατά παράγωγο τρόπο, που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. 13582/11636/4.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 127/17.4.2013) για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και, ειδικότερα, για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης (Κόμβος Καλλονής) – Γαλατάς” από Χ.ο. 0+000 έως Χ.Θ 20+203 στην περιοχή Τροιζηνίας, η οποία απεικονίζεται στα αρχικά κτηματολογικά διαγράμματα, όπως αυτά διορθώθηκαν διαδοχικά και έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιο Υποθηκοφυλακείου. Οι ανωτέρω αιτήσεις παραδεκτώς (άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ.γ΄ του Ν.2882/2001), εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωμένα ακίνητα (άρθ. 19 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 26 παρ. 3 του Ν.2882/2001), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 18-20 του Ν.2882/2001. Ειδικότερα, η κρινόμενη υπό στοιχεία Α΄ αίτηση έχει ασκηθεί παραδεκτώς κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 εδ.γ΄ (Κ.Α.Α.Α), αφού: α)ασκήθηκε εμπρόθεσμα εντός διαστήματος έξι μηνών από τη δημοσίευση της μη επιδοθείσας υπ’ αριθ. 600/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, με την οποία προσδιορίστηκε προσωρινά η τιμή μονάδας αποζημίωσης του απαλλοτριούμενου υπ’ αριθ. ….. ακινήτου (ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης είναι η 24.9.2018 και ημερομηνία κατάθεσης της κρινόμενης είναι η 28.12.2018, δεδομένου ότι για το υπ’ αριθ. …… απαλλοτριώμενο ακίνητο δεν καθορίστηκε προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης), β)επιδόθηκε στο καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο (άρθρο 20 παρ. 3 Ν.2882/2001), όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθ. …/25.1.2019 και …./28.1.2019 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή περιφέρειας Εφετείου Αθηνών, ………… (Ολ ΑΠ 27-28/2006, ΝοΒ 2007/1818, Ολ ΑΠ 32/2007 ΝοΒ 2008/340), που αρχικά είχε οριστεί την 10.10.2019, οπότε η υπόθεση αναβλήθηκε για την 21.5.2020. Ακολούθως, η εκδίκαση αυτής (υπόθεσης) ματαιώθηκε, εξαιτίας της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων προς προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 21 Ν.4786/2021, ΦΕΚ Α 43/23.3.2021) και επαναπροσδιορίστηκε αυτεπαγγέλτως το πρώτον για τη δικάσιμο την 4.2.2021, με την υπ’ αρ. 99/2020 Πράξη της Προέδρου Εφετών Σπυριδούλας Μακρή, που ορίσθηκε προς τούτο από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Εφετείου Πειραιά, οπότε αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκασή της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Επίσης, η υπό στοιχεία Β αίτηση περί αναγνώρισης της αιτούσας ως δικαιούχου αποζημίωσης των ακινήτων κυριότητάς της κατά τα επικαλούμενα, παραδεκτώς εισάγεται στην προκειμένη δίκη περί οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (βλ. Ολ ΑΠ 10 και 11/2004, ΕλλΔνη 2004/712, απ 2126/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αφού επιδόθηκε στο καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο (10.10.2019), όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. ……/20.9.2019 έκθεση επιδόσεως του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, οπότε η υπόθεση αναβλήθηκε για τη 21.5.2020. Ακολούθως, η εκδίκαση αυτής (υπόθεσης) ματαιώθηκε, εξαιτίας της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων προς προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (άρθ. 21 Ν.4786/2021, ΦΕΚ Α 43/23.3.2021) και επαναπροσδιορίστηκε αυτεπαγγέλτως το πρώτον για τη δικάσιμο της 4.2.2021, με την υπ’ αριθ. 99/2020 Πράξη της Προέδρου Εφετών Σπυριδούλας Μακρή, που ορίσθηκε προς τούτο από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Εφετείου Πειραιά, οπότε αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκασή της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Περαιτέρω, η συζήτηση των κρινόμενων αιτήσεων είναι παραδεκτή, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία, που προβλέπεται από τα άρθρα 17, 18 παρ. 6 και 26 του Ν.2882/2001, καθόσον με επίκληση από τον αιτούντα προσκομίζονται: 1)η υπ’ αριθ. 13582/11636/4.4.2013 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε νομίμως στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 127/17.4.2013) και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας καθώς και τα αποσπάσματα των κτηματολογικών διαγραμμάτων και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα, που αφορούν τις επικαλούμενες από την αιτούσα ιδιοκτησίες της, όπως τα ανωτέρω κτηματολογικά στοιχεία διορθώθηκαν πέντε φορές και οι διορθώσεις αυτές εγκρίθηκαν με σχετικές αποφάσεις του Διευθυντή της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων της άνω Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίες μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του ιδίου ως άνω Υποθηκοφυλακείου (βλ.το υπ’ αριθμ. …/30.11.2020 πιστοποιητικό του Μεταγροφύλακα Καλαυρίας περί μεταγραφής της υπ’ αριθ. …../16.7.2020 6ης διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων του ανωτέρω έργου στα βιβλία μεταγραφών του εν λόγω Υποθηκοφυλακείου, στον τόμο … και με α.α. …., καθώς και το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 600/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, 2)Η υπ’ αριθ. ……../13.6.2014 βεβαίωσης της κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 15 του Ν.2882/2001, με την οποία αποτιμάται η αξία της γης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, και το από 28 Μαρτίου 2014 πρακτικό της ιδίας Εκτιμητικής Επιτροπής, με την οποία αποτιμάται η αξία των επικείμενων, 3)Οι υπ’ αριθ. …./3.9.2019 και υπ’ αρ. ……/3.9.2019 βεβαιώσεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.2882/2001, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, καθώς και οι υπ’ αριθ. ……./22.8.2019 και …../22.8.2019 βεβαιώσεις της παρ. 3 του άρθρου 26 Ν.2882/2001 της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, 4)Τα από 25.8.2017 και 8.3.2022 πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας (άρθρ. 17 παρ. 1 του Ν.2882/2001). Περαιτέρω για το παραδεκτό της υπό στοιχεία Α (από 28.12.2018/αριθ.καταθ. ……/2018) αίτησης, περί διόρθωσης των στοιχείων του κτηματολογικού πίνακα και διαγράμματος η ως άνω αιτούσα έχει τηρήσει και την προδικασία του άρθρου 16 παρ. 8 του Ν.2882/2001, δεδομένου ότι έχει υποβάλει, για τα απαλλοτριούμενα ακίνητά του, σχετικό αίτημα στην αρχή που τα συνέταξε, τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες πριν από την αρχική ή μετ’ αναβολή δικάσιμο, με τις υπ’ αριθ. ………/21.11.2017, ……./7.11.2017, …./7.11.2017, ……/21.11.2018 αιτήσεις σε συνδυασμό με τις αιτήσεις αυτού (αιτούντος) κατά το άρθρο 33 Ν.2971/2001. Περαιτέρω, οι ως άνω αιτήσεως είναι ορισμένες, νόμιμες, Α)η από 28.12.2018 (αριθ.καταθ. ……/2018), ως στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 20 Ν. 2882/2001 (Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Συμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με τον ν.2329/1953 και εκ νέου με το ν.δ 53/1974 και έχει αυξημένη ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ισχύοντος Συντάγματος, και Β) η από 12.9.2019 (αριθ.καταθ. ……./2019) ως στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και παρ. 4 Ν.2882/2001, όπως οι παράγραφοι 3, 4 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 132 παρ. 1 Ν. 4070/2012. Τέλος, το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο, άσκησε παραδεκτώς αντίθετη αίτηση (σε σχέση με την υπό στοιχεία Α  αίτηση), με τις προτάσεις που κατατέθηκαν τη 23.2.2022, δηλαδή πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης (άρθρο 20 παρ. 5 Ν.2882/2001) με την οποία ζητεί να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για το έδαφος των υπ’ αριθ. .. και …. ακινήτων στο ποσό των 50 ευρώ,/τ.μ, δηλαδή σε ποσά μικρότερα από αυτά που ζητούνται με την υπό στοιχεία Α  αίτηση του αντιδίκου και συγκεκριμένα στο ποσό που ορίσθηκε προσωρινά με την υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς. Ζητεί επίσης να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για τα επικείμενα του υπ’ αριθ. … ακινήτου της αντιδίκου στα αιτούμενα με την υπό κρίση υπό στοιχεία Α΄ αίτηση και ορισθέντα προσωρινά με την ως άνω απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά για το υπ’ αριθ. … ακίνητο αυτού (αιτούσας).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 εδ.α΄ του Ν. 2882/2001, ή του του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (ΚΑΑΑ), η αποζημίωση του απαλλοτριούμενου, καθώς και η τυχόν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ιδιαίτερη αποζημίωση, προσδιορίζεται κατά την ειδική διαδικασία του παρόντος άρθρου και των αμέσως επομένων 19 έως 20. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ερμηνευόμενης σε συνδυασμό με αυτή του άρθρου 17 του Συντάγματος καθώς και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος έχει αυξημένη, έναντι των κοινών νόμων, ισχύ, ορίζει δε ότι “παν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του αντικείμενο της δίκης προσδιορισμού αποζημιώσεως είναι η αποζημίωση συνολικά λαμβανομένη, δηλαδή η χορήγηση αποζημιώσεως σε σχέση με την αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, ο προσδιορισμός της ωφελείας του ιδιοκτήτη αυτού, όπου η ύπαρξή της επηρεάζει τις αξιώσεις του από την απαλλοτρίωση, κάθε άλλο θέμα συναφές με την απαλλοτρίωση και τη δικαστική δαπάνη. Ο δε προβλεπόμενος στη διάταξη αυτή περιορισμός της αρμοδιότητας του Εφετείου σε μόνο τον προσδιορισμό της αποζημιώσεως ανίσχυρος ως προσκρούων στην ως άνω διάταξη του άρθρου 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, από την άποψη ότι οι δυσμενείς για τον καθ’ ού η απαλλοτρίωση συνέπειες της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, πρέπει να εκτιμώνται συνολικά στο πλαίσιο της ενιαίας διαδικασίας. Επομένως, το Εφετείο στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής είναι αρμόδιος να εξετάσει: α)το προσδιορισμό της αποζημιώσεως σε σχέση με την αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου, β)την ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη, την αναγνώριση δικαιούχων της αποζημιώσεως, γ)την ύπαρξη ή όχι ωφελείας του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωμένου ακινήτου που αποκτά πρόσωπο σε διανοιγόμενη εθνική οδό και δ)το αίτημα περί δικαστικής δαπάνης. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11 και 12 παρ. 1 του ΚΑΑΑ, προκύπτει ότι, με την κήρυξη της απαλλοτριώσεως γεννάται απευθείας από το νόμο η ενοχή (άρθρο 287 ΑΚ), από την απαλλοτρίωση μεταξύ του υπερ ού η απαλλοτρίωση και, του καθ’ ού, δυνάμει της οποίας ο καθ’ ού δανειστής δικαιούται να απαιτήσει από τον οφειλέτη υπέρ ού η απαλλοτρίωση, την καταβολή της πλήρους αποζημιώσεώς του. Από τις ως άνω διατάξεις συνάγονται και τα ακόλουθα: Μετά τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημιώσεως για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας για δημόσια ωφέλεια και την αναγνώριση του δικαιούχου της αποζημιώσεως αυτής, είναι επιτρεπτή η άσκηση από αυτόν της αγωγής επιδικάσεως της αποζημιώσεως από την ανωτέρω αιτία και μάλιστα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Η απαίτηση αυτή του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος είναι γεννημένη και απαιτητή αμέσως από τη δημοσίευση της τελεσίδικης περί προσδιορισμού της αποζημίωσης δικαστικής απόφασης και δεν τελεί υπό την προθεσμία των δέκα οκτώ (18) μηνών, η οποία αναφέρεται στη μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης από τη μη καταβολή ή τη μη παρακατάθεση της προσωρινώς ή οριστικώς προσδιορισθείσας αποζημίωσης, και την εκ του λόγου αυτού αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης. Συνεπώς, ο αναγνωρισθείς δικαιούχος της αποζημίωσης, η οποία προσδιορίσθηκε τελεσιδίκως για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου του, μπορεί με καταψηφιστική αγωγή, η οποία δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία από το αρμόδιο καθ’ ύλην, λόγω ποσού, δικαστήριο, να ζητήσει από τον υπόχρεο την καταβολή της, καθώς και τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής, νομιμοποίηση του δικαιούχου ως ενάγοντος έναντι του υποχρέου για καταβολή της αποζημίωσης δεν ερευνάται ούτε η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο αφορά η απαλλοτρίωση, ούτε η υπαιτιότητα του υπόχρεου προς καταβολή. Ενόψει τούτων και εφόσον η άσκηση της καταψηφιστικής αγωγής είναι παραδεκτή μετά τη δημοσίευση της τελεσίδικης περί προσδιορισμού της αποζημιώσεως δικαστικής αποφάσεως, οπότε είναι γεννημένη και απαιτητή η απαίτηση του ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος για την καταβολή της προσδιορισθείσας αποζημιώσεως, η εκδίκαση αυτής εκφεύγει της δικαιοδοσίας του Εφετείου στα πλαίσια του οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντος ακινήτου, καθόσον δεν περιλαμβάνεται στα αναφερόμενα ως άνω αιτήματα των οποίων η εκδίκασή τους γίνεται με την ειδική διαδικασία των απαλλοτριώσεων και έτσι σωρευόμενη με τα ως άνω αιτήματα, για τα οποία επιβάλλεται η προαναφερόμενη διαδικασία ενώπιον του Εφετείου, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη (ΑΠ 1028/2017, ΑΠ 153/2012). Η ως άνω ρύθμιση δεν προσκρούει στη διάταξη του άρθρου 17 του Συντάγματος, αλλά ούτε και στις διατάξεις των άρθρων 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και 6 παρ. 1 της ΕΔΔΑ, με τις οποίες θεσπίζεται η ως άνω αρχή, κατά την οποίαν οι συνέπειες της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης θα πρέπει να εκτιμώνται συνολικά στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, με το κριτήριο της “εύλογης και δίκαιης ισορροπίας” μεταξύ των απαιτήσεων του γενικού συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ιδιωτών και την εναρμονισμένη με τον εν λόγω κανόνα αρχή, θα διέπει τη νομολογία του ΕΔΔΑ (ΑΠ 178/2017, ΑΠ 153/2012). Η επιβαλλόμενη δε, σύμφωνα με τα ανωτέρω ενιαία εκδίκαση των ως άνω θεμάτων της απαλλοτριώσεως, προϋποθέτει αναγκαίως, ότι τα εν λόγω αιτήματα θα υποβληθούν ενώπιον του Εφετείου κατά τρόπο παραδεκτό και σύμφωνα με τους ισχύοντες δικονομικούς κανόνες. Και τούτο διότι, το ΕΣΔΑ δεν υποκαθιστά τον εθνικό νομοθέτη, στη θέσπιση του εφαρμοστέου δικονομικού συστήματος, αλλά μόνο ελέγχει, με τα προβλεπόμενα μέσα, αν οι κανόνες αυτού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινοτικής έννομης τάξης. Ετσι εφόσον το δικαίωμα του δικαιούχου της αποζημιώσεως καθίσταται υπαρκτό με την τελεσιδικία της αποφάσεως προσδιορισμού της αποζημιώσεως της απαλλοτριώσεως, δεν μπορεί να εισαχθεί ενώπιον του Εφετείου στα πλαίσια της ως άνω ενιαίας διαδικασίας προσδιορισμού της οριστικής τιμής αποζημιώσεως του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, λόγω μη συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων παραδεκτού αυτού. Εξ άλλου, η ως άνω ρύθμιση, που καθιστά παραδεκτή την άσκηση της καταψηφιστικής αγωγής από τη δημοσίευση της τελεσίδικης περί προσδιορισμού της αποζημίωσης δικαστικής απόφασης, οπότε είναι γεννημένη και απαιτητή η σχετική απαίτηση, δεν δύναται εκ των πραγμάτων να επηρεάσει την ουσία του δικαιώματος αποζημιώσεως, αλλά αντίθετα αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την ασφαλή διάγνωση αυτού, εναρμονιζόμενης, έτσι, απολύτως με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και της υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις της ΕΣΔΑ. Περαιτέρω, η προαναφερόμενη ρύθμιση, δεν πλήττει, ούτε την αρχή της εκδικάσεως των συνεπειών της απαλλοτρίωσης εντός ευλόγου χρόνου στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, διότι δεν πρόκειται για παραπομπή, ως αποτέλεσμα θεσμικών δυσλειτουργιών του ισχύοντος δικονομικού συστήματος, που επιτρέπουν παρελκυστικές συμπεριφορές των διαδίκων ή ανοχής φαινομένων καθυστερήσεων, που υποβάλλουν πρακτικές αρνησιδικίας, αλλά έρχεται ως συνέπεια νομοθετικών επιλογών με σκοπό την πλησιέστερη και ασφαλέστερη διερεύνηση της διαφοράς (ΑΠ 782/2022, ΑΠ 153/2012, ΑΠ 1549/2009, ΑΠ 1307/2009, ΑΠ 156/2005, ΑΠ 1636΄/2005, ΑΠ 1917/2005, ΑΠ 1781/2008, ΑΠ 1346/2003, ΑΠ 1476/2003, ΑΠ 1614/2001, Εφ.Δωδ. 167/2017, Εφ.Πειρ. 625/2015, Εφ.Λαρ.305/2015, Εφ.Αθ. 3192/2013, Εφ.Αθ. 7174/2009, Εφ.Αθ.2106/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μαρία Γεωργίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, Ερμηνεία του Ν.2992/2001 – Νομολογία κατ’ άρθρο, έκδοση 2012 σελ.324-325 παρ. 8, έκδοση 2014 σελ. 131-133, 146 παρ. 256, σελ. 156 παρ. 274,275, Αντίθετος Χορομίδης Κ.σελ. 1308).

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα με την υπό στοιχεία Α ως άνω από 28.12.2018 (αριθ.καταθ. ………./2018) αίτησή της, ζητεί, μεταξύ άλλων,  την καταβολή από το Ελληνικό Δημόσιο της καθορισθησόμενης, με την ίδια απόφαση οριστικής τιμής αποζημίωσηςγια το εδαφικό τμήμα επιφανείας μ.τ 255,50 της υπ’ αριθ. …. ιδιοκτησίας και για το απαλλοτριούμενο εδαφικό τμήμα της υπ’ αριθ. …  ιδιοκτησίας για τα οποία ζητεί την αναγνώριση της άρσης του τεκμηρίου ωφελείας. Όμως, τα προεκτιθέμενα αιτήματα, είναι απαράδεκτα και ως εκ τούτου απορριπτέα, καθώς εκφεύγουν της δικαιοδοσίας του Εφετείου στα πλαίσια του οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονται στα αιτήματα των οποίων η εκδίκαση γίνεται σε ενιαία διαδικασία και έτσι σωρευόμενη με τα λοιπά ως άνω αιτήματα, για τα οποία επιβάλλεται η προαναφερόμενη ενιαία διαδικασία ενώπιον του Εφετείου,  είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στην παραπάνω νομική σκέψη.

V)Αναφορικά με το τεκμήριο ωφέλειας και εντεύθεν το αίτημα της αναγνωρίσεως της ανυπαρξίας υποχρεώσεως του ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου  ως μη ωφελούμενου από την απαλλοτρίωση, πρέπει να λεχθούν τα ακόλουθα: Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 4 του Ν.653/1977 “περί υποχρεώσεως των παρόδων ιδιοκτητών  για την διάνοιξη εθνικών οδών κλπ” που εισάγουν αμάχητο τεκμήριο ωφέλειας  για τα ακίνητα που αποκτούν πρόσοψη επί των διανοιγόμενων εθνικών οδών, η ισχύς των οποίων επεκτάθηκε, με το άρθρο 62 παρ. 9 και 10 του Ν.947/1979, και στις νέες χαράξεις και διαπλατύνσεις των εθνικών οδών και στους επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους αντίκεινται στο άρθρο 1 εδ.α΄ του Πρώτου (Πρόσθετου) Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η οποία μετά την επικύρωσή της, εκ νέου, με το ν.δ/μα 53/1974, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει από κάθε άλλη διάταξη του εσωτερικού δικαίου, άρα και των προαναφερομένων διατάξεων του Ν.653/1977, κατ’ άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος (Ολ ΑΠ 7/2013 αδημ., ΑΠ 815/2017 αδημ.). Ωστόσο, το τεκμήριο αυτό δεν καταργείται, αλλά εξακολουθεί να ισχύει πλέον ως μαχητό και, συνεπώς αν οι παρόδιοι ιδιοκτήτες, θεωρούν ότι δεν ωφελούνται από την απαλλοτρίωση, μπορούν να το καταρρίψουν, αποδεικνύοντας ότι δεν ωφελούνται και να διεκδικήσουν την αντίστοιχη αποζημίωση (Ολ ΑΠ 7/2013 ό.π), ήτοι ρύθμιση από 19.1.2002), το οποίο, πάντως, κατά το άρθρο 37 εδ.α΄, δεν εφαρμόζεται και στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που μέχρι τότε είχαν συντελεστεί (βλ.Ολ ΑΠ 7/2013 αδημ.). Ήδη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1, 2, 3,  και 7  του Ν. 2971/2001, το τεκμήριο της ωφέλειας των ιδιοκτητών κατά τις διατάξεις του Ν.653/1977 είναι, όπως προεκτέθηκε, μαχητό και κρίνεται, μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης από το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης Εφετείο, κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου αυτού (ΑΠ 815/2017  ο.π, ΑΠ 318/2016, ΑΠ 1258/2015 αδημ.). Μάλιστα, από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου αυτού (άρθρο 33 του Ν.2971/2001) προκύπτει ότι τα στοιχεία, για την ωφέλεια ή μη του ακινήτου, διευρύνονται και εκτός από την πρόσοψη επί της διανοιγόμενης οδού που προέβλεπε ο Ν. 653/1977, ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα πρόσβασης του ακινήτου στο έργο ή στα έργα που περιλαμβάνονται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, η δημιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του ακινήτου κατά τις διατάξεις που ισχύουν (ΑΠ 815/2017 ο.π, ΑΠ 702/2017 αδημ.). Ειδικότερα, με τις συνδυαζόμενες διατάξεις του άρθρου 33 πρ. 1, 2, 3 και 6 του Ν.2971/2001, ορίζεται ότι το τεκμήριο της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, κατά τις διατάξεις του Ν.653/1977, είναι μαχητό και κρίνεται, μετά την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, από το αρμόδιο για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης Εφετείο, κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου αυτού (παρ. 1). Ο εικαζόμενος ιδιοκτήτης ή ο  αξιώνων δικαιώματα επί του απαλλοτριουμένου, εφόσον θεωρεί ότι δεν υφίσταται το τεκμήριο της ωφέλειας, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από το φορέα του έργου τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα κήρυξης της απαλλοτρίωσης (παρ. 2). Η αίτηση υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης περί προσωρινού ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης και παραπέμπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας προς εξέταση σε τριμελή επιτροπή (παρ. 3).  Η αίτηση του ιδιώτη μαζί με τη έκθεση της επιτροπής και τα στοιχεία της απαλλοτρίωσης αποστέλλονται, από την αρχή που κήρυξε την αναγκαστική απαλλοτρίωση, στο κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δικαστήριο (παρ.6). Επίσης, με το άρθρο 37 του ως άνω Νόμου, ορίζεται ότι “Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει: α)των διατάξεων του άρθρου 33 μετά την πάροδο ενός (1) μηνός από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που δεν έχουν μέχρι της ισχύος του συντελεστεί. Με το ανωτέρω άρθρο 33 του Ν.2971/2001 θεσπίστηκε και νομοθετικά αυτό που μόνο νομολογιακώς είχε αναγνωρισθεί, λόγω αντιθέσεως του νόμου προς υπερνομοθετικούς κανόνες δικαίου (Σύνταγμα και ΕΣΔΑ), δηλαδή ότι το τεκμήριο είναι μαχητό. Από το συσχετισμό των διατάξεων αυτού και του άρθρου 37 σαφώς συνάγεται ότι οι διατάξεις του πρώτου από αυτά εφαρμόζονται για τις απαλλοτριώσεις, οι οποίες κηρύσσονται μετά την έναρξη της ισχύος του, καθώς και για αυτές οι οποίες κηρύχθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η συντέλεσή τους μέχρι αυτή (έναρξη ισχύος). Προσέτι, από το συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 προκύπτει ότι τα στοιχεία για την ωφέλεια ή μη του ακινήτου διευρύνονται και εκτός από την πρόσοψη επί της διανοιγόμενης οδού, που πρόεβλεπε ο Ν. 653/1977, ορίζονται (ενδεικτικά) και η δυνατότητα πρόσβαση του ακινήτου στο έργο, που περιλαμβάνεται στη ζώνη απαλλοτρίωσης, η δημιουργία επιπτώσεων στις χρήσεις του ακινήτου και η, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, αρτιότητα και οικοδομησιμότητα του ακινήτου. Για το ορισμένο της αιτήσεως άρσεως του ανωτέρω τεκμηρίου ωφέλειας, αρκεί, αλλά και απαιτείται η αναφορά στο δικόγραφο της ιδιότητας του αιτούντος ως κυρίου του απαλλοτριουμένου ακινήτου και των περιστατικών, εξαιτίας των οποίων το τμήμα του ακινήτου αυτού που απέμεινε από την απαλλοτρίωση, δεν ωφελείται από αυτήν, αλλά, αντιθέτως ζημιώνεται (ΑΠ 34/2015, ΑΠ 598/2001, Εφ.Πατρών 222/2022, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Μ.Γεωργίου Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, Ερμηνεία του Ν.2882/2001 – Νομολογία κατ’ άρθρο, έκδοση 2012 σελ. 182 αρ. 80).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος της αιτούσας ……… Πολιτικού μηχανικού ,που ελήφθη στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης (σημειώνεται ότι ο καθ’ ου δεν πρότεινε μάρτυρα προς εξέτασης), η οποία (κατάθεση) λαμβάνεται υπόψη και για τη διάγνωση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτου (που εκτιμάται, κατά την κρινόμενη υπό στοχεία Α΄ αίτηση, άνω των 6.000 ευρώ), λόγω των ειδικών γνώσεων της (άρθρο 20 παρ. 6 και 19 παρ. 9 εδάφιο τελευταίο, του Ν.2882/2001), από όλα τα έγγραφα, που προσκομίζουν νομίμως με επίκληση οι διάδικοι (σημειώνεται ότι η τυχόν αναφορά κατωτέρω ορισμένων από τα έγγραφα αυτά είναι απλώς ενδεικτική), μεταξύ των οποίων (εγγράφως περιλαμβάνεται η υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, με την οποία προσδιορίστηκε η προσωρινή τιμή αποζημίωσης επί της απαλλοτριούμενης υπ αριθ. …. ιδιοκτησίας, η προσκομιζόμενη από την αιτούσα από 29.10.2017 τεχνική έκθεση της ……… πολιτικού μηχανικού, η οποία (έκθεση) εκτιμάται ελεύθερα κατ’ άρθρο 390 Κ.Πολ.Δ ως ιδιωτική γνωμοδότηση, καθώς και από την επισκόπηση των φωτογραφικών απεικονίσεων – των απαλλοτριούμενων ακινήτων και της ευρύτερης περιοχής, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 παρ. 1 περ.γ΄, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ) σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ειδικότερα, τα ένδικα απαλλοτριούμενα ακίνητα με αριθμούς ιδιοκτησίας στον κτηματολογικό πίνακα υπό αριθμό … και …. έχουν πρόσωπο στην υπάρχουσα  χάραξη της επαρχιακής οδού Δρυώπης – Γαλατά και είναι αγροτεμάχια εκτός σχεδίου και οικισμού. Με βάση τον τελικό-διορθωμένο (30 και 50 αντίστοιχα) κτηματολογικό πίνακα, η υπό αριθμό … ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται, κατ’ είδος “ακάλυπτη έκταση”, ενώ για την υπ’ αριθμό …. ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται ως αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, καλλιεργήσιμο, αρδευόμενο σε άμεση γειτνίαση με την παραλία Ντιρλαντά. Τα ως άνω απαλλοτριούμενα ακίνητα βρίσκονται επί της οδού Δρυόπης-Γαλατά στην περιοχή Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφέρειας Αττικης κοντά στον οικισμό Καλλονής. Η Καλλονή είναι ένα παραδοσιακό αγροχώρι στον κόλπο της Επιδαύρου απέναντι από τα Μέθανα και διαθέτει ιαματικά λουτρά. Βρίσκεται  σε απόσταση 19 χλμ από την Επίδαυρο και 16 χλμ από Γαλατά. Επίσης σε μικρή απόσταση από την Αττική, που καλύπτεται σε περίπου 1,5 ώρα με το αυτοκίνητο, καθώς και σε κοντινή απόσταση από τα αξιοθέατα της Τροιζηνίας και της Αργολίδας. Η ευρύτερη περιοχή που καλύπτει την παραλιακή ζώνη της Τροιζηνίας από το Γαλατά έως τα όρια του νομού Αργολίδας συμπεριλαμβανομένου του όρμου Βυδίου, της Καλλονής, της Αγίας Άννας και της Ακτής Δρυόπης, έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄ 849/1979) ως τοπίο εξαιρετικού φυσικού κάλλους. Ανατολικά  της Καλλονής, σε απόσταση 3 χλμ βρίσκεται η Ψήφτα. Η Ψήφτα είναι μια παραθαλάσσια τοποθεσία που χαρακτηρίζεται ως λιμνοθάλασσα και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της Ελλάδος. Η περιοχή όμως της λιμνοθάλασσας σήμερα είναι εγκαταλελειμένη και τα κτίρια περιβαλλοντικής διαχείρισης του υγροβιότοπου έχουν υποστεί φθορές και πολλά δένδρα έχουν ξεραθεί (βλ.την από Νοεμβρίου 2016 “έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας” της πιστοποιημένης εκτιμήτριας ……… πολιτικής μηχανικού). Η ευρύτερη, πάντως περιοχή, διαθέτει γνωστές παραλίες με άμμο ή βότσαλα, που αποτελούν πολυσύχναστους προορισμούς την καλοκαιρινή περίοδο, όπως οι παραλίες Στέλλα Μάρις, Βοτσαλάκια και Ντιρλαντά και θεωρείται τουριστικού ενδιαφέροντος, λόγω της εύκολης πρόσβασης από και προς τον Πόρο και την Επίδαυρο. Επίσης, η συγκεκριμένη περιοχή της Τροιζηνίας είναι πλούσια σε αρχαιολογικούς θησαυρούς, αφού η αρχαία Τροιζηνία ήταν κτισμένη σε τμήμα της πεδιάδας, δυτικά του υπάρχοντος εκεί σημερινού οικισμού και τα διασωθέντα ευρήματα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο (βλ. την ιδία ως άνω έκθεση της εκτιμήτριας …….). Περαιτέρω, τα δύο ως άνω απαλλοτριούμενα ακίνητα (με αριθμούς ιδιοκτησίας … και ….) είναι αγροτεμάχια εκτός σχεδίου και οικισμού, και από αυτά το υπό αριθμό …. είναι κατά παρέλκιση άρτιο και οικοδομήσιμο (βλ.την προσκομιζόμενη από την αιτούσα από 29.10.2017 Τεχνική Έκθεση της ……… πολιτικού μηχανικού, καθώς και την ως άνω έκθεση της εκτιμήτριας ………, η οποία προσδιορίζει τις εμπορικές αξίες για τις άρτιες και οικοδομήσιμες εκτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα εν λόγω ακίνητα). Ειδικότερα, το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας ….. είναι καλλιεργήσιμο αγροτεμάχιο επιφανείας 4166,66 τ.μ και βρίσκεται σε απόσταση 750 μέτρα από την παραλία Ντιρλαντά. Είναι αρδευόμενο από πηγάδι εντός αυτού (αγροτεμαχίου) βρισκόμενο στην όμορη ιδιοκτησία του αδελφού της …….. (βλ. Την ιδία ως άνω Τεχνική Έκθεση της …….., πολιτικού μηχανικού σε συνδυασμό με την έκθεση της ως άνω εκτιμήτριας ……), έχει πρόσωπο 106,54 μ επί της επαρχιακής οδού Γαλατά Ναυπλίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ.β΄ περίπτωση α.α του ΠΔ της 24/31.5.85 (ΦΕΚ Δ 270/1985), με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 200 τ.μ (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδαφ.β΄ του ΠΔ της 24/31.5.1985 ΦΕΚ 270/1985). Το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας … επιφανείας 7832,50 τ.μ με ισόγειο οικία, επί της επαρχιακής οδού Γαλατά-Ναυπλίου, είναι εκτός σχεδίου, καλλιεργήσιμο, άρτιο και οικοδομήσιμο, αρδευόμενο και σε απόσταση έως 200 μ από την αμμώδη  παραλία Ντιρλαντά. Με βάση τα τεχνικά στοιχεία της απαλλοτρίωσης, 1)από την ιδιοκτησία με αριθμό …., επιφανείας 4166,66 τ.μ απαλλοτριώνεται τμήμα επιφάνειας 1060,00 τ.μ που εμφαίνεται υπό τα περιμετρικά στοιχεία 101-Α192-Α193-114-115-116-117-118-119-120-103-102-101, 2) Από τη με αριθμό …. ιδιοκτησία απαλλοτριώνεται τμήμα επιφανείας 255,50 τ.μ. Στην προγενέστερη από Νοεμβρίου 2016 “έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας” της πιστοποιημένης εκτιμήτριας ……… πολιτικού μηχανικού, προσδιόρισε την εμπορική αξία του εδάφους των απαλλοτριούμενων εκτάσεων  υιοθετώντας ορισμένες κατηγορίες, ως εξής: α)30,00 ευρώ/τ.μ για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου χέρσα σε απόσταση έως 200,00 μ από τη θάλασσα, β)50,00 ευρώ/τ.μ για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου καλλιεργήσιμα, αρδευόμενα έως 200,00 μ από τη θάλασσα και πλησίον παραλιών Ντιρλαντά και Βοτσαλάκια. Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω εκτίμηση της έκθεσης της εκτιμήτριας ………., υιοθετήθηκε πλήρως από το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο με την από 22.3.2017 αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, ζήτησε μεταξύ άλλων, τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας των ως άνω δύο απαλλοτριούμενων ακινήτων, ως εξής: α)στο ποσό των 30,00 ευρώ/τ.μ για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας …., ως περιλαμβανόμενο εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο χέρσο, σε απόσταση έως 200 μ από τη θάλασσα, β)στο ποσό των 50 ευρώ/τ.μ για την ιδιοκτησία με αριθμό …., ως περιλαμβανόμενο εκτός σχεδίου καλλιεργήσιμο, αρδευόμενο έως 200,00 μ από τη θάλασσα και πλησίον παραλιών Ντιρλαντά και Βοτσαλάκια. Με την υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, η πραγματική αξία και, συνεπώς, η καταβλητέα αποζημίωση καθορίστηκε προσωρινά (με κρίσιμο χρόνο εκείνο της 7.12.2017, οπότε και συζητήθηκε η υπόθεση ενώπιον του, για α)το ποσό των 50,00 ευρώ ανά τ.μ για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας ….., β)για την ιδιοκτησία με αριθμό …, δεν καθορίσθηκε προσωρινή τιμή μονάδας, καθόσον απορρίφθηκε η ως άνω από 22.3.2017 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου, ως απαράδεκτη, αφού ο 167ος των καθ’ ών ………… απεβίωσε στις 30.6.2003 δηλαδή προ της ασκήσεως της ένδικης αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου. Εν συνεχεία δε απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και η από 7.12.2017 κύρια παρέμβαση της ήδη αιτούσας (………….) ως κληρονόμου του …….. για την υπ’ αριθμ. …. ιδιοκτησία, ο οποίος (……..) είχε ήδη εκλείψει ως φυσικό πρόσωπο και ως εκ τούτου δεν υφίστατο εκκρεμοδικία και αποκλείονταν η συνέχιση της δίκης από τους καθολικούς του διαδίκους (βλ.υπ’ αρ. 600/2018 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Πειραιά). Ήδη η αιτούσα, με την κρινόμενη υπό στοιχείο Α΄ αίτησή της, ζητεί να καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης α)στο ποσό των 70 ευρώ/τ.μ για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας ….., και β)στο ποσό των 50 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας … Ειδικότερα ως προς τη προαναφερόμενη από Νοεμβρίου 2016 “έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας” της πιστοποιημένης εκτιμήτριας ……….., πολιτικού μηχανικού, πρέπει αν επισημανθεί ότι αυτή, κατ’ αρχήν, ανέφερε στην ως άνω έκθεσή της ότι “δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή στην αξία του απαλλοτριωμένου, μετά από πιθανή μελλοντική θεσμοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης  ή μετά την θεσμοθέτηση ζωνών για μελλοντική πολεοδόμηση” (άρθρο 13 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν.2882/2001, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν.4070/2012 – ΦΕΚ Α΄ 82/2012). Ακολούθως, η ανωτέρω εκτιμήτρια καθόρισε την εμπορική αξία των απαλλοτριούμενων ακινήτων, με βάση την κείμενη νομοθεσία, τα κάθε μορφής αντικειμενικά στοιχεία, που μπορεί να επηρεάσουν την αξία τους και συγκεκριμένα το αν αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμών, αν είναι αρδεύσιμα ή μη, την απόστασή τους από τη θάλασσα, την άμεση ή εκτός οικισμών, αν είναι αρδεύσιμα ή η, την απόστασή τους από τη θάλασσα, την άμεση ή μη γειτνίασή τους με παραλία ή τη λιμνοθάλασσα της …. τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα και τα πρότυπα της RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) και την πλέον διαδεδομένη και ευρέως αποδεκτή από αυτά μέθοδο εκτίμησης με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, η οποία στηρίζεται στη συλλογή στοιχείων για την εμπορική αξία παρόμοιων ακινήτων στην περιοχή, τα οποία προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά των υπό εκτίμηση ακινήτων, χωρίς αντιθέτως να ληφθεί υπόψη η τυχόν πρόσοδος των εκτάσεων, εφόσον δεν διατίθεντο τέτοιες πληροφορίες. Τα συγκριτικά στοιχεία αντλήθηκαν κατόπιν επαφών με μεσίτες της περιοχής και ιδιώτες, αφού επιβεβαιώθηκαν ελάχιστες αγοραπωλησίες και διαπιστώθηκε μείωση των πωλήσεων των αγροτεμαχίων τα τελευταία δύο, προ της σύνταξης της έκθεσης, έτη. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η αξία των εκτός οικισμών αγροτεμαχίων, χωρίς ιδιαίτερη προβολή και σε αρκετή απόσταση από τη θάλασσα, κυμαινόταν από 1,50 έως 4,30 ευρώ/τμ, ανάλογα με το σημείο, το μέγεθος και την πρόσβαση, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για αγροτεμάχια επί του επαρχιακού δρόμου ή κοντά στη θάλασσα, κυμαίνονταν από 12,00 έως 23,00 ευρώ/τμ, ενώ βρέθηκε και συγκριτικό στοιχείο για αγροτεμάχιο παραθαλάσσιο, με άμεση πρόσβαση στην παραλία, του οποίου η αρχικά ζητούμενη τιμή ήταν 87,50 ευρώ/τ.μ, χωρίς, ωστόσο, να αποδεικνύεται ότι επακολούθησαν και αγοραπωλησίες αυτών. Με βάση δε την εκτίμηση, ότι η αξία αυτή θα μειωνόταν στο στάδιο των διαπραγματεύσεων κατά 10% για την πρώτη κατηγορία και 15% για τη δεύτερη, καθορίστηκε ο μέσος όρος της αξίας τους – βάσει συγκριτικών στοιχείων – σε 2,74 ευρώ/τμ και 14,37 ευρώ/τμ, αντίστοιχα (χωρίς να ληφθεί υπόψη το τελευταίο ως άνω συγκριτικό στοιχείο των 87,50 ευρώ/τμ). Ακόμη, η ανωτέρω εκτιμήτρια έλαβε υπόψη της αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμών στην περιοχή, σύμφωνα με τις οποίες η αξία αυτών, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχονταν στα 2,00 ευρώ/τ.μ, για όσα βρίσκονται επί της επαρχιακής οδού και σε απόσταση άνω των 800 μ από τη θάλασσα, χωρίς καλλιέργειες και χωρίς άρδευση με σταδιακή αύξηση έως τα 10,00 ευρώ/τμ, για εκείνα που απέχουν έως 100 μ.από τη θάλασσα, διαθέτουν καλλιέργειες και είναι αρδευόμενα. Επίσης, για τα επικείμενα (κτίσματα, κατασκευές και δένδρα), η ως άνω εκτιμήτρια προέβη σε εκτίμηση της αξίας τους, βάσει συγκριτικών στοιχείων, αναφορικά με τιμές μονάδας για οικοδομικές εργασίες, από τον πίνακα τιμών βάσει της υπ’ αριθ. ΥΑΔ 11/2013 CYA Δ 11/01/9/7) απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί “Αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών” (ΦΕΚ 363/2013 τ.Β΄), από προσφορές από εργολάβους, από τιμές αποζημίωσης που δόθηκαν με βάση παλαιότερες εκθέσεις εκτιμήσεων απαλλοτριωθέντων, από αποφάσεις δήμων και Εφετείων, όπως αυτές μνημονεύονται επιγραμματικά και ανάγονται στα έτη 2011-2015, σε συνδυασμό με την αυτοψία που διενήργησε και την εμπειρία της.

Περαιτέρω, στην προσκομιζόμενη από την αιτούσα από Οκτωβρίου 2017 τεχνική έκθεση της πολιτικής μηχανικού …….. αναφέρεται ότι η εμπορική αξία του απαλλοτριώμενου ακινήτου με αριθμό ιδιοκτησίας ……… είναι αυξημένη, λόγω της σημαντικής αύξησης του ενδιαφέροντος και εξ αυτού της αγοραίας αξίας του ακινήτου που οφείλεται στην οικιστική – τουριστική – εμπορική ανάπτυξη της περιοχής εξαιτίας της θέας και της απόστασης από τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την επιτρεπόμενη δόμηση των μικρότερων αγροτεμαχίων, με συνέπεια αυτή (αξία ακινήτου) να εκτιμάται σε 67 ευρώ/τ.μ. Την εκτίμηση δε αυτή επιβεβαιώνει και η εξετασθείσα ως μάρτυρας του αιτούντος στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου. Περαιτέρω σύμφωνα με τον κτηματολογικό πίνακα στο με αριθμό ιδιοκτησίας … ακίνητο υπάρχουν τα ακόλουθα επικείμενα: α)δύο (2) ελιές μεσσαίες, μία (1) ελιά μικρή και τρεις (3) ελιές μεγάλες, β) μία συρμάτινη περίφραξη κακής κατάστασης, ύψους 1,20 μ και μήκους 88,40 μ. γ)κάγκελα, μέτριας κατάστασης, ύψους 1,50 μ και δ)μια πόρτα σιδερένια, καλής κατάστασης, ύψους 1,50 μ και μήκους 3,30μ. Η αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.2882/2001 στην από 28.3.2014 Εκτίμησή της προσδιόρισε την αξία των επικειμένων στα απαλλοτριούμενα ακίνητα ως εξής, α)για ελιά, μεγάλου, μεσσαίου και μικρού μεγέθους σε 330 ευρώ, 270 ευρώ και 200 ευρώ αντιστοίχως, β)για συρματόπλεγμα μεσσαίας κατάστασης σε 10 ευρώ/τ.μ. Με βάση δε την Έκθεση Εκτίμησης της ανεξάρτητης Εκτιμήτριας ………., η αξία των επικειμένων προσδιορίστηκε: α)για ελιές μεγάλες, μεσσαίες, μικρές σε 250 ευρώ, 200 ευρώ και 170 ευρώ αντιστοίχως, β)για συρματόπλεγμα ύψους 1,20 μ. κακής κατάστασης σε 9,00 ευρώ ανά τ.μ. πόρτα σιδερένια καλής κατάστασης σε 45 ευρώ (Η=1,5μ), κάγκελα (Η=1,50μ) μέτριας κατάστασης σε 40 ευρώ. Επίσης, με την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά η αγοραία αξία και συνεπώς και η καταβλητέα αποζημίωση καθορίσθηκε προσωρινά για τα επικείμενα (τα προσδιορισμένα και μη στον κτηματολογικό πίνακα), ως εξής: α)για τις μεγάλες, μεσσαίες και μικρές ελιές στο ποσό των 300, των 270 και των 200 ευρώ αντίστοιχα, β)για συρματόπλεγμα ύψους 1,50 μ.μεσσαίας κατάστασης σε 14,00 ευρώ/τμ, γ)για κάγκελα ύψους 1,50 μ.μεσσαίας κατάστασης σε 40 ευρώ και δ)πόρτα σιδερένια ύψους 1,50μ καλής κατάστασης σε 45 ευρώ.

Από το συνδυασμό όλων ανεξαιρέτως των προσκομιζομένων από τους διαδίκους με επίκληση αποδεικτικών στοιχείων και την ελεύθερη εκτίμηση αυτών, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λογικής, το Δικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι η πραγματική αξία των ανωτέρω απαλλοτριούμενων ακινήτων, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση, είναι εκείνος της παρούσας συζήτησης (ήτοι η 3.3.2022 αφού παρήλθε έτος και πλέον από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό που έγινε την 7.12.2017-βλ.άρθρο 13 εδ.β΄ Ν.2882/2001), με βάση τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, χωρίς να υπολογίζεται η τυχόν μεταβολή της αξίας τους μετά τη δημοσίευση της πράξης της απαλλοτρίωσης και μόνο εξαιτίας της ή η τυχόν ανατίμηση που προέρχεται από ενέργειες των ιδιοκτητών στα απαλλοτριωθέντα, που έγιναν μετά την κατά νόμο ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης και μόνον εξαιτίας αυτής, ανέρχεται: α)για το ακίνητο με αριθμό …. στο ποσό των 50,00 ευρώ ανά τ.μ, εδάφους, β)για το ακίνητο με αριθμό .. στο ποσό των 50,00 ευρώ ανά τ.μ εδάφους, λαμβανομένων υπόψιν των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, ήτοι αγροτεμάχια εκτός σχεδίου καλλιεργήσιμα, αρδευόμενα έως 200,00 μ, από τη θάλασσα και πλησίον της παραλίας Ντιρλαντά. Οι τιμές αυτές ανταποκρίνονται κατά το ουσιαστικό τους περιεχόμενο, στην έννοια της πλήρους αποζημίωσης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος, 13 παρ. 1 και 2 του Ν.2882/2001 (Κ.Α.Α.Α) και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στη νομική σκέψη της παρούσας. Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.2882/2001, με την προαναφερθείσα από 27.10.2017 έκθεση εκτίμησής της, τα οποία κρίνονται χαμηλά, με βάση τις άνω επικρατούσες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, η καθοριζόμενη από την πολιτικό μηχανικό …………. με την από Οκτωβρίου 2017 έκθεσή της αξία για την ιδιοκτησία με αριθμό … (ήτοι 67,00 ευρώ/τμ), κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική του αξία και συγκεκριμένα ότι την υπερβαίνει, δεδομένου μάλιστα ότι δεν επιβεβαιώνεται από άλλα αποδεικτικά και κυρίως συγκριτικά στοιχεία. Ακόμη πρέπει προς το σκοπό καταβολής στον δικαιούχο της πλήρους αποζημίωσης, υπό την έννοια που αναλύεται στην αντίστοιχη νομική σκέψη της παρούσας, να καθορισθεί αυτοτελώς η οφειλόμενη οριστική αποζημίωση για τα κατωτέρω επικείμενα, που υπάρχουν στην ακόλουθη ιδιοκτησία, ως εξής: Στην ιδιοκτησία με αριθμό … για μια μικρή ελιά σε 200 ευρω, 2 ελιές μεσσαίες σε 270 ευρώ και τρεις (3) ελιές μεγάλες σε 330 ευρώ η κάθε μία, και για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,20 μ.και μήκους 88,40 μ.το ποσό των 9,00 ευρώ/ανά μέτρο μήκους, για κάγκελα μεσσαίας κατάστασης ύψους 1,50 μ.σε 40 ευρώ και πόρτα σιδερένια ύψους 1,50μ μέτριας κατάστασης σε 40 ευρώ.

Από τα ίδια αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκε επίσης ότι τα ανωτέρω απαλλοτριούμενα ακίνητα με αριθμό ιδιοκτησίας …. και ….. τα οποία είχαν ήδη πρόσωπο επι της υφισταμένης επαρχιακής οδού Δρυώπης-Γαλατά “υπέστησαν συνολική ζημία από την κατασκευή του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)” χωρίς να ωφεληθεί σε κανένα επίπεδο (προσβασιμότητα, αρτιότητα ή χρήση”, όπως βεβαιώνεται στις από 26.1.2021 Εκθέσεις Επιτροπής του άρθρου 33 του Ν.2971/2001 . Επιβεβαιώνεται δε και από την Έκθεση Εκτίμησης της Εκτιμήτριας ………… “……Λήφθησαν υπόψη……το πρόσωπο σε νέο οδικό δίκτυο, η προσβασιμότητα, η προβολή, το σχήμα κ.α……….προβλήματα όπως, η ηχορύπανση, κίνδυνοι λόγω κυκλοφορίας, περιορισμός ορατότητας λόγω υψομετρικών διαφορών από κατασκευή επιχωμάτων και τοιχίων κατά μήκος της νέας οδού………..Λαμβάνοντας …….υπόψη τους παραπάνω παράγοντες εκτιμάμε ότι το συγκεκριμένο έργο δεν επιφέρει ωφέλεια στις ιδιοκτησίες διότι αυτές έχουν ήδη πρόσωπο στον υφιστάμενο επαρχιακό δρόμο Δρυώπης-Γαλατά και παράλληλα δεν βελτιώνεται η προσβασιμότητα ή προβολή τους ή το σχήμα αυτών. Βάσει του ανωτέρω εκτιμούμε ότι όλες οι αιτήσεις θιγόμενων ιδιοκτητών που αφορούν το κριτήριο της ωφέλειας είναι βάσιμες και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν υπάρχουν ωφελούμενες, ιδιοκτησίες”. Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται πλήρως ότι ουδεμία ωφέλεια απέκτησαν από την επίδικη απαλλοτρίωση σε σχέση με την προϋφισταμένη κατάσταση ώστε πρέπει να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάρχει το τεκμήριο της ωφέλειας από την εκτέλεση του έργου, για τα απαλλοτριούμενα εδαφικά τμήματα (1060,00 τ.μ και 255,50 τ.μ), ούτε υποχρέωση της αιτούσας – ιδιοκτήτριας προς αυτοαποζημίωση είτε προς αποζημίωση τρίτων ιδιοκτητών. Μετά ταύτα πρέπει να διορθωθεί ο οικείος κτηματολογικός πίνακας ως προς τις καταχωρισθείσες υπό τους προπαρατεθέντες κτηματολογικούς αριθμούς ιδιοκτησίες με δικαιούχο την αιτούσα, ώστε να εμφανίζεται ότι αποζημιώνονται ολόκληρες οι απαλλοτριωθείσες εδαφικές εκτάσεις αυτών, όπως βάσιμα και ορισμένα (ΑΠ 598/2001, ΑΠ 34/2015, Μ.Πρ.Θηβών 257/2004 ο.π, υπό στοιχεία v νομική σκέψη), αυτή (αιτούσα) αξιώνει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω ,πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές ως βάσιμες και κατ’ ουσίαν η από 28.12.2018 (αριθ.καταθ. ………../2018) αίτηση και η από 23.2.2022 ανταίτηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Όσον αφορά την αναγνώριση της αιτούσας ως δικαιούχου της επίδικης αποζημίωσης, αποδείχθηκαν περαιτέρω τα ακόλουθα: 1)Δυνάμει της υπ’ αριθ. …../19.4.2001 Πράξης Αποδοχής Κληρονομίας της συμβολαιογράφου Αθηνών ……….., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας (τόμος: …, αριθ. …), περιήλθε στην αιτούσα με την από 15.5.1995 ιδιόγραφη διαθήκη του αποβιώσαντος την 25.2.2000 στην Αργυρούπολη Αττικής, πατέρα της ………. μεταξύ άλλων και το επίδικο ακίνητο που απαλλοτριώθηκε με αριθμό ιδιοκτησίας …, εκτός ορίων οικισμού και εκτός ζώνης, άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στη θέση … της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου ………. Τροιζηνίας οικισμού ……., συνολικής εκτάσεως σύμφωνα με τους προηγούμενους τίτλους και με την άνω διαθήκη του κληρονομούμενου μ.τ 4000 περίπου ή τέσσερα (4) στρέμματα κατά νεώτερη καταμέτρηση……….εμφαίνεται στο από  Νοεμβρίου 2000 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού …………….έχει έκταση 4.128,99 τ.μ……”. Στον αποβιώσαντα και άμεσο δικαιοπάροχο του περιήλθε με το υπ’ αριθ. …/27.10.1962 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Καλαυρίας …….., νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας (Τόμος: … αριθ. …), λόγω αγοράς από τον …….., 2)Δυνάμει της υπ’ αριθ. …./2016 Πράξης Αποδοχής Κληρονομίας της συμβολαιογράφου Αθηνών ………., που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας (τόμος: …/αύξων αριθμ. …), περιήλθε στην αιτούσα, λόγω κληρονομίας της αποβιώσασας την 5.5.2016 θείας της ……….. που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά (τ. …., αύξων αριθμ. …). Στον δικαιοπάροχο δε σύζυγό της …….. είχε περιέλθει από κληρονομία του αποβιώσαντος την 6.7.1942 πατέρα του …………. και δυνάμει της από 15.1.1942 μυστικής διαθήκης του που δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Ειρηνοδικείο Καλαυρίας με το υπ’ αρ. …./8.7.1942 πρακτικό του, κατέχοντος έκτοτε τούτο διανοία κυρίου και με καλή πίστη έως τον θάνατό του, βάσει της από 5.9.2004 ιδιόγραφης διαθήκης που δημοσιεύτηκε νόμιμα από το Ειρηνοδικείο Καλαυρίας, με το υπ’ αριθ. …/2016 πρακτικό του και το επίδικο αγροτεμάχιο με αριθμό ιδιοκτησίας ….. που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού, εκτός ζώνης, στην θέση “….”, της κτηματικής περιφέρειας …. Τροιζηνίας, εκτάσεως 7.832,50 εμφαίνεται στο από 22.12.2003 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού, ………… Στην άνω κληρονομούμενη περιήλθε λόγω κληρονομίας του αποβιώσαντος την 30.6.2003 συζύγου της ……….., βάσει της από 11.7.2002 ιδιόγραφης διαθήκης που δημοσιεύτηκε νόμιμα από το Πρωτοδικείο Πειραιά με το υπ’ αριθ. ……/28.11.2003 πρακτικό του την οποία (κληρονομία) αποδέχθηκε με την υπ’ αριθμ. ……/5.4.2003 πράξη της συμβολαιογράφου Καλαυρίας ……… Περαιτέρω, από τα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, διεκδικήσεως και βαρών του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας προκύπτει ότι μέχρι και τη συζήτηση της παρούσας, στα ακίνητα αυτά δεν έχει εγγραφεί στα οικεία βιβλία υποθήκη, προσημείωση υποθήκης ή αναγκαστική κατάσχεση ούτε διεκδικούνται από οποιονδήποτε τρίτο δικαστικά. Οι ισχυρισμοί του Ελληνικού Δημοσίου, που περιέχονται στις προσκομιζόμενες κατά το άρθρο 26 παρ. 4 του ΚΑΑΑ, έγγραφες βεβαιώσεις του υπ’ αριθ.πρωτοκ. …../4.9.2019, και του υπ’ αριθ.πρωτοκ. …../3.9.2019 ότι προβάλλει δικά του ιδιοκτησιακά δικαιώματα, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 1473/1984 καθόσον δεν προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία τοπογραφικά διαγράμματα και κτηματολογικά στοιχεία, ούτε τίτλοι ιδιοκτησίας ομόρων δεν είναι ορισμένοι ως προς τη βάση της τυχόν κυριότητας του Δημοσίου ενώ δεν συνιστά επίκληση, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, εμπραγμάτων δικαιωμάτων του στα επίδικα, ενώ δεν προσκομίζονται έγγραφα ή άλλα σχετικά στοιχεία, προς επίρρωση της τυχόν ύπαρξης τέτοιων δικαιωμάτων και σε κάθε περίπτωση δεν κρίνονται βάσιμοι, λαμβανομένης υπόψη του συνεχούς σειράς καθολικών διαδόχων που προεκτέθηκαν από το 1942 σε συνδυασμό με την έλλειψη αμφισβητήσεως  των δικαιωμάτων το αιτούντος και των δικαιοπαρόχων του από τρίτους, καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό το Δικαστήριο δεν πρέπει αν απέχει από την έκδοση απόφασης για την υπό κρίση υπόθεση (βλ.Ιωάννη Χ. Χορομίδη, Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις, έκδοση 2004, σελ. 543-544). Επομένως, η αιτούσα είναι δικαιούχος της αποζημιώσεως, που οφείλεται για την απαλλοτρίωση των επίδικων υπ’ αριθ. … και ….. ιδιοκτησιών και των επικειμένων αυτών. Κατ’ ακολουθία, πρέπει να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, η υπό κρίση από 12.9.2019 αίτηση περί αναγνωρίσεως της αιτούσας, ως δικαιούχου της αποζημίωσης που οφείλεται για τα επίδικα απαλλοτριούμενα ακίνητα.

IV)Η δικαστική δαπάνη για τη δίκη αυτή, που βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση πρέπει να καθορισθεί ενιαία με τη δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, καθόσον η αίτηση για την οριστική αποζημίωση ασκήθηκε εμπρόθεσμα κατ’ άρθρο 18 παρ. 4 του ν.2882/2001 .Ως ενιαία απόφαση του εφετείου για τη δικαστική δαπάνη των διαδικασιών προσωρινού και οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης νοείται η εφάπαξ επιδίκαση των δικαστικών εξόδων των δικαιούχων και όχι η επιπρόσθετη επιδίκαση εξόδων και για τη δίκη του προσωρινού προσδιορισμού διότι: α)μετά τον καθορισμό οριστικής τιμής αποζημίωσης από το εφετείο, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης τυγχάνει, κατά τις διατάξεις των άρθρων 18 επ. του Ν.2882/2001, ανίσχυρη και β) ο διάδικος – δικαιούχος αποζημίωσης εφόσον μια φορά θα καταβάλει αμοιβή στον δικηγόρο του, ακόμη και σε περίπτωση διπλού (προσωρινού και οριστικού) προσδιορισμού της αποζημίωσης, μια φορά πρέπει να λάβει την αμοιβή αυτή από τον υπόχρεο προς αποζημίωση αντίδικό του (ΑΠ 413/2012 αδημ.,ΑΠ 23/2010 αδημ., ΑΠ 502/2005 αδημ). Έτσι σε περίπτωση εμπρόθεσμης αίτησης για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης στο Εφετείο, μετά τον προσωρινό προσδιορισμό αυτής, η δικαστική δαπάνη περιλαμβάνει: 1)τα γενόμενα για την διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης έξοδα που ήταν απαραίτητα, 2)την αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου για την παράσταση του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και ενώπιον του Εφετείου και 3)την αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου. Στη διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης, κατά το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν.2882/2001 (όπως το πρώτο εδάφιο της αντικαταστάθηκε με το άρθρο 130 παρ. 1 Ν.4070/2012 και το τρίτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με το άρθρο 130 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου: α) η δικαστική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση και επιδικάζεται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση, με την οποία καθορίζεται το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης, β)η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, γ)το άρθρο 22 Ν.3693/1957 δεν εφαρμόζεται, δ)όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 14 Ν.4270/2014 (προϊσχύσαν άρθρο 1Β ν.2362/1995), η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νομίμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων, ε)η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου ή (πριν την τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 76 παρ. 11 Ν.4146/2013) του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης αποτελεί ως προς την δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υπόχρεου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτηση οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, στ)σε περίπτωση εμπρόθεσμης αίτησης, το Εφετείο (με τριμελή σύνθεση0 αποφαίνεται ενιαία τόσο για την δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για την δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, ζ)στην δίκη του προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης του απαλλοτριουμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 20 Ν.2882/2001, ένα είναι το αντικείμενο της δίκης, ο προσδιορισμός της αποζημίωσης (προσωρινός ή οριστικός) και συνεπώς, ορίζεται μια αμοιβή του δικηγόρου σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου αυτού της δίκης (Ολ ΑΠ 17/2000, ΕλλΔνη 2000/958, ΑΠ 423/2019, ΑΠ 1993/2017, ΑΠ 413/2012, ΕφΑθ 416/2018, ΕφΑθ 420/2018 όλες δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα, η αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου σε ποσοστά επί της καθοριζόμενης αποζημίωσης, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύει από 27.9.2013 (βλ.Ν.4194/2013- ΦΕΚΔ 208/Α/27.9.2013)και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 63, 65, 68, 69 παρ. 3 και 84 παρ. 1 αυτού, προσδιορίζεται: αα)για τη σύνταξη αίτησης, σε ποσοστό 2% έως 200.000,00, 1,5% από 200.001,00 μέχρι 750.000,00, 1% από 750.001,00 μέχρι 1.500.000,00 ,0,5% από  1.500.001,00 μέχρι 3.000.000,00 ,0,3% από 3.000.001,00 μέχρι 6.000.000,00, 0,2% από 6.000.001,00 μέχρι 12.000.000,00, 0,5% από 12.000.001,00 μέχρι 25.000.000,00 και 0,0055 από 25.000.001,00 και άνω, ββ)για τη σύνταξη των προτάσεων του αιτούντος επί της αίτησης, το ήμισυ της ως άνω αμοιβής στην περίπτωση που δεν προκύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή της δίκης, οπότε ισχύουν οι οριζόμενες σύμφωνα με τα ανωτέρω νόμιμες αμοιβές (άρθρο 58 Ν.4194/2013). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 17 του Συντάγματος, 189 του Κ.Πολ.Δ, 58 επ.του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), συνάγεται ότι η αμοιβή, την οποία καταβάλλει ο δικαιούχος της αποζημίωσης στο δικηγόρο του για τη σύνταξη της αίτησης και των προτάσεων ,κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, προκειμένου να επιτύχει τον προσδιορισμό και την είσπραξη της αποζημίωσης, αποτελεί παρακολούθημα αυτής, προσαυξάνει το ποσόν της, βαρύνει τον υπόχρεο και πρέπει να επιδικάζεται σε βάρος του και να περιέρχεται στον δικαιούχο, ώστε να μην επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζημίωσης (Ολ ΑΠ 17/2000 ό.π, ΑΠ 502/2005 ό.π).

Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη σκέψη, τα δικαστικά έξοδα  της αιτούσας, για την προκείμενη δίκη προσδιορισμού της οριστικής αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου της αποζημίωσης αυτής, κατ’ άρθρο 18 παρ. 4 του ΚΑΑΑ, Ν.2882/2001 που έχει ανάλογη εφαρμογή και στη δίκη περί αναγνώρισης δικαιούχων (28 παρ. 8 ΚΑΑΑ), κατόπιν σχετικού αιτήματος του (άρθρο 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ), πρέπει, κατά τα εκτιθέμενα στην αμέσως προηγούμενη νομική σκέψη, να επιβληθούν σε βάρος του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου (που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 14 Ν. 4270/2014) ως υπόχρεου προς καταβολή της επίδικης αποζημίωσης, και περιλαμβάνουν: α)την αμοιβή για την παράσταση του πληρεξούσιου δικηγόρου του, μετά των εξόδων του ενώπιον του Εφετείου τούτου (με τριμελή σύνθεση) και του Μονομελούς Εφετείου στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ και β)στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του για τη σύνταξη των αιτήσεων και των προτάσεων ενώπιον του Εφετείου (με τριμελή σύνθεση) και του Μονομελούς Εφετείου, η οποία πρέπει να καθοριστεί σε ποσοστό 1% (2% της αποζημίωσης για την σύνταξη των αιτήσεων και σε ποσοστό 0,50% για τη σύνταξη προτάσεων επί των αιτήσεων, δηλαδή σε συνολικό ποσοστό 1,5% επί της ως άνω καθορισθείσης αποζημίωσης).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων, 1)την από 12.9.2019 (αριθ.καταθ. ……../2019) αίτηση για αναγνώριση του αιτούντος δικαιούχου αποζημίωσης, 2)την από 28.12.2018 (αριθ.καταθ. ………./2018) αίτηση για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, που αναφέρεται στην ίδια αναγκαστική απαλλοτρίωση και διόρθωσης του κτηματολογικού πίνακα και 3)την ασκηθείσα με τις προτάσεις από 23.2.2022 αντίθετη αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Απορρίπτει εν μέρει την από 28.12.2018 (αριθ.καταθ. ………../2018) αίτηση ως προς το αίτημα αυτής περί καταδίκης του καθ’ ού Ελληνικού Δημοσίου στην καταβολή αποζημιώσεως, που οφείλεται λόγω της επίδικης απαλλοτριώσεως (αναγνώριση άρσης του τεκμηρίου ωφελείας).

Α)Δέχεται εν μέρει την από 28.12.2018 (αριθ.καταθ. ………./2018) αίτηση και την ασκηθείσα με τις προτάσεις από 23.2.2022 αντίθετη αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Καθορίζει την οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης των περιγραφομένων στο σκεπτικό ακινήτων και των επικειμένων τους, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. 13582/11636/4.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο οικείο τεύχος Απαλλοτριώσεων της ΕτΚ (ΦΕΚ 127/17.4.2013) για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και συγκεκριμένα για την εκτέλεση του έργου “Βελτίωση της επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) – Γαλατά (διακριτικό τμήμα βελτίωσης)” από Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ 20+203 στην περιοχή της Τροιζηνίας ως εξής:

Α.Για το έδαφος

α)για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας … στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ ανά τ.μ εδάφους

β)για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας …. στο ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ ανά τ.μ εδάφους

Β.Για τα επικείμενα

α)στο με αριθμό ιδιοκτησίας ….. ακίνητου

1)για δύο (2) ελιές μεσαίες στο ποσό των 270 ευρώ κάθε μία, μια (1) ελιά μικρή σε 200 ευρώ και τρεις (3) ελιές μεγάλες σε 330 ευρώ η κάθε μία.

2)για τη συρμάτινη περίφραξη, κακής κατάστασης, ύψους 1,20 μ.και μήκους 88,40 μ, στο ποσό των 9 ευρώ ανά μέτρο μήκους.

3)για κάγκελα μεσσαίας κατάστασης ύψους 1,50 μ σε 40 ευρώ και

4)πόρτα σιδερένια ύψους 1,50 μ μέτριας κατάστασης σε 40 ευρώ.

Αναγνωρίζει ότι στα ακίνητα με αριθμό ιδιοκτησίας …. και …. δεν συντρέχει τεκμήριο ωφελείας και, συνεπώς, δεν ωφελούνται εκ της ως άνω απαλλοτριώσεως και επομένως δεν αυτοαποζημιώνονται, ούτε συμμετέχουν  στις δαπάνες ή σε αποζημιώσεις άλλων ιδιοκτητών και

Διατάσσει τη διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα κατά το μέρος που καθορίστηκε οριστικά

Β.Δέχεται την από 23.9.2019 (αριθ.καταθ. ………./2019) αίτηση.

Αναγνωρίζει την αιτούσα στην από 28.12.2018 αίτηση δικαιούχο της προσωρινής αποζημίωσης που ορίστηκε για τα επικείμενα του απαλλοτριωθέντος τμήματος της ιδιοκτησίας με αριθμό …. με την υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά και δικαιούχο της οφειλόμενης από το καθ’ ου η αίτηση Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωσης, που καθορίστηκε οριστικά, για την απαλλοτρίωση των ανωτέρω εδαφικών τμημάτων έκτασης 1060,00 τ.μ και 255,50 τ.μ και των επικειμένων αυτών.

Επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου προς αποζημίωση Ελληνικού Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος τα οποία ορίζει:

1)στο ποσό των 600 ευρώ για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου του μετά των εξόδων του ενώπιον του  Εφετείου τούτου (με τριμελή σύνθεση) και του Μονομελούς Εφετείου και β)σε ποσοστό 1,5% επί της ως άνω νυν καθορισθείσας οριστικής αποζημίωσης για τις εδαφικές εκτάσεις και τα επικείμενα αυτής (με αριθμό ……. ιδιοκτησίας) καθώς και της προσωρινής αποζημίωσης που είχε καθορισθεί για τα επικείμενα με την 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 3 Απριλίου 2023.

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κι αντ΄ αυτής  λόγω

Συνταξιοδοτήσεως

και αναχωρήσεώς της,

η αρχαιότερη της σύνθεσης

Εφέτης, Παρασκευή Μπερσή

Δημοσιεύθηκε δε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυτού, την 11η Σεπτεμβρίου 2023, με άλλη σύνθεση, λόγω συνταξιοδοτήσεως και αναχωρήσεως της Προέδρου Εφετών Αικατερίνης  Νομικού, και λόγω αποσπάσεως και αναχωρήσεως της Εφέτου Παρασκευής Μπερσή, αποτελούμενη από τους Δικαστές  Σοφία Καλούδη, Προεδρεύουσα Εφέτη,  Νικόλαο Κουτρούμπα και Φωτεινή Μάμαλη, Εφέτες, και με Γραμματέα την Κ.Σ, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας και του δικαστικού πληρεξουσίου ΝΣΚ του καθ΄ ου η αίτηση.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ