Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 178/2024

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ 2ο

Αριθμός Απόφασης : 178/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαριάννα Μπέη, Εφέτη, που ορίστηκε απ’ τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, και από την Γραμματέα KΣ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ……….., για να δικάσει την υπόθεση :

ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΣΩΝ : 1) Ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «………», που εδρεύει στον ……. Αττικής, οδός ……. και ήδη στην Αθήνα Αττικής, οδός …….., νομίμως εκπροσωπουμένης, με ΑΦΜ ……. και 2) …………, που δεν παραστάθηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΤΗΣ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ : Εταιρείας με την επωνυμία «……..» που εδρεύει στη ……… Αυστραλίας, οδός ………, με Αυστραλιανό Εμπορικό Αριθμό (αντίστοιχο του ελληνικού ΑΦΜ) ……., που  παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Πιττερού του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  (ΑΜ ………).

Οι εκκαλούσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 11-5-2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ/……/2022 έφεσή τους κατά της 1060/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (τακτική διαδικασία), αντίγραφο της οποίας κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με ΓΑΚ/ΕΑΚ/………./2022, που προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 16ης -2-2023, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 21ης-9-2023, κατά την οποία δεν εισήχθη για συζήτηση λόγω της συμμετοχής των δικαστικών υπαλλήλων σε απεργία της ΑΔΕΔΥ και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, οπότε επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν με την 75/2023 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Ιωάννη Αποστολόπουλου, Προέδρου Εφετών, με τον ίδιο ΓΑΚ/ΕΑΚ για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος    δικηγόρος της εφεσίβλητης ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις του.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου  524 § 3 του ΚΠολΔ, ως ισχύει, σε περίπτωση ερημοδικίας του εκκαλούντος, η έφεση απορρίπτεται εφόσον είναι παραδεκτή. Από τη διάταξη αυτή  συνάγεται ότι επί ερημοδικίας του  εκκαλούντος στην κατ’ έφεση δίκη, το δικαστήριο ερευνά, εάν τη συζήτηση επισπεύδει ο  εκκαλών ή ο εφεσίβλητος και η έφεση απορρίπτεται ερήμην του  εκκαλούντος, που επιμελήθηκε για τη συζήτηση ή κλητεύθηκε νομίμως γι’ αυτή,  ως ανυποστήρικτη,  χωρίς να ερευνηθεί η ουσία της υπόθεσης. Η απόρριψη της έφεσης, λόγω της ερημοδικίας του  εκκαλούντος, γίνεται κατ’ ουσίαν και όχι για τυπικό λόγο, καθώς παρότι στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα τους, θεωρείται κατά πλάσμα νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για το λόγο αυτό είναι πάντοτε απορριπτέοι, αφού δεν δίνεται στο δικαστήριο η δυνατότητα έκδοσης αντίθετης απόφασης περί παραδοχής τους (ΟλΑΠ 16/1990 Δ/νη 41.804, ΑΠ 268/2016, ΑΠ 355/2016, ΑΠ 467/2016, ΤριμΕφΛαρ 8/2016, ΤριμΕφΛαρ 11/2016, ΤριμΕφΛαρ 27/2016 ΤΝΠ ΔΣΑ).

Στην προκειμένη περίπτωση,  εισάγεται προς συζήτηση η από  11-5-2022 με ΓΑΚ/ΕΑΚ …………/2022 έφεση των εκκαλουσών κατά της 1060/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία ερήμην τους ως εναγομένων. Η υπό κρίση έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα, αφού αντίγραφο της εκκαλουμένης απόφασης επιδόθηκε απ’ την ενάγουσα και ήδη εφεσίβλητη στις εναγόμενες και ήδη εκκαλούσες, στις 11-4-2022, όπως προκύπτει απ’ τις …. και …./11-4-2022 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθήνας ………., η δε έφεση κατατέθηκε στις 11-5-2022, ήτοι εντός της προθεσμίας του άρ. 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, και παραδεκτά με  την κατάθεση δικογράφου στην γραμματεία του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρα 495 επ. 511, 513 παρ. 1 β, 516 παρ.1, 517 ΚΠολΔ) και την καταβολή του νόμιμου παραβόλου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 495 ΚΠολΔ (υπ’ αριθμ. …………. e – παράβολο). Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, όμως,  με τη σειρά του οικείου πινακίου, oι εκκαλούσες δεν εμφανίσθηκαν, ούτε  εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο, όπως δε προκύπτει από την ……/8-6-2022 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών …………, αντίγραφο της έφεσης με πράξη ορισμού συζήτησης αυτής για τη δικάσιμο της 16ης-2-2023, κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε εκ του πινακίου, μη απαιτούμενης νέας κλήτευσης των διαδίκων κατ’ άρ. 226 παρ. 4 ΚΠολΔ, για τη δικάσιμο της 21ης-9-2023, κατά την οποία η υπόθεση δεν εισήχθη για συζήτηση λόγω της συμμετοχής των δικαστικών υπαλλήλων σε απεργία της ΑΔΕΔΥ και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, οπότε επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν με την 75/2023 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Ιωάννη Αποστολόπουλου, Προέδρου Εφετών, με τον ίδιο ΓΑΚ/ΕΑΚ για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, μη απαιτούμενης νέας κλήτευσης των διαδίκων κατ’ άρ. 260 παρ. 4 ΚΠολΔ, επιδόθηκε νόμιμα κατ’ άρ. 143 παρ. 3 ΚΠολΔ στην υπογράφουσα το δικόγραφο της έφεσης των εκκαλουσών δικηγόρο, η οποία κατά νόμιμο αμάχητο τεκμήριο θεωρείται μέχρι την συζήτηση στο ακροατήριο ότι είναι η πληρεξούσια και αυτοδικαίως αντίκλητος των εκκαλουσών για όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στην ανοιγείσα με το ένδικο μέσο δίκη, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κλήση για την συζήτηση της έφεσης (ΑΠ 991/2012, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, αφού η συζήτηση της έφεσης επισπεύσθηκε με την επιμέλεια της εφεσίβλητης και οι εκκαλούσες ερημοδικούν, πρέπει η ένδικη έφεση να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, χωρίς να ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα των λόγων της (524 παρ. 3 ΚΠολΔ). Τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, πρέπει να επιβληθούν, κατόπιν σχετικού αιτήματός της, σε βάρος των εκκαλουσών (άρθρ. 176,183 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας από τις ερήμην δικασθείσες εκκαλούσες, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρ. 501, 502 παρ.1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά τα επίσης εκτιθέμενα στο διατακτικό. Τέλος, εφόσον η έφεση απορρίπτεται, πρέπει, κατ’ άρθρο 495 παρ. 4 εδ. δ ΚΠολΔ, να διαταχθεί η εισαγωγή στο Δημόσιο Ταμείο του παραβόλου, που καταβλήθηκε από τις εκκαλούσες κατά την άσκηση της έφεσής τους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των εκκαλουσών.

ΟΡΙΖΕΙ παράβολο διακόσια ενενήντα (290) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας απ’ τις εκκαλούσες.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την έφεση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εκκαλουσών τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης, για τον παρόντα βαθμό δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει σε τετρακόσια (400) ευρώ.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή του παραβόλου της έφεσης με αρ. ………….. στο Δημόσιο Ταμείο.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις  18.4.2024 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους με παρούσα τη γραμματέα.  

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ