Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 151/2024

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός απόφασης    151/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Δανιήλ, Εφέτη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Τ.Λ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις ………. για να δικάσει τις κάτωθι αναφερόμενες υποθέσεις μεταξύ:

Α. Της εκκαλούσας ανακόπτουσας: Της εδρεύουσας στον Πειραιά Αττικής (……..) και νόμιμα εκπροσωπουμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………» και το διακριτικό τίτλο «…………», η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κίμωνα Γκιουλιστάνη με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

Του εφεσιβλήτων καθ’ων η ανακοπή: 1) …………………. και 71) ………… εκ των οποίων ο δεύτερος και οι έβδομος έως και δέκατη πέμπτη εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Παύλο Σιούφα, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ, οι τρίτος έως έκτος, δέκατος έβδομος έως εικοστός πέμπτος , εικοστός έβδομος έως τριακοστός τρίτος, οι τριακοστός πέμπτος έως τεσσαρακοστός, οι τεσσαρακοστός δεύτερος έως πεντηκοστός έκτος και οι πεντηκοστός όγδοος έως εβδομηκοστή πρώτη εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Μακρή, ο οποίος, όσον αφορά τους απολειπόμενους πρώτο και πεντηκοστό έβδομο δήλωσε ότι απεβίωσαν και ότι τη βιαίως ως προς αυτούς διακοπείσα δίκη συνεχίζουν οι κατονομασθέντες κληρονόμοι τους, που εκπροσωπήθηκαν από τον ίδιο, ενώ οι δέκατη έκτη, εικοστός έκτος, τριακοστός τέταρτος και τεσσαρακοστός πρώτος ήταν απόντες και δεν παραστάθηκαν με, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Β. Των εκκαλούντων ανακοπτόντων: 1) …………………….. και 45) ………….. άπαντες οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους  Νικόλαο Μακρή, πλην του δεκάτου τετάρτου, ο οποίος ήταν απών και για τον οποίο ο αυτός ως άνω Δικηγόρος δήλωσε ότι απεβίωσε και ότι τη βιαίως ως προς αυτόν διακοπείσα δίκη συνεχίζουν οι κατονομασθέντες κληρονόμοι του, που εκπροσωπήθηκαν από τον ίδιο.

Της εφεσίβλητης καθ’ης η ανακοπή: Της εδρεύουσας στην Αθήνα (………) και νόμιμα εκπροσωπουμένης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………..», η οποία ήταν απούσα και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Γ. Των εκκαλούντων ανακοπτόντων: 1) ……………. 2) ………….  3) ………… και 4) …………..  οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξουσία δικηγόρο τους Κωνσταντίνα Βασιλείου.

Των εφεσιβλήτων καθ’ων η ανακοπή: 1) Της εδρεύουσας στην Αθήνα (………) και νόμιμα εκπροσωπουμένης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……………», 2) ………………….. και 56) ………….. εκ των οποίων ο τρίτος, η όγδοη και οι ένατος έως και δέκατη έκτη εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Παύλο Σιούφα, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ, ενώ οι υπόλοιποι ήταν απόντες και δεν παραστάθηκαν με, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Των εφεσιβλήτων ανακοπτόντων: 1) ………………. και 19) ………………. εκ των οποίων ο δέκατος ένατος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ Γεωργιλά, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ, ενώ οι υπόλοιποι ήταν απόντες και δεν παραστάθηκαν με, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Δ. Της αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «……………..» και το διακριτικό τίτλο ««……….», υπό την πρώην επωνυμία «………..» (……….) και τον πρώην διακριτικό τίτλο «…………» (……………), εδρεύουσας στο ……… Αττικής (…………..) και νόμιμα εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Άγγελο Λάσκο.

Των καθ’ων η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση: 1) …………..2) …………  3) ………… και 4) ………..  οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξουσία δικηγόρο τους Κωνσταντίνα Βασιλείου

Ε. Της αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσας: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………….» και το διακριτικό τίτλο ««……..», υπό την πρώην επωνυμία «………….» (…………) και τον πρώην διακριτικό τίτλο «…………….» (……………), εδρεύουσας στο ………. Αττικής (……………..) και νόμιμα εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Άγγελο Λάσκο.

Των καθ’ων η αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση: 1) ……………..και 45) ………….. άπαντες οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους  Νικόλαο Μακρή, πλην του δεκάτου τετάρτου, ο οποίος ήταν απών και για τον οποίο ο αυτός ως άνω Δικηγόρος δήλωσε ότι απεβίωσε και ότι τη βιαίως ως προς αυτόν διακοπείσα δίκη συνεχίζουν οι κατονομασθέντες κληρονόμοι του, που εκπροσωπήθηκαν από τον ίδιο.

Ενώπιον του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ασκήθηκαν οι κάτωθι αναφερόμενες ανακοπές του άρθρου 979 του ΚΠολΔ: α) Η από 1.4.2019 με Γ.Α.Κ. ../2019 και με Ε.Α.Κ. ../2019 ανακοπή, β) η από 28.3.2019 με Γ.Α.Κ. ../2019 και με Ε.Α.Κ. ../2019 ανακοπή, γ) η από 23.3.2019 με Γ.Α.Κ. …/2019 και με Ε.Α.Κ. …/2019 ανακοπή, δ) η από 26.3.2019 με Γ.Α.Κ. …/2019 και με Ε.Α.Κ. …/2019 ανακοπή, ε) η από 28.3.2019 με Γ.Α.Κ. …/2019 και με Ε.Α.Κ…./2019 ανακοπή, στ) η από 28.3.2019 με Γ.Α.Κ. ../2019 και με Ε.Α.Κ. ../2019 ανακοπή, ζ) η από 28.3.2019 με Γ.Α.Κ. ../2019 και με Ε.Α.Κ. ../2019 ανακοπή, η) η από 2.4.2019 με Γ.Α.Κ. ../2019 και με Ε.Α.Κ. ../2019 ανακοπή, και θ) η από 5.4.2019 με Γ.Α.Κ. …/2019 και με Ε.Α.Κ. ../2019 ανακοπή, άπασες στρεφόμενες κατά του ιδίου πίνακα κατάταξης δανειστών.

Επί των ανωτέρω ανακοπών εκδόθηκε, κατά την ειδική διαδιακσία των περιουσιακών διαφορών, η υπ’αριθμ. 659/2020 εν μέρει οριστική απόφαση του προαναφερθέντος Δικαστηρίου, με την οποία, αφού κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση των από 1.4.019 (με αυξ. αριθμ.εκθ.καταθ………../2019) και από 5.4.2019 (με αυξ. αριθμ.εκθ. καταθ………/2019) ανακοπών ως προς τον τέταρτο των καθ’ων αμφοτέρων ………, δικάσθηκαν αυτές ερήμην των ειδικότερα αναφερομένων καθ’ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων και απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες άπασες, πλην της από 26.3.2019 (με αυξ. αριθμ.εκθ.καταθ……../2019) ανακοπής, ως προς τον ήδη κατά την άσκησή τους αποβιώσαντα καθ’ου ……….., απορρίφθηκαν οι από 1.4.019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ…………/2019), από  28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/2019) και από 2.4.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../2019) ανακοπές, ενώ, όσον αφορά τις λοιπές ανακοπές, διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησής τους, προκειμένου να προσκομισθεί, με την επιμέλεια του επιμελεστέρου των διαδίκων, το επίσης αναφερόμενο σ’αυτήν έγγραφο.

Επαναφερθείσης της υπόθεσης επί των ανωτέρω λοιπών (πλην των ήδη απορριφθεισών) ανακοπών προς συζήτηση ενώπιον του προαναφερθέντος Δικαστηρίου με την από 12.10.2020 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ…………./2020) κλήση, εκδόθηκε η υπ’αριθμ.1342/2021 απόφαση, με την οποία, αφού απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η συζήτηση της κλήσης ως προς τον εκ των διαδίκων ………, απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η κλήση ως προς τον εκ των διαδίκων ……… και συνεκδικάσθηκαν οι ανακοπές, ερήμην του διαδίκου ……… και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, στη συνέχεια απορρίφθηκε η εξ αυτών με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. …./2019 ανακοπή και ως προς τους λοιπούς των καθ’ων (πλην των … και ….), έγιναν εν μέρει δεκτές οι λοιπές ανακοπές και ως κατ’ουσίαν βάσιμες, διατάχθηκε η μεταρρύθμιση του προσβαλλόμενου πίνακα κατάταξης και κατατάχθηκαν σ’αυτόν προνομιακά οι αναγγελθείσες απαιτήσεις των ανακοπτόντων και των καθ’ων οι ανακοπές ναυτικών σύμφωνα με τα ειδικότερα στην ως άνω απόφαση αναφερόμενα.

Η εν όλω ηττηθείσα στον πρώτο βαθμό ανακόπτουσα της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………../2019) ανακοπής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «……….» με την ασκηθείσα ενώπιον του παρόντος δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου από 15.11.2021 (με αυξ. αριθμ. εκθ.καταθ…../16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ…………/17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσή της, η οποία προσδιορίσθηκε προς συζήτηση αρχικά για τη δικάσιμο της 17ης.11.2022, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο, προσβάλλει την υπ’αριθμ.659/2020 πρωτόδικη απόφαση, που απέρριψε καθ’ολοκληρίαν την ανακοπή της.

Οι εν όλω ηττηθέντες στον πρώτο βαθμό ανακόπτοντες της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/2019) ανακοπής ……….., με την ασκηθείσα ενώπιον του παρόντος δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………./10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσή τους, η οποία προσδιορίσθηκε προς συζήτηση αρχικά για τη δικάσιμο της 17ης.11.2022, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο, προσβάλλoυν αμφότερες τις εκδοθείσες επί της υπόθεσης ανωτέρω αποφάσεις του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

Οι εν μέρει ηττηθέντες στον πρώτο βαθμό ανακόπτοντες της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../2019) ανακοπής, ο εν μέρει ηττηθείς στον πρώτο βαθμό ανακόπτων της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../2019) ανακοπής και οι εν μέρει ηττηθέντες στον πρώτο βαθμό λοιποί ανακόπτοντες της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………../2019) ανακοπής με την ασκηθείσα ενώπιον του παρόντος δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου από 9.2.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσή τους, η οποία προσδιορίσθηκε προς συζήτηση αρχικά για τη δικάσιμο της 17ης.11.2022, κατά την οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκε στο πινάκιο, προσβάλλoυν αμφότερες τις εκδοθείσες επί της υπόθεσης ανωτέρω αποφάσεις του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «………..» και το διακριτικό τίτλο ««……» άσκησε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου τις από 10.10.2022 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. …../11.10.2022) και από 10.10.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./11.10.2022)  αυτοτελείς πρόσθετες παρεμβάσεις της υπέρ της εφεσίβλητης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………» στις εκκρεμείς δίκες επί της από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………/10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ. εκθ.καταθ………../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης και της από 9.2.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης αντίστοιχα, αμφότερες οι οποίες επίσης προσδιορίσθηκαν προς συζήτηση αρχικά για τη δικάσιμο της 17ης.11.2022, κατά την οποία αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και εγγράφηκαν στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση των ανωτέρω δικογράφων στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου στην αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμο, τα οποία συνεκφωνήθηκαν με τον προσήκοντα τρόπο από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων Κίμων Γκιουλιστάνης, Νικόλαος Μακρής, Κωνσταντίνα Βασιλείου και Άγγελος Λάσκος εμφανίσθηκαν και αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν, ο εξ αυτών δε Νικόλαος Μακρής προέβη αναφορικά με τους αρχικούς διαδίκους ………….στις δηλώσεις, που προαναφέρθηκαν, ενώ δεν κατέθεσε προτάσεις για τον τρίτο εφεσίβλητο της από 15.11.2021 (με αυξ. αριθμ.εκθ.καταθ……./16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης ……, οι δε Παύλος Σιούφας και Μιχαήλ Γεβδεν εμφανίσθηκε, αλλά παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ και προκατέθεσε τις προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου  τα κάτωθι αναφερόμενα δικόγραφα: α) Η από 15.11.2021 (με αυξ. αριθμ. εκθ.καταθ………/16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……./17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση της εν όλω ηττηθείσας στον πρώτο βαθμό ανακόπτουσας της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. …./2019) ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών, β) η από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……/10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……/11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση των εν εν όλω ηττηθέντων στον πρώτο βαθμό ανακοπτόντων της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../2019) ανακοπής κατά του ιδίου πίνακα κατάταξης ……….., γ) η από 9.2.2022 (με αυξ. αριθμ.εκθ.καταθ…………./10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση των εν μέρει ηττηθέντων στον πρώτο βαθμό ανακοπτόντων της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../2019) ανακοπής, του εν μέρει ηττηθέντος στον πρώτο βαθμό ανακόπτοντος της από 28.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ…../2019) ανακοπής και των εν μέρει ηττηθέντων στον πρώτο βαθμό λοιπών ανακοπτόντων της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../2019) ανακοπής, επίσης στρεφομένων κατά του συγκεκριμένου πίνακα, κατά των εκδοθεισών επί των ανακοπών αυτών (και άλλων που δεν ενδιαφέρουν εν προκειμένω) υπ’αριθμ. 659/2020 και 1342/2021 (η δεύτερη και η τρίτη των ανωτέρω εφέσεων) αποφάσεων και μόνον κατά της υπ’αριθμ.659/2020 (η πρώτη έφεση) απόφασης, αμφοτέρων του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την πρώτη εκ των οποίων, αφενός μεν απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμη η από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../2019) ανακοπή, αφετέρου δε διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης των λοιπών ανακοπών, προκειμένου να προσκομισθεί, με την επιμέλεια του επιμελεστέρου των διαδίκων, το αναφερόμενο σ’αυτήν έγγραφο, ενώ με τη δεύτερη μεταγενεστέρως εκδοθείσα απόφαση έγιναν εν μέρει δεκτές οι ανακοπές των εκκαλούντων ως κατ’ουσίαν βάσιμες,  δ) η από 10.10.2022 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. ………/11.10.2022) αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση και ε) η από 10.10.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/11.10.2022) αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, αμφότερες της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………..» και το διακριτικό τίτλο ««……..», υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………….» στις εκκρεμείς δίκες επί της από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης και της από 9.2.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης αντίστοιχα, άπαντα τα οποία (ανωτέρω δικόγραφα, που κατάγονται προς κρίση) πρέπει να ενωθούν και συνεκδικασθούν προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης και μείωση των εξόδων (άρθρο 246 524 παρ.1 εδαφ.α΄και και 591 παρ.1 εδαφ.α΄του ΚΠολΔ).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 286, 287, 288, 289, 290, 291 και 292 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η πολιτική δίκη διακόπτεται και με το θάνατο ενός των διαδίκων, με αποτέλεσμα την ακυρότητα κάθε διαδικαστικής πράξης που ενεργείται μετά απ’αυτήν και πριν την επανάληψή της, εκτός αν την ενεργήσει ο διάδικος υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή. Επέρχεται δε η διακοπή από τη γνωστοποίηση του λόγου της διακοπής προς τον αντίδικο με επίδοση δικογράφου ή με τις προτάσεις ή με προφορική δήλωση στο ακροατήριο ή εκτός του ακροατηρίου κατά την επιχείρηση της διαδικαστικής πράξης, από εκείνον που έχει το δικαίωμα να επαναλάβει τη δίκη ή και από εκείνον που μέχρι την επέλευση του θανάτου ήταν πληρεξούσιος του θανόντος. Ως διάδικος, υπέρ του οποίου επήλθε η διακοπή της δίκης, στην περίπτωση θανάτου του αρχικού διαδίκου, νοείται ο καθολικός του διάδοχος (κληρονόμος του), ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδικαίως στην έννομη σχέση της δίκης (ΑΠ 891/2023, ΑΠ 1281/2021, ΑΠ 1181/2021, ΑΠ 1251/2021, δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος). Η επανάληψη της δίκης που έχει διακοπεί, λόγω θανάτου κάποιου διαδίκου, μπορεί να γίνει εκούσια, με ρητή ή σιωπηρή δήλωση των προσώπων τα οποία, ως κληρονόμοι εκείνου, υπεισέρχονται στην δικονομική του θέση. Εφόσον αποδεικνύεται ή συνομολογείται από τον αντίδικο, έστω και σιωπηρά, η νόμιμη δυνατότητα του προσώπου να διεξάγει τη δίκη στη θέση του διαδίκου, στον οποίο αφορούσε το διακοπτικό γεγονός, δεν απαιτείται ιδιαίτερη συζήτηση περί της επανάληψης και η δίκη συνεχίζεται κανονικά (ΑΠ 14/2023 Α΄δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος). Τέλος, εάν δε λάβει χώρα η γνωστοποίηση ή αν δεν γίνει νόμιμα ή από πρόσωπο δικαιούμενο να επαναλάβει τη δίκη, η δίκη συνεχίζεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης με διάδικο εκείνον που ξεκίνησε τη διεξαγωγή της, ακόμη και αν ο αντίδικος ή το Δικαστήριο γνωρίζει το λόγο της διακοπής (ΑΠ 194/2012,  ΑΠ 1697/2009, ΑΠ 1257/2008, ΑΠ 1205/2006, ΕφΔωδ 38/2017, ΕφΑθ 618/2015, ΕφΠειρ 643/2015, άπασες δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος). Επομένως, χωρίς την άνω γνωστοποίηση, νομίμως ερημοδικάζεται ο αρχικός διάδικος (ΕφΘεσ 2714/2009 Α΄δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος). Στην προκειμένη περίπτωση κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου των προαναφερθέντων δικογράφων στη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, εμφανίσθηκε ο Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς Νικόλαος Μακρής και δήλωσε ότι ο …….. ……, πρώτος εφεσίβλητος της από 15.11.2021 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ……../16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης και ο …….., πεντηκοστός έβδομος των εφεσιβλήτων της ιδίας έφεσης δέκατος τέταρτος των εκκαλούντων της από 9.2.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………../10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης και δέκατος τέταρτος των καθ’ων η από 10.10.2022 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ………../11.10.2022) αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση απεβίωσαν στις 30.3.2021 και στις 2.9.2022 αντίστοιχα, ότι τη βιαίως διακοπείσα δίκη επί των εφέσεων αυτών λόγω του θανάτου των ανωτέρω διαδίκων επαναλαμβάνουν εκουσίως οι κληρονόμοι τους και ειδικότερα, όσον αφορά τον …….., ο αδελφός του ….., ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του και όσον αφορά τον ….., η εν ζωή σύζυγός του ……… και τα ενήλικα τέκνα του ……. και ……….., επίσης ως μοναδικοί εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του, καθώς και ότι άπαντες οι ως άνω κληρονόμοι των αποβιωσάντων διαδίκων εκπροσωπούνται από τον ίδιο ως πληρεξούσιο δικηγόρο τους. Επομένως, διά της γνωστοποίησης του θανάτου των ανωτέρω διαδίκων, που συνιστά διακοπτικό της δίκης επί των δικογράφων αυτών γεγονός, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 286 στοιχ.α΄ του ΚΠολΔ, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου των κληρονόμων τους, ήτοι προσώπων, που έχουν δικαίωμα να επαναλάβουν τη δίκη, στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η οποία καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, επήλθε νόμιμα βίαιη διακοπή της δίκης επί των εν λόγω εφέσεων και αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης και εκούσια επανάληψη αυτής από τους κληρονόμους των αποβιωσάντων, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 287 και 290 του ιδίου Κώδικα. Επισημαίνεται ότι προσκομίζονται από τα ανωτέρω παρασταθέντα πρόσωπα οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των αποβιωσάντων διαδίκων και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, εκ των οποίων πλήρως αποδεικνύεται η κληρονομική ιδιότητα των ιδίων και συνακόλουθα η ικανότητά τους να γνωστοποιήσουν το θάνατο των προαναφερομένων αρχικών διαδίκων και να συνεχίσουν τη δίκη, με την επισήμανση ότι η εκκαλούσα εταιρεία με την επωνυμία «……….» και η αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα εταιρεία με την επωνυμία «…………», που παρέστησαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, όπου έλαβαν χώρα οι εν λόγω δηλώσεις, δεν αμφισβήτησαν την ιδιότητά τους αυτή. Συνεπώς, η κατά τα ως άνω βιαίως διακοπείσα δίκη επί των ανωτέρω εφέσεων και αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης νομίμως συνεχίζεται από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, τα οποία, ως κληρονόμοι των αποβιωσάντων αρχικών διαδίκων,  υπεισήλθαν στη δικονομική τους θέση.  Πρέπει, επίσης να σημειωθεί ότι όσον αφορά την έτερη εκ των συνεκδικαζομένων με την παρούσα απόφαση εφέσεων από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ……./10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση, που επίσης στρέφεται κατά των …….. και ……. …….. (δεύτερος και τεσσαρακοστός τρίτος των εφεσιβλήτων αντίστοιχα) η δίκη θα συνεχισθεί με αυτούς, παρότι αποβιώσαντες, οι οποίοι, επομένως, θα πρέπει να δικασθούν ερήμην, διότι γνωστοποίηση του θανάτου των ανωτέρω και δήλωση συνέχισης της δίκης επί της εν λόγω έφεσης από τους κληρονόμους τους δεν έλαβε χώρα στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ούτε προηγουμένως με κάποιον άλλο εκ των προβλεπομένων στο νόμο τρόπων.

Κατά το άρθρο 517 εδαφ.α΄του ΚΠολΔ, η έφεση απευθύνεται κατ’εκείνων, που ήταν διάδικοι στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και, σε περίπτωση θανάτου κάποιου απ’αυτούς, κατά των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων του, με την προϋπόθεση, όμως, ότι ο εκκαλών, πριν από την άσκηση της έφεσης, είχε λάβει, με οποιονδήποτε τρόπο, γνώση του θανάτου του. Διαφορετικά, η έφεση που απευθύνεται κατά του αποβιώσαντος, χωρίς, δηλαδή, ο εκκαλών να γνωρίζει το θάνατό του, δεν είναι άκυρη και χωρεί νόμιμα η συζήτησή της με τους καθολικούς διαδόχους (κληρονόμους) του θανόντος, οι οποίοι καλούνται ή εμφανίζονται κατά τη συζήτηση με την ιδιότητα αυτή και προβάλλουν υπεράσπιση για την ουσία της υπόθεσης. Αν, όμως, ο θάνατος του διαδίκου είχε γνωστοποιηθεί στον εκκαλούντα πριν από την άσκηση της έφεσης με οποιονδήποτε τρόπο και, παρόλα αυτά, η έφεση ασκήθηκε κατά του θανόντος, τότε είναι άκυρη, αφού στρέφεται κατά ανύπαρκτου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΑΚ, προσώπου, και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, λόγω ακυρότητας του δικογράφου της. Η ακυρότητα, για τις παραπάνω αιτίες, επειδή ανάγεται στην έλλειψη της διαδικαστικής προϋπόθεσης της ικανότητας να είναι κάποιος διάδικος (άρθρο 62 του ΚΠολΔ), εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο (άρθρα 73, 517, 524 του ΚΠολΔ), εφόσον από τα στοιχεία που προσκομίζονται από τους διαδίκους προκύπτουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ήτοι να προηγήθηκε της άσκησης της έφεσης ο θάνατος του εφεσιβλήτου και ο εκκαλών, κατά την άσκηση της έφεσης, να γνώριζε το γεγονός τούτο, ενώ, προκειμένου να ασκηθεί έγκυρα η έφεση κατά του αντιδίκου του εκκαλούντος, δεν απαιτείται να γνωρίζει ο εκκαλών ότι ο αντίδικός του αυτός βρίσκεται, κατά την άσκηση της έφεσης, στη ζωή, αφού, αντίθετα, ο νόμος απαιτεί τη γνώση του θανάτου του, ως προϋπόθεση ακυρότητας της έφεσης, όταν αυτή ασκείται, παρά το θάνατό του, εναντίον του (ΑΠ 715/2020, ΑΠ 304/2018, βλ. επίσης επί αναίρεσης ΑΠ 109/2019, ΑΠ 617/2019, ΑΠ 584/2019, ΑΠ 1124/2019, ΑΠ 1257/2019, ΑΠ 1338/2019, ΑΠ 45/2018, ΑΠ 204/2018, ΑΠ 433/2017, ΑΠ 86/2016, δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος). Στην προκειμένη περίπτωση η από 15.11.2021 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………/16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ…………../17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “………..” είναι άκυρη και απορριπτέα τυγχάνει ως απαράδεκτη όσον αφορά τον τεσσαρακοστό πρώτο των εφεσιβλήτων ………….., διότι της άσκησής της διά της κατάθεσης του δικογράφου της στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου στις 16.11.2021 προηγήθηκε (στις 11.8.2017) ο θάνατος του ανωτέρω, γεγονός που γνώριζε η εκκαλούσα εταιρεία, διότι για τον ίδιο λόγο απορρίφθηκε ως προς αυτόν η σε βάρος του ασκηθείσα από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ…………./2019) ανακοπή της κατά πίνακα κατάταξης δανειστών (είχε αποβιώσει πριν από την άσκηση της ανακοπής) με την απορριπτική της ανακοπής της αυτής υπ’αριθμ.659/2020 απόφαση του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που πλήττεται με την ανωτέρω έφεσή της, η οποία, επομένως, στρέφεται κατά ανύπαρκτου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΑΚ, προσώπου, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω έφεση δεν είναι άκυρη όσον αφορά τους εκ των εφεσιβλήτων πρώτο ………… και τριακοστό τέταρτο …….., παρότι ασκήθηκε στις 16.11.2021, δηλαδή μετά το θάνατο αμφοτέρων στις 30.3.2021 και στις 15.5.2020 αντίστοιχα, διότι δεν αποδείχθηκε ότι η εκκαλούσα είχε λάβει προηγουμένως, με οποιονδήποτε τρόπο, γνώση του θανάτου τους, επομένως, παραδεκτά απευθύνεται η έφεση κατ’αυτών, παρότι αποβιωσάντων. Ειδικότερα ως προς τον ………. το ως άνω γεγονός γνωστοποιήθηκε σ’αυτήν το πρώτον κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου από τους παρασταθέντες εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, που δήλωσαν στη συνέχεια διά του πληρεξουσίου τους δικηγόρου ότι επαναλαμβάνουν εκουσίως τη βιαίως διακοπείσα δίκη, η οποία νόμιμα συνεχίζεται πλέον απ’αυτούς, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί, ενώ η γνωστοποίηση του θανάτου του ……… και η συνέχιση της βιαίως διακοπείσας δίκης από την εκ διαθήκης κληρονόμο του …….. χήρα ……. έλαβε χώρα για πρώτη φορά στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου με σχετική προφορική δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της ανωτέρω κληρονόμου κατά την επαναλαμβανόμενη συζήτηση της υπόθεσης επί άλλων ανακοπών του άρθρου 979 του ΚΠολΔ, μετά την οποία εκδόθηκε η υπ’αριθμ.1342/2021 απόφαση και όχι και επί της ανωτέρω ανακοπής της ανακόπτουσας και ήδη εκκαλούσας, ως προς την οποία η αρχικά εκδοθείσα επί όλων των ανακοπών κατά του ιδίου πίνακα κατάταξης υπ’αριθμ.659/2020 απόφαση ήταν οριστική, διότι με αυτήν δε διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης της εν λόγω ανακοπής, αλλά απορρίφθηκε η τελευταία ως μη νόμιμη. Μάλιστα ουδόλως έκτοτε γνωστοποιήθηκε με έναν εκ των προβλεπομένων στη διάταξη του άρθρου 287 του ΚΠολΔ τρόπων και στην εκκαλούσα ο θάνατος του διαδίκου ……, ως προς τον οποίο η δίκη θα συνεχισθεί με τον ίδιο ως διάδικο, παρότι αποβιώσαντα και ο οποίος θα πρέπει να δικασθεί ερήμην, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί, εφόσον τοιαύτη γνωστοποίηση και δήλωση συνέχισης της δίκης από τους κληρονόμους του δεν έλαβε χώρα ούτε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου. Τέλος δεν είναι άκυρη και συνακόλουθα απορριπτέα ως απαράδεκτη η από 10.10.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./11.10.2022) αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση, η οποία επίσης ασκήθηκε το πρώτον στο δεύτερο βαθμό μετά το θάνατο στις 2.9.2022 του εκ των καθ’ων ……., διότι δεν αποδείχθηκε γνώση του διακοπτικού αυτού γεγονότος της δίκης από την αυτοτελώς προσθέτως παρεμβαίνουσα σε προγενέστερο της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου χρόνο, ούτε για τον ίδιο λόγο η από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση όσον αφορά τον εκ των εφεσιβλήτων αυτής …….., που απεβίωσε στις 30.3.2021, δηλαδή πριν από την άσκησή της, αφού ουδόλως αποδείχθηκε ότι οι εκκαλούντες γνώριζαν τότε το θάνατο του ανωτέρω διαδίκου και παρόλα αυτά έστρεψαν την έφεσή τους και κατ’αυτού, ο οποίος (θάνατος) μάλιστα δεν τους γνωστοποιήθηκε ούτε κατά τη συζήτηση της έφεσής τους στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Όταν το πλειστηρίασμα δεν αρκεί για να ικανοποιηθεί εκείνος, υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και οι δανειστές, που αναγγέλθηκαν, η κατάταξη των δανειστών, για τη διανομή του, γίνεται μεν με ενιαία πράξη, ως προς όλους, πλην όμως η διαδικασία της κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι’αυτό κάθε δανειστής ασκεί δική του αυτοτελή ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, που συντάχθηκε και τη στρέφει εναντίον εκείνων μόνο, από τους δανειστές, κατά των οποίων επιδιώκει να εξέλθει νικητής και όχι εναντίον όλων των δανειστών, που αναγγέλθηκαν. Έτσι, μεταξύ των δανειστών δεν υφίσταται αναγκαστική ομοδικία, κατά την έννοια του άρθρου 76 του ΚΠολΔ και δεν ωφελείται ο ένας δανειστής από την ανακοπή, που άσκησε άλλος δανειστής, ούτε βλάπτεται από την ανακοπή, που απευθύνθηκε κατ’άλλου δανειστή. Όταν, όμως, ασκείται κοινή ανακοπή από ή κατά περισσότερων δανειστών ή συνεκδικάζονται ξεχωριστές ανακοπές, με τις οποίες προσβάλλεται η κατάταξη της ίδιας απαίτησης (οπότε, για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία της απαίτησης, η κατάταξη της οποίας προσβάλλεται, δεν είναι λογικό να εκδοθούν αντίθετες αποφάσεις, υπάρχει δε και ανάγκη αντιπαραβολής και σύγκρισης των απαιτήσεων των περισσότερων ανακοπτόντων μεταξύ τους και με τις απαιτήσεις των περισσότερων από τους καθ’ων οι ανακοπές), υφίσταται μεταξύ των περισσότερων ανακοπτόντων και των περισσότερων καθ’ων οι ανακοπές αναγκαστική ομοδικία (ΑΠ 21/2020, ΑΠ 189/2016, ΑΠ 175/2011, AΠ 1026/2010, ΑΠ 1229/2008, ΑΠ 1226/2006, άπασες δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος).

Από τις υπ’αριθμ. …/11.7.2022, υπ’αριθμ. …/11.7.2022, υπ’αριθμ…./11.7.2022 και υπ’αριθμ. …/11.7.2022 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς ………, που επικαλείται και προσκομίζει η εκκαλούσα της από 15.11.2021 (με αυξ. αριθμ. εκθ.καταθ………./16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «…….Α» και το διακριτικό τίτλο «……….», προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω έφεσης κατά της υπ’αριθμ. 659/2020 απόφασης του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που απέρριψε την από 28.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. ……/2019) ανακοπή της του άρθρου 979 του ΚΠολΔ στο σύνολό της ως νόμω αβάσιμη, με τις συνημμένες στο εφετήριο έκθεση κατάθεσης αυτού και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση  προς τον τρίτο, δέκατη έκτη, εικοστό έκτο και τριακοστό τέταρτο των εφεσιβλήτων και να εμφανισθούν κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα στο Δικηγόρο …….., ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου αντίκλητο (άρθρο 143 του ΚΠολΔ) του τρίτου εφεσιβλήτου, στη Δικηγόρο …….., ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου αντίκλητο της δέκατης έκτης εφεσίβλητης, στο Δικηγόρο ………., ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου αντίκλητο του εικοστού έκτου εφεσιβλήτου και στη Δικηγόρο …………, ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου αντίκλητο του τριακοστού τέταρτου εφεσίβλητου αντίστοιχα. Εκ των ανωτέρω εφεσιβλήτων η δέκατη έκτη, ο εικοστός έκτος και ο τριακοστός τέταρτος κατά τη μετ’αναβολήν δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε με τον προσήκοντα τρόπο από τη σειρά του οικείου πινακίου, ήταν απόντες και δεν εμφανίσθηκαν με, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, ενώ ο τρίτος εφεσίβλητος εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, ήτοι από το Νικόλαο Μακρή, ο οποίος όμως δεν κατέθεσε για τον ανωτέρω διάδικο προτάσεις, με αποτέλεσμα, ενόψει του ότι στη διαδικασία της έκκλητης δίκης ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου η κατάθεση προτάσεων είναι υποχρεωτική (άρθρο 524 παρ.1 του ΚΠολΔ) να θεωρείται ο προαναφερθείς διάδικος ως μη προσηκόντως παρασταθείς. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης η αναγραφή της στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, ακόμη και των απολειπομένων, εφόσον είχαν κλητευθεί κατά την αρχική δικάσιμο εμπρόθεσμα και νομότυπα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται κλήση τους για εμφάνιση στη μετ’αναβολήν δικάσιμο (άρθρο 226 παρ.4 εδαφ. γ΄του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στη διαδικασία συζήτησης της έφεσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 498 παρ.2 εδαφ.τελευταίο του ιδίου Κώδικα). Πρέπει, επομένως, οι ανωτέρω να δικασθούν ερήμην, αλλά να θεωρηθούν αντιπροσωπευόμενοι από τους λοιπούς παριστάμενους εφεσίβλητους, λόγω της μεταξύ τους σχέσης αναγκαστικής ομοδικίας (άρθρο 76 παρ.1 του ΚΠολΔ), διότι σε περίπτωση παραδοχής της έφεσης, εξαφάνισης της εκκαλουμένης, εξαρχής εκδίκασης της υπόθεσης και παραδοχής της ανακοπής της εκκαλούσας εταιρείας, με την οποία χωρίς να αμφσβητείται η ύπαρξη και ο προνομιακός χαρακτήρας των απαιτήσεων των καθ’ων, που κατατάχθηκαν στον προσβαλλόμενο πίνακα, ζητείται η μεταρρύθμιση του πίνακα αυτού, ώστε να καταταγεί η φερόμενη ως επίσης προνομιακή απαίτηση της ανακόπτουσας, που προηγείται στην κατάταξη των απαιτήσεων των αντιδίκων της, ναυτικών στο εκπλειστηριασθέν πλοίο και η αποβολή των απαιτήσεων των τελευταίων, ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμης, δε μπορούν να εκδοθούν αντίθετες αποφάσεις μεταξύ των περισσότερων εφεσιβλήτων και συνεπώς η διαφορά επιδέχεται ενιαίας μόνον ρύθμισης.

Από την υπ’αριθμ……/8.9.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς . …….., που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες της από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……./10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………./11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω έφεσης κατά των υπ’αριθμ. 659/2020 και 1342/2021 αποφάσεων του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με τις συνημμένες σ’αυτήν έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση της πρώτης εφεσίβλητης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας να εμφανισθεί κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στην τελευταία. Περαιτέρω, από την υπ’αριθμ………../9.9.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Ιωαννίνων …….., που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες της ανωτέρω έφεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αυτής με τις συνημμένες έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση του εκ των εφεσιβλήτων τετάρτου …….., να εμφανισθεί κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στον τελευταίο. Περαιτέρω από την υπ’αριθμ……./8.9.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς . ……….., που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες της ανωτέρω έφεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αυτής με τις συνημμένες έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση των δεύτερου, πέμπτου, έκτου, έβδομου, δεκάτου ογδόου έως εικοστού ενάτου (πλην του εικοστού έκτου) και πεντηκοστού εβδόμου έως και εβδομηκοστής τέταρτης των εφεσιβλήτων, να εμφανισθούν κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στη Δικηγόρο ……….., ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου (άρθρο 143 του ΚΠολΔ) αντίκλητο των ανωτέρω διαδίκων. Περαιτέρω από την υπ’αριθμ. ………../12.9.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς ………, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες της ανωτέρω έφεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αυτής με τις συνημμένες  έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση των τριακοστού έως και πεντηκοστού έκτου των εφεσιβλήτων, να εμφανισθούν κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στο Δικηγόρο ……., ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου (άρθρο 143 του ΚΠολΔ) αντίκλητο των ανωτέρω διαδίκων. Περαιτέρω από την υπ’αριθμ. ……/8.9.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς …………, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες της ανωτέρω έφεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αυτής με τις συνημμένες έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση της δεκάτης εβδόμης των εφεσιβλήτων …….. να εμφανισθεί κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στο Δικηγόρο Θεόδωρο Σιούφα, ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου (άρθρο 143 του ΚΠολΔ) αντίκλητο της ανωτέρω διαδίκου. Περαιτέρω από την υπ’αριθμ. ……../9.9.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς ……., που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες της ανωτέρω έφεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αυτής με τις συνημμένες έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση του εικοστού εβδόμου των εφεσιβλήτων …………. να εμφανισθεί κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στο Δικηγόρο ………., ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου (άρθρο 143 του ΚΠολΔ) αντίκλητο του ανωτέρω διαδίκου. Τέλος, από την υπ’αριθμ. ………../8.9.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς ………., που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες της ανωτέρω έφεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο αυτής με τις συνημμένες έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση του πεντηκοστού τρίτου των εφεσιβλήτων ………. να εμφανισθεί κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα και στο Δικηγόρο ………….., ως πληρεξούσιο δικηγόρο και εκ του νόμου (άρθρο 143 του ΚΠολΔ) αντίκλητο του ανωτέρω διαδίκου. Οι ανωτέρω διάδικοι όμως, κατά τη μετ’αναβολήν δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε με τον προσήκοντα τρόπο από τη σειρά του οικείου πινακίου στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, ήταν απόντες και δεν εμφανίσθηκαν με, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης η αναγραφή της στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, ακόμη και των απολειπομένων, εφόσον είχαν κλητευθεί κατά την αρχική δικάσιμο εμπρόθεσμα και νομότυπα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται κλήση τους για εμφάνιση στη μετ’αναβολήν δικάσιμο (άρθρο 226 παρ.4 εδαφ. γ΄του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στη διαδικασία συζήτησης της έφεσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 498 παρ.2 εδαφ.τελευταίο του ιδίου Κώδικα). Πρέπει, επομένως, να δικασθούν ερήμην, αλλά να θεωρηθούν αντιπροσωπευόμενοι από τους λοιπούς παριστάμενους εφεσίβλητους, λόγω της μεταξύ τους σχέσης αναγκαστικής ομοδικίας (άρθρο 76 παρ.1 του ΚΠολΔ), όντες η εξ αυτών πρώτη εφεσίβλητη καθ’ης της ασκηθείσης από τους ήδη εκκαλούντες από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………../2019) ανακοπής του άρθρου 979 του ΚΠολΔ επισπεύδουσα δανείστρια σε πλειστηριασμό πλοίου, υπέρ της οποίας προαφαιρέθηκε από το προς διανομή πλειστηρίασμα το χρηματικό ποσό των 317.763,60 ευρώ ως έξοδα εκτέλεσης/φύλαξης του εκπλειστηριασθέντος πλοίου, οι δεύτερος έως πεντηκοστός έκτος, επίσης καθ’ων η ανωτέρω ανακοπή, καταταγέντες δανειστές της καθ’ης η εκτέλεση/πλοιοκτήτριας εταιρείας στον προσβαλλόμενο πίνακα για απαιτήσεις τους από συμβάσεις παροχής ναυτικής εργασίας, ο εξ αυτών πεντηκοστός τρίτος επιπροσθέτως και ανακόπτων της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./2019) ανακοπής κατά του ιδίου πίνακα, οι πεντηκοστός έβδομος έως και εβδομηκοστή τέταρτη, επίσης ανακόπτοντες της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ. εκθ. καταθ. ……./2019) ανακοπής, ομοίως καταταγέντες δανειστές της οφειλέτριας στον ίδιο πίνακα για απαιτήσεις τους από την αυτή αιτία και ο εβδομηκοστός πέμπτος εφεσίβλητος ανακόπτων της από 28.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. ………/2029) ανακοπής κατά του εν λόγω πίνακα, μη καταταγείς σ’αυτόν δανειστής, διότι σε περίπτωση παραδοχής της ανωτέρω έφεσης κατά των εκδοθεισών επί απασών των προαναφερομένων ανακοπών και έτερων ανακοπών κατά του ιδίου πίνακα υπ’αριθμ. 659/2020 και 1342/2021 αποφάσεων του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, με τη δεύτερη εκ των οποίων έγιναν αυτές εν μέρει δεκτές ως κατ’ουσίαν βάσιμες και κατατάχθηκαν, τόσο οι ανακόπτοντες αυτών, όσο και οι καθ’ων, πλην των εκκαλούντων, ως προς τους οποίους απορρίφθηκε η με αριθμό κατάθεσης ……../2019 ανακοπή, καθώς οι απαιτήσεις τους σε βάρος της πλοιοκτήτριας κρίθηκαν παραγεγραμμένες, εξαφάνισης των εκκαλουμένων και εξαρχής αναδίκασης της υπόθεσης, δεν είναι λογικό να εκδοθούν αντίθετες αποφάσεις, ενόψει της ανάγκης αντιπαραβολής και σύγκρισης των απαιτήσεων των εκκαλούντων μεταξύ τους, αλλά και των δικών τους απαιτήσεων με τις απαιτήσεις των εφεσιβλήτων και των απαιτήσεων των εφεσιβλήτων μεταξύ τους για την κατάταξή τους στο νέο πίνακα, κατόπιν μεταρρύθμισής του, με αποτέλεσμα η διαφορά να επιδέχεται ενιαίας μόνο ρύθμισης, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγηθείσα μείζονα σκέψη της παρούσας απόφασης.

Από την υπ’αριθμ. …/26.4.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφερείας του Εφετείου Πειραιώς … .., που προσκομίζουν και επικαλούνται οι εκκαλούντες της από 9.2.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ…./…/10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. …/11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω έφεσης κατά των υπ’αριθμ. 659/2020 και 1342/2021 αποφάσεων του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με τις συνημμένες σ’αυτήν έκθεση κατάθεσης δικογράφου και πράξη προσδιορισμού δικασίμου προς συζήτηση της έφεσης για την αρχική δικάσιμο της 17ης.11.2022, όταν η συζήτηση αναβλήθηκε από το πινάκιο για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, καθώς και με κλήση της εφεσίβλητης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, να εμφανισθεί κατά την αρχική δικάσιμο, επιδόθηκε εμπρόθεσμα και νομότυπα στην τελευταία. Η ανωτέρω διάδικος, όμως, κατά τη μετ’αναβολήν δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε με τον προσήκοντα τρόπο από τη σειρά του οικείου πινακίου στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, ήταν απούσα και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Πρέπει, επομένως, να δικασθεί ερήμην, αλλά η διαδικασία να προχωρήσει σαν να ήταν και αυτή παρούσα (άρθρο 524 παρ.4 εδαφ.α΄του ΚΠολΔ), με την επισήμανση ότι σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης της υπόθεσης η αναγραφή της στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, ακόμη και των απολειπομένων, εφόσον είχαν κλητευθεί κατά την αρχική δικάσιμο εμπρόθεσμα και νομότυπα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται κλήση τους για εμφάνιση στη μετ’αναβολήν δικάσιμο (άρθρο 226 παρ.4 εδαφ. γ΄του ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται και στη διαδικασία συζήτησης της έφεσης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 498 παρ.2 εδαφ.τελευταίο του ιδίου Κώδικα).

Ενώπιον του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ασκήθηκαν οι κάτωθι αναφερόμενες ανακοπές του άρθρου 979 του ΚΠολΔ, άπασες στρεφόμενες κατά του ιδίου πίνακα κατάταξης δανειστών υπ’αριθμ……../1.3.2019 του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ………..: 1) Η από 1.4.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ………/2019) ανακοπή της εταιρείας με την επωνυμία «……….», μη καταταγείσας δανείστριας της καθ’ης η εκτέλεση εταιρείας με την επωνυμία «………» στον προσβαλλόμενο πίνακα κατάταξης για τη διανομή του επιτευχθέντος πλειστηριάσματος σε διενεργηθέντα πλειστηριασμό του υπό σημαία Κύπρου πλοίου, πλοιοκτησίας της ανωτέρω, με την ονομασία «ET», με αίτημα τη μεταρρύθμιση του εν λόγω πίνακα για τους ειδικότερα εκτιθέμενους στο δικόγραφο λόγους, ώστε να καταταγεί προνομιακά η απαίτησή της για την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού, φύλαξης και συντήρησης του πλοίου στις εγκαταστάσεις του ναυπηγείου της,  με αποβολή των καταταγέντων σ’αυτόν δεύτερου ως εβδομηκοστής δεύτερης των καθ’ων, επίσης δανειστών της πλοιοκτήτριας, ως εξοπλισμένη με υπέρτερο προνόμιο έναντι του προνομίου των δικών τους απαιτήσεων, απορρεουσών από συμβάσεις παροχής ναυτικής εργασίας, άλλως, προσδιοριζομένων των προαφαιρεθέντων υπέρ της πρώτης καθ’ης, επισπεύδουσας την εκτέλεση δανείστριας, από το προς διανομή πλειστηρίασμα εξόδων εκτέλεσης στο ποσό των 182.354,40 ευρώ από το ποσό των 317.763,60 ευρώ, στο οποίο εσφαλμένα προσδιορίσθηκαν από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, να καταταγεί η ίδια στο ποσό της διαφοράς σε μερική εξόφληση κατά το ισόποσο της αναγγελθείσας απαίτησής της. 2) Η από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ. ………/2019) ανακοπή του ………., αναγγελθέντος δανειστή της καθ’ης η εκτέλεση για απαίτησή του από παροχή ναυτικής εργασίας στο εκπλειστηριασθέν πλοίο, η οποία δεν κατατάχθηκε από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, με την αιτιολογία ότι τυγχάνει αόριστη, με αίτημα, για τους ειδικότερα εκτιθέμενους στο δικόγραφο λόγους, τη μεταρρύθμιση του προσβαλλόμενου πίνακα, ώστε να καταταγεί η απαίτησή του αυτή προνομιακά και σύμμετρα με τις απαιτήσεις των καθ’ων, που κατετάγησαν. 3) Η από 23.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……./2019) ανακοπή των α) ………., β) ………. και γ) ………., επίσης μη καταταγέντων δανειστών της καθ’ης η εκτέλεση στον προσβαλλόμενο πίνακα, στον οποίο κατετάγησαν σύμμετρα οι απαιτήσεις των δεύτερου ως εβδομηκοστής δεύτερης των καθ’ων, με αίτημα για τους ειδικότερα εκτιθέμενους στο δικόγραφο λόγους τη μεταρρύθμιση του εν λόγω πίνακα, ώστε να καταταγούν προνομιακά οι δικές τους απαιτήσεις από συμβάσεις παροχής ναυτικής εργασίας στο πλοίο, με ισόποση αποβολή των απαιτήσεων των ανωτέρω καθ’ων, άλλως να καταταγούν σύμμετρα με τις απαιτήσεις των αντιδίκων τους, στο προς διανομή πλειστηρίασμα, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των 317.763,60 ευρώ, που εσφαλμένως προαφαιρέθηκε από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο υπέρ της πρώτης καθ’ης, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, από το πλειστηρίασμα ως έξοδα εκτέλεσης/φύλαξης του εκπλειστηριασθέντος πλοίου. 4) Η από 26.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ…………./2019) ανακοπή, με την οποία οι ανακόπτοντες αυτής (είκοσι πέντε συνολικά), επικαλούμενοι ότι οι εξ αυτών τρίτος, τέταρτος, ενδέκατος, δέκατος τέταρτος και εικοστός τέταρτος δεν κατατάχθηκαν στον εν λόγω πίνακα, ενώ οι λοιποί κατατάχθηκαν σύμμετρα για μέρος των αναγγελθεισών απαιτήσεών τους με τις απαιτήσεις των δεύτερου έως και πεντηκοστού έκτου των καθ’ων, ότι οι απαιτήσεις απάντων (των ιδίων και των ανωτέρω καθ’ων) απορρέουν από συμβάσεις παροχής ναυτικής εργασίας στο εκπλειστηριασθέν πλοίο και, συνεπώς, είναι εξοπλισμένες με προνόμιο, καθώς και ότι από το προς διανομή πλειστηρίασμα εσφαλμένα προαφαιρέθηκε ως έξοδα εκτέλεσης/φύλαξης του πλοίου υπέρ της πρώτης καθ’ης, επισπεύδουσας την εκτέλεση δανείστριας της πλοιοκτήτριας, το ποσό των 317.763,60 ευρώ, ζήτησαν για τους ειδικότερα εκτιθέμενους στο δικόγραφο λόγους τη μεταρρύθμιση του προσβαλλόμενου πίνακα, ώστε να καταταγούν προνομιακά οι δικές τους απαιτήσεις με ισόποση αποβολή των απαιτήσεων των δεύτερου έως και πεντηκοστού έκτου των καθ’ων, άλλως να καταταγούν σύμμετρα με τις απαιτήσεις των ανωτέρω, στο πλειστηρίασμα, προσαυξανόμενο κατά το ποσό των εσφαλμένως προαφαιρεθέντων εξόδων. 5) Η από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./2019) ανακοπή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………….», με την οποία η ανωτέρω, επικαλούμενη ότι διατηρεί απαίτηση σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση, συνολικού ποσού 869.897,83 ευρώ, που αφορά σε δικαιώματα προσόρμισης, τέλη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, πρυμνοδέτησης, χρεώσεις αυθαίρετης παραμονής, καθώς και σε δικαιώματα  παραβολής του εκπλειστηριασθέντος πλοίου σε ναυπηγείο, ότι ανήγγειλε την ανωτέρω προνομιακή στο σύνολό της απαίτησή της στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, που όμως δεν την κατέταξε στον συνταχθέντα πίνακα, αλλά αντίθετα κατέταξε προνομιακά και σύμμετρα τις απαιτήσεις των καθ’ων (71 συνολικά τον αριθμό), ζήτησε τη μεταρρύθμιση του προσβαλλόμενου πίνακα, ώστε να καταταγεί στο προς διανομή πλειστηρίασμα η απαίτησή της, που είναι εξοπλισμένη με υπέρτερο προνόμιο σε σχέση με αυτό των απαιτήσεων των αντιδίκων της, οι οποίες συνακόλουθα και να αποβληθούν της κατάταξης. 6) Η από 28.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ…………/2019) ανακοπή εικοσιέξι (26) συνολικά φυσικών προσώπων, δανειστών της καθ’ης η εκτέλεση, μέρος των αναγγελθεισών απαιτήσεων των οποίων, που απορρέουν από συμβάσεις παροχής ναυτικής εργασίας στο εκπλειστηριασθέν πλοίο, κατατάχθηκε σύμμετρα στον προσβαλλόμενο πίνακα, με την οποία ζητείται η μεταρρύθμιση του εν λόγω πίνακα, ούτως ώστε να καταταγούν αυτές στο σύνολό τους προνομιακά και υπό την αίρεση της τελεσιδικίας τους σε ολόκληρο το ποσό του πλειστηριάσματος, προσαυξημένο κατά το ποσό των 313.763,60 ευρώ, που εσφαλμένα προαφαιρέθηκε απ’αυτό από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, υπέρ της καθ’ης, επισπεύδουσας την εκτέλεση δανείστριας, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, ως έξοδα  εκτέλεσης/φύλαξης του πλοίου, άλλως να καταταγούν σύμμετρα με τις καταταγείσες απαιτήσεις των λοιπών δανειστών της πλοιοκτήτριας, επίσης ναυτικών. 7) Η από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………./2019) ανακοπή του ……….., με την οποία ο ανωτέρω, επικαλούμενος ότι διατηρεί σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση απαίτηση από σύμβαση παροχής ναυτικής εργασίας στο εκπλειστηριασθέν πλοίο, συνολικού ποσού 34.193,07 ευρώ, εκ του οποίου ποσό 26.343,80 ευρώ αφορά σε κεφάλαιο και το υπόλοιπο ποσό των 7.474,27 ευρώ σε τόκους επιδικίας, ότι στον προσβαλλόμενο πίνακα η απαίτησή του αυτή, που αναγγέλθηκε εμπρόθεσμα, κατατάχθηκε για μέρος της από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο σύμμετρα μετά των απαιτήσεων των δεύτερου έως και εβδομηκοστής πρώτης των καθ’ων η ανακοπή, καθώς και ότι εσφαλμένα προαφαιρέθηκε από το προς διανομή πλειστηρίασμα υπέρ της πρώτης καθ’ης, που επέσπευσε την εκτελεστική διαδικασία, το ποσό των 317.763,060 ευρώ ως έξοδα εκτέλεσης/φύλαξης του εκπλειστηριασθέντος πλοίου, ζήτησε τη μεταρρύθμιση του ανωτέρω πίνακα, ούτως ώστε να καταταχθεί σ’αυτόν προνομιακά στο πλειστηρίασμα για ολόκληρο το ποσό της απαίτησής του (κατά κεφάλαιο και τόκους) των 34.193,07 ευρώ, υπό την αίρεση της τελεσιδικίας της, άλλως για το ποσό του κεφαλαίου αυτής των 26.343,80 ευρώ, άλλως να καταταγεί σύμμετρα για το τελευταίο αυτό ποσό με τους λοιπούς καταταγέντες δανειστές. 8)  Η από 2.4.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………../2019) ανακοπή, με την οποία το ανακόπτον Ελληνικό Δημόσιο, επικαλούμενο ότι διατηρεί απαίτηση σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση, ποσού 480.350,24 ευρώ και 1.684.129,22 ευρώ, για την οποία αναγγέλθηκε στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, καθώς και ότι στον πίνακα κατάταξης που συντάχθηκε λόγω ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος του πλοίου, στον οποίο εσφαλμένα προαφαιρέθηκε υπέρ της εβδομηκοστής δεύτερης των καθ’ων, επισπεύδουσας την εκτέλεση δανείστριας, το ποσό των 317.763,60 ευρώ ως έξοδα εκτέλεσης, κατατάχθηκαν στο υπόλοιπο ποσό του πλειστηριάσματος σύμμετρα οι πρώτος έως και εβδομηκοστή πρώτη των καθ’ων, ζήτησε, για τους ειδικότερα εκτιθέμενους στο δικόγραφο της ανακοπής του λόγους, τη μεταρρύθμιση του προσβαλλόμενου πίνακα, ούτως ώστε να καταταγεί το ίδιο οριστικά και προνομιακά, ως γενικός προνομιούχος δανειστής της πλοιοκτήτριας, σε ολόκληρο το ποσό του πλειστηριάσματος, του ποσού των παρά το νόμο προαφαιρεθέντων εξόδων εκτέλεσης συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό, σε μερική εξόφληση κατά το ισόποσο της απαίτησής του, με αντίστοιχη αποβολή των απαιτήσεων των καταταγέντων στον πίνακα δανειστών πρώτου έως και εβδομηκοστής πρώτης των καθ’ων. 9) Η από 5.4.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. …………../2019) ανακοπή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Φ.Κ.Α.), με την οποία το τελευταίο, επικαλούμενο ότι στον επί του πλειστηριασμού του πλοίου υπάλληλο Συμβολαιογράφο Πειραιώς ………., εβδομηκοστό τρίτο των καθ’ων η ανακοπή, αναγγέλθηκε αρχικά το Ν.Α.Τ., του οποίου αποτελεί οιονεί καθολικός διάδοχος και στη συνέχεια και το ίδιο, για απαιτήσεις τους σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση, συνολικού ποσού 514.835 ευρώ, καθώς και ότι στον πίνακα κατάταξης που συντάχθηκε λόγω ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος του πλοίου, στον οποίο εσφαλμένα προαφαιρέθηκε υπέρ της πρώτης των καθ’ων, επισπεύδουσας την εκτέλεση δανείστριας, το ποσό των 317.763,60 ευρώ ως έξοδα εκτέλεσης, κατατάχθηκαν στο υπόλοιπο ποσό του πλειστηριάσματος σύμμετρα οι δεύτερος έως και εβδομηκοστή δεύτερη των καθ’ων, ζήτησε, για τους ειδικότερα εκτιθέμενους στο δικόγραφο της ανακοπής του λόγους, τη μεταρρύθμιση του προσβαλλόμενου πίνακα, ούτως ώστε να καταταγεί το ίδιο οριστικά και προνομιακά, ως γενικός προνομιούχος δανειστής της πλοιοκτήτριας, σε ολόκληρο το ποσό του πλειστηριάσματος, του ποσού των παρά το νόμο προαφαιρεθέντων εξόδων εκτέλεσης συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό, για το ποσό των 694.005,58 ευρώ, με αποβολή κατά το ισόποσο των απαιτήσεων των καταταγέντων στον πίνακα δανειστών δεύτερου έως και εβδομηκοστής δεύτερης των καθ’ων. Επί των ανωτέρω ανακοπών του άρθρου 979 του ΚΠολΔ εκδόθηκε αρχικά η υπ’αριθμ.659/2020 απόφαση του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία, αφού συνεκδικάσθηκαν αυτές, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση των εξ αυτών από 1.4.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………./2019) ανακοπής της εταιρείας με την επωνυμία «…………» και από 5.4.2019 (με  αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. ………../2019) ανακοπής του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Φ.Κ.Α.) όσον αφορά τον απολειπόμενο καθ’ου αμφοτέρων ………., λόγω έλλειψης εμπρόθεσμης και νομότυπης κλήτευσης του τελευταίου να παραστεί κατά τη συζήτησή τους, απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες άπασες, πλην της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………/2019 ανακοπής και της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ………/2019) ανακοπής ως προς τον καθ’ου αυτών …. ., διότι ασκήθηκαν σε βάρος του ανωτέρω σε χρόνο μεταγενέστερο του θανάτου του και δικάσθηκαν ερήμην των ειδικότερα αναφερομένων στην απόφαση διαδίκων εκάστης και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, απορρίφθηκαν η από  1.4.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ………/2019) ανακοπή της εταιρείας με την επωνυμία «…………»  και η από 2.4.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ…………/2019) ανακοπή του Ελληνικού Δημοσίου ως αόριστες, ενώ η από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………../2019 ανακοπή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………..» απορρίφθηκε ως νόμω αβάσιμη. Ειδικότερα ως προς την τελευταία αυτή ανακοπή έγινε δεκτό ότι, σύμφωνα με τον εκτιθέμενο στο δικόγραφό της λόγο, η ανακόπτουσα, χωρίς να αμφισβητεί ότι οι απαιτήσεις της δεν τυγχάνουν προνομιακές με βάση το δίκαιο της Κύπρου, της οποίας τη σημαία έφερε το εκπλειστηριασθέν πλοίο και με βάση το οποίο (αλλοδαπό δίκαιο), όπως επίσης έγινε δεκτό με την ίδια απόφαση, θα κριθεί ο προνομιακός ή μη χαρακτήρας των αναγγελθεισών απαιτήσεων των δανειστών της καθ’ης η εκτέλεση, αλλά και χωρίς, επίσης, να αμφισβητεί τις απαιτήσεις και το προνόμιο των καθ’ων, επικαλούμενη το δημοσιονομικό χαρακτήρα των δικών της απαιτήσεων της, ισχυρίζεται ότι για τις απαιτήσεις της αυτές έχει υπέρτερο προνόμιο από εκείνο των απαιτήσεων των αντιδίκων της, που κατατάχθηκαν στον προσβαλλόμενο πίνακα, το οποίο εντάσσεται στην πρώτη τάξη προνομίων του άρθρου 205 του ΚΙΝΔ, καθώς και ότι η κατάταξή της έπρεπε να γίνει αποκλειστικά με βάση το ημεδαπό δίκαιο, ήτοι χωρίς να εφαρμοσθεί το δίκαιο της Κύπρου, λόγω της αντίθεσης αυτού στην ελληνική δημόσια τάξη. Ως προς το λόγο αυτό έγινε δεκτό με την ανωτέρω απόφαση ότι είναι νόμω αβάσιμος και, απορριπτέος, αφενός, διότι, ακόμη και εάν ήθελε θεωρηθεί ότι οι απαιτήσεις της ανακόπτουσας έχουν δημοσιονομικό χαρακτήρα και εμπίπτουν στην πρώτη τάξη προνομίων του άρθρου 205 ΚΙΝΔ, όπως η ίδια ισχυρίζεται, αυτές δεν κατατάσσονται άνευ ετέρου ως προνομιακές, με βάση το δίκαιο του τόπου της εκτέλεσης, κατ’εξαίρεση από τον κανόνα που εισάγει το άρθρο 9 του ΚΙΝΔ, εφόσον αυτές δεν αναγνωρίζονται ως προνομιακές και από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου, αφετέρου δε διότι η έλλειψη διατάξης στο τελευταίο αυτό δίκαιο (της Κύπρου), που να εξοπλίζει με προνόμιο κατάταξης απαιτήσεις, που αφορούν σε τέλη και δικαιώματα, τα οποία βαρύνουν το εκπλειστηριασθέν πλοίο, δεν προσκρούει στην ημεδαπή δημόσια τάξη, κατά το άρθρο 33 του ΑΚ. Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση, αφού έγινε δεκτό ως προς την από 28.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ………./2019) ανακοπή του ………., την από 23.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ…………/2019) ανακοπή των α) ………., β) ………… και γ) …………. και την από από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ…………./2019) ανακοπή του ………… ότι είναι ορισμένες και απορρίφθηκαν οι περί του αντιθέτου αιτιάσεις των παρασταθέντων καθ’ων εκάστης και απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η από 5.4.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./2019) ανακοπή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (Ε.Φ.Κ.Α.) ως προς τον εβδομηκοστό τρίτο των καθ’ων Συμβολαιογράφο Πειραιώς ………. επί του πλειστηριασμού του πλοίου υπάλληλο, ελλείψει παθητικής του νομιμοποίησης και η ίδια ανακοπή ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης του ανακόπτοντος κατά το σκέλος αυτής, με το οποίο ζητήθηκε η μεταρρύθμιση του προσβαλλόμενου πίνακα, προκειμένου να καταταγεί  αυτό για το πέραν της απαίτησής του σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση ποσό, ενώ επιπροσθέτως έγινε δεκτό ότι η εν λόγω ανακοπή τυγχάνει ορισμένη και απορρίφθηκαν τα περί του αντιθέτου υποστηριζόμενα από τους αναφερομένους στην απόφαση καθ’ων, στη συνέχεια διευρευνήθηκε από πλευράς ουσιαστικής βασιμότητας ο λόγος της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/2019) ανακοπής του ………., της από 23.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../2019) ανακοπής των α) …………, β) ……….. και γ) …….. και της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/2019) ανακοπής όσον αφορά τους εκ των ανακοπτόντων αυτής ……… και ……….., σύμφωνα με τον οποίο εσφαλμένα οι ανωτέρω ανακόπτοντες δεν κατατάχθηκαν στον προσβαλλόμενο πίνακα, διότι, όπως έγινε δεκτό από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, οι αναγγελίες των απαιτήσεών τους σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση ήταν αόριστες και ο οποίος έγινε δεκτός και ως κατ’ουσίαν βάσιμος. Ακολούθως, με την ίδια απόφαση διερευνήθηκε από πλευράς νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας ο λόγος των λοιπών ανακοπών (πλην των ήδη απορριφθεισών και της ανακοπής του ……….), με τον οποίο οι ανακόπτοντες αυτών προσέβαλαν την προαφαίρεση εξόδων εκτέλεσης, ποσού 317.763,60 ευρώ, από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, υπέρ της καθ’ ης – επισπεύδουσας δανείστριας, με σχετική αναγραφή στον προσβαλλόμενο πίνακα κατάταξης και ζήτησαν τον επαναπροσδιορισμό του προς διανομή υπολοίπου του πλειστηριάσματος, προβάλλοντας αιτιάσεις, που ανάγονται στη νομιμότητα και το ύψος του προαφαιρεθέντος ποσού, ώστε να καταταχθούν οι ίδιοι στο αποδεσμευόμενο ποσό. Ειδικότερα ισχυρίσθηκαν α) ότι ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εσφαλμένα προαφαίρεσε υπέρ της επισπεύδουσας δανείστριας το ανωτέρω ποσό, αφενός μεν διότι αυτό, το οποίο αφορά σε έξοδα φύλαξης του εκπλειστηριασθέντος πλοίου, δεν περιλαμβάνεται στα έξοδα εκτέλεσης, καθώς η επισπεύδουσα υποβλήθηκε στη σχετική δαπάνη προς συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του π.δ. 288/2000, ως δανείστρια της καθ’ης η εκτέλεση, που επέβαλε αναγκαστική κατάσχεση στο πλοίο, με αποτέλεσμα την απαγόρευση του απόπλου του, αφετέρου διότι, με βάση το δίκαιο της σημαίας του πλοίου, δεν υφίσταται στάδιο προαφαίρεσης εξόδων, ούτε όμως τυγχάνουν προνομιακές οι απαιτήσεις για την φύλαξη του εκπλειστηριασθέντος πλοίου και β) ότι σε κάθε περίπτωση εσφαλμένα υπολογίσθηκε από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού το εν λόγω ποσό, καθόσον περιλήφθηκαν σ’αυτό και τα έξοδα φύλαξης του εκπλειστηριασθέντος πλοίου, που ανάγονται σε προγενέστερο της αναγκαστικής κατάσχεσής του χρονικό διάστημα, αλλά και σε μεταγενέστερο του πλειστηριασμού του χρόνο και επιπροσθέτως διότι, με βάση τα προσκομιζόμενα από την επισπεύδουσα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, το ύψος των εξόδων αυτών ανέρχεται στην πραγματικότητα στο αναφερόμενο στο σχετικό λόγο των ανακοπών τους μικρότερο ποσό και όχι στο μεγαλύτερο ποσό, που τελικά προαφαιρέθηκε. Συγκεκριμένα με την ανωτέρω απόφαση έγινε δεκτό ότι ο λόγος των ανακοπών αυτών, κατά το σκέλος του, με το οποίο προσάπτεται στον πίνακα η αιτίαση ότι τα προαφαιρεθέντα υπέρ της επισπεύδουσας έξοδα δεν εξοπλίζονται με ναυτικό προνόμιο κατά το δίκαιο της σημαίας του πλοίου (κυπριακό δίκαιο), προβλήθηκε αλυσιτελώς από τους ανακόπτοντες και απορριπτέος τυγχάνει, διότι η εκκαθάριση των εξόδων, παρόλο που προσβάλλεται με ανακοπή, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 979 του ΚΠολΔ, δεν αποτελεί κατάταξη, καθώς τα έξοδα εκτέλεσης δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των προνομίων, ούτε κατατάσσονται στον πίνακα και εν προκειμένω, με βάση τα εκτιθέμενα στα δικόγραφα των ανακοπών, η επισπεύδουσα δανείστρια δεν κατατάχθηκε στον πίνακα για το ποσό των 317.763,60 ευρώ, ώστε να τίθεται ζήτημα προνομιακής ή μη κατάταξής της, με βάση το δίκαιο της σημαίας του πλοίου, όπως εσφαλμένα υπολαμβάνουν οι ανακόπτοντες, αλλά το ποσό αυτό προαφαιρέθηκε από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού ως έξοδα εκτέλεσης, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 932 και 975 του ΚΠολΔ. Επίσης έγινε δεκτό ότι ο λόγος της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/2019) ανακοπής κατά το σκέλος αυτού, σύμφωνα με το οποίο, κατά το δίκαιο της σημαίας του πλοίου, δεν υφίσταται στάδιο προαφαίρεσης εξόδων, είναι νόμω αβάσιμος και απορριπτέος, διότι η προαφαίρεση εξόδων, που έχει δικονομικό χαρακτήρα, κρίνεται με βάση το δίκαιο του τόπου της εκτέλεσης (lex loci executionis) και εν προκειμένω το ελληνικό. Περαιτέρω, αφού κρίθηκε ότι οι προβληθείσες από τους ανακόπτοντες με τους λόγους των ανακοπών αυτών αιτιάσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο υπάλληλος του πλειστηριασμού προαφαίρεσε το εν λόγω ποσό για έξοδα εκτέλεσης, χωρίς σχετικό αίτημα της επισπεύδουσας, η οποία είχε ζητήσει την προνομιακή της κατάταξη για το ποσό αυτό και ότι τα έξοδα φύλαξης του εκπλειστηριασθέντος πλοίου δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα εκτέλεσης, διότι διενεργήθηκαν από την επισπεύδουσα προς συμμόρφωσή της με το π.δ.288/2000, το οποίο προβλέπει τον διορισμό φύλακα επί κατασχεμένου πλοίου, τυγχάνουν απορριπτέες ως νόμω αβάσιμες, στη συνέχεια διερευνήθηκε και από πλευράς ουσιαστικής βασιμότητας ο λόγος των ανακοπών κατά το σκέλος αυτού, που αφορούσε σε εσφαλμένο υπολογισμό από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο του ποσού των προαφαιρεθέντων εξόδων εκτέλεσης και έγινε δεκτός ως κατ’ουσίαν βάσιμος. Ειδικότερα κρίθηκε ότι το ποσό, που θα έπρεπε να προαφαιρεθεί για τη ανωτέρω αιτία, ανέρχεται σε 135.470,40 ευρώ και ότι στο επιπλέον προς διανομή ποσό του πλειστηριάσματος, το οποίο επαναπροσδιορίσθηκε σε (317.763,60 ευρώ – 135.470,40 ευρώ) 182.293,20 ευρώ, θα πρέπει να καταταγούν μόνον αυτοί εκ των ανακοπτόντων, που έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα, κατόπιν σύγκρισης των προνομίων τους. Τέλος, με την ίδια απόφαση, αφού απορρίφθηκε ως απαραδέκτως προβληθείς ο λόγος της ανακοπής του μη καταταγέντος δανειστή …….., σύμφωνα με τον οποίο ο υπάλληλος του πλειστηριασμού εσφαλμένα έκρινε ότι το κονδύλιο των τόκων της αναγγελθείσας απαίτησής του στερείται προνομίου και  ως μη νόμιμος ο λόγος της ανακοπής του Ε.Φ.Κ.Α. περί αναιτιολόγητης μη κατάταξης της απαίτησής του στον προσβαλλόμενο πίνακα, στη συνέχεια διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης των λοιπών (πλην των ήδη απορριφθεισών) ανακοπών, προκειμένου, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 337 του ΚΠολΔ, να προσκομισθεί, με την επιμέλεια του επιμελεστέρου των διαδίκων, έγγραφο υπό τη μορφή της νομικής πληροφορίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ή γνωμοδότηση νομομαθών σχετικά με τα ακόλουθα: α) Εάν με βάση το δίκαιο της Κύπρου, ήτοι το δίκαιο της σημαίας του εκπλειστηριασθέντος πλοίου, με βάση το οποίο έγινε δεκτό ότι θα κριθεί ο προνομιακός ή μη χαρακτήρας των αναγγελθεισών απαιτήσεων σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση και το οποίο το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο αγνοούσε και δεν ηδύνατο να πληροφορηθεί, εξοπλίζονται με ναυτικό προνόμιο οι απαιτήσεις κάθε προσώπου που προσλαμβάνεται για να παρέχει υπηρεσίες σε πλοίο, ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος, έστω και εάν δεν παρέχει αμιγώς ναυτική εργασία, δηλαδή ακόμη και εάν αυτό απασχολείται σε γενικές ή συμπληρωματικές εργασίες για την εκπλήρωση του ειδικού προορισμού του πλοίου (π.χ. ως θαλαμηπόλος) και β) εάν με βάση το ίδιο δίκαιο καλύπτονται με προνόμιο, εκτός από τις δεδουλευμένες αποδοχές, κάθε είδους επιδόματα, η αποζημίωση απόλυσης, οι μισθοί ασθενείας, τα έξοδα νοσηλείας, η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης εξαιτίας παράνομης ή καταχρηστικής απόλυσης, η αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος, καθώς και οι τόκοι, καθώς και να προσκομισθεί νομολογία των δικαστηρίων της Κύπρου ως προς την ερμηνεία των προαναφερομένων νομικών ζητημάτων. Επαναφερθείσης της υπόθεσης επί των ανωτέρω ανακοπών προς συζήτηση με την από 12.10.2020 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………../2020) κλήση, εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 1342/2021 οριστική απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, με την οποία, αφού απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η συζήτηση της κλήσης ως προς τον εκ των διαδίκων …….. και απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η κλήση ως προς το διάδικο ………. – Συμβολαιογράφο Πειραιώς, ως προς την οποίο είχε ήδη απορριφθεί η ανακοπή του Ε.Φ.Κ.Α., όπου και μόνον ήταν διάδικος, με την προηγουμένως εκδοθείσα επί των ανακοπών απόφαση και συνεκδικάσθηκαν οι ανακοπές, ερήμην του διαδίκου …….. και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων, στη συνέχεια απορρίφθηκε η εξ αυτών ανακοπή του Ε.Φ.Κ.Α. και ως προς τους λοιπούς των καθ’ων (πλην των … και ….), επομένως εν όλω και έγιναν εν μέρει δεκτές οι λοιπές ανακοπές και ως κατ’ουσίαν βάσιμες, διατάχθηκε η μεταρρύθμιση του προσβαλλόμενου πίνακα κατάταξης και κατατάχθηκαν σ’αυτόν προνομιακά οι αναγγελθείσες απαιτήσεις των ειδικότερα αναφερομένων σ’αυτήν ανακοπτόντων και των καθ’ων οι ανακοπές ναυτικών και δη εκάστου για το επίσης διαλαμβανόμενο χρηματικό ποσό επί του πλειστηριάσματος. Ειδικότερα, με την ανωτέρω απόφαση, κατόπιν της παραδοχής ότι με βάση το δίκαιο της σημαίας του εκπλειστηριασθέντος πλοίου (το δίκαιο της Κύπρου) αποδοχές και επιδόματα, τα οποία συνδέονται άρρηκτα με την σύμβαση εργοδότησης προστατεύονται από ναυτικό προνόμιο (όπως, επιδόματα σύμφωνα με την σύμβαση εργοδότησης, μισθοί και έξοδα νοσηλείας τα οποία προβλέπονται στη σύμβαση εργοδότησης, αποζημιώσεις για απόλυση (παράνομη ή μη) συμπεριλαμβανομένων γενικών αποζημιώσεων για ηθική βλάβη καθώς και τόκοι επί των απαιτήσεων, ως έχουν επιδικαστεί από το Δικαστήριο καθώς και δικηγορικά και άλλα έξοδα), όχι όμως και η αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος, ακολούθως έγινε δεκτό α) ότι οι τόκοι των αναγγελθεισών απαιτήσεων των ανακοπτόντων κατατάσσονται προνομιακά, όχι όμως και οι απαιτήσεις τους από επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, που εξοπλίζονται με προνόμιο κατά το δίκαιο της Κύπρου, αλλά όχι και κατά το ελληνικό, β) ότι το ποσό των εξόδων εκτέλεσης, που θα έπρεπε να προαφαιρεθεί από το πλειστηρίασμα από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο υπέρ της επισπεύδουσας την εκτέλεση ανέρχεται σε 135.470,40 ευρώ (δηλαδή σε ακόμη μικρότερο ποσό από το αντίστοιχο ποσό που δέχθηκε η προηγούμενη απόφαση) και όχι στο ποσό των 317.763,60 ευρώ, που προαφαιρέθηκε για την αιτία αυτή, με αποτέλεσμα ως προς το ποσό της διαφοράς των 182.293,20 ευρώ, που αποτελεί προς διανομή ποσό πλειστηριάσματος, να πρέπει να αποβληθεί η επισπεύδουσα και να καταταγούν μόνον όσοι εκ των ανακοπτόντων έχουν προσβάλει για το ποσό των εξόδων τον πίνακα κατάταξης κατόπιν σύγκρισης των προνομίων τους (εν προκειμένω άπαντες πλην του …………), γ) ότι οι αναγγελίες των απαιτήσεων του ανακόπτοντος ….. και των ανακοπτόντων …….. ήταν ορισμένες και, επομένως, έσφαλε ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, ο οποίος για το λόγο αυτό δεν τους κατέταξε στον συνταχθέντα πίνακα, δ) ότι οι απαιτήσεις των ανακοπτόντων της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………./2019) ανακοπής, ……, ……, …, κληρονόμων του αποβιώσαντος …….. και … από συμβάσεις παροχής ναυτικής εργασίας έχουν υποπέσει σε παραγραφή, κατόπιν παραδοχής ως νόμω και ουσία βάσιμης σχετικής ένστασης των καθ’ων η ανωτέρω ανακοπή, ε) ότι οι απαιτήσεις των εκ των ανακοπτόντων …….. και ……….. είναι εξοπλισμένες με προνόμιο μόνον κατά το ποσό των 6.257,40 ευρώ και το ποσό των 4.798,93 ευρώ αντίστοιχα, διότι κατά το υπόλοιπο ποσό, κατά το οποίο έγινε δεκτό από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο ότι είναι προνομιακές και αφορούν σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και σε αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος αντίστοιχα, δεν καλύπτονται με προνόμιο σύμφωνα με το δίκαιο της Κύπρου, στ) ότι όσον αφορά την απαίτηση του εκ των ανακοπτόντων ……… εσφαλμένα έγινε δεκτό από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο ότι έχει παραγραφεί, συνεπώς, θα πρέπει να καταταγεί, πλην όμως όχι οριστικά, αλλά τυχαία υπό την αίρεση της τελεσιδικίας της, ζ) ότι η απαίτηση της εκ των ανακοπτόντων ……………. σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση ανέρχεται στο μεγαλύτερο ποσό των 7.511,4 ευρώ και όχι στο μικρότερο  ποσό των 6.414,19 ευρώ, όπως εσφαλμένα έγινε δεκτό από τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο στον προσβαλλόμενο πίνακα και η) ότι η απαίτηση του ……….. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 26.343.8 ευρώ και όχι στο μικρότερο ποσό των 6.345,36 ευρώ, όπως εσφαλμένα αναφέρεται στον ίδιο πίνακα, ενώ στη συνέχεια, αφού εξετάσθηκαν από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και οι λοιπές αναγγελθείσες απαιτήσεις, τόσο των λοιπών ανακοπτόντων, όσο και των καθ’ων οι ανακοπές, κρίθηκε ότι πράγματι ανέρχονται στα αναφερόμενα στον προσβαλλόμενο πίνακα ποσά. Ακολούθως με την ίδια απόφαση, αφού έγινε δεκτό ότι οι απαιτήσεις των ανωτέρω (ανακοπτόντων και καθ’ων), που απορρέουν από συμβάσεις παροχής ναυτικής εργασίας στο εκπλειστηριασθέν πλοίο θα πρέπει να καταταγούν οριστικά και προνομιακά, όπως και οι επ’αυτών νόμιμοι τόκοι, πλην της απαίτησης του …….., που θα πρέπει να καταταγεί τυχαία, υπό την αίρεση της τελεσιδικίας της, αλλά σύμμετρα, λόγω ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος, ότι επιπροσθέτως στο ποσό των 182.293,20 ευρώ, που κρίθηκε ότι εσφαλμένα προαφαιρέθηκε από το προς διανομή πλειστηρίασμα ως έξοδα εκτέλεσης υπέρ της επισπεύδουσας τράπεζας και απελευθερώνεται θα καταταγούν σύμμετρα άπαντες οι ανακόπτοντες, εκτός από το ………, που δεν προσέβαλε τον πίνακα ως προς τα εν λόγω έξοδα, καθώς και ότι στο ποσό που προστίθεται στο πλειστηρίασμα, κατόπιν της μερικής αποβολής του …………, το οποίο υπολογίσθηκε σε 21.454,38 ευρώ, θα καταταγούν σύμμετρα μόνον οι ανακόπτοντες της από 23.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………../2019) ανακοπής  …….., που προσέβαλαν την κατάταξη του ανωτέρω, στη συνέχεια έγιναν εν μέρει δεκτές οι ανακοπές και ως κατ’ουσίαν βάσιμες, μεταρρυθμίσθηκε ο προσβαλλόμενος πίνακας και κατατάχθηκαν σ’αυτόν σύμμετρα οι αναφερόμενοι στην απόφαση ανακόπτοντες και καθ’ων οι ανακοπές, άπαντες ναυτικοί, έκαστος κατά το επίσης διαλαμβανόμενο χρηματικό ποσό, πλην του ………., ως προς τον οποίο κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση της κλήσης επαναφοράς της υπόθεσης προς εκδίκαση κατά τα προεκτεθέντα και το ποσό της απαίτησής του, για το οποίο κατατάχθηκε στον πίνακα (των 145,98 ευρώ) αφαιρέθηκε από το προς διανομή πλειστηρίασμα. Συγκεκριμένα κατατάχθηκαν ο ανακόπτων της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ. ……../2019) ανακοπής ………., οι ανακόπτοντες της από 23.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../2019) ανακοπής  ………, οι ανακόπτοντες της από 26.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. …………./2019) ανακοπής, πλην των ………, κληρονόμων του αποβιώσαντος ……. και …….., οι ανακόπτοντες της από 28.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. ………/2019) ανακοπής, ο ανακόπτων της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………../2019) ανακοπής ……… και οι εκ των καθ’ων οι ανωτέρω ανακοπές …………, άπαντες οριστικά, καθώς και ο ……….., ανακόπτων της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/2019) ανακοπής τυχαία, υπό την αίρεση της τελεσιδικίας της απαίτησής του κατά τα προεκτεθέντα. Τέλος, με την ίδια απόφαση απορρίφθηκε στο σύνολό της η από 5.4.2019 (με  αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……/2019) ανακοπή του Ε.Φ.Κ.Α., διότι μετά την κατάταξη των ανωτέρω προσώπων, οι εξοπλισμένες με προνόμιο απαιτήσεις των οποίων άλλωστε ικανοποιήθηκαν εν μέρει, εξαντλήθηκε το πλειστηρίασμα και δεν απέμεινε υπόλοιπο αυτού προς διανομή, δεδομένου ότι η απαίτηση του Ε.Φ.Κ.Α. δεν είναι προνομιακή με βάση το εν προκειμένω εφαρμοστέο δίκαιο της Κύπρου και, συνεπώς, έπεται στην κατάταξη των απαιτήσεων των ναυτικών.

Από τις διατάξεις των άρθρων 972 παρ. 1 και 974 έως 979 του ΚΠολΔ προκύπτει ότι με την ανακοπή που ασκείται κατά του πίνακα κατάταξης προβάλλονται αιτιάσεις που αφορούν στην ορθότητα αυτού, που μπορούν να στηρίζονται είτε στο ουσιαστικό δίκαιο, αναγόμενες στη γένεση ή την ύπαρξη της απαίτησης του καθ’ου η ανακοπή η οποία έχει αναγγελθεί είτε στο δικονομικό δίκαιο και αναφέρονται στον προνομιούχο χαρακτήρα και την τάξη της κατάταξης. Έννομο συμφέρον για άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης έχει όποιος αμφισβητεί την ύπαρξη της απαίτησης εκείνου κατά του οποίου στρέφει την ανακοπή του ή προβάλλει ότι προηγείται του τελευταίου που κατετάγη στον πίνακα και επιδιώκει την αποβολή εκείνου και την κατάταξη στη θέση του, στρέφεται δε κατά των δανειστών των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη. Το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή περιορίζεται μέσα στα όρια του αιτήματος αυτής και ερευνά την προσβαλλόμενη απαίτηση και την κατάταξη του καθ’ου η ανακοπή. Δεδομένου δε ότι η διαδικασία της κατάταξης είναι ενιαία, όχι όμως και αδιαίρετη, η ισχύς και το δεδικασμένο της απόφασης περιορίζεται μεταξύ των διαδίκων και δεν επιδρά στους μη μετασχόντες της δίκης άλλους δανειστές. Αν ευδοκιμήσει η ανακοπή, στο αποδεσμευόμενο ποσό θα καταταγεί ο ανακόπτων, χωρίς να ωφελείται άλλος δανειστής που δεν άσκησε ανακοπή. Στην περίπτωση κατά την οποία περισσότεροι του ενός μη καταταγέντες δανειστές βάλλουν με συνεκδικαζόμενες ανακοπές κατά της κατάταξης του ίδιου δανειστή για την αποβολή του, θα υπολογισθούν οι απαιτήσεις των περισσοτέρων ανακοπτόντων, και αν η απαίτηση του αποβαλλόμενου δανειστή δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων των ανακοπτόντων που νικούν, θα γίνει σύγκριση μεταξύ των τελευταίων από το δικαστήριο και προτίμηση των δανειστών εκείνων που έχουν ισχυρότερο προνόμιο ή ανάλογη μεταξύ των ισοβάθμων κατάταξη. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεκδίκασης των περισσοτέρων ανακοπών και της επιβαλλόμενης κατά τα ανωτέρω σύγκρισης των απαιτήσεων των ανακοπτόντων, οι οποίες δεν ικανοποιούνται πλήρως δια της αποβολής του καθ’ου η ανακοπή δανειστή, διαμορφώνεται επιγενομένη αναγκαστική ομοδικία μεταξύ των περισσοτέρων ανακοπτόντων (άρθρο 76 παρ.1 περ.δ΄του ΚΠολΔ) διότι η από την ακύρωση της κατάταξης του καθ’ου κατάταξή τους επιδέχεται μόνον ενιαία ρύθμιση (ΑΠ 189/2016, ΑΠ 175/2011, ΑΠ 1229/2008 δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος), αφού για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία της απαίτησης, η κατάταξη της οποίας προσβάλλεται, δεν είναι λογικό να εκδοθούν αντίθετες αποφάσεις, υπάρχει δε, όπως αναφέρθηκε, και ανάγκη αντιπαραβολής και σύγκρισης των απαιτήσεων των περισσότερων ανακοπτόντων μεταξύ τους και με τις απαιτήσεις των περισσότερων από τους καθών οι ανακοπές (ΑΠ 1226/2006 Α΄δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 517 του ΚΠολΔ, η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ή των καθολικών διαδόχων τους. Αν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία, η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των ομοδίκων αλλιώς απορρίπτεται αυτή ως απαράδεκτη. Εξάλλου, όπως προεκτέθηκε, όταν το πλειστηρίασμα δεν επαρκεί για να ικανοποιηθεί εκείνος, υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και οι δανειστές, που αναγγέλθηκαν, η κατάταξη των δανειστών, για τη διανομή του, γίνεται μεν με ενιαία πράξη, ως προς όλους, πλην όμως η διαδικασία της κατάταξης δεν είναι αδιαίρετη. Γι’αυτό κάθε δανειστής ασκεί δική του αυτοτελή ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, που συντάχθηκε και τη στρέφει εναντίον εκείνων μόνο από τους δανειστές, κατά των οποίων επιδιώκει να εξέλθει νικητής και όχι εναντίον όλων των δανειστών, που αναγγέλθηκαν. Έτσι, μεταξύ των δανειστών, δεν υφίσταται αναγκαστική ομοδικία, κατά την έννοια του άρθρου 76 του ΚΠολΔ και δεν ωφελείται ο ένας δανειστής από την ανακοπή, που άσκησε άλλος δανειστής, ούτε βλάπτεται από την ανακοπή, που απευθύνθηκε κατ’άλλου δανειστή. Συνεπώς, δεν είναι αναγκαίο η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, να ασκείται από όλους τους δανειστές, ούτε να στρέφεται εναντίον όλων των δανειστών. Για τον ίδιο λόγο και όσα ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 68, 74, 76, 516 και 517 του ΚΠολΔ, το ένδικο μέσο και εν προκειμένω της έφεσης, που ασκείται κατά της απόφασης που εκδόθηκε για την ανακοπή, δεν απευθύνεται, καταρχήν, εναντίον όλων των δανειστών που μετείχαν στη δίκη ως ομόδικοι, ούτε το ένδικο μέσο, που ασκεί ο ένας από τους ομόδικους δανειστές μπορεί να το απευθύνει κατά των άλλων ομόδικων του δανειστών. Όταν, όμως, ασκείται κοινή ανακοπή από ή κατά περισσότερων δανειστών ή συνεκδικάζονται ξεχωριστές ανακοπές, με τις οποίες προσβάλλεται η κατάταξη της ίδιας απαίτησης (οπότε, για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία της απαίτησης, η κατάταξη της οποίας προσβάλλεται, δεν είναι λογικό να εκδοθούν αντίθετες αποφάσεις, υπάρχει δε και ανάγκη αντιπαραβολής και σύγκρισης των απαιτήσεων των περισσότερων ανακοπτόντων μεταξύ τους και με τις απαιτήσεις των περισσότερων, από τους καθ’ων οι ανακοπές), υφίσταται μεταξύ των περισσότερων ανακοπτόντων και των περισσότερων καθ’ων οι ανακοπές αναγκαστική ομοδικία (ΑΠ 21/2020, ΑΠ 189/2016, ΑΠ 175/2011, ΑΠ 1026/2010, ΑΠ 1229/2008, ΑΠ 1226/2006, δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος). Τέλος, από το άρθρο 520 παρ.1 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι οι λόγοι  έφεσης δεν αρκεί να είναι μόνο σαφείς και ορισμένοι, αλλά πρέπει να είναι και λυσιτελείς, δηλαδή σε περίπτωση βασιμότητάς τους να επέρχεται ως αποτέλεσμα η εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης. Ενόψει τούτων, λόγος έφεσης, ο οποίος και αληθής υποτιθέμενος δεν ασκεί έννομη επιρροή και, επομένως, δεν δύναται να οδηγήσει κατά νόμο στην εξαφάνιση της εκκαλουμένης, είναι αλυσιτελής και κατά τούτα απορριπτέος ως απαράδεκτος (βλ. σχ. ΑΠ 122/2014, ΕφΠειρ 6/2021, ΕφΠειρ 425/2021, ΕφΑιγαίου 37/2021 άπασες δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος).

Στην προκειμένη περίπτωση επί της υπόθεσης ασκήθηκαν οι κάτωθι αναφερομένες εφέσεις: 1) Η από  15.11.2021 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ……../16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση της εν όλω ηττηθείσας στον πρώτο βαθμό ανακόπτουσας της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………../2019) ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…….» και το διακριτικό τίτλο «…………», στρεφόμενη κατά των καθ’ων η ανωτέρω ανακοπή, σε βάρος της υπ’αριθμ.659/2020 απόφασης του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, με την οποία αφού συνεκδικάσθηκαν πλείονες ανακοπές κατά του ιδίου πίνακα, απορρίφθηκε ως μη νόμιμη η εν λόγω ανακοπή, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη αναφερθεί. Με την ανωτέρω έφεση η εκκαλούσα εταιρεία πλήττει την πρωτόδικη απόφαση για τους λόγους, που ειδικότερα εκτίθενται στο εφετήριο, ζητώντας την παραδοχή της έφεσής της και την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, ούτως ώστε, αφού κρατηθεί και εκδικασθεί εξαρχής η υπόθεση, να γίνει δεκτή η ανακοπή της ως νομικά και ουσιαστικά βάσιμη και να μεταρρυθμισθεί ο προσβαλλόμενος πίνακας, προκειμένου, κατόπιν αποβολής των απαιτήσεων των καθ’ων, να καταταγεί οριστικά και προνομιακά στο ποσό αυτό του πλειστηριάσματος του πλοίου η απαίτηση της ιδίας σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση πλοιοκτήτριας εταιρείας, που προηγείται της κατάταξης, ως εξοπλισμένη με υπέρτερο προνόμιο σε σχέση με το προνόμιο των απαιτήσεων των αντιδίκων της. 2) Η από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………./11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση των όλω ηττηθέντων στον πρώτο βαθμό ανακοπτόντων της από 26.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………/2019) ανακοπής κατά του ιδίου πίνακα κατάταξης ………, στρεφόμενη κατά των καθ’ων η ανωτέρω ανακοπή τους (πρώτη έως πεντηκοστός έκτος των εφεσιβλήτων), κατά των λοιπών ανακοπτόντων της ιδίας ανακοπής, πλην των κληρονόμων του ……….., οι οποίοι δεν κατατέγησαν, διότι η απαίτηση του κληρονομουμένου κρίθηκε παραγεγραμμένη (πεντηκοστός έβδομος έως εβδομηκοστή τέταρτη των εφεσιβλήτων), καθώς και κατά του ………. (εβδομηκοστός πέμπτος των εφεσιβλήτων) ανακόπτοντος της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ. εκθ. καταθ…………/2019) ανακοπής, με την επισήμανση ότι ο εκ των εφεσιβλήτων πεντηκοστός τρίτος ………… τυγχάνει επιπροσθέτως ανακόπτων και της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ…………./2019) ανακοπής, σε βάρος των εκδοθεισών επί των ανακοπών αυτών (και άλλων κατά του ιδίου πίνακα) υπ’αριθμ.659/2020 και 1342/2021 αποφάσεων του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, με τη δεύτερη εκ των οποίων απορρίφθηκε ως προς αυτούς η ανακοπή τους, διότι κρίθηκε ότι οι αναγγελθείσες απαιτήσεις τους από συμβάσεις παροχής εξαρτημένης ναυτικής εργασίας στο εκπλειστηριασθέν πλοίο έχουν παραγραφεί, κατά παραδοχήν ως κατ’ουσίαν βάσιμης σχετικής ένστασης των καθ’ων και απόρριψης της αντένστασης των ιδίων περί διακοπής της αρξάμενης παραγραφής ως κατ’ουσίαν αβάσιμης, ζητώντας για τους ειδικότερα αναφερόμενους στο εφετήριο λόγους, που συνιστούν αιτιάσεις, οι οποίες στο σύνολό τους εκτιμώμενες, ανάγονται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων, όσον αφορά την κρίση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, η οποία περιλήφθηκε σε αμφότερες τις εκκαλούμενες αποφάσεις του, περί της νομιμότητας, αλλά και του ύψους των προαφαιρεθέντων από το προς διανομή πλειστηρίασμα, υπέρ της πρώτης εφεσίβλητης, επισπεύδουσας την εκτέλεση δανείστριας, εξόδων εκτέλεσης και περί της παραδοχής της προβληθείσης από τους καθ’ων ένστασης παραγραφής των απαιτήσεών τους, την παραδοχή της έφεσής τους και την εξαφάνιση των προσβαλλομένων αποφάσεων, προκειμένου, αφού κρατηθεί και εκδικασθεί εξαρχής η υπόθεση, να γίνει δεκτή η ανακοπή τους και να μεταρρυθμισθεί ο προσβαλλόμενος πίνακας, ούτως ώστε να καταταγούν σ’αυτόν και οι δικές τους απαιτήσεις, οριστικά και προνομιακά, στο σύνολό τους, άλλως σύμμετρα, στο πλειστηρίασμα, στο οποίο  θα συμπεριληφθεί και  το ποσό, που παρά το νόμο προαφαιρέθηκε ως έξοδα εκτέλεσης. 3) Η από 9.2.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………./10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση των εν μέρει ηττηθέντων στον πρώτο βαθμό ανακοπτόντων της από 28.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………./2019) ανακοπής (πρώτος έως εικοστός έκτος των εκκαλούντων), του εν μέρει ηττηθέντος στον πρώτο βαθμό ανακόπτοντος της από 28.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ………../2019) ανακοπής ……… (εικοστός έβδομος εκκαλών) και των εν μέρει ηττηθέντων στον πρώτο βαθμό λοιπών ανακοπτόντων της από 26.3.2019 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. ………../2019) ανακοπής (εικοστός όγδοος έως τεσσαρακοστή πέμπτη των εκκαλούντων), στρεφόμενη κατά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………..», σε βάρος των εκδοθεισών επί των ανακοπών αυτών (και άλλων κατά του ιδίου πίνακα) υπ’αριθμ.659/2020 και 1342/2021 αποφάσεων του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, με τη δεύτερη, εκ των οποίων έγιναν εν μέρει δεκτές ως κατ’ουσίαν βάσιμες οι ανωτέρω ανακοπές και κατατάχθηκαν άπαντες στον προσβαλλόμενο πίκακα για μέρος των αναγγελθεισών απαιτήσεών τους σε βάρος της καθ’ης η εκτέλεση, ζητώντας για τον ειδικότερα αναφερόμενο στο εφετήριο λόγο, ο οποίος, στο σύνολό του εκτιμώμενος, ανάγεται σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε κακή εκτίμηση των αποδείξεων από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όσον αφορά την κρίση του, που περιλήφθηκε σε αμφότερες τις εκκαλούμενες αποφάσεις, περί της νομιμότητας, αλλά και του ύψους του ποσού των προαφαιρεθέντων από το προς διανομή πλειστηρίασμα, υπέρ της εφεσίβλητης, επισπεύδουσας την εκτέλεση δανείστριας, εξόδων εκτέλεσης, την παραδοχή της έφεσής τους και την εξαφάνιση των προσβαλλομένων αποφάσεων, προκειμένου, αφού κρατηθεί και εκδικασθεί εξαρχής η υπόθεση, να γίνουν δεκτές οι ανακοπές τους και να μεταρρυθμισθεί ο προσβαλλόμενος πίνακας, ούτως ώστε να καταταγούν σ’αυτόν και οι δικές τους απαιτήσεις, οριστικά και προνομιακά, στο σύνολό τους, άλλως σύμμετρα, στο πλειστηρίασμα, προσαυξημένο κατά το ποσό των εσφαλμένως προαφαιρεθέντων εξόδων εκτέλεσης. Άπασες οι κρινόμενες εφέσεις  έχουν ασκηθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 495, 499, 511, 513 παρ.1 εδαφ.β΄,516 παρ.1, 517 εδαφ.α΄, 518 παρ.2 και 520 παρ.1 του ΚΠολΔ), με την κατάθεση του δικογράφου τους στη γραμματεία του Πρωτοβαθμίου δικαστηρίου και δη η πρώτη εξ αυτών στις 16.11.2021 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ………../16.11.2021), η δεύτερη στις 10.2.2022 (με αυξ. αριθμ. εκθ.καταθ………/10.2.2022) και η τρίτη στις 10.2.2022 (με αυξ. αριθμ. εκθ.καταθ……../10.2.2022), ήτοι εντός της νόμιμης καταχρηστικής προθεσμίας των δύο (2) ετών από τη δημοσίευση των εκκαλουμένων αποφάσεων (στις 13.2.2020 και στις 29.6.2021 αντίστοιχα), καθώς από τα έγγραφα της δικογραφίας  δεν προκύπτει, ούτε οι διάδικοι επικαλούνται, επίδοση των αποφάσεων αυτών, ενώ επιπροσθέτως έχει καταβληθεί από τους εκκαλούντες εκάστης κατά την άσκηση του αντίστοιχου ένδικου μέσου το προβλεπόμενο στη διάταξη του άρθρου 495 παρ.3, στοιχ.Α΄, περ. β΄ του ΚΠολΔ παράβολο, ποσού 100 ευρώ. Πλην όμως άπασες οι εφέσεις αυτές απορριπτέες τυγχάνουν ως απαράδεκτες διότι δεν στρέφονται και κατά των ανακοπτόντων της από 23.3.2019 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………./2019) ανακοπής του άρθρου 979 του ΚΠολΔ κατά του ιδίου πίνακα κατάταξης και συγκεκριμένα κατά των α) ……., β) ……… και γ) ………. ., επίσης ναυτικών του εκππλειστηριασθέντος πλοίου, η ανωτέρω ανακοπή των οποίων κρίθηκε ορισμένη, όπως και οι αναγγελίες των απαιτήσεών τους στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, απορρέοουσες από συμβάσεις παροχής εξαρτημένης ναυτικής εργασίας στο εκπλειστηριασθέν πλοίο και στη συνέχεια και εν μέρει ως κατ’ουσίαν βάσιμη και κατατάχθηκαν αυτοί στον νέο πίνακα, που συντάχθηκε, οριστικά και προνομιακά, έκαστος κατά το αναφερόμενο στην εκ των εκκαλουμένων αποφάσεων υπ’αριθμ. 1342/2021 απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου ποσό από το πλειστηρίασμα, στο οποίο, όσον αφορά τους ανωτέρω, συμπεριλήφθηκαν και τα ποσά, που απελευθερώθηκαν λόγω της μερικής αποβολής της απαίτησης του καταταγέντος στον προσβαλλόμενο πίνακα δανειστή Θεόδωρου Μαύρου, αλλά και ως εσφαλμένως προαφαιρεθέντα υπέρ της επισπεύδουσας τράπεζας από το προς διανομή πλειστηρίασμα έξοδα εκτέλεσης, σύμμετρα λόγω ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος, με τους επίσης κατονομαζομένους στην ίδια πρωτόδικη απόφαση ανακόπτοντες των λοιπών ανακοπών, που επίσης έγιναν εν μέρει δεκτές και από πλευράς ουσιαστικής βασιμότητας, οι απαιτήσεις των οποίων, ομοίως από συμβάσεις ναυτικής εργασίας απορρέουσες, είναι επίσης εξοπλισμένες με προνόμιο της αυτής τάξης, λόγω της σχέσης αναγκαστικής ομοδικίας (άρθρο 76 του ΚΠολΔ), που συνδέει τους προαναφερθέντες ανακόπτοντες ……….. με τους ανακόπτοντες των άλλων ανακοπών κατά του ιδίου πίνακα, που είτε κατατάχθηκαν εν μέρει, είτε δεν κατατάχθηκαν και συμμετέχουν στη έκκλητη δίκη επί της υπόθεσης ενώπιον του παρόντος δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, ως εκκαλούντες, ή ως εφεσίβλητοι, δεδομένου ότι σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των αναγκαίων ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όπως προεκτέθηκε στη μείζονα σκέψη. Και τούτο διότι, σε περίπτωση ευδοκίμησης των εφέσεων και παραδοχής των ανακοπών, των οποίων οι διάδικοι συμμετέχουν στην έκκλητη δίκη, είτε ως εκκαλούντες, είτε ως εφεσίβλητοι, ήτοι όλων των λοιπών ασκηθεισών στον πρώτο βαθμό ανακοπών (πλην των ανακοπών της «………….», του ΕΦ.Κ.Α. και του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρίφθηκαν και της ανωτέρω ανακοπής των ………, που έγινε εν μέρει δεκτή και κατ’ουσίαν, για τις οποίες δεν ασκήθηκε έφεση), ως προς τις οποίες η υπόθεση έχει μεταβιβασθεί ενώπιον του παρόντος δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, θα ανακύψει οπωσδήποτε ανάγκη νέας μεταρρύθμισης του προσβαλλόμενου πίνακα  και εξαρχής κατάταξης των δανειστών της καθ’ης η εκτέλεση, ανακοπτόντων και καθ’ων οι ανακοπές, των προαναφερομένων ……… συμπεριλαμβανομένων, οι απαιτήσεις των οποίων έχει τελεσίδικα κριθεί ότι πρέπει επίσης να καταταγούν στο προς διανομή ποσό του πλειστηριάσματος, κατόπιν σύγκρισης και αντιπαραβολής μεταξύ των απαιτήσεων απάντων, που αναπόφευκτα θα λάβει χώρα στην περίπτωση αυτή και θα επηρεάσει εκ των πραγμάτων, είτε επί τα χείρω, είτε επί τα βελτίω, και το ποσό της κατάταξης των ……….., οι οποίοι όμως δεν έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στη δίκη επί των εφέσεων, με αποτέλεσμα η διαφορά να επιδέχεται ενιαίας μόνον ρύθμισης και να μη μπορούν να εκδοθούν αντίθετες αποφάσεις μεταξύ των διαδίκων, με την επισήμανση ότι οι απαιτήσεις όλων των διαδίκων (πλην της ………) ναυτικών είναι εξοπλισμένες με το ίδιο προνόμιο κατάταξης και σε περίπτωση ανεπάρκειας του πλειστηριάσματος θα πρέπει να καταταγούν σύμμετρα, όπως και στον πρώτο βαθμό. Περαιτέρω και ανεξαρτήτως των όσων έχουν ήδη εκτεθεί, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη έφεση (της ………) απορριπτέα τυγχάνει ως απαράδεκτη επιπροσθέτως και διότι με όλους τους λόγους αυτής, σύμφωνα με τους οποίους στη διάταξη του άρθρου 205 περ.α΄του ΚΙΝΔ, που αφορά στην προνομιακή κατάταξη στην πρώτη τάξη προνομίων επί του πλειστηριάσματος πλοίου των τελών και δικαιωμάτων που το βαρύνουν, δε γίνεται διάκριση μεταξύ λιμένων, που τελούν υπό ιδιωτική διαχείριση και λιμένων που τελούν υπό δημόσια διαχείριση, η προνομιακή κατάταξη των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων συνδέεται αποκλειστικά και μόνον με την παροχή υπηρεσιών σε πλοία εντός λιμένων, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των λιμένων, η ελληνική νομοθεσία και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ένωσης προβλέπουν ρητά το δικαίωμα της εκκαλούσας να επιβάλει και να εισπράτει λιμενικά τέλη και η χερσαία και η θαλάσσια λιμενική ζώνη του Πειραιά διατήρησαν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους ακόμη και μετά την ιδιωτικοποίηση της ανωτέρω, δεν πλήττεται, διά της προβολής σε βάρος της συγκεκριμένων αιτιάσεων, η κρίση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνεται στην εκκαλουμένη υπ’αριθμ. 659/2020 απόφασή του περί της νομικής αβασιμότητας της ανακοπής του άρθρου 979 του ΚΠολΔ της εκκαλούσας και η οποία έχει αναλυτικά παρατεθεί σε προηγούμενο χωρίο της παρούσας απόφασης, ήτοι δεν προσάπτονται ειδικά, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, παράπονα περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου ακριβώς επί των παραδοχών της πρωτόδικης απόφασης, στις οποίες βασίσθηκε η απόρριψη της ως άνω ανακοπής ως μη νόμιμης, με αποτέλεσμα να προβάλλονται αλυσιτελώς, καθόσον, ακόμη και εάν ήθελε υποτεθούν βάσιμοι και ευδοκιμήσουν, ουδεμία έννομη επιρροή ασκούν και δε δύνανται να οδηγήσουν κατά νόμο στην εξαφάνιση της προσβαλλόμενης απόφασης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγηθείσα νομική σκέψη.

Κατόπιν της απόρριψης των κρινόμενων εφέσεων ως απαράδεκτων παρέλκει η εξέταση του παραδεκτού των ασκηθεισών το πρώτον ενώπιον του παρόντος δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου από 10.10.2022 (με αυξ. αριθμ.εκθ.καταθ……./11.10.2022) και από 10.10.2022 (με αυξ. αριθμ. εκθ.καταθ………/11.10.2022) φερομένων ως αυτοτελών πρόσθετων παρεμβάσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………..» και το διακριτικό τίτλο ««………..», υπέρ της εφεσίβλητης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…… ……….» στις εκκρεμείς δίκες επί της από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. …../10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης και της από 9.2.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……./11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης. Τέλος, λόγω της ήττας των εκκαλούντων εκάστης έφεσης θα πρέπει, αφενός μεν θα πρέπει να διαταχθεί η εισαγωγή στο δημόσιο ταμείο του παραβόλου, που αυτοί προκατέβαλαν κατά την κατάθεση των εφέσεών τους (άρθρο 495 παρ.3, Γ, εδαφ.ε΄του ΚΠολΔ), αφετέρου δε η δικαστική δαπάνη του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας των παρασταθέντων εφεσιβλήτων εκάστης έφεσης, για την επιδίκαση της οποίας υποβλήθηκε από τους τελευταίους σχετικό αίτημα με τις προτάσεις τους, να επιβληθεί σε βάρος των εκκαλούντων της αντίστοιχης έφεσης (άρθρα 176, 183 και 191 παρ.2 του ΚΠολΔ), σύμφωνα με τα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης διαλαμβανόμενα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ α) την από 15.11.2021 (με αυξ. αριθμ. εκθ.καταθ………../16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση, β) την από 15.1.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ………/10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση και γ) την από 9.2.2022 (με αυξ. αριθμ.εκθ.καταθ……../10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……./11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση, η πρώτη των ανωτέρω κατά της υπ’αριθμ. 659/2020 απόφασης του Τμήματος Ναυτικών Διαφορών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και η δεύτερη και τρίτη κατά της ανωτέρω απόφασης και της υπ’αριθμ.1342/2021 απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου, ερήμην των τρίτου, δέκατη έκτης, εικοστού έκτου και τριακοστού τέταρτου της πρώτης έφεσης, θεωρουμένων ως αντιπροσωπευομένων από τους λοιπούς παρασταθέντες εφεσίβλητους και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων (εφεσιβλήτων και εκκαλούσας), αντιμωλία των εκκαλούντων και των τρίτου, όγδοης, ένατου έως και δέκατης έκτης και εβδομηκοστού πέμπτου των εφεσιβλήτων της δεύτερης έφεσης και ερήμην των λοιπών εφεσιβλήτων, θεωρουμένων ως αντιπροσωπευομένων από τους λοιπούς παρασταθέντες εφεσίβλητους και ερήμην της εφεσίβλητης της τρίτης έφεσης και αντιμωλία των εκκαλούντων της έφεσης αυτής.

AΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις ανωτέρω εφέσεις ως απαράδεκτες.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή του παραβόλου των ανωτέρω εφέσεων στο δημόσιο ταμείο.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της εκκαλούσας της από 15.11.2021 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ……../16.11.2021 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……/17.11.2021 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης τη δικαστική δαπάνη των παρασταθέντων εφεσιβλήτων, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ και σε βάρος των εκκαλούντων της από 15.1.2022 (με αυξ. αριθμ. εκθ. καταθ. ……./10.2.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ. αριθμ.εκθ. καταθ. …………/11.2.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσης τη δικαστική δαπάνη των παρασταθέντων εφεσιβλήτων, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των χιλίων (1000) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 3 Απριλίου 2024

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε δε στο ακροατήριό του στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις  3 Απριλίου 2024, με άλλη σύνθεση, λόγω προαγωγής και αποχώρησης της Δικαστού Μαρίας Δανιήλ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Ιωάννη Αποστολόπουλο, Πρόεδρο Εφετών και με τη Γραμματέα Κ.Σ, λόγω συνταξιοδότησης και αναχώρησης της Γραμματέως Τ.Λ., χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ