Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 132/2024

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩN

Αριθμός     132/2024

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Φεβρωνία Τσερκέζογλου, Πρόεδρο Εφετών, Αναστάσιο Αναστασίου, Εφέτη, Θεόκλητο Καρακατσάνη, Εφέτη – Εισηγητή και από τη Γραμματέα Δ.Π.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις …….. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ναυτικής εταιρίας με την επωνυμία «……………», που εδρεύει στην ……….. Σαμοθράκης και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «……….» και το διακριτικό τίτλο «……..», που εδρεύει στην Αθήνα, ……….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και ήταν απούσα.             Με τη με αριθ. 6/25-1-2024 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, Ιωάννη Αποστολόπουλου, Προέδρου Εφετών, εισάγεται οίκοθεν προς συζήτηση, κατ’ άρθρα 315, 317, 318  Κ.Πολ.Δ, ως εκτιμάται από το Δικαστήριο, η από 22-1-2024 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ………./25-1-2024 πράξη – αίτηση του Εισηγητή Δικαστή Θεοκλήτου Καρακατσάνη, Εφέτη, περί αυτεπάγγελτης διόρθωσης του εισαγωγικού τμήματος της με αριθ. 614/2023 πολιτικής απόφασης του δικάσαντος Δικαστηρίου τούτου (Τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία) και των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασής του, που αφορούν την εκκαλούσα στην από 13-5-2021 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ……/13-5-2021, ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ………../28-7-2022 έφεση (εταιρία «……….», εκκαλούμενη απόφαση 720/2021), σύμφωνα με όσα αναφέρονται σ’ αυτή (πράξη – αίτηση).

Δικάσιμος προς συζήτηση της άνω πράξης – αίτησης ορίσθηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εκκαλούσας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Με τη με αριθ. 6/25-1-2024 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, Ιωάννη Αποστολόπουλου, Προέδρου Εφετών, εισάγεται αρμόδια προς οίκοθεν συζήτηση, κατ’ άρθρα 315, 317, 318  Κ.Πολ.Δ, ως εκτιμάται από το Δικαστήριο τούτο, η από 22-1-2024 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ………/25-1-2024 πράξη – αίτηση του Εισηγητή Δικαστή Θεοκλήτου Καρακατσάνη, Εφέτη, περί αυτεπάγγελτης διόρθωσης της με αριθ. 614/2023 πολιτικής απόφασης του δικάσαντος Δικαστηρίου τούτου (Τμήμα Ναυτικό – Τακτική διαδικασία) και των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασής του, που αφορά την εκκαλούσα στην από 13-5-2021 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ……./13-5-2021, ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ……./28-7-2022 έφεση (εταιρία «…………», εκκαλούμενη απόφαση 720/2021), ενόψει του ότι στο προεισαγωγικό τμήμα της άνω απόφασης και των  ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης, καταχωρήθηκαν εσφαλμένα στοιχεία από προφανή παραδρομή.

ΙΙ. Όπως προκύπτει από την από 1-2-2024 έκθεση επίδοσης του Επιμελητή Δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Πειραιά …….., αντίγραφο της υπ’ αριθ. 6/25-1-2024 πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης Ιωάννη Αποστολόπουλου, περί αυτεπάγγελτης διόρθωσης της με αριθ. 614/2023 πολιτικής απόφασης του δικάσαντος Δικαστηρίου τούτου (Τμήμα Ναυτικό – Τακτική διαδικασία) και των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασής του, με ορισμό δικασίμου την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην πληρεξούσια δικηγόρο της ανώνυμης εταιρίας «………….» (εφεσίβλητης) ………., μέλους της Δικηγορικής Εταιρίας «………. Δικηγορική Εταιρία», η οποία παραστάθηκε και την εκπροσώπησε κατά την συζήτηση της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η άνω εκκαλούμενη απόφαση, και η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 1 και 143 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ, είναι ταυτόχρονα και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη συγκεκριμένη δίκη έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης (Α.Π. 888/2022, Α.Π. 606/2018, Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ», Μιχ. Μαργαρίτη/Άντας Μαργαρίτη, Ερμ.Κ.Πολ.Δ, 2018, Ι. υπ’ άρθρο 318, αριθ. 3, σ. 531). Επομένως, παρόλο που αυτή δεν εμφανίστηκε στην εν λόγω δικάσιμο, ούτε κατέθεσε έγγραφη δήλωση, κατά το άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ, ότι δεν θα παραστεί στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, πρέπει η συζήτηση να προχωρήσει σαν να ήταν παρούσα, κατά την ίδια διαδικασία με την οποία εκδόθηκε η απόφαση που φέρεται προς διόρθωση (άρθρο 318 του Κ.Πολ.Δ, Α.Π. 275/2021, www.areiospagos.gr).

ΙΙΙ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 315 Κ.Πολ.Δ, αν, από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης, περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του. Από τη διάταξη αυτή, η οποία εφαρμόζεται και για τη διόρθωση των πρακτικών (A.Π. 1541/2018, Α.Π. 1871/2017, Α.Π. 1661/2017, Α.Π. 250/2015, www.areiospagos.gr, Μιχ. Μαργαρίτη / Άντας Μαργαρίτη, ό.α, υπ’ άρθρο 315, αριθ. 3, σ. 524), προκύπτει ότι, αντικείμενο διόρθωσης δεν αποτελούν διαγνωστικά σφάλματα του δικαστηρίου που αναφέρονται στην ερμηνεία ή στην εφαρμογή ουσιαστικής διάταξης καθώς και στην εκτίμηση των αποδείξεων και που αίρονται μόνο με την οδό των ενδίκων μέσων, αλλά μόνον ακούσιες πλημμέλειες που παρεισφρέουν κατά τη σύνταξη ή την καθαρογραφή της απόφασης (A.Π. 1417/2021, Α.Π. 1129/2020, Α.Π. 1479/2019, www.areiospagos.gr). Τα ως άνω σφάλματα πρέπει να είναι πρόδηλα, δηλαδή να προκύπτουν από το κείμενο της απόφασης και των στοιχείων που ορίζουν το περιεχόμενο αυτής ή από τα πρακτικά ή από τις προτάσεις ή τα δικόγραφα των διαδίκων, έτσι ώστε να αποκλείεται η διόρθωση με βάση νέα στοιχεία (Α.Π. 1417/2021, A.Π. 1129/2020, Α.Π. 315/2019, www.areiospagos.gr). Η αιτία της παραδρομής είναι αδιάφορη, μπορεί δηλαδή να οφείλεται σε αμέλεια του δικαστηρίου, των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους (A.Π. 1417/2021, A.Π. 988/2018, Α.Π. 1982/2014, www.areiospagos.gr). Διόρθωση μπορεί να γίνει, μεταξύ άλλων, και σφαλμάτων που περιέχονται στο προεισαγωγικό τμήμα της απόφασης (Α.Π. 1713/2017, Α.Π. 1564/2012, A.Π. 1513/2008, www.areiospagos.gr) και, συνεπώς, μπορεί να διορθωθεί η απόφαση ως προς τον αριθμό δημοσίευσής της (Α.Π. 1541/2018, www.areiospagos.gr), ως προς το ονοματεπώνυμο ή τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας των διαδίκων (A.Π. 1417/2021, Α.Π. 481/2009, www.areiospagos.gr) και ως προς την ημερομηνία συνεδρίασης ή διάσκεψης (Α.Π. 719/2021, www.areiospagos.gr, Α.Π. 1635/2011, Τ.Ν.Π. ΔΣΑ), εφόσον τα στοιχεία αυτά από παραδρομή αναγράφηκαν κατά τρόπο ελλιπή ή ανακριβή. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης διόρθωσης είναι το δικαστήριο που εξέδωσε τη διορθωτέα απόφαση (άρθρο 317 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.), το οποίο παραμένει αρμόδιο έστω και αν εκκρεμεί αναίρεση κατ’ αυτής (Α.Π. 815/2022, Α.Π. 962/2007, www.areiospagos.gr). Και τούτο επειδή με τη διόρθωση της απόφασης δεν δημιουργείται νέα αυτοτελής απόφαση, αλλά διορθώνεται η ήδη υπάρχουσα η οποία, ως ενιαίο σύνολο με τη διορθωτική, παράγει έννομα αποτελέσματα αναδρομικά από τη δημοσίευσή της και όχι από τη διόρθωσή της (Α.Π. 1123/2022, Α.Π. 1112/2014, www.areiospagos.gr, Α.Π. 643/1993, E.E.N. 1994, 429), γιατί αλλιώς η διόρθωση θα κατέληγε ενδεχομένως σε ματαίωση του δικαιώματος του αναιρεσείοντος προς άσκηση της αναίρεσης (Α.Π. 1403/1985, Νο.Β. 34, 1228, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση Κ.Πολ.Δ, 1994, υπ’ άρθρο 315, αριθ. 21, σ. 434). Στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης διόρθωσης, ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίζει (αυτεπαγγέλτως) δικάσιμο για τη συζήτηση, κατά την οποία και πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, πρέπει να κληθούν, με επιμέλεια της γραμματείας του δικαστηρίου, όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στη διορθωτέα απόφαση. Η κλήση αυτή μπορεί να παραλειφθεί για λόγους που ανάγονται στην οικονομία της δίκης, όταν από τη διόρθωση δεν βλάπτονται οι διάδικοι και δεν έχουν έννομο συμφέρον να αντιταχθούν σ’ αυτή (Α.Π. 1417/2021, Α.Π. 1541/2018,  www.areiospagos.gr), όπως συμβαίνει στην περίπτωση της εσφαλμένης αναγραφής στο προεισαγωγικό τμήμα της απόφασης, του αριθμού δημοσίευσης αυτής ή της εσφαλμένης αναγραφής στα ταυτάριθμα πρακτικά δημοσίευσης αυτής, του αριθμού των πρακτικών, της ημερομηνίας συνεδρίασης, του επωνύμου των διαδίκων ή του αριθμού κατάθεσης του ενδίκου μέσου, εφόσον τούτο προκύπτει εμφανώς από το ιστορικό και αιτιολογικό της απόφασης ή τα λοιπά διαδικαστικά έγγραφα της δίκης επί της οποίας εκδόθηκε η διορθούμενη απόφαση, όπου αναφέρονται ορθά τα ανωτέρω στοιχεία.

ΙV. Όπως προκύπτει από την επισκόπηση του εισαχθέντος οίκοθεν στη δικογραφία αντιγράφου της με αριθ. 614/2023 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (Τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία), με αυτήν απορρίφθηκε η από 13-5-2021 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ……./13-5-2021, ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ……../28-7-2022 έφεση της εταιρίας «………..» κατά της με αριθ. 720/2021 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Στην παραπάνω απόφαση (614/2023), από προφανή παραδρομή κατά την αρίθμηση αυτής στο προεισαγωγικό τμήμα της και ακολούθως και κατά τη σύνταξη, καθαρογραφή και θεώρηση του προεισαγωγικού τμήματος των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης, ανεγράφη εσφαλμένα α) ο αριθμός δημοσίευσης απόφασης 614/2023 αντί του ορθού 615/2023 Και β) στο προεισαγωγικό τμήμα των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης, ο αριθμός πρακτικών 614/2023 αντί του ορθού 615/2023, η ημερομηνία δημόσιας συνεδρίασης 25η Μαΐου 2023 αντί της ορθής 27η Απριλίου 2023 και ο ελλιπής ΓΑΚ/ΕΑΚ έφεσης ………./2022, αντί του ορθού ΓΑΚ/ΕΑΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ………./13-5-2021, ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ………./28-7-2022, όπως εμφανώς προκύπτει από το ιστορικό και αιτιολογικό της υπό διόρθωση απόφασης, καθώς και από τα διαδικαστικά έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε η συγκεκριμένη έννομη προστασία και εισήχθη η υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αγωγή, ανταγωγή, έφεση, προτάσεις διαδίκων στο Εφετείο, πινάκιο υποθέσεων του Δικαστηρίου τούτου κατά τις δυο άνω δικασίμους), όπου αναφέρονται ορθά τα ανωτέρω στοιχεία. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση από 22-1-2024 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ………./25-1-2024 πράξη – αίτηση του Εισηγητή Δικαστή Θεοκλήτου Καρακατσάνη, Εφέτη, περί αυτεπάγγελτης διόρθωσης αντίστοιχα της  με αριθ. 614/2023 πολιτικής απόφασης του δικάσαντος Δικαστηρίου τούτου (Τμήμα Ναυτικό – Τακτική διαδικασία) και των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασής του ως προς τα στοιχεία αυτά, καθόσον οι παραπάνω εσφαλμένες καταχωρήσεις οφείλονται σε προφανή παραδρομή και μπορούν να διορθωθούν  με την προβλεπόμενη από το άρθρο 315 επ. του Κ.Πολ.Δ. διαδικασία προκειμένου να αποδοθεί στο προεισαγωγικό τμήμα της άνω απόφασης και των άνω πρακτικών το ηθελημένο περιεχόμενό τους, χωρίς να επηρεάζεται το κύρος τους. Οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της εκκαλούσας με τις προτάσεις της, με τις οποίες παραπονείται ειδικότερα α) ότι μη νόμιμα επιδόθηκε η κλήση για την παρούσα συζήτηση στον πληρεξούσιο δικηγόρο της …… .. που την εκπροσώπησε στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση, επειδή η πληρεξουσιότητά του είχε παύσει από την έκδοση της προς διόρθωση απόφασης, β) ότι η προς διόρθωση απόφαση δεν επιδέχεται διόρθωσης, επειδή η έφεσή της, κατά το μέρος που αφορά την ανταγωγή της εφεσίβλητης εναντίον της, έπρεπε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας της ως προς την ανταγωγή, γ) ότι η υπόθεση που αφορά η αίτηση προς διόρθωση πρέπει να επανεκτιμηθεί ουσία από το Δικαστήριο τούτο και, εάν δεν είναι δυνατή η ανασυζήτησή της υπό αληθή δεδομένα, να ακυρωθεί, αφού εάν είχαν εκτιμηθεί ορθά τα στοιχεία της δικογραφίας αυτής, η προς διόρθωση απόφαση θα κατέληγε σε διαφορετικό διατακτικό, δ) ότι, εάν θεωρηθεί ότι τα σφάλματα ουσίας της προς διόρθωση απόφασης, που έχει δανεισθεί στοιχεία από υπόθεση άλλης έφεσης, δεν δύναται να διορθωθεί κατ’ άρθρα 315 επ. Κ.Πολ.Δ, πρέπει να εισαχθεί από το Δικαστήριο τούτο ερώτημα στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου προς επίλυση του ζητήματος της δικονομικής διεύρυνσης της έννοιας του άρθρου 315 Κ.Πολ.Δ. κατ’ άρθρο 20Α παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και ε) ότι η αίτηση διόρθωσης αορίστως εισάγεται εναλλακτικά ή κατά το πνεύμα του άρθρου 315 ή του άρθρου 317 Κ.Πολ.Δ, καίτοι, όπου χωρεί διόρθωση απόφασης δεν χωρεί ερμηνεία αυτής και αντίστροφα, είναι απορριπτέοι: 1) ο υπό στοιχείο α’ ως μη νόμιμος κατ’ άρθρο 143 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ, ως τροπ. με το άρθρο 139 παρ. 2 Ν. 4938/2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ 109/6-6-2022), κατά το οποίο «Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 96, είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, εκτός αν με δικόγραφο γνωστοποιηθεί στους λοιπούς διαδίκους η αντικατάστασή του….», γνωστοποίηση που δεν επικαλείται εν προκειμένω η εκκαλούσα. Ανεξαρτήτως πάντως της εγκυρότητας της άνω επίδοσης, αυτή δεν ήταν και αναγκαία στην προκειμένη περίπτωση, με βάση τα εκτιθέμενα στην υπό στοιχείο ΙΙΙ άνω νομική σκέψη, λόγω της φύσης των αιτούμενων διορθώσεων (εκ παραδρομής γραφικά σφάλματα στο προεισαγωγικό τμήμα της απόφασης και των πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου). 2) οι υπό στοιχεία β’ και γ’ ως απαράδεκτοι, διότι η εκκαλούσα δεν βλάπτεται και δεν έχει έννομο συμφέρον να αντιταχθεί στις αιτούμενες διορθώσεις στο προεισαγωγικό τμήμα των υπό διόρθωση απόφασης και ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς δεν πρόκειται για διορθώσεις που άπτονται στοιχείων ουσίας της ένδικης δικογραφίας, αλλά οι άνω ισχυρισμοί της σκοπούν στην πραγματικότητα στην επανεξέταση της άνω έφεσης, με αποτέλεσμα τη μεταβολή του περιεχομένου της άνω απόφασης, η οποία εκφεύγει του αντικειμένου της αιτούμενης διόρθωσης, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις (π.ρ.β.λ. Α.Π. 275/2021, www.areiospagos.gr), 3) ο υπό στοιχείο δ’ ως αβάσιμος, διότι οι αιτούμενες διορθώσεις δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του επικαλούμενου άρθρου 20 Α’ παρ. 1 Κ.Πολ.Δ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α’ 190/13-10-2021), αφού προϋποθέτουν διαγνωστικά σφάλματα της προς διόρθωση απόφασης, που δεν δύναται να υπάρχουν στο προεισαγωγικό τμήμα αυτής και των ταυτάριθμων πρακτικών δημόσιας συνεδρίασης, επιπλέον δεν αφορά δυσχερές ερμηνευτικό νομικό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Και 4) ο υπό στοιχείο ε’ ως στηριζόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση και δη στο ότι με την υπό κρίση με ΓΑΚ/ΕΑΚ ………/25-1-2024 πράξη – αίτηση οίκοθεν διόρθωσης εισάγεται εναλλακτικά και αίτημα ερμηνείας της προς διόρθωση απόφασης κατ’ άρθρο 317 Κ.Πολ.Δ, κάτι που ουδόλως προκύπτει από το κείμενο της υπό κρίση πράξης – αίτησης. Τέλος, η παρούσα απόφαση πρέπει να σημειωθεί στο πρωτότυπο της διορθωμένης απόφασης και πρακτικών (άρθρο 320 Κ.Πολ.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της με αριθ. 614/2023 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου (Τμήμα Ναυτικό – τακτική διαδικασία), με εκκαλούσα την εταιρία «……..» (ΓΑΚ/ΕΑΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ……../13-5-2021, ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ……../28-7-2022) (εκκαλουμένη απόφαση 720/2021), ώστε να αναγραφούν Α1) ως αριθμός δημοσίευσης απόφασης 615/2023, αντί του εσφαλμένου 614/2023 και Α2) στα ταυτάριθμα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, ως αριθμός πρακτικών 615/2023 αντί του εσφαλμένου 614/2023, ως ημερομηνία δημόσιας συνεδρίασης 27η Απριλίου 2023 αντί της εσφαλμένης 25η Μαΐου 2023 και για την έφεση, ως ΓΑΚ/ΕΑΚ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ………./13-5-2021, ΓΑΚ/ΕΑΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ………/28-7-2022, αντί του ελλιπούς ΓΑΚ/ΕΑΚ  ……../2022.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη σημείωση της παρούσας στο πρωτότυπο της διορθωμένης απόφασης και πρακτικών.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 14η Μαρτίου 2024 και δημοσιεύθηκε στις 22 Μαρτίου 2024, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και  τον πληρεξούσιο δικηγόρο της εκκαλούσας.

          Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ