Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 185/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Περίληψη

Επί ερημοδικίας του εκκαλούντος, όταν την επίσπευση της έφεσης κάνει ο εκκαλών ή την κάνει ο εφεσίβλητος και ο εκκαλών έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  185/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Ελένη Σκριβάνου , Εφέτη, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και από το Γραμματέα Σ.Τ..

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις ………., για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ……………, ο οποίος δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Των ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) ……. και 2) ………οι οποίοι αμφότεροι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Βαϊα Στεργιοπούλου.

Οι εφεσίβλητοι άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την από 18-1-2022 και με αριθμό κατάθεσης …../31-1-2022 αγωγή τους, κατά του εναγόμενου – εκκαλούντος. Επίσης ο εκκαλών άσκησε ενώπιον του ίδιου ανωτέρω Δικαστηρίου την από 10-3-2022 και με αριθμό κατάθεσης ……./14-3-2022 αγωγή του, κατά των εναγόμενων – εφεσίβλητων. Επί των ως άνω αγωγών, εκδόθηκε, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρ. 614 περ.2 επ. ΚΠολΔ), αντιμωλία των διαδίκων, η υπ’αρ. 1530/11-5-2023 οριστική απόφασή του παραπάνω δικαστηρίου, η οποία, αφού τις συνεκδίκασε, στη συνέχεια έκανε δεκτή την πρώτη ως άνω (με αρ. καταθ. …../31-1-2022) αγωγή των εφεσίβλητων και απέρριψε τη δεύτερη ως άνω (με αρ. καταθ. ………/14-3-2022) αγωγή του εκκαλούντος.

Την απόφαση αυτή προσβάλλει ο εναγόμενος στην πρώτη αγωγή και ενάγων στη δεύτερη – ήδη εκκαλών, με την κρινόμενη από 28-6-2023 έφεσή του, απευθυνόμενη στο παρόν δικαστήριο, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Πειραιώς με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης, αντίστοιχα, ………../29-6-2023, αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε, με επιμέλεια της πληρεξούσιας δικηγόρου των εφεσίβλητων,  στη Γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης, αντίστοιχα, ………/18-7-2023. Η συζήτηση της έφεσης προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 7ης-12-2023 με αρ. πινακίου ……., οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο με αρ….

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης και κατά την εκφώνησή της από το πινάκιο, η πληρεξούσια δικηγόρος των εφεσίβλητων, ύστερα από δήλωσή της, που έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 242 παρ.2 ΚΠολΔ, δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, αλλά προκατέθεσε προτάσεις.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 524 παρ. 3,1, 535 παρ. 1, 271 παρ. 1 και 272 παρ. 2 και 591 παρ.1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι, όταν δεν εμφανιστεί στο ακροατήριο ο εκκαλών ή εμφανιστεί και δεν συμμετάσχει με τον προσήκοντα τρόπο στη συζήτηση της έφεσης, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει την υποχρέωση να ερευνήσει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της έφεσης, καθώς και τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του. ΄Οταν την επίσπευση κάνει ο εκκαλών ή την κάνει ο εφεσίβλητος και ο εκκαλών σύμφωνα με τα προεκτεθέντα έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο θα απορρίψει την έφεση. ΄Οπως συνάγεται δε από τη διάταξη αυτή (άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολΔ), η απόρριψη της έφεσης λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ` ουσία και όχι τυπικά, διότι, παρότι στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα τους, θεωρείται κατά  πλάσμα του νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή πάντοτε  απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα έκδοσης αντίθετης απόφασης περί αποδοχής τους (ΑΠ 60/2017, ΑΠ 280/2012, ΑΠ 361/2011, Εφ.Πειρ. 12/2016, Εφ.Πειρ.(Μον.) 160/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκείμενη περίπτωση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου εκκρεμεί η από 28-6-2023 και με Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης …/18-7-2023 έφεση του εκκαλούντος κατά της με αριθμό 1530/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρ. 614 περ.2 επ. ΚΠολΔ), αντιμωλία των διαδίκων και η οποία, αφού συνεκδίκασε: α) την από 18-1-2022 και με αριθμό κατάθεσης …./31-1-2022 αγωγή των εναγόντων – ήδη εφεσίβλητων κατά του εναγόμενου – ήδη εκκαλούντος και β) την από 10-3-2022 και με αριθμό κατάθεσης …../14-3-2022 αγωγή του ενάγοντος-ήδη εκκαλούντος κατά των εναγόμενων – ήδη εφεσίβλητων, ακολούθως έκανε δεκτή την υπό στοιχείο α αγωγή, ενώ απέρριψε την υπό στοιχείο β αγωγή. ‘Όπως προκύπτει από την ως άνω αναφερθείσα έκθεση προσδιορισμού δικογράφου και πράξη ορισμού συζήτησης (με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης, αντίστοιχα, ………../18-7-2023) της αρμόδιας Γραμματέα του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, τη συζήτηση της έφεσης επέσπευσαν, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους ……….., οι εφεσίβλητοι. Από την υπ` αρ. ……../24-7-2023 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το  Πρωτοδικείο Αθηνών ………., την οποία επικαλούνται και προσκομίζουν οι εφεσίβλητοι, αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση έφεσης με την προαναφερόμενη πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 7ης-12-2023, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε, παρόντων των διαδίκων, με σχετική επισημείωση στο πινάκιο που ισχύει ως νέα κλήτευσή τους (άρθρο 226 παρ.4 ΚΠολΔ), για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εκκαλούντα. Επομένως, εφόσον ο τελευταίος δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση της έφεσης, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, πρέπει, σύμφωνα και με τα αναφερθέντα στη μείζονα σκέψη, να δικαστεί ερήμην, να απορριφθεί η έφεσή του ως ανυποστήρικτη και να επιβληθεί σε βάρος του, λόγω της ήττας του, η δικαστική δαπάνη των εφεσίβλητων για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας (άρθρα 176, 183, 184 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως αυτή ορίζεται στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να ορισθεί παράβολο ερήμην συζήτησης, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τον εκκαλούντα, σύμφωνα με τα άρθρα 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα, επίσης οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης και να διαταχθεί, κατ΄ άρθρο 495 παρ.3 εδ.ε ΚΠολΔ, η εισαγωγή στο Δημόσιο ταμείο του παραβόλου, που αυτός (εκκαλών) κατέθεσε, όπως προκύπτει από τη σχετική προαναφερθείσα έκθεση κατάθεσης της ένδικης έφεσης της αρμόδιας Γραμματέα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εκκαλούντος.

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων  (200) ευρώ.

Απορρίπτει την έφεση κατά της υπ΄αρ. 1530/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

Διατάσσει την εισαγωγή στο Δημόσιο ταμείο του παραβόλου της έφεσης που κατατέθηκε από τον εκκαλούντα (e – παράβολο με αρ /////////////2023, ποσού 100 ευρώ).

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης των εφεσίβλητων, για τον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, την οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, στις 23 Απριλίου 2024, απόντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου των εφεσίβλητων.

Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ