Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 194/2024

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 194/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Δανιήλ, Εφέτη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Τ.Λ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις ……….. για να δικάσει την κάτωθι αναφερόμενη υπόθεση μεταξύ:

Των εκκαλουσών εναγομένων: 1) Της εδρεύουσας στον Πειραιά Αττικής (………….) και νόμιμα εκπροσωπουμένης ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία “………….”, 2) της εδρεύουσας στον Πειραιά Αττικής (………) και νόμιμα εκπροσωπουμένης ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία “…………”, 3) της εδρεύουσας στον Πειραιά Αττικής (………….) και νόμιμα εκπροσωπουμένης ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία “………..”, 4) της εδρεύουσας στη ……. της Κύπρου (οδός ……..) και νόμιμα εκπροσωπουμένης εταιρείας με την επωνυμία “………….”, με νομίμως εγκατεστημένο στον Πειραιά Αττικής (…………) υποκατάστημα με την επωνυμία “…………..”, 5) της εδρεύουσας στη …….. της Κύπρου (……………) και νόμιμα εκπροσωπουμένης εταιρείας με την επωνυμία “…………”, με νομίμως εγκατεστημένο στον Πειραιά Αττικής (……….) υποκατάστημα με την επωνυμία “……….”, 6) της εδρεύουσας στη ……….. της Κύπρου (οδός ………..) και νόμιμα εκπροσωπουμένης εταιρείας με την επωνυμία “………..”, με νομίμως εγκατεστημένο στον Πειραιά Αττικής (………) υποκατάστημα με την επωνυμία “………….”, 7) της εδρεύουσας στη …… της Κύπρου (οδός ………) και νόμιμα εκπροσωπουμένης εταιρείας με την επωνυμία “……….”, με νομίμως εγκατεστημένο στον Πειραιά Αττικής (……..) υποκατάστημα με την επωνυμία “……….”, 8) της εδρεύουσας στη ……….. της Κύπρου (……….) και νόμιμα εκπροσωπουμένης εταιρείας με την επωνυμία “………”, με νομίμως εγκατεστημένο στον Πειραιά Αττικής (οδός …….) υποκατάστημα με την επωνυμία “………..”, 9) της εδρεύουσας στη ……. της Κύπρου (οδός ……….) και νόμιμα εκπροσωπουμένης εταιρείας με την επωνυμία “……””, με νομίμως εγκατεστημένο στον Πειραιά Αττικής (οδός ………) υποκατάστημα με την επωνυμία “……….”, 10) της εδρεύουσας στη ……. της Κύπρου (οδός …………) και νόμιμα εκπροσωπουμένης εταιρείας με την επωνυμία “………….””, με νομίμως εγκατεστημένο στον Πειραιά (……………) υποκατάστημα με την επωνυμία “………….”, 11) της εδρεύουσας στον Πειραιά Αττικής (…………) και νόμιμα εκπροσωπουμένης ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία “………..” και 12) της εδρεύουσας στον Πειραιά Αττικής (………..) και νόμιμα εκπροσωπουμένης κοινοπραξίας με την επωνυμία “………….”, άπασες οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Στέφανο Λύρα.

Του εφεσιβλήτου ενάγοντος: ……….. , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Βασίλειο Τσιαντή με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ.

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 12.10.2021 (με αυξ. αριθμ.εκθ.καταθ……../2021) αγωγή του, την οποία άσκησε ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Επί της προαναφερθείσας αγωγής εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών – εργατικών διαφορών, η υπ’αριθμ.1540/2022 οριστική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως προς τον δέκατο τρίτο εναγόμενο και έγινε εν μέρει δεκτή ως κατ’ουσίαν βάσιμη ως προς τις λοιπές πρώτη έως και δωδέκατη εναγόμενες.

Οι  εν μέρει ηττηθείσες στον πρώτο βαθμό πρώτη έως και δωδέκατη των εναγομένων με την από 15.7.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ. καταθ.δικογρ……../25.7.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ.δικογρ………/6.9.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) ασκηθείσα ενώπιον του παρόντος δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου έφεσή τους, η οποία προσδιορίσθηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, προσβάλλουν την ανωτέρω απόφαση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

Κατά τη συζήτηση της έφεσης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου στην αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμο, που εκφωνήθηκε με τον προσήκοντα τρόπο από τη σειρά του οικείου πινακίου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των εκκαλουσών εμφανίσθηκε και, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις, που κατέθεσε, ενώ ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εφεσιβλήτου δεν εμφανίσθηκε, αλλά παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του ΚΠολΔ και προκατέθεσε τις έγγραφες προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η κρινόμενη από 15.7.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. δικογρ……./25.7.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ.δικογρ……../6.9.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση των εν μέρει ηττηθεισών στον πρώτο βαθμό πρώτης έως και δωδέκατης των εναγομένων κατά της υπ’αριθμ.1540/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων της πρωτοβάθμιας δίκης, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών – εργατικών διαφορών (άρθρα 614 αριθμ.3, 621 του ΚΠολΔ και 82 του ΚΙΝΔ), επί της ασκηθείσας σε βάρος των εκκαλουσών και ενός ακόμη φυσικού προσώπου, μη διαδίκου στην παρούσα έκκλητη δίκη, από 12.10.2021 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ………/2021) αγωγής του εφεσιβλήτου, Έλληνα απογεγραμμένου ναυτικού, διώκοντος με αυτήν την επιδίκαση διαφόρων χρηματικών απαιτήσεών του, συνολικού ποσού 58.782,31 ευρώ, πλέον τόκων, κατόπιν παραδεκτού περιορισμού στο προαναφερθέν ποσό του αγωγικού αιτήματος, απορρεουσών από πλείονες συμβάσεις ναυτολόγησής του, καταρτισθείσες με την δωδέκατη εναγόμενη κοινοπραξία, της οποίας μέλη (τυπικά και άτυπα/”εν τοις πράγμασι”) αποτελούν οι πρώτη έως και ενδέκατη εναγόμενες, σε πλοία, είτε πλοιοκτησίας, είτε κυριότητας και εφοπλισμού των ανωτέρω μελών της κοινοπραξίας, με την ειδικότητα του θαλαμηπόλου, σε εκτέλεση των οποίων παρείχε εξαρτημένη ναυτική εργασία στα εν λόγω πλοία κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο δικόγραφο χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία δεν εκτελούντο από τα πλοία δρομολόγια, ασκώντας καθήκοντα νυκτοφύλακα θαλαμηπόλου και με την οποία (πρωτόδικη απόφαση), αφενός μεν απορρίφθηκε η αγωγή ως προς το δέκατο τρίτο εναγόμενο, νόμιμο εκπρόσωπο της ενδέκατης εναγομένης ως απαράδεκτη, αφετέρου δε έγινε αυτή εν μέρει δεκτή ως κατ’ουσίαν βάσιμη κατά την κύρια βάση της ως προς τις λοιπές εναγόμενες και υποχρεώθηκαν οι τελευταίες να του καταβάλουν, έκαστη εις ολόκληρον, η πρώτη/κοινοπραξία ως εργοδότριά του και οι υπόλοιπες ως μέλη της πρώτης, ευθυνόμενες αλληλεγγύως, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τα χρέη της, κατ’ανάλογη εφαρμογή των διατάξων της ομόρρυθμης εταιρείας, το συνολικό ποσό των 56.511,51 ευρώ, νομιμοτόκως, ενώ, επιπροσθέτως, καταδικάσθηκαν και σε μέρος της δικαστικής του δαπάνης, ποσού 2.000 ευρώ, κηρύχθηκε δε η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 12.000 ευρώ, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις (άρθρα 495, 499, 511,513 παρ.1 εδαφ.β΄, 516 παρ.1, 517 εδαφ.α΄, 518 παρ.1 και 520 παρ.1 του ΚΠολΔ), με την κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου στις 25.7.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ.δικογρ. ………../25.7.2022), ήτοι εντός της προβλεπομένης στη διάταξη του άρθρου 518 παρ.1 του ΚΠολΔ προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση στους εναγομένους (και συγκεκριμένα στο Δικηγόρο Στέφανο Λύρα ως πληρεξούσιο δικηγόρο τους και εκ του νόμου αντίκλητό τους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 143 παρ.2 του ΚΠολΔ) της εκκαλουμένης, που έλαβε χώρα με την επιμέλεια του ενάγοντος στις 28.6.2022, όπως προκύπτει από την προκομιζόμενη από τον τελευταίο υπ’αριθμ……./28.6.2022 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ……… και δε συντρέχει άλλος λόγος απαραδέκτου, ενώ για το παραδεκτό της, μολονότι ασκήθηκε μετά την ισχύ του άρθρου 12 § 2 του ν. 4055/2012, δεν απαιτείται η κατάθεση του παραβόλου της παρ.4 του άρθρου 495 του ΚΠολΔ, που προστέθηκε με τον ανωτέρω νόμο, λόγω της φύσης της διαφοράς ως εργατικής. Πρέπει, επομένως, η ένδικη έφεση, η οποία αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ’ύλην, κατά τόπον και λειτουργικά αρμόδιο προς εκδίκασή της (άρθρο 19 του ΚΠολΔ και 51 παρ.6 στοιχ.α΄του ν.2172/1993), να γίνει τυπικά δεκτή και να διερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της κατά την αυτή (ειδική) διαδικασία των περιουσιακών/εργατικών διαφορών, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρα 532, 533 § 1 και 591 § 1 εδαφ.α΄ του ΚΠολΔ). Eπισημαίνεται ότι παρότι στην εμπρόσθια σελίδα του πρώτου φύλλου της ένδικης έφεσης αναφέρεται κάτωθεν της λέξης έφεση η φράση «αίτηση επαναφοράς πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση», εκ της οποίας θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι στο δικόγραφο του ένδικου μέσου σωρεύεται και αίτηση των άρθρων 152 επ. του ΚΠολΔ όσον αφορά στη διάταξη της εκκαλουμένης απόφασης περί κήρυξης αυτής προσωρινά εκτελεστής για το ποσό των 12.000 ευρώ, εντούτοις τέτοιο αίτημα δεν υποβλήθηκε από τις εκκαλούσες – πρώτη έως και δωδέκατη των εναγομένων με την έφεσή τους ή έστω με τις προτάσεις, που κατέθεσαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, πολλώ δε μάλλον που εν προκειμένω δεν αποδείχθηκε ότι έχει λάβει πράγματι χώρα εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης της πρωτόδικης απόφασης διά της καταβολής στον ενάγοντα από τις ηττηθείσες εναγόμενες του προσωρινά επιδικασθέντος χρηματικού ποσού.

Ο ενάγων με την από 12.10.2021 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ. ……../2021) αγωγή του, την οποία άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, ισχυρίσθηκε ότι σε εκτέλεση διαδοχικών συμβάσεων παροχής εξαρτημένης ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, που συνήψε στα γραφεία της δωδέκατης των εναγομένων/κοινοπραξίας στον Πειραιά Αττικής (επί της οδού …………) ναυτολογήθηκε με την ειδικότητα του θαλαμηπόλου, αντί, κατά τη συμφωνία τους, των όρων αμοιβής και εργασίας, που προβλέπονταν από την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ν.Ε. για τα μέλη των πληρωμάτων των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων και απασχολήθηκε στα κάτωθι αναφερόμενα πλοία, κατά περίπτωση πλοιοκτησίας, κυριότητας ή εφοπλισμού των λοιπών πρώτης έως και ενδέκατης των εναγομένων, τινά εκ των οποίων διαχειριζόταν η ενδέκατη εναγόμενη, νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας ήταν ο δέκατος τρίτος εναγόμενος και δη στο καθένα εκ αυτών κατά τα επίσης κατωτέρω εκτιθέμενα χρονικά διαστήματα, ασκώντας σε όλα τα πλοία, τα οποία κατά τις ναυτολογήσεις του δεν εκτελούσαν δρομολόγια, τα περιγραφόμενα στο δικόγραφο καθήκοντα του νυκτοφύλακα θαλαμηπόλου, εργασθείς, τόσο κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας, όσο και κατά τα Σάββατα, τις αργίες και τις Κυριακές, από ώρα 18.00 έως ώρα 6.00, ήτοι επί 12 ώρες ημερησίως, εκ των οποίων οι πέραν του οκταώρου ώρες υπηρεσίας αμείβονται υπερωριακώς, η δε δωδεκάωρη εργασία του κατά τα Σάββατα και τις αργίες θεωρείται στο σύνολό της υπερωριακή, σύμφωνα με την εφαρμοστέα Σ.Σ.Ν.Ε. και ειδικότερα: 1) Στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ…………), πλοιοκτησίας της έκτης εναγομένης, από 30.12.2019 έως 17.2.2020, οπότε και απολύθηκε λόγω μετάθεσης, 2) στο πλοίο με την ονομασία «NJ», νηολογίου Πειραιώς (με αριθμ. ……..), κυριότητας της τρίτης εναγομένης και υπό τον  εφοπλισμό της ενδέκατης εναγομένης, από 17.2.2020 έως 17.3.2020, οπότε και η εργασιακή του σύμβαση λύθηκε για τον ίδιο λόγο, 3) στο πλοίο με την ονομασία «CV», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ………), πλοιοκτησίας της έβδομης εναγομένης, από 17.3.2020 έως 9.4.2020, οπότε και αποναυτολογήθηκε επίσης λόγω μετάθεσης, 4) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ…………), πλοιοκτησίας της όγδοης εναγομένης, από 10.4.2020 έως 10.4.2020, οπότε και απολύθηκε για τον αυτό λόγο, 5) στο πλοίο με την ονομασία «SJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ. ………), πλοιοκτησίας της  ένατης εναγομένης, από 10.4.2020 έως 4.6.2020, όταν και αποναυτολογήθηκε επίσης λόγω μετάθεσης, 6) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ………..), πλοιοκτησίας της όγδοης εναγομένης, από 5.6.2020 έως 3.8.2020, οπότε και απολύθηκε για τον ίδιο λόγο, 7) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ…….), πλοιοκτησίας της έκτης εναγομένης, από 3.8.2020 έως 1.10.2020, όταν και αποναυτολογήθηκε λόγω κλεισίματος του ναυτολογίου του, 8) στο πλοίο με την ονομασία «NJ»,  κυριότητας της τρίτης εναγομένης και υπό τον εφοπλισμό της ενδέκατης εναγομένης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από 2.10.2010 έως 3.11.2020, οπότε και απολύθηκε λόγω κλεισίματος της κατάστασης του NAT, 9) στο πλοίο με την ονομασία «CJII», νηολογίου ……………. Κύπρου, πλοιοκτησίας της πέμπτης εναγομένης, από 4.3.2021 έως 2.4.2021, οπότε και απολύθηκε «αμοιβαία συναινέσει», 10) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου, κατά τα προεκτεθέντα, από 6.4.2021 έως 2.5.2021, οπότε και η σύμβαση εργασίας του λύθηκε επίσης λόγω μετάθεσης, 11) στο πλοίο με την ονομασία «CJII», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ. …….), πλοιοκτησίας της πέμπτης εναγομένης, από 3.5.2021 έως 27.6.2021, οπότε και απολύθηκε λόγω μετάθεσης, 12) στο πλοίο με την ονομασία «SJ2», νηολογίου Πειραιώς (με αριθμ………), πλοιοκτησίας της πρώτης εναγομένης, από 28.6.2021 έως 14.7.2021, οπότε και αποναυτολογήθηκε για τον ίδιο λόγο, 13) στο πλοίο με την ονομασία «SJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ……….), πλοιοκτησίας της ένατης εναγομένης, από 14.7.2021 έως 16.7.2021, οπότε και απολύθηκε επίσης λόγω μετάθεσης, 14) στο πλοίο με την ονομασία «CV», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ. ……..), πλοιοκτησίας της έβδομης εναγομένης, από 26.7.2021 έως 28.7.2021, οπότε και η εργασιακή του σύμβαση λύθηκε ομοίως λόγω μετάθεσής του σε άλλο πλοίο, 15) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ………),  πλοιοκτησίας της όγδοης εναγομένης, από 28.7.2021 έως 30.7.2021, ημερομηνία κατά την οποία απολύθηκε επίσης λόγω μετάθεσης και 16) στο πλοίο με την ονομασία «WCJ», νηολογίου ……………. Κύπρου, πλοιοκτησίας της δέκατης εναγομένης, από 1.8.2021 έως 4.8.2021, όταν και αποναυτολογήθηκε για τον ίδιο λόγο. Ότι οι πρώτη έως και ενδέκατη των εναγομένων εταιρείες, στα ανωτέρω πλοία, τινά πλοιοκτησίας και τινά εφοπλισμού και κυριότητας των οποίων ναυτολογήθηκε και εργάσθηκε, τα εξ αυτών με σημαία Κύπρου υπό τη διαχείριση της ενδέκατης εναγομένης τελούντα, αποτελούν άπασες μέλη της δωδέκατης των εναγομένων – κοινοπραξίας, η οποία έχει συσταθεί από τις έξι πρώτες εναγόμενες εταιρείες, βάσει του από 1.4.2017 ιδιωτικού συμφωνητικού, που έχει νόμιμα καταχωρισθεί στο ΓΕΜΗ, ενώ οι λοιπές έβδομη έως και ενδέκατη εναγόμενες αποτελούν άτυπα μέλη αυτής, όπως συνάγεται εκ του ότι άπασες οι εναγόμενες ανήκουν στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο, έχουν την ίδια έδρα, γραφεία, λογιστήριο, αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο και μέλη του Διοικητικού τους Συμβουλίου καθώς και εκ του ότι εναλλάσσονταν μεταξύ τους κατά την καταβολή της μισθοδοσίας του ιδίου και των λοιπών μελών των πληρωμάτων των εν λόγω πλοίων, καθώς και των ασφαλιστικών τους εισφορών (μάλιστα δεδουλευμένες αποδοχές του από τη παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «CJII» του έχουν καταβληθεί και από την ίδια τη δωδέκατη εναγόμενη), με την επιπρόσθετη επισήμανση ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι ναυτολογήσεις του στα ως άνω πλοία στη συντριπτική τους πλειοψηφία λύθηκαν λόγω μετάθεσής του σε έτερο πλοίο, κατά περίπτωση είτε πλοιοκτησίας, είτε κυριότητας και εφοπλισμού, όχι μόνον των  τυπικών, αλλά και των «εν τοις πράγμασι» μελών της κοινοπραξίας, όπερ καταδεικνύει ότι όλα τα πλοία τελούσαν υπό την κοινή εκμετάλλευση της δωδέκατης εναγομένης. Ότι ως προς τις λοιπές έβδομη έως και ενδέκατη εναγόμενες, ως προς τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί όσον αφορά τη δωδέκατη εναγόμενη οι κατά νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, η τελευταία, έχοντας αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα, ειδικότερα συνιστάμενη στην εκμετάλλευση των πλοίων και των εταιρειών αυτών, συνιστά «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρεία. Ότι συνέπεια των όσων προεκτέθηκαν αποτελεί η απεριόριστη ευθύνη των πρώτης έως και ενδέκατης των εναγομένων, ως μελών της κοινοπραξίας, τυπικών και de facto, για τα χρέη της τελευταίας, κατ’ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων, που αφορούν στην ομόρρυθμη εταιρεία. Ότι από την παροχή της εργασίας του στα ως άνω πλοία διατηρεί κατά των εναγομένων ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις για δεδουλευμένες αποδοχές (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς στα πλοία δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του, επιδόματα εορτών και αποζημίωση απόλυσης, όπως οι επιμέρους απαιτήσεις του εξειδεικεύονται κατ’είδος και πλοίο, στο οποίο αφορούν, στο αγωγικό δικόγραφο. Με βάση τα προεκτεθέντα, ζήτησε, κατόπιν παραδεκτού περιορισμού του αγωγικού αιτήματος, διά προφορικής δήλωσης του πληρεξουσίου του δικηγόρου στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά και επίσης περιλήφθηκε στις προτάσεις του, που νόμιμα κατέθεσε στον πρώτο βαθμό, να υποχρεωθούν, κυρίως μεν άπασες οι εναγόμενες, εις ολόκληρον έκαστη, η μεν δωδέκατη ως στην πραγματικότητα εργοδότριά του, κοινοπραξία, που ουσιαστικά εκμεταλλευόταν οικονομικά το σύνολο των πλοίων στα οποία ναυτολογήθηκε και απασχολήθηκε, οι δε λοιπές ως μέλη της τελευταίας, τύποις και «εν τοις πράγμασι», να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 58.782,31 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από της επομένης εκάστης απόλυσής του από το κάθε πλοίο για το αντίστοιχο ποσό της απαίτησής του από τη ναυτολόγησή του σ’αυτό, άλλως με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, άλλως επικουρικώς να υποχρεωθούν: α) Η έκτη, η ενδέκατη και ο δέκατος τρίτος των εναγομένων, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, ως πλοιοκτήτρια, διαχειρίστρια και αντιπρόσωπος της πρώτης κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του και νόμιμος εκπρόσωπος της τελευταίας αντίστοιχα του πλοίου «PJ», να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 12.987.99 ευρώ, β) η τρίτη των εναγομένων, ευθυνόμενη ως κυρία του πλοίου «NJ» και μέχρι την αξία του, εις ολόκληρον με την ενδέκατη των εναγομένων, εφοπλίστρια του ίδιου πλοίου, να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 8.640,69 ευρώ, γ) η έβδομη, η ενδέκατη και ο δέκατος τρίτος των εναγομένων, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, η πρώτη ως πλοιοκτήτρια του πλοίου με την ονομασία «CV» και οι έτεροι δύο ως διαχειρίστρια και αντιπρόσωπος της πρώτης κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του και νόμιμος εκπρόσωπος της τελευταίας αντίστοιχα, να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 2.939.67 ευρώ, δ) η όγδοη, η ενδέκατη και ο δέκατος τρίτος των εναγομένων, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον (η πρώτη εξ αυτών ως πλοιοκτήτρια και οι ενδέκατη και δέκατος τρίτος με τις ιδιότητες, που αναφέρθηκαν αμέσως ανωτέρω αντίστοιχα) του πλοίου με την ονομασία «PJ», να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 12.187,87ευρώ, ε) η ένατη, η ενδέκατη και ο δέκατος τρίτος των εναγομένων, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον (η πρώτη εξ αυτών ως πλοιοκτήτρια και οι ενδέκατη και δέκατος τρίτος με τις ιδιότητες, που προαναφέρθηκαν, αντίστοιχα) του πλοίου με την ονομασία «SJ», να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 5.949,70 ευρώ, στ) η πέμπτη, η ενδέκατη και ο δέκατος τρίτος των εναγομένων, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον (η πρώτη εξ αυτών ως πλοιοκτήτρια και οι ενδέκατη και δέκατος τρίτος με τις ιδιότητες, που προαναφέρθηκαν, αντίστοιχα) του πλοίου με την ονομασία «CJ2», να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 9.778,57 ευρώ, ζ) η πρώτη των εναγομένων, ως πλοιοκτήτρια του πλοίου με την ονομασία «SJ2», να του καταβάλει το συνολικό ποσό των 1.830.14 ευρώ και η) η δέκατη, η ενδέκατη και ο δέκατος τρίτος των εναγομένων, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, ως πλοιοκτήτρια, διαχειρίστρια και αντιπρόσωπος της πρώτης κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας του και νόμιμος εκπρόσωπος της τελευταίας αντίστοιχα του πλοίου με την ονομασία «…………….», να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 4.467.68 ευρώ, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από της επομένης εκάστης απόλυσής του, άλλως με το νόμιμο τόκο επιδικίας από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του, να κηρυχθεί η εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή, καθώς και να καταδικασθούν οι αντίδικοί του στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Επί της αγωγής αυτής, εκδόθηκε, αντιμωλία των διαδίκων, κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών – εργατικών διαφορών (άρθρα 614 αριθμ.3 και 621 του ΚΠολΔ και 82 του ΚΙΝΔ) η υπ’αριθμ. 1540/2022 οριστική απόφαση του ανωτέρω Δικαστηρίου, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή ως προς τον δέκατο τρίτο εναγόμενο ως απαράδεκτη και έγινε εν μέρει δεκτή ως κατ’ουσίαν βάσιμη ως προς τις λοιπές πρώτη έως και δωδέκατη εναγόμενες κατά την κύρια βάση της. Ειδικότερα με την ανωτέρω απόφαση, αφού κρίθηκε η αγωγή ως ορισμένη και απορρίφθηκαν οι περί του αντιθέτου προβληθείσες αιτιάσεις των εναγομένων και νόμιμη, στηριζόμενη στις ειδικότερα αναφερόμενες σ’αυτήν διατάξεις, ακολούθως διερευνήθηκε (η αγωγή) και από πλευράς ουσιαστικής βασιμότητας με βάση τα προσκομισθέντα από τους διαδίκους αποδεικτικά μέσα. Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση, κατόπιν των παραδοχών ότι όλα τα αναφερόμενα στο αγωγικό δικόγραφο πλοία, στα οποία ο ενάγων ναυτολογήθηκε ως θαλαμηπόλος και απασχολήθηκε ως νυκτοφύλακας, εργασθείς καθημερινά επί 12 ώρες ημερησίως και δη από ώρα 18.00 έως ώρα 6.00 κατά τα χρονικά διαστήματα των ναυτολογήσεών του, κατά τα οποία δεν εκτελούντο δρομολόγια, εκμεταλλευόταν στην πραγματικότητα η δώδεκατη εναγόμενη κοινοπραξία, η οποία, επομένως, ήταν  ουσιαστικά η εργοδότριά του και της οποίας τυπικά μέλη αποτελούσαν η πρώτη έως και έκτη των εναγομένων και άτυπα μέλη οι λοιπές έβδομη έως και ενδέκατη εναγόμενες, καθώς και ότι η δωδέκατη εναγόμενη, για τη σύσταση της οποίας, όσον αφορά τις έβδομη έως και ενδέκατη των εναγομένων, δεν τηρήθηκαν οι κατά νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας, εφόσον ανέπτυξε εμπορική δραστηριότητα, συνιστάμενη στην εκμετάλλευση, πέραν των πλοίων των τυπικών μελών της και των δικών τους πλοίων, αποτελεί ως προς τις ανωτέρω εναγόμενες «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρεία, με αποτέλεσμα όλες οι λοιπές εναγόμενες (τυπικά και άτυπα) μέλη της, να ευθύνονται απεριόριστα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις οφειλές της, εφαρμοζομένων αναλόγως των  διατάξεων για την ομόρρυθμη εταιρεία, έγινε δεκτό ότι ο ενάγων α) από την παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «PJ» δικαιούται το συνολικό ποσό των 16.436,63 ευρώ, ως δεδουλευμένες αποδοχές του (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς, όπως έγινε δεκτό, δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος εντός του πλοίου και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του στο ανωτέρω πλοίο και αναλογία επιδομάτων εορτών, έναντι του οποίου εισέπραξε το συνολικό ποσό των 3.448,64 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολόγησε στο δικόγραφο της αγωγής του, με αποτέλεσμα να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 12.987,99 ευρώ, ενώ απορρίφθηκε η ένσταση παραγραφής των εναγομένων αναφορικά με αξιώσεις του, αναγόμενες στο χρονικό διάστημα 30.12.2019 ως 31.12.2019 ως αλυσιτελώς προβληθείσα, β) από την παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «NJ» δικαιούται το συνολικό ποσό των 9.453,54 ευρώ, ως δεδουλευμένες αποδοχές του (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του στο ανωτέρω πλοίο και αναλογία επιδομάτων εορτών, έναντι του οποίου εισέπραξε το συνολικό ποσό των 2.537,33 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολόγησε στο δικόγραφο της αγωγής του, με αποτέλεσμα να του οφείλεται η διαφορά ποσού 6.916,21 ευρώ, καθώς και ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 1.724,48 ευρώ και συνολικά το ποσό των 8.640,69 ευρώ, γ) από την παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «CV» δικαιούται το συνολικό ποσό των 4.150,66 ευρώ, ως δεδουλευμένες αποδοχές του (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του στο ανωτέρω πλοίο και αναλογία επιδομάτων εορτών, έναντι του οποίου εισέπραξε το συνολικό ποσό των 1.210,99 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολόγησε στο δικόγραφο της αγωγής του, με αποτέλεσμα να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 2.939,67 ευρώ, δ) από την παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «PJ» δικαιούται το συνολικό ποσό των 13.572,98 ευρώ ως δεδουλευμένες αποδοχές του (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του στο ανωτέρω πλοίο και αναλογία επιδομάτων εορτών, έναντι του οποίου εισέπραξε το συνολικό ποσό των 1.385,11 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολόγησε στο δικόγραφο της αγωγής του, με αποτέλεσμα να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 12.187,87 ευρώ, ε) από την παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «SJ» δικαιούται το συνολικό ποσό των 9.029,70 ευρώ ως δεδουλευμένες αποδοχές του (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του στο ανωτέρω πλοίο και αναλογία επιδομάτων εορτών, έναντι του οποίου εισέπραξε το συνολικό ποσό των 3.080 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολόγησε στο δικόγραφο της αγωγής του, με αποτέλεσμα να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 5.949,70 ευρώ, στ) από την παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «CJII» δικαιούται το συνολικό ποσό των 13.168,57 ευρώ ως δεδουλευμένες αποδοχές του (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του στο ανωτέρω πλοίο και αναλογία επιδομάτων εορτών, έναντι του οποίου εισέπραξε το συνολικό ποσό των 3.390 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολόγησε στο δικόγραφο της αγωγής του, με αποτέλεσμα να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 9.778,57 ευρώ, ζ) από την παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «SJII» δικαιούται το συνολικό ποσό των 2.497,84 ευρώ ως δεδουλευμένες αποδοχές του (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του στο ανωτέρω πλοίο και αναλογία επιδομάτων εορτών, έναντι του οποίου εισέπραξε το συνολικό ποσό των 667,70 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολόγησε στο δικόγραφο της αγωγής του, με αποτέλεσμα να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 1.830,14 ευρώ και η) από την παροχή της εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία «…………….» δικαιούται το συνολικό ποσό των 629 ευρώ, ως δεδουλευμένες αποδοχές του (μισθό ενεργείας, επιδόματα Κυριακής και βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας,  επίδομα ιματισμού, αντίτιμο τροφής, καθώς δεν του χορηγείτο τροφή σε είδος και αποδοχές αδείας μετά αντιτίμου τροφής), αμοιβή για την υπερωριακή του απασχόληση επί 4 ώρες κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές και επί 12 ώρες κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του στο ανωτέρω πλοίο και αναλογία επιδομάτων εορτών, έναντι του οποίου εισέπραξε το συνολικό ποσό των 287,70 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολόγησε στο δικόγραφο της αγωγής του, με αποτέλεσμα να του οφείλεται η διαφορά ποσού 341,30 ευρώ, καθώς και ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 1.855,58 ευρώ και συνολικά το ποσό των 2.196,88 ευρώ. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την τελευταία αυτή ναυτολόγηση του ενάγοντος, απορρίφθηκε το αίτημα του τελευταίου περί καταβολής ενός πλήρους μηνιαίου μισθού, ο οποίος κατά τους ισχυρισμούς του, του οφειλόταν με βάση τη διάταξη του άρθρου 60 του ΚΙΝΔ. Συνεπώς, με την προαναφερθείσα πρωτόδικη απόφαση, ενόψει των ανωτέρω και κατά παραδοχήν ως κατ’ουσίαν βάσιμης της ένστασης των εναγομένων περί εξόφλησης των αγωγικών απαιτήσεων κατά τα προαναφερθέντα ποσά, που καθ’υποφοράν παρατέθηκαν και στο αγωγικό δικόγραφο, υποχρεώθηκαν οι πρώτη έως και δωδέκατη των εναγομένων, έκαστη εξ αυτών εις ολόκληρον ευθυνόμενη, να καταβάλουν στον ενάγοντα, το συνολικό ποσό των 56.511,51 ευρώ, πλέον τόκων για το αντίστοιχο ποσό, που αφορά στη ναυτολόγησή του σε κάθε πλοίο, από την επομένη της απόλυσής του από το πλοίο αυτό, κηρύχθηκε η απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 12.000 ευρώ και επιπροσθέτως καταδικάσθηκαν οι εναγόμενες σε μέρος της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος, το ύψος της οποίας προσδιορίσθηκε στο ποσό των 2.000 ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής παραπονούνται οι πρώτη έως και δωδέκατη των εναγομένων με την κρινόμενη από 15.7.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ.δικογρ. ………/25.7.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ.δικογρ. ……/6.9.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεσή τους, ως εν μέρει ηττηθείσες στον πρώτο βαθμό διάδικοι, έχοντας έννομο συμφέρον, που απορρέει από τη βλάβη τους, η οποία προκύπτει αμέσως από το διατακτικό της ως άνω απόφασης, για τους ειδικότερα αναφερόμενους στο εφετήριο λόγους, που συνιστούν αιτιάσεις, οι οποίες, στο σύνολό τους εκτιμώμενες, ανάγονται, αφενός μεν σε εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου όσον αφορά την κρίση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου σχετικά με το ορισμένο του δικογράφου  της αγωγής και συνακόλουθα την απόρριψη των περί αοριστίας προβληθεισών αιτιάσεων των ιδίων, αφετέρου δε σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων όσον αφορά τις παραδοχές της εκκαλουμένης επί της ουσίας της υπόθεσης και ειδικότερα επί της ευθύνης της δωδέκατης εξ αυτών ως κοινοπραξίας/«εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμης εταιρείας και των λοιπών ως μελών της για την καταβολή του συνόλου των αγωγικών αξιώσεων, επί των καθηκόντων του ενάγοντος και της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησής του κατά τις ναυτολογήσεις του στα εν λόγω πλοία, επί των επιδικασθέντων χρηματικών ποσών, της αποζημίωσης απόλυσης συμπεριλαμβανομένης και επί της προβληθείσης ένστασής τους εξόφλησης, ζητώντας την παραδοχή της έφεσής τους και την εξαφάνιση της εκκαλουμένης, ούτως ώστε, αφού κρατηθεί και εκδικασθεί εξαρχής η υπόθεση, ν’απορριφθεί στο σύνολό της η σε βάρος τους ασκηθείσα αγωγή.

Από τις διατάξεις των άρθρων 39, 42, 43, 44, 48 Εμπ.Ν. (όπως ίσχυαν πριν το Ν.4072/2012), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 99/1977, προκύπτει ότι η εμπορική συνεργασία δύο ή περισσοτέρων προσώπων (αποκαλούμενη στις συναλλαγές «Κοινοπραξία»), χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που τάσσει ο νόμος, θα είναι είτε ομόρρυθμη εταιρεία «εν τοις πράγμασι», είτε αφανής εταιρεία (ΑΠ 1366/1992 ΕλλΔνη 35.1334, ΕφΔωδ. 125/2012, ΕφΘεσ. 2186/2006, δημοσιευμένη σε ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑθ 3486/2002 ΕλλΔνη 2003.221, ΕφΑθ 6785/1987 ΕλλΔνη 1988.357, βλ. επίσης σε Κ. Παμπούκη, «Νομική φύσις της κοινοπραξίας και σχέσις αυτής προς τα μέλη της, σε Αρμ. 1976, 368 επ, Αθ.Λιακόπουλο, «Ζητήματα Εμπορικού Δικαίου» I, σ. 383 επ, Λεβαντή, «Προσωπικαί Εταιρίαι» (1977), σ. 135,136, Γ. Μητσόπουλο, ΔΙΚΗ (1992), 9 επ.). Τον εταιρικό τύπο της ομόρρυθμης εταιρείας θα έχει η «κοινοπραξία», αν εκείνος που ενεργεί ως διαχειριστής της συμβάλλεται με τους τρίτους επ’ ονόματι και για λογαριασμό όλων των εταίρων (ΕφΔωδ. 153/2008 ΤΝΠ Νόμος, Λεβαντή σε NoΒ 33.1092), ενώ της αφανούς αν συμβάλλεται με το δικό του όνομα και η εταιρία παραμένει αφανής απέναντι στους τρίτους (ΕφΠειρ 12/2005 ΠειρΝομ.2005.32, ΕφΑθ 6785/1987 ό.α.). Αν λοιπόν η κοινοπραξία έχει χαρακτήρα ομόρρυθμης εταιρείας «εν τοις πράγμασι», τότε, εφόσον εμφανίστηκε στο κοινό και ανέλαβε υποχρεώσεις με το διαχειριστή της, αποκτά και νομική προσωπικότητα, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το γεγονός αυτό (ΕφΑθ 2229/2008 ΔΕΕ 2008.1377, ΕφΠειρ 549/2006 ΔΕΕ 2006.1027, Λεβαντή, σε ΝοΒ 33.1094). Συνεπώς, εφαρμόζεται το δίκαιο της ομόρρυθμης εταιρείας σε όλη του την έκταση (ΟλΑΠ 22/1998, ΑΠ 36/2011, ΕφΔωδ 125/2012, δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος). Ακολούθως με τον Ν. 4072/2012 ρυθμίστηκε η κοινοπραξία ως μορφή εταιρείας και ειδικότερα η παρ. 1 του άρθρου 293 ορίζει «Η κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. ή εμφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα» και ακόμα η παρ. 3 του ιδίου άρθρου ορίζει: «Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρμόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία.» Από τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 293 Ν. 4072/2012 συνάγεται ότι για την ευθύνη των μελών της κοινοπραξίας που ασκεί εμπορική δραστηριότητα και της οποίας τα μέλη μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την ευθύνη των μελών της ομόρρυθμης εταιρείας (ΜονΕφΠειρ 739/2022, 419/2021 638/2020, άπασες δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Εφετείου Πειραιώς, ΕφΝαυπλ 222/2019 ΤΝΠ Νόμος). Επομένως, τα μέλη μίας τέτοιας κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριόριστα και εις ολόκληρον, σύμφωνα και με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 249 Ν. 4072/2012 που ορίζει: «Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον». Αποφασιστικό κριτήριο για το αν σε συγκεκριμένη περίπτωση η κοινοπραξία ενήργησε ως αφανής εταιρία, οπότε ευθύνεται μόνο το μέλος, που επιχείρησε τη συναλλαγή ή ενήργησε ως εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη εταιρία, οπότε ευθύνονται αλληλεγγύως όλα τα μέλη της, ως οφειλέτες για απαίτηση που γεννήθηκε από τη δράση τους είτε ατομικώς είτε στο πλαίσιο της κοινοπραξίας, είναι το πώς εκδηλώθηκε εξωτερικά η συγκεκριμένη δραστηριότητα (ΑΠ 1246/2014, ΑΠ 680/2014, ΑΠ 1078/2010, δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος). Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 68 και 73 του ΚΠολΔ, συνάγεται ότι η νομιμοποίηση του διαδίκου, δηλαδή η εξουσία διεξαγωγής του δικαστικού αγώνα για συγκεκριμένη έννομη σχέση, αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης (ΑΠ 55/2020, ΑΠ 154/2019, ΑΠ 75/2018, ΑΠ 401/2018, ΤΝΠ Νόμος) και ερευνάται και αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της (ΑΠ 92/2017 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 455/2017, ΑΠ 208/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1617/2011 ΝοΒ 2012.890). Η νομιμοποίηση συμπίπτει καταρχήν με την ιδιότητα του υποκειμένου του επίδικου δικαιώματος ή της υπό κρίση έννομης σχέσης, όπως αυτή, ως προς το αντικείμενο και τους φορείς της, καθορίζεται από τον κανόνα του ουσιαστικού δικαίου που καλείται σε εφαρμογή (ΟλΑΠ 18/2005 ΕλλΔνη 2005.706). Για το λόγο αυτό τα γεγονότα στα οποία θεμελιώνεται η (κατά κανόνα η συνήθης) νομιμοποίηση ταυτίζονται με τα περιστατικά που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση και της ιστορικής βάσης της αγωγής (Κ. Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή και οι δυνατότητες θεραπείας της, 2006, σελ. 68). Επομένως, νομιμοποιείται καταρχήν ως ενάγων ή εναγόμενος εκείνος που εμφανίζεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο ως δικαιούχος ή υπόχρεος αντίστοιχα (ΑΠ 82/2016, ΕφΠειρ. 624/2018 ΤΝΠ Νόμος). Στο στάδιο της έρευνας του παραδεκτού της αγωγής η κατά κανόνα νομιμοποίηση έχει χαρακτήρα τυπικό (Λ. Κιτσαράς, Η πλαγιαστική άσκηση των δικαιωμάτων, 2007, σελ. 22) ή υποθετικό (Κ. Καλαβρός, Πολιτική Δικονομία, Γενικό Μέρος, 2016, παρ. 38, σελ. 912, σημ. 1087), υπό την έννοια ότι ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι αυτός και ο εναγόμενος είναι τα υποκείμενα της καταγόμενης προς κρίση έννομης σχέσης αρκεί για τη νομιμοποίηση αμφοτέρων (ΑΠ. 380/2017, Τ.Ν.Π. Νόμος), χωρίς να ασκεί καταρχήν επιρροή η αλήθεια ή η αναλήθεια αυτού, έστω δηλαδή και αν το επίδικο ουσιαστικό δικαίωμα δεν υφίσταται στην πραγματικότητα ή είναι ξένο ως προς τους διαδίκους. Η επίκληση περιστατικών θεμελιωτικών της νομιμοποίησης καθιστά δυνατή την έκδοση απόφασης επί της ουσίας της διαφοράς (Α. Πλεύρη, Μη δικαιούχοι και μη υπόχρεοι διάδικοι στην πολιτική δίκη, 2014, σ. 24), ενώ η έλλειψη συνδρομής της παραπάνω διαδικαστικής προϋπόθεσης συνεπάγεται την απόρριψη της αγωγής, χωρίς περαιτέρω έρευνα από το δικαστήριο. Η απόρριψη γίνεται τότε για λόγους τυπικούς και αποτελεί την κύρωση του απαραδέκτου που προκαλείται όταν, υπό τα επικαλούμενα, κάποιος από τους διαδίκους (ή και αμφότεροι) δεν έχει εξουσία διεξαγωγής της δίκης, επειδή δεν μετέχει στην επίδικη έννομη σχέση, δεν είναι δηλαδή φορέας του καταγόμενου στη δίκη δικαιώματος ή της αντίστοιχης υποχρέωσης (ΑΠ 1736/2017, ΕφΘεσ 1221/2017, ΕφΠειρ 224/2013 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΠατρ. 112/2006 ΕπισκΕμπΔ 2006.520, ΕφΠειρ 455/2005 ΠειρΝ. 2005.361, ΕφΑθ 5685/1999 ΕλλΔνη 2000.528). Εξάλλου, αν τα πραγματικά περιστατικά που εκθέτει ο ενάγων ως θεμελιωτικά του δικαιώματος που ισχυρίζεται ότι έχει δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου, η αγωγή απορρίπτεται ως νομικά αβάσιμη (ΑΠ 1595/2014 ΕΕμπΔ 2015.101, Μ. Σταθόπουλος – Κ. Μπέης, Συρροή έλλειψης νομιμοποίησης και νομικώς αβασίμου της αγωγής, γνμδ. σε Δ. 1994.278 επομ.), ενώ, αν τα πραγματικά περιστατικά των οποίων έγινε επίκληση προς θεμελίωση της νομιμοποίησης επάγονται μεν ως έννομη συνέπεια την κτήση του επίδικου δικαιώματος και τη γέννηση της αντίστοιχης υποχρέωσης αλλά παραμείνουν αναπόδεικτα κατά το στάδιο της έρευνας της ουσιαστικής βασιμότητας της αγωγής, αυτή απορρίπτεται κατ’ ουσία (ΑΠ 199/2017, ΑΠ 455/2017, ΑΠ 1157/2015, ΑΠ 60/2010, ΕφΠειρ. 19/2019, ΤΝΠ Νόμος, Ι. Δεληκωστόπουλος, Οι δικονομικοί λόγοι αναίρεσης, 2009, παρ.12, αριθμ. 30, σελ.397) λόγω ανυπαρξίας του δικαιώματος (ΑΠ 40/2018 ΤΝΠ Νόμος, Λ.Σινανιώτης, Η νομιμοποίησις των διαδίκων εν τη πολιτική δίκη, 1965, σελ. 66 επομ.). Προϋποτίθεται βέβαια ότι τα στοιχεία της ενεργητικής και παθητικής νομιμοποίησης έχουν εκτεθεί στο αγωγικό δικόγραφο με πληρότητα, ώστε να προκύπτει ο σύνδεσμος του ενάγοντος και του εναγομένου προς την επίδικη έννομη σχέση, διότι στην αντίθετη περίπτωση, αν οι ελλείψεις δεν συμπληρωθούν παραδεκτώς κατ’ άρθρα 224 και 227 του ΚΠολΔ, η αγωγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας (ΑΠ 1278/2017, ΑΠ 77/2016, αμφότερες σε ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 632/2014 ΔΕΕ 2014/1066, ΑΠ 117/2013 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 879/2004 Δ. 2005.465). Ενόψει τούτων, η ένδικη αγωγή με το προεκτεθέν περιεχόμενο, όσον αφορά την νομική θεμελίωση της εις ολόκληρον ευθύνης των πρώτης έως και ενδέκατης των εναγομένων εταιρειών μελών της δωδέκατης εναγομένης κοινοπραξίας από την επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε  αυτής, είτε κάθε μέλους της, περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δεν πάσχει αοριστίας αναφορικά με την παθητική νομιμοποίηση των ανωτέρω εναγομένων, ως των φερομένων υποκειμένων της καταγομένης προς κρίση έννομης σχέσης, ήτοι των υποχρέων προς καταβολή του αιτουμένου χρηματικού ποσού, κατά την επικαλούμενη κύρια βάση της, αφού, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο δικόγραφό της, η δωδέκατη εναγομένη κοινοπραξία ήταν αυτή που εκμεταλλευόταν οικονομικά όλα τα αναφερόμενα στο αγωγικό δικόγραφο πλοία ναυτολόγησης του ενάγοντος, για λογαριασμό των λοιπών εναγομένων εταιρειών μελών της, τόσο των τυπικών έξι πρώτων εξ αυτών, όσο και των υπολοίπων, που συμμετείχαν σ’αυτήν ατύπως, ενεργώντας ουσιαστικά ως προς τις τελευταίες ως ομόρρυθμη εταιρεία “εν τοις πράγμασι”,  με συνέπεια να τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής το δίκαιο της ομόρρυθμης εταιρείας σε όλη του την έκταση, ως προς τη διαχείριση της εταιρείας, την ευθύνη των εταίρων, τη λύση και τις συνέπειες αυτής, που συνεπάγεται την απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη των εταίρων και στην κρινόμενη περίπτωση των μελών της κοινοπραξίας, απασών αλλά και ενός εκάστου εξ αυτών, για τα χρέη της ανωτέρω και δη για τις επίδικες απαιτήσεις του ενάγοντος από τις συμβάσεις ναυτολόγησής του σε πλοία, είτε πλοιοκτησίας, είτε κυριότητας και εφοπλισμού των μελών της και την ισχύ του κανόνα της ατομικής εκπροσώπησης από κάθε εταίρο, που σημαίνει ότι κάθε εναγόμενο μέλος της μπορούσε να τη δεσμεύει έναντι τρίτων, τυχόν δε περιορισμοί της εκπροσωπευτικής εξουσίας, άνευ της τήρησης των προβλεπομένων διατυπώσεων δημοσιότητας, δε μπορούσαν να αντιταχθούν στους τρίτους. Επομένως, η αγωγή, κατά την κύρια βάση της, ως προς τις πρώτη έως και δωδέκατη εναγόμενες και ήδη εκκαλούσες εταιρείες, είναι ορισμένη, χωρίς να απαιτείται για την πληρότητα του δικογράφου της να αναφέρεται ότι οι συμβάσεις ναυτολόγησης του ενάγοντος συνήφθησαν από τις λοιπές εναγόμενες -μέλη της δωδέκατης/κοινοπραξίας, οι οποίες δρούσαν ως διαχειρίστριες της ανωτέρω, για λογαριασμό της, ώστε να την δεσμεύουν έναντι τρίτων και να ευθύνονται εις ολόκληρον μ’αυτήν για τις οφειλές της. Ενόψει τούτων, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του επίσης έκρινε την αγωγή ορισμένη και απέρριψε τις περί του αντιθέτου προβληθείσες αιτιάσεις των ανωτέρω εναγομένων, ορθά τις οικείες διατάξεις ερμήνευσε και εφήρμοσε, με αποτέλεσμα, όσα αντίθετα υποστηρίζονται απ’αυτές με τον πρώτο λόγο της κρινόμενης έφεσής τους απορριπτέα να τυγχάνουν ως αβάσιμα.

Σύμφωνα με την ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ο προσδιορισμός του ύψους των μισθών και των πάσης φύσης επιδομάτων ή λοιπών εργοδοτικών χρηματικών παροχών που εμπίπτουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών γίνεται αφηρημένα, ήτοι σε ποσά που εκφράζουν αποδοχές, οι οποίες δεν καταβάλλονται πραγματικά σε κάθε συγκεκριμένο εργαζόμενο (μικτές αποδοχές). Από τον κατ’αυτόν τον τρόπο προσδιορισμό των αποδοχών, με τις οποίες αφηρημένα δικαιούται να αμειφθεί ο εργαζόμενος, ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατήσει και αποδώσει αρμοδίως τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο εισοδήματος, που επιβαρύνουν τον εργαζόμενο λόγω των προσωπικών του περιστάσεων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες και εφαρμοζόμενες διατάξεις της ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Μόνον ύστερα από αυτό ο εργοδότης δύναται να καταβάλει στα χέρια του δικαιούχου το εναπομένον υπόλοιπο (καθαρές αποδοχές). Εφόσον, λοιπόν, διεκδικούνται δικαστικά δεδουλευμένες αποδοχές έναντι των οποίων ουδέν έχει καταβληθεί, μετά τον προσδιορισμό τους σε μικτές αποδοχές, ο εργοδότης θα υποχρεωθεί μεν να καταβάλει το ποσό που προκύπτει, αλλά κατά την εκτέλεση, αφού παρακρατήσει τις ως άνω επιβαρύνσεις, θα καταβάλει στο δικαιούχο τις καθαρές αποδοχές και θα απαλλαγεί. Εφόσον, όμως, έναντι των δεδουλευμένων μικτών αποδοχών έχουν γίνει μερικότερες καταβολές καθαρών αποδοχών, για την εξεύρεση του οφειλόμενου υπόλοιπου το δικαστήριο της ουσίας πρέπει, είτε να αναγάγει τις εισέτι οφειλόμενες μικτές αποδοχές σε καθαρές και κατόπιν να αφαιρέσει τις ήδη καταβληθείσες είτε να αναγάγει τις καταβληθείσες καθαρές αποδοχές σε μικτές και κατόπιν να τις αφαιρέσει από τις οφειλόμενες. Αφαίρεση καθαρών αποδοχών από μικτές δεν νοείται, διότι πρόκειται για ποσότητες διαφορετικού είδους (ΑΠ 1522/2018 Α΄δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος).

Από την επανεκτίμηση της υπ’αριθμ. ……../1.4.2022 ένορκης βεβαίωσης του …….. ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πειραιώς, η οποία λήφθηκε, με την επιμέλεια του ενάγοντος, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των εναγομένων να παραστούν, σύμφωνα με τα άρθρα 421 και 422 του ΚΠολΔ (βλ. σχετ. τις υπ’αριθμ…….. και ……/29.3.2022 εκθέσεις επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ……….) και προσκομίσθηκε από τον ανωτέρω κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό, των υπ’αριθμ…. και …../1.4.2022 ένορκων βεβαιώσεων των ……. και …….. αντίστοιχα επίσης ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πειραιώς, οι οποίες λήφθηκαν, με την επιμέλεια των εναγομένων, κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του ενάγοντος να παραστεί, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις (βλ. σχετ. την υπ’αριθμ……../29.3.2022 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς με έδρα το Πρωτοδικείο Πειραιώς ……..) και ομοίως προσκομίσθηκαν από τις ανωτέρω διαδίκους κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό, καθώς και του συνόλου των εγγράφων, που οι διάδικοι νομότυπα με επίκληση προσκομίζουν, προκειμένου να χρησιμεύσουν, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα προς άμεση απόδειξη, είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς να παραλείπεται κάποιο από αυτά για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, έστω και αν για ορισμένα θα γίνει ειδική αναφορά πιο κάτω, στα οποία περιλαμβάνονται οι προσκομισθείσες από τον ενάγοντα υπ’αριθμ. ……/2019 και ……/2019 ένορκες βεβαιώσεις των ……… και ……… αντίστοιχας, η υπ’αριθμ……./2019 ένορκη βεβαίωση του ………., η υπ’αριθμ…../2002 ένορκη βεβαίωση του …….., άπασες δοθείσες ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πειραιώς και η υπ’αριθμ…./…./5.4.2022 ένορκη βεβαίωση επίσης του ………., που δόθηκε ενώπιον του Δικηγόρου Πειραιώς ……., καθώς και οι προσκομισθείσες από τις εναγόμενες υπ’αριθμ…./2020, …/2020, …/2020, …/2020, …/2020 και …/2020 ένορκες βεβαιώσεις του ιδίου του ενάγοντος, δοθείσες ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πειραιώς, καθώς και η υπ’αριθμ. ……./12.11.2020 ένορκη βεβαίωση του ιδίου, που δόθηκε ενώπιον του Δικηγόρου Πειραιώς ………., προσκομίσθηκαν άπασες στο πλαίσιο άλλων πολιτικών δικών και λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικά τεκμήρια (βλ. σχετ. ΑΠ 276/2021 Α΄δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος, σύμφωνα  με την οποία ως δικαστικά τεκμήρια, τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα, εάν επιτρέπεται η απόδειξη και με μάρτυρες, μπορούν να χρησιμεύσουν και καταθέσεις μαρτύρων, που λήφθηκαν στο πλαίσιο άλλης πολιτικής ή ποινικής δίκης, καθώς επίσης και ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, έστω και αν αυτές λήφθηκαν χωρίς προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου εκείνου που τις προσκομίζει, εκτός αν αυτές, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, έγιναν επίτηδες για να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο στη συγκεκριμένη δίκη), σε συνδυασμό προς τις μερικές μόνον παραδοχές και ομολογίες των διαδίκων, που συνάγονται από τα δικόγραφά τους, αναφέρονται στα πιο κάτω ειδικώς μνημονευόμενα θέματα απόδειξης και εκτιμώνται κατ’άρθρα 261 εδαφ.β΄, 352 § 1 και 591 § 1 του ΚΠολΔ, αλλά και προς τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής (άρθρο 336 § 4 του ΚΠολΔ), αποδεικνύονται πλήρως τα ακόλουθα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Δυνάμει του από 1.2.2017 ιδιωτικού συμφωνητικού, που καταρτίσθηκε μεταξύ των δεύτερης, τρίτης και τέταρτης  των εναγομένων ναυτικών εταιρειών με την επωνυμία «………», «…….» και «……..» αντίστοιχα και μίας ακόμη εταιρείας, που δεν ενδιαφέρει εν προκειμένω, εκ των οποίων η δεύτερη και η τρίτη εδρεύουν στον Πειραιά Αττικής (επί της οδού ……….) και η τέταρτη στη …. της Κύπρου, έχει όμως νόμιμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα στην ίδια διεύθυνση με την επωνυμία “………”, πλοιοκτήτριες η δεύτερη του ταχύπλοου επιβατηγού πλοίου με την ονομασία “SJ”, νηολογίου Πειραιώς (με αριθμ….), η τρίτη του ταχύπλοου επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου με την ονομασία “NJ”, νηολογίου Πειραιώς (με αριθμ…) και η τέταρτη του ταχύπλοου επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου με την ονομασία “CJ1”, νηολογίου ……. Κύπρου (με αριθμ…….) αντίστοιχα και καταχωρίθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με αριθμό ………., συστάθηκε η δωδέκατη εναγόμενη κοινοπραξία με την επωνυμία «. …….» και τον διακριτικό τίτλο «…………..», με έδρα επίσης την ανωτέρω διεύθυνση και σκοπό την από κοινού εξυπηρέτηση των ακτοπλοϊκών γραμμών εσωτερικού, την με κάθε πρόσφορο μέσο εκμετάλλευση των πλοίων, την από κοινού έκδοση εισιτηρίων και φορτωτικών, τη διάθεση των εισιτηρίων των πλοίων, τη βελτίωση των προσφερομένων από τα κοινοπρακτούντα μέλη υπηρεσιών και την ορθολογικότερη ανάπτυξη των δρομολογίων. Με το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό συμφωνήθηκε επίσης ότι τα κοινοπρακτούντα μέλη κοινοπρακτούν ως προς τα έσοδα από την μεταφορά επιβατών, οχημάτων πάσης φύσης, καθώς και εμπορευμάτων, σύμφωνα με τα ειδικότερα σ’αυτό οριζόμενα. Στη συνέχεια στην κοινοπραξία εισήλθαν ως μέλη με την από 1.4.2017 τροποποίηση του καταστατικού της και οι πρώτη, πέμπτη και έκτη των εναγομένων ναυτικές εταιρείες με την επωνυμία “……….”, “……..” και “……..” αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (επί της οδού ……..), ενώ οι πέμπτη και έκτη εδρεύουν στη ……… της Κύπρου, έχουν όμως νόμιμα εγκατασταθεί στην Ελλάδα στην ίδια διεύθυνση με την επωνυμία “……..” και “……..”, πλοιοκτήτριες η πρώτη του ταχύπλοου επιβατηγού πλοίου με την ονομασία “SJ2”,  νηολογίου Πειραιώς (με αριθμ…….), η πέμπτη του ταχύπλοου επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου με την ονομασία “CJ2”, νηολογίου …. Κύπρου (με αριθμ…..) και η έκτη του ταχύπλοου επιβατηγού/οχηματαγωγού πλοίου με την ονομασία “PJ”, νηολογίου ….. Κύπρου (με αριθμ….) αντίστοιχα. Παρότι η διάρκεια της κοινοπραξίας ορίσθηκε αρχικά έως την 1η.1.2018, παραταθείσα στη συνεχεία με διαδοχικές τροποποιήσεις του καταστατικού της έως τις 31.12.2020, εντούτοις και κατά το έτος 2021 αυτή εξακολουθούσε να υφίσταται και να λειτουργεί στην πράξη, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω. Διαχειριστής και εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ορίσθηκε ο ……. Ακολούθως από την κοινοπραξία αποχώρησε τυπικά η έκτη των εναγομένων εταιρεία με την επωνυμία «……..», σύμφωνα με το από 1.6.2018 ιδιωτικό συμφωνητικό, παρέμεινε όμως “εν τοις πράγμασι” μέλος της, όπως επίσης θα εκτεθεί κατωτέρω. Πέραν των ανωτέρω εταιρειών στην επίδικη κοινοπραξία δωδέκατη εναγόμενη εισήλθαν ατύπως, χωρίς δηλαδή να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και οι λοιπές των εναγομένων έβδομη έως και δέκατη εταιρείες με την επωνυμία “……..”, “…….”, “…….” και “……..”, που άπασες εδρεύουν στη …….. της Κύπρου, πλην όμως έχουν νόμιμα εγκαταστήσει γραφεία στον Πειραιά (…….) με την επωνυμία “………..”, “…….”, “……..” και “………” αντίστοιχα, καθώς και η ενδέκατη εναγόμενη ναυτική εταιρεία με την επωνυμία “…….”, που εδρεύει  επίσης στον Πειραιά στην ίδια διεύθυνση, εκ των οποίων η έβδομη είναι πλοιοκτήτρια του ταχύπλοου πλοίου με την ονομασία “CV”, νηολογίου ……. Κύπρου (με αριθμ……..), η όγδοη πλοιοκτήτρια του ταχύπλοου πλοίου με την ονομασία “PJ”, νηολογίου …… Κύπρου (με αριθμ……..), η ένατη πλοιοκτήτρια του ταχύπλοου πλοίου με την ονομασία “SJ”, νηολογίου …… Κύπρου (με αριθμ……..) και η δέκατη πλοιοκτήτρια του ταχύπλοου πλοίου με την ονομασία “WJ”, νηολογίου ……. Κύπρου, ενώ η ενδέκατη εναγόμενη ασκούσε τον εφοπλισμό του πλοίου  με την ονομασία “NJ”, κυριότητας της τρίτης εναγομένης, κατά το χρονικό διάστημα από 30.1.2020 έως 31.8.2021 που ενδιαφέρει εν προκειμένω (βλ. σχετ.το προσκομιζόμενο από τον ενάγοντα και ήδη εφεσίβλητο υπ’αριθμ.πρωτ……/8.4.2022 πιστοποιητικό κυριότητας πλοίου), οι οποίες, ομοίως, αποτελούν κοινοπρακτούντα μέλη της, πλην όμως «εν τοις πράγμασι». Τούτο διότι, όλες οι εναγόμενες εταιρείες είχαν κοινά γραφεία και λογιστήριο, στο οποίο απευθύνονταν τα μέλη των πληρωμάτων όλων των πλοίων του στόλου της για την καταβολή των αποδοχών τους, επί της οδού …… στον Πειραιά, τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο και διοίκηση, η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών σε όλα τα πλοία, είτε από μέλος, είτε από την κοινοπραξία, καταρτιζόταν στην πραγματικότητα για λογαριασμό όλων των μελών της, μάλιστα οι ναυτολογούμενοι απασχολούνταν στα διάφορα πλοία, που ανήκουν στο στόλο της, μεταξύ των οποίων και στα πλοία πλοιοκτησίας των άτυπων μελών της, που περιλαμβάνονταν στο δυναμικό της, σύμφωνα και με τις διαδικτυακές αναρτήσεις της για διαφημιστικούς και προωθητικούς των υπηρεσιών της σκοπούς και απολύονταν, τις περισσότερες φορές λόγω μετάθεσης, σε άλλο πλοίο κοινοπρακτούντος μέλους της, είτε τυπικού, είτε de facto, όπερ συνέβαινε συνεχώς, ακόμη και σε καθημερινή βάση,  ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της και τον προγραμματισμό των δρομολογίων των πλοίων και καταδεικνύνει εναργώς ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο περί μίας και μοναδικής επιχείρησης, με αντικείμενο την κοινή οικονομική εκμετάλλευση του συνόλου των ανωτέρω πλοίων. Ειδικότερα, την κρίση και του παρόντος Δικαστηρίου για τη συμμετοχή στην δωδέκατη εναγόμενη κοινοπραξία όλων των εναγομένων, ήτοι πλην των τυπικά μετεχόντων και των λοιπών ως “εν τοις πράγμασι” μελών της, ενισχύουν και το ότι όλες οι εναγόμενες εταιρείες, ημεδαπές και αλλοδαπές, οι τελευταίες διά των νόμιμα εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων τους, διέθεταν τον αυτό αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας και την αυτή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διά των οποίων ενημερώνονταν τα πληρώματα των πλοίων για τυχόν μεταθέσεις τους από το ένα πλοίο της κοινοπραξίας στο άλλο, η αλλεπάλληλη και συνεχής εναλλαγή των διαφόρων πλοίων του στόλου της κοινοπραξίας, στα οποία ο ενάγων, αλλά και έτεροι συνάδελφοί του ναυτικοί, ναυτολογούνταν και απασχούνταν, που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων συνέβαινε εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (πολλές φορές ακόμη και κατόπιν παροχής της εργασίας τους για μία μόνον ημέρα σε κάποιο πλοίο), με αιτία λύσης εκάστης σύμβασης τη “μετάθεση” σε άλλο πλοίο μέλους της κοινοπραξίας, τυπικού ή “εν τοις πράγμασι” (βλ. σχετ. περί των ανωτέρω τις καταθέσεις σε ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς των μαρτύρων ………… άπαντες οι οποίοι εργάσθηκαν ως ναυτικοί διαφόρων ειδικοτήτων σε πλείονα πλοία του στόλου της δωδέκατης εναγομένης και καταθέτουν, έχοντας ίδιαν αντίληψη, ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα περί μίας και μόνο επιχείρησης, η οποία ήταν ουσιαστικά ο εργοδότης τους και ως τέτοιον την εξελάμβαναν, ανεξαρτήτως της πλοιοκτήτριας, που τυχόν συμβαλλόταν στις συμβάσεις ναυτολόγησης που κάθε φορά κατήρτιζαν, στα πλοία της οποίας εργάζονταν εκ περιτροπής ανάλογα με τις ανακύψασες ανάγκες), η καταβολή ενίοτε δεδουλευμένων αποδοχών των ναυτικών απευθείας και από την ίδια τη δωδέκατη των εναγομένων, καθώς και το ότι η τελευταία διαφήμιζε διαδικτυακά στο κοινό το στόλο των ταχύπλοων που διέθετε, στον οποίο, πέραν των πλοίων των μελών, που εντάχθηκαν και τυπικά σ’αυτήν σύμφωνα με τους όρους των προαναφερθέντων ιδιωτικών συμφωνητικών, τα οποία καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως έχει ήδη εκτεθεί, συμπεριλαμβάνονταν και τα πλοία “CV”, “PJ”, “SJ” και “WJ”, πλοιοκτησίας των λοιπών έβδομης έως και δέκατης των εναγομένων αντίστοιχα, αλλά και το πλοίο  με την ονομασία “PJ” της τυπικά αποχωρήσασας από την κοινοπραξία εταιρείας με   την επωνυμία «…………» έκτης εναγομένης, όπερ συνηγορεί υπέρ της από κοινού οικονομικής εκμετάλλευσης απ’αυτήν όλων των ανωτέρω πλοίων. Δεδομένων τούτων, η δωδέκατη εναγόμενη κοινοπραξία ασκεί εμπορική δραστηριότητα και έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., αναφορικά δε με την συμμετοχή σ’αυτήν και τον συντονισμό της δράσης, εκτός των έξι πρώτων εναγομένων εταιρειών και των έβδομης, όγδοης, ένατης, δέκατης και ενδέκατης εξ αυτών, ως προς τις οποίες δεν τηρήθηκαν κατά τη σύστασή της οι κατά νόμο προβλεπόμενες κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας, αποτελεί, με μόνη την εξωτερική της δράση, ειδικότερα συνιστάμενη στην οικονομική εκμετάλλευση και των δικών τους πλοίων, εκτός από τα πλοία των «τύποις» μελών της, «εν τοις πράγμασι» ομόρρυθμη εταιρεία και, συνεπώς, κάθε εναγόμενο νομικό πρόσωπο μέλος της, τυπικό ή de facto, εφαρμοζόμενων αναλόγως ως προς όλες τις λοιπές εναγόμενες (πρώτη έως ενδέκατη) των διατάξεων για την ομόρρυθμη εταιρεία (άρθρα 249, 251 παρ.3 και 293 του ν.4072/2012), ευθύνεται απεριόριστα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τα χρέη που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία της (άρθρο 249 παρ.1 του ν.4072/2012), σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη, μεταξύ δε αυτών και για τις σε βάρος της απαιτήσεις των ναυτικών από συμβάσεις παροχής εξαρτημένης ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου στα πλοία των κοινοπρακτούντων μελών της, τα οποία η ίδια εκμεταλλευόταν, ούσα στην πραγματικότητα η εργοδότρια των ανωτέρω εργαζομένων. Ταύτα δεχθέν και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφασή του περί της εις ολόκληρον ευθύνης όλων των λοιπών εναγομένων για τις οφειλές της δωδέκατης εξ αυτών κοινοπραξίας, με την ιδιότητα των τυπικών και των «εν τοις πράγμασι» μελών της, κατ’ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της ομόρρυθμης εταιρείας, όπως με την κύρια βάση της αγωγής του ισχυρίσθηκε ο ενάγων, ορθά τις οικείες διατάξεις ερμήνευσε και εφήρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε, των περί του αντιθέτου υποστηριζομένων από τις εκκαλούσες με τις σχετικές αιτιάσεις, που προβάλλουν στο πλαίσιο του δεύτερου λόγου της κρινόμενης έφεσής τους και αυτών, που προβάλλονται στο πλαίσιο του ίδιου λόγου και αφορούν ειδικότερα στην έλλειψη ευθύνης των δεύτερης, τρίτης τέταρτης και δωδέκατης των εναγομένων, απορριπτομένων ως αβασίμων. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων ναυτικής εργασίας αορίστου χρόνου, που καταρτίσθηκαν στον Πειραιά για λογαριασμό της δωδέκατης εναγομένης κοινοπραξίας και των μελών της, ανεξαρτήτως του προσώπου της εκάστοτε αντισυμβαλλομένης του, ο ενάγων, απογεγραμμένος ναυτικός, ναυτολογήθηκε με την ειδικότητα του θαλαμηπόλου, αντί των προβλεπομένων αποδοχών και σύμφωνα με τους όρους αμοιβής και συμφωνίες της εκάστοτε ισχύουσας Σ.Σ.Ν.Ε. για τα μέλη των Πληρωμάτων των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων της ειδικότητας αυτής και απασχολήθηκε: 1) Στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ……), πλοιοκτησίας της έκτης εναγομένης, από 30.12.2019 έως 17.2.2020, οπότε και απολύθηκε λόγω μετάθεσης, 2) στο πλοίο με την ονομασία «NJ», νηολογίου Πειραιώς (με αριθμ……), κυριότητας της τρίτης εναγομένης και υπό τον εφοπλισμό της ενδέκατης εναγομένης, από 17.2.2020 έως 17.3.2020, οπότε και η εργασιακή του σύμβαση λύθηκε για τον ίδιο λόγο, 3) στο πλοίο με την ονομασία «CV», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ………), πλοιοκτησίας της έβδομης εναγομένης, από 17.3.2020 έως 9.4.2020, οπότε και αποναυτολογήθηκε επίσης λόγω μετάθεσης, 4) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ…….), πλοιοκτησίας της όγδοης εναγομένης, από 10.4.2020 έως 10.4.2020, οπότε και απολύθηκε για τον αυτό λόγο, 5) στο πλοίο με την ονομασία «SJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ. …..), πλοιοκτησίας της  ένατης εναγομένης, από 10.4.2020 έως 4.6.2020, όταν και αποναυτολογήθηκε επίσης λόγω μετάθεσης, 6) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ. …..), πλοιοκτησίας της όγδοης εναγομένης, από 5.6.2020 έως 3.8.2020, οπότε και απολύθηκε για τον ίδιο λόγο, 7) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ……..), πλοιοκτησίας της έκτης εναγομένης, από 3.8.2020 έως 1.10.2020, όταν και αποναυτολογήθηκε λόγω κλεισίματος του ναυτολογίου του, 8) στο πλοίο με την ονομασία «NJ»,  κυριότητας της τρίτης εναγομένης και υπό τον εφοπλισμό της ενδέκατης εναγομένης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από 2.10.2010 έως 3.11.2020, οπότε και απολύθηκε λόγω κλεισίματος της κατάστασης του N.A.T., 9) στο πλοίο με την ονομασία «CJII», νηολογίου ……………. Κύπρου, πλοιοκτησίας της πέμπτης εναγομένης, από 4.3.2021 έως 2.4.2021, οπότε και απολύθηκε «αμοιβαία συναινέσει», 10) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου, κατά τα προεκτεθέντα, από 6.4.2021 έως 2.5.2021, οπότε και η σύμβαση εργασίας του λύθηκε επίσης λόγω μετάθεσης, 11) στο πλοίο με την ονομασία «CJII», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ……….), πλοιοκτησίας της πέμπτης εναγομένης, από 3.5.2021 έως 27.6.2021, οπότε και απολύθηκε λόγω μετάθεσης, 12) στο πλοίο με την ονομασία «SJ2», νηολογίου Πειραιώς (με αριθμ…….), πλοιοκτησίας της πρώτης εναγομένης, από 28.6.2021 έως 14.7.2021, οπότε και αποναυτολογήθηκε για τον ίδιο λόγο, 13) στο πλοίο με την ονομασία «SJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ………), πλοιοκτησίας της ένατης εναγομένης, από 14.7.2021 έως 16.7.2021, οπότε και απολύθηκε επίσης λόγω μετάθεσης, 14) στο πλοίο με την ονομασία «CV», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ. …….), πλοιοκτησίας της έβδομης εναγομένης, από 26.7.2021 έως 28.7.2021, οπότε και η εργασιακή του σύμβαση λύθηκε ομοίως λόγω μετάθεσής του σε άλλο πλοίο, 15) στο πλοίο με την ονομασία «PJ», νηολογίου ……………. Κύπρου (με αριθμ……..),  πλοιοκτησίας της όγδοης εναγομένης, από 28.7.2021 έως 30.7.2021, ημερομηνία κατά την οποία απολύθηκε επίσης λόγω μετάθεσης και 16) στο πλοίο με την ονομασία «WJ», νηολογίου ……………. Κύπρου, πλοιοκτησίας της δέκατης εναγομένης, από 1.8.2021 έως 4.8.2021, όταν και αποναυτολογήθηκε για τον ίδιο λόγο. Η διάρκεια των ναυτολογήσεων του ενάγοντος στα ανωτέρω πλοία και ο λόγος της κάθε φορά λύσης της εργασιακής του σύμβασης, που άλλωστε σαφώς προκύπτουν από τις αντίστοιχες εγγραφές στο ναυτικό του φυλλάδιο, δεν αμφισβητήθηκαν από τις εναγόμενες, συνιστούν δε παραδοχές και της εκκαλουμένης απόφασης, που δεν πλήττονται από τις ανωτέρω με την ένδικη έφεσή τους. Αποδείχθηκε επίσης ότι επί όλων των συμβάσεων ναυτολόγησης του ενάγοντος στα ανωτέρω πλοία τυγχάνει εφαρμογής η Σ.Σ.Ν.Ε. για τα μέλη των πληρωμάτων των Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων του έτους 2019, η οποία υπογράφηκε στις 8.7.2019 και κυρώθηκε στις 24.7.2019 με την υπ’αριθμ.2242.5-1.5/56040/24.7.2019 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 12.8.2019 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Β΄, υπ’αριθμ.3170/12.8.2019), όπως έγινε δεκτό και με την εκκαλουμένη απόφαση, χωρίς η σχετική κρίση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου να πλήττεται από τις εκκαλούσες με την έφεσή τους. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 13 παρ.1 της ως άνω Σ.Σ.Ν.Ε., οι ώρες υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εν πλω και στο λιμένα ορίζονται σε σαράντα (40) εβδομαδιαίως, δηλαδή οκτώ (8) ώρες ημερησίως από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 6, για τις διανυόμενες μηνιαίως Κυριακές εν πλω και στο λιμένα καταβάλλεται ιδιαίτερη αμοιβή, υπό τύπο επιδόματος, για τις μέχρι οκταώρου εργασίες κατά Κυριακή, ανερχόμενη μηνιαίως σε ποσοστό 22% επί του βασικού μισθού (μισθού ενέργειας). Όπως διευκρινίζεται δε με την § 2 του ίδιου άρθρου, το επίδομα αυτό θα καταβάλλεται σε όλο το πλήρωμα και για όλες τις Κυριακές, ανεξαρτήτως παροχής υπηρεσίας εκ μέρους του. Η διευκρίνιση αυτή έχει προδήλως την έννοια ότι, εάν παρασχεθεί παρά ταύτα εργασία εντός του οκταώρου, αυτή δεν θεωρείται υπερωριακή, αλλά εμπίπτει στην αμοιβή του 22% του βασικού μισθού, που καλύπτει το επίδομα αυτό, ενώ υπερωριακή είναι η πέραν του οκταώρου εργασία της Κυριακής (ΜονΕφΠειρ 328/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜονΕφΠειρ 626/2014 ΕλλΔνη 2015.508, όπου και περαιτέρω παραπομπές στη νμλγ.), αμειβομένη, όμως, με προσαύξηση 25% και όχι 50% (ΕφΠειρ 630/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 735/2006 ΕΝαυτΔ 34.351, ΕφΠειρ 567/2005 ΕΝαυτΔ 33.345). Επίσης, εξ ολοκλήρου υπερωριακά αμείβεται και η εργασία που παρέχεται κατά τα Σάββατα και τις αργίες (άρθρα 11 και 13 § 5), δηλαδή την 1η του έτους, την εορτή των Θεοφανίων, την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, τη Μεγάλη Παρασκευή, την Δευτέρα του Πάσχα, την εορτή του Αγίου Γεωργίου, την 1η Μαΐου, την εορτή της Αναλήψεως, την 15η Αυγούστου, την 14η Σεπτεμβρίου, την 28η Οκτωβρίου, την εορτή του Αγίου Νικολάου, την εορτή των Χριστουγέννων, την 26η Δεκεμβρίου και τις καθορισμένες ως ημέρες αργίας τοπικές εορτές ελληνικών λιμένων ναυλοχίας του πλοίου (άρθρο 18). Η πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση κατά τα Σάββατα και τις ως άνω αργίες αμείβεται ανά ώρα με βάση το ωρομίσθιο, που κατ’ άρθρο 13 § 1 εδαφ. β΄και γ΄της ιδίας ΣΣΝΕ υπολογίζεται ως πηλίκο της διαίρεσης του μισθού ενέργειας, όπως αυτός καθορίζεται στη διάταξη του άρθρου 1 § 1 αυτής, δια του αριθμού των ωρών της μηνιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης των ναυτικών, δηλαδή δια του αριθμού εκατόν εβδομήντα τρία (52 εβδομάδες του έτους 12 μήνες = 4,33 Χ 40 ώρες εβδομαδιαίας υποχρεωτικής απασχόλησης = 173). Ακολούθως, το ωρομίσθιο προσαυξάνεται κατά 50% (άρθρο 13 § 5). Επίσης, η υπερωριακή εργασία που παρέχεται κατά τις καθημερινές και τις Κυριακές (πέραν του πρώτου οκταώρου εργασίας) αμείβεται ανά ώρα με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% (άρθρο 13 § 2), ενώ, κατά το άρθρο 18 § 2, για τον υπολογισμό των ωρών εργασίας κατά τις ημέρες αργίας ανά μήνα πολλαπλασιάζεται ο μέσος μηνιαίος όρος αργιών (16 αργίες ετησίως δια 12 μήνες = 1,33) με τον αριθμό των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης για κάθε αργία (1,33 Χ 8 ώρες = 10,67 ώρες μηνιαίως). Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 14 της προαναφερθείσας ΣΣΝΕ, σε συνδυασμό προς εκείνες των §§ 1, 2, 3 και 7 της με αριθμό 70109/8008/14.12.1982 Αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα προς τους δικαιούμενους ναυτικούς» (ΦΕΚ Β 1/7.1.1982), με τις οποίες εφαρμόζεται η όμοια με αυτήν με αριθμό 19040/1981 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας «Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» (ΦΕΚ Β 742/9.12.1981), προκύπτει ότι οι ναυτικοί δικαιούνται επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ίσων προς ένα [1] μηνιαίο μισθό και προς μισθό δεκαπέντε [15] ημερών αντιστοίχως, εάν η σχέση εργασίας διήρκεσε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου και από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30ης Απριλίου αντιστοίχως ή, εάν η σχέση εργασίας δεν διήρκεσε ολόκληρα τα αντίστοιχα ως άνω χρονικά διαστήματα, αναλογία 2/25 του μηνιαίου μισθού ανά έκαστο δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα και 1/15 του ημίσεως του μηνιαίου μισθού ανά έκαστο οκταήμερο χρονικό διάστημα αντιστοίχως ή, επί χρονικού διαστήματος μικρότερου του δεκαεννεαημέρου ή του οκταημέρου, ανάλογο κλάσμα. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ανωτέρω Σ.Σ.Ν.Ε., ο ενάγων έπρεπε να λαμβάνει μηνιαίως: Ως μισθό ενεργείας του θαλαμηπόλου το ποσό των 1.204,77 ευρώ, ως επίδομα Κυριακών σε ποσοστό 22% επί του μισθού ενεργείας το ποσό των 265,05 ευρώ, ως επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 36,64 ευρώ,  ως αντίτιμο της σε είδος παρεχόμενης τροφοδοσίας το ποσό των 19,98 ευρώ την ημέρα και μηνιαίως το ποσό των 599,40 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30), ως αποδοχές αδείας το ποσό των 334,05 ευρώ {[(μισθός ενεργείας 1204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών  265,05 ευρώ) : 22]  Χ 5 ημέρες = 334,05 ευρώ} και ως αντίτιμο τροφής της αποζημίωσης της άδειας το ποσό των 99,90 ευρώ (19,98 ευρώ το ημερήσιο αντίτιμο τροφής  Χ 5 ημέρες = 99,90 ευρώ). Με την ίδια ΣΣΝΕ το ωρομίσθιο του θαλαμηπόλου καθορίσθηκε στο χρηματικό ποσό των 6,96 ευρώ και με τις προσαυξήσεις 25% και 50% σε 8,70 ευρώ και σε 10,44 ευρώ αντίστοιχα. Αποδείχθηκε επίσης ότι κατά τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα των ναυτολογήσεων του ενάγοντος στα εν λόγω πλοία αυτά δεν εκτελούσαν δρομολόγια, αλλά παρέμεναν ελλιμενισμένα σε διάφορα ναυπηγεία της ημεδαπής για τη διενέργεια εργασιών επισκευής και συντήρησης. Λεκτέον στο σημείο αυτό ότι τα υπό των μαρτύρων των  εναγομένων …… και ……. κατατεθέντα περί εκτέλεσης ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το πλοίο με την ονομασία «CJII» κατά το χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης του ενάγοντος σ’αυτό από 3.5.2021 έως 27.6.2021, από το πλοίο με την ονομασία «SJ» κατά το χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης του ιδίου σ’αυτό από 14.7.2021 έως 16.7.2021, από το πλοίο με την ονομασία «CV» από 27.7.2021 έως 28.7.2021 (ο ενάγων απασχολήθηκε στο εν λόγω πλοίο από 26.7.2021 έως 28.7.2021 όπως έχει ήδη αναφερθεί), από το πλοίο με την ονομασία «PJ» κατά το χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης του ενάγοντος σ’αυτό από 28.7.2021 έως 30.7.2021 και από το πλοίο με την ονομασία «WJ» κατά το χρονικό διάστημα της ναυτολόγησής του σ’αυτό από 1.8.2021 έως 4.8.2021, προκειμένου να αντικρουσθούν τα επικαλούμενα από τον ενάγοντα στην αγωγή του επί των καθηκόντων, που του είχαν αναταθεί στα πλοία των ναυτολογήσεών του, δεν κρίνονται πειστικά διότι δεν επιρρωνύονται από κάποιο άλλο, περισσότερο αξιόπιστο, αποδεικτικό μέσο και δη από τις αντίστοιχες εγγραφές του ημερολογίου γέφυρας των ανωτέρω πλοίων, που ευχερώς θα μπορούσαν να προσκομισθούν από τις εναγόμενες, οι οποίες τα έχουν στην κατοχή τους, ή από έγγραφα με τους πίνακες των με Υπουργική απόφαση εγκεκριμένων δρομολογίων τους, άλλως από έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών σχετικά με τα πράγματι εκτελεσθέντα από τα ως άνω πλοία δρομολόγια κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, προκειμένου να σχηματισθεί στο παρόν Δικαστήριο πλήρης περί τούτου δικανική πεποίθηση. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων κατά τις ναυτολογήσεις του σε όλα τα ανωτέρω πλοία, ενώ αυτά δεν εκτελούσαν δρομολόγια, παρότι ναυτολογηθείς με την ειδικότητα του θαλαμηπόλου, αντί των όρων αμοιβής και εργασίας, που προβλέπονταν από την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ν.Ε. για τους ναυτικούς της συγκεκριμένης ειδικότητας των επιβατηγών/ ακτοπλοϊκών πλοίων, εντούτοις απασχολείτο αποκλειστικά και μόνον ως νυκτοφύλακας και δη ως ο ένας εκ των δύο συνολικά φυλάκων του κάθε πλοίου, που εργάζονταν καθημερινά ανά 12ωρο ο καθένας, όσον αφορά τον ίδιο πάντοτε με ημερήσιο ωράριο εργασίας από ώρα 18.00 έως ώρα 6.00 της επόμενης ημέρας (ο έτερος φύλακας εργαζόταν από ώρα 6.00 έως ώρα 18.00), τόσο κατά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας, όσο και κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων εργασίας του σ’αυτά, με καθήκοντα, τα οποία περιελάμβαναν την εν γένει φύλαξη και ασφάλεια των εν λόγω πλοίων, μη συμμετέχοντας, όπως τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος, στις επισκευαστικές εργασίες, που διενεργούντο παράλληλα και όχι ως θαλαμηπόλος σε εργασίες καθαρισμού των χώρων της επιστασίας του επί 8 ώρες ημερησίως, από ώρα 8.00 έως ώρα 17.00 ημερησίως, με μία ώρα διακοπή, κάθε ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, όπως αβάσιμα ισχυρίσθηκαν οι εναγόμενες στον πρώτο βαθμό και ήδη επαναλαμβάνουν με σχετικό λόγο της έφεσής τους.  Ειδικότερα αποδείχθηκε  ότι αυτός κατά τη διάρκεια της ημερήσιας βάρδιάς του, παραμένοντας άγρυπνος, υποχρεούτο να διέρχεται από όλους τους χώρους, κύριους και βοηθητικούς του πλοίου, εποπτεύοντας κατά τις περιπολίες του, επιτηρώντας και διενεργώντας επισταμένο έλεγχο σ’αυτούς, όσο και στα πρόσωπα, που εισέρχονταν στο πλοίο ή εξέρχονταν απ’αυτό, για κλοπή, πυρκαγιά ή οποιασδήποτε άλλη αταξία ή κίνδυνο, προκειμένου να επέμβει ή να ειδοποιήσει αμέσως σε περίπτωση κάθε ανωμαλίας ή έκτακτου περιστατικού, το οποίο θα υπέπιπτε στην αντίληψή του, καθώς και ανά τακτά έλεγχο στην όρμιση και στους πρυμνήσιους κάβους του πλοίου, ώστε να διαπιστώνει εάν αυτό παραμένει διαρκώς προσδεδεμένο, ιδίως σε κακοκαιρία και να επιλαμβάνεται άμεσα σε διαφορετική περίπτωση. Υπηρεσίες φύλαξης των ανωτέρω πλοίων δεν παρέχοντο από το προσωπικό των ναυπηγείων, όπου αυτά παρέμεναν κατά τη διάρκεια των ναυτολογήσεων του ενάγοντος για τη διενέργεια εργασιών επισκευής και συντήρησης, όπως προεκτέθηκε, αν και πρόκειται περί φυλασσόμενων χώρων, διότι ουδόλως αποδείχθηκε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είχαν αναλάβει σχετική υποχρέωση διενέργειας τέτοιου είδους ελέγχων στα ίδια τα πλοία, ούτε ότι είχαν καθ’οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή ή ανάμειξη στην ασφάλειά τους, το προσωπικό των οποίων αντίθετα περιοριζόταν στη φύλαξη της εισόδου και των εγκαταστάσεων των ναυπηγείων. Η κρίση αυτή του παρόντος Δικαστηρίου επιρρωνύνεται ιδίως από τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων ….. και ………, εκ των οποίων ο μεν πρώτος εξετάσθηκε ενόρκως ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς με την επιμέλεια του ενάγοντος κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στον πρώτο βαθμό, ο δε δεύτερος εξετάσθηκε ενόρκως ενώπιον του Δικηγόρου Πειραιώς  ……..   στο πλαίσιο άλλης δίκης, αμφότεροι οι οποίοι αναφέρουν ότι ναυτολογήθηκαν με την ειδικότητα του ναύτη και εργάσθηκαν σε πλοία του στόλου της δωδέκατης εναγομένης κοινοπραξίας ως φύλακες (“βατσιμάνηδες” κατά τη ναυτική ορολογία), περιγράφοντας λεπτομερώς τα καθήκοντα του ναυτικού, που απασχολείτο στη θέση αυτή, μάλιστα ο εξ αυτών ……… κάνει ειδική μνεία των συγκεκριμένων καθηκόντων που είχε αναλάβει να εκτελεί ο ενάγων στα διάφορα πλοία, ενώ ο ….. καταθέτει ότι πάντοτε δύο άτομα από το πλήρωμα των πλοίων της κοινοπραξίας, όταν αυτά δεν εκτελούσαν δρομολόγια, εργάζονταν ως φύλακες, έκαστος επί 12 ώρες ημερησίως, ότι τα άλλα μέλη του πληρώματος απασχολούντο στις επισκευαστικές εργασίες, ότι καθήκοντα φύλακα ανατίθεντο από την κοινοπραξία όχι μόνον σε ναύτες, αλλά ακόμη και σε θαλαμηπόλους και σε ναυτικούς άλλων ειδικοτήτων, καθώς και ότι το προσωπικό των ναυπηγείων δεν προσέφερε τέτοιες υπηρεσίες στα πλοία και ουδεμία ανάμειξη είχε στην ασφάλειά τους και ουδόλως αναιρείται από τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 148 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας επί Ελληνικών Επιβατηγών Πλοίων κ.ο.χ. 500 και άνω (Β.Δ.683/1960), σύμφωνα με την οποία η φύλαξη και η ασφάλεια του σκάφους εν όρμω ανατίθεται σε μέλη του προσωπικού καταστρώματος, ήτοι σε αξιωματικούς και ναύτες. Και τούτο διότι στην προκειμένη περίπτωση, όπως αποδείχθηκε, ο ενάγων, παρότι ναυτολογήθηκε με την ειδικότητα του θαλαμηπόλου, με τη συμφωνία να αμείβεται με βάση τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα Σ.ΣΝ.Ε. για τα μέλη των πληρωμάτων των επιβατηγών – ακτοπλοϊκών πλοίων της συγκεκριμένης ειδικότητας, εντούτοις του είχαν ανατεθεί καθήκοντα, που συνήθως ασκούνται από τους ναύτες του πληρώματος των πλοίων αυτής της κατηγορίας. Αποδείχθηκε επίσης ότι ο ενάγων συνέχισε στην πραγματικότητα να απασχολείται ως νυκτοφύλακας με τα καθήκοντα που προεκτέθηκαν και κατά τα χρονικά διαστήματα από 16.8.2020 έως 31.8.2020, από 1.9.2020 έως 10.9.2020 και από 21.9.2020 έως 30.9.2020, κατά τα οποία η σύμβαση εργασίας του στο πλοίο με την ονομασία “PJ”, είχε τυπικά τεθεί σε αναστολή, στο πλαίσιο της επιβολής των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένου σε κάθε περίπτωση υπόψη και του ότι οι αδήριτες και επιτακτικές ανάγκες φύλαξης του πλοίου, που καλύπτονταν από την παροχή των υπηρεσιών του, ουδόλως εξέλειπαν κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα. Ενόψει των ανωτέρω, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του επίσης έκρινε ότι ο ενάγων απασχολείτο στα προαναφερθέντα πλοία ως φύλακας επί 12 ώρες  ημερησίως και όχι ως θαλαμηπόλος, όπως κάθε φορά ναυτολογείτο, καθώς και ότι εργάσθηκε με τα ίδια καθήκοντα και κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων διαστημάτων αναστολής της εργασιακής του σύμβασης, ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε, των περί του αντιθέτου υποστηριζομένων από τις εναγόμενες με τους τρίτο και πέμπτο λόγους της έφεσής τους απορριπτομένων ως αβασίμων. Επομένως, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, ο ενάγων εργάσθηκε στα πλοία της δωδέκατης εναγομένης κατά τις ναυτολογήσεις του σ’αυτά τις καθημερινές ημέρες της εβδομάδας και τις Κυριακές υπερωριακά, ήτοι καθ’υπέρβαση του προβλεπομένου στην εν προκειμένω εφαρμοστέα ΣΣΝΕ ημερησίου ωραρίου εργασίας των οκτώ (8) ωρών, επί τέσσερις (4) ώρες την ημέρα, ενώ η δωδεκάωρη εργασία του κατά τα Σάββατα και τις αργίες των ιδίων χρονικών διαστημάτων θεωρείται εξ ολοκλήρου υπερωριακή, σύμφωνα με τα επίσης οριζόμενα στην ανωτέρω ΣΣΝΕ. Αποδείχθηκε επίσης ότι ο ενάγων από τις ναυτολογήσεις του στα ανωτέρω πλοία της κοινοπραξίας διατηρεί αξιώσεις για δεδουλευμένες αποδοχές, για αμοιβή από την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τις καθημερινές, τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες, για αμοιβή για τροφοδοσία, για αποδοχές αδείας μετά τροφοδοσίας, για επιδόματα εορτών, για επίδομα ιματισμού και για αποζημίωση απόλυσης, ως κατωτέρω: 1) Από τις ναυτολογήσεις του στο πλοίο με την ονομασία «PJ» από 30.12.2019 έως 17.2.2020 (1,56 μήνες) και από 3.8.2020 έως και την 1η.10.2020 (1,96 μήνες), ήτοι συνολικά επί 3,52 μήνες, δικαιούται: α) Για μισθό ενεργείας το ποσό των 4.240,79 ευρώ (1.204,77 ευρώ Χ 3,52 μήνες), β) για επίδομα Κυριακών το ποσό των 932,97 ευρώ (265,05 ευρώ Χ 3,52 μήνες), γ) για αντίτιμο τροφής, δεδομένου ότι δεν παρασκευαζόταν τροφή στο πλοίο για να χορηγηθεί στα μέλη του πληρώματος, όπερ δεν αμφισβητήθηκε από τις εναγόμενες, το ποσό των 2.109,88 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30 ημέρες ίσον 599,40 ευρώ Χ 3,52 μήνες), δ) για επίδομα ιματισμού το ποσό των 206,90 ευρώ (58,78 ευρώ Χ 3,52 μήνες), ε) για επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 128,97 ευρώ (36,64 ευρώ Χ 3,52 μήνες), στ) για αποδοχές αδείας το ποσό των 1.175,85 ευρώ (1.204,77 ευρώ + 265,05 ευρώ = 1.469,82 ευρώ : 22 Χ 5 ημερομίσθια ίσον 334,05 ευρώ ανά μήνα Χ 3,52 μήνες), ζ) για αντίτιμο τροφής επί της αποζημίωσης της άδειας το ποσό των 351,64 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 5 ημέρες ίσον 99,90 ευρώ ανά μήνα Χ 3,52 μήνες), η) για υπερωριακή εργασία καθημερινών και Κυριακών το ποσό των 3.097,20 ευρώ (89 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες ίσον 356 ώρες Χ 8,70 ευρώ), θ) για υπερωριακή εργασία Σαββάτων και αργιών το ποσό των 2.255,04 ευρώ (18 Σάββατα και αργίες Χ12 ώρες ίσον 216 ώρες Χ 10,44 ευρώ), ι) για αναλογία δώρου Πάσχα 2020 το ποσό των 943,86 ευρώ [βασικός μισθός 1,204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 879,88 ευρώ (3.097,20 ευρώ : 3,52 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 640,63 ευρώ (2.255,04 ευρώ: 3,52 μήνες) = 3.460,92 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 157,31 ευρώ Χ 6 ημέρες η αναλογία δώρου για 48 ημέρες εργασίας)], ια) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2020 το ποσό των 993,53 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 879,88 ευρώ (3.097,20 ευρώ : 3,52 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 640,63 ευρώ (2.255,04 ευρώ : 3,52 μήνες) = 3.460,92 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 157,31 ευρώ Χ 6,3158 ημέρες η αναλογία δώρου για 60 ημέρες εργασίας)] και συνολικά το ποσό των 16.436,63 ευρώ μικτά. Έναντι του ποσού αυτού ο ενάγων εισέπραξε το ποσό των 3.448,64 ευρώ καθαρά, όπως καθ’υποφοράν αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής του και συνομολογείται από τις εναγόμενες και μικτά το ποσό των 4.737,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό του συνόλου των κρατήσεων επί των αποδοχών του για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης, συνολικού ποσού 1.289,35 ευρώ, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 11.698,64 ευρώ, καθώς, όπως ήδη εκτέθηκε στην προηγηθείσα της διερεύνησης της ουσίας της υπόθεσης νομική σκέψη της παρούσας απόφασης, εφόσον έναντι των δεδουλευμένων μικτών αποδοχών του εργαζομένου έχουν γίνει μερικότερες καταβολές καθαρών αποδοχών, όπως εν προκειμένω, για την εξεύρεση του οφειλομένου υπολοίπου, θα πρέπει, είτε να αναχθούν οι εισέτι οφειλόμενες μικτές αποδοχές σε καθαρές και κατόπιν να αφαιρεθούν οι ήδη καταβληθείσες, είτε να αναχθούν οι καταβληθείσες καθαρές αποδοχές σε μικτές και κατόπιν να αφαιρεθούν από τις οφειλόμενες, διότι αφαίρεση καθαρών αποδοχών από μικτές δεν νοείται, αφού πρόκειται για ποσότητες διαφορετικού είδους. 2) Από τις ναυτολογήσεις του στο πλοίο με την ονομασία «NJ» από 17.2.2020 έως 17.3.2020 (1 μήνας) και από 2.10.2020 έως 3.11.2020 (1,03 μήνες), ήτοι συνολικά επί 2,03 μήνες, δικαιούται: α) Για μισθό ενεργείας το ποσό των 2.445,68 ευρώ (1.204,77 ευρώ Χ 2,03 μήνες), β) για επίδομα Κυριακών το ποσό των 538,05 ευρώ (265,05 ευρώ Χ 2,03 μήνες), γ) για αντίτιμο τροφής, δεδομένου ότι δεν παρασκευαζόταν τροφή στο πλοίο, το ποσό των 1.216,78 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30 ημέρες = 599,40 ευρώ Χ 2,03 μήνες), δ) για επίδομα ιματισμού το ποσό των 119,32  ευρώ (58,78 ευρώ Χ 2,03 μήνες), ε) για επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 74,37 ευρώ (36,64 ευρώ Χ 2,03 μήνες), στ) για αντίτιμο άδειας το ποσό των 678,12 ευρώ (1.204,77 ευρώ + 265,05 ευρώ – 1.469,82 ευρώ : 22 Χ 5 ημερομίσθια = 334,05 ευρώ ανά μήνα Χ 2,03 μήνες), ζ) για τροφοδοσία επί της αδείας το ποσό των 202,79 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 5 ημέρες = 99,90 ευρώ ανά μήνα Χ 2,03 μήνες), η) για υπερωριακή εργασία καθημερινών και Κυριακών το ποσό των 1.809,60 ευρώ (52 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες = 208 ώρες Χ 8,70 ευρώ), θ) για υπερωριακή εργασία Σαββάτων και αργιών το ποσό των 1.252,80 ευρώ (10 Σάββατα και αργίες Χ12 ώρες = 120 ώρες Χ 10,44 ευρώ), ι) για αναλογία δώρου Πάσχα 2020 το ποσό των 587,88 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 891,42 ευρώ (1.809,60 ευρώ : 2,03 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 617,14 ευρώ (1.252,80 ευρώ : 2,03 μήνες) = 3.448,97 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 156,77 ευρώ Χ 3,75 ημέρες η αναλογία δώρου για 30 ημέρες εργασίας)], ια) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2020 το ποσό των 528,15 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 891,42 ευρώ (1.809,60 ευρώ : 2,03 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 617,14 ευρώ (1.252,80 ευρώ : 2,03 μήνες) = 3.448,97 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 156,77 ευρώ Χ 3,369 ημέρες η αναλογία δώρου για 30 ημέρες εργασίας)] και συνολικά το ποσό των 9.453,54 ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού εισέπραξε συνολικά το ποσό των 2.537,33 ευρώ καθαρά, όπως καθ’υποφοράν αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής του και συνομολογείται από τις εναγόμενες και μικτά το ποσό των 3.846,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό του συνόλου των κρατήσεων επί των αποδοχών του για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης, συνολικού ποσού 1.309,32 ευρώ, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 5.606,89 ευρώ. Περαιτέρω, ο ενάγων, όπως αποδεικνύεται από τη σχετική αναγραφή στο ναυτικό του φυλλάδιο, αποναυτολογήθηκε από το ανωτέρω πλοίο στις 3.11.2020 με αιτιολογία “κλείσιμο κατάστασης Ν.Α.Τ.” και όχι “αμοιβαία συναινέσει”, όπως στην πραγματικότητα ισχυρίσθηκαν ότι συνέβη οι εναγόμενες, εφόσον στην περίπτωση αυτή ο λόγος της απόλυσής του οπωσδήποτε θα αναγραφόταν στο ναυτικό του φυλλάδιο, όπως έγινε κατά την απόλυσή του στις 2.4.2021 από το πλοίο “CJII” και δεν προέκυψε το αντίθετο, ότι επρόκειτο δηλαδή περί αναγραφής “τύποις”, από κάποιο άλλο αποδεικτικό μέσο, με αποτέλεσμα, εφόσον η απόλυσή του δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, να δικαιούται αποζημίωσης ίσης προς τις πάσης φύσης πάγιες και σταθερές αποδοχές του δεκαπέντε (15) ημερών κατά το χρόνο της απόλυσής του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 76 του προϊσχύσαντος ΚΙΝΔ, που τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής. Δεδομένου δε ότι οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά τον ανωτέρω χρόνο ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 3.448,97 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 I ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 891,42 ευρώ (1.809,60 ευρώ : 2,03 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 617,14 ευρώ (1.252,80 ευρώ : 2,03 μήνες) = 3.448,97 ευρώ], δικαιούται ως αποζημίωση απόλυσης το ήμισυ αυτών, ήτοι το ποσό των 1.724,48 ευρώ (3.448,97 ευρώ: 30 Χ 15) και συνολικά από την ως άνω ναυτολόγησή του δικαιούται το ποσό των 7.331,37 ευρώ. 3) Από τις ναυτολογήσεις του στο πλοίο «CV» από 17.3.2020 έως 9.4.2020 (0,80 μήνες) και από 26.7.2021 έως 28.7.2021 (0,10 μήνες), ήτοι συνολικά επί 0,90 μήνες, δικαιούται: α) Για μισθό ενεργείας το ποσό των 1.084,29 ευρώ (1.204,77 ευρώ Χ 0,90 μήνες), β) για επίδομα Κυριακών το ποσό των 238,54 ευρώ (265,05 ευρώ Χ 0,90 μήνες), γ) για αντίτιμο τροφής, δεδομένου ότι δεν παρασκευαζόταν τροφή στο πλοίο το ποσό των 539,46 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30 ημέρες = 599,40 ευρώ Χ 0,90 μήνες), δ) για επίδομα ιματισμού το ποσό των 52,90 ευρώ (58,78 ευρώ Χ 0,90 μήνες), ε) για επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 32,97 ευρώ (36,64 ευρώ Χ 0,90 μήνες), στ) για αντίτιμο άδειας το ποσό των 300,64 ευρώ (1.204,77 ευρώ + 265,05 ευρώ = 1.469,82 ευρώ: 22 Χ 5 ημερομίσθια = 334,05 ευρώ ανά μήνα Χ 0,90 μήνες), ζ) για τροφοδοσία επί της αδείας το ποσό των 89,91 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 5 ημέρες Χ 0,90 μήνες), η) για υπερωριακή εργασία καθημερινών και Κυριακών το ποσό των 800,40 ευρώ (23 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες = 92 ώρες Χ 8,70 ευρώ), θ) για υπερωριακή εργασία Σαββάτων και αργιών το ποσό των 501,12 ευρώ (4 Σάββατα και αργίες Χ12 ώρες = 48 ώρες Χ 10,44 ευρώ), ι) για αναλογία δώρου Πάσχα 2020 το ποσό των 461,79 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 889,33 ευρώ (800,40 ευρώ : 0,90 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 556,80 ευρώ (501,12 ευρώ: 0,90 μήνες) = 3.386,54 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 153,93 ευρώ Χ 3 ημέρες η αναλογία δώρου για 24 ημέρες εργασίας)], ια) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2020 το ποσό των 48,64 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας , 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 889,33 ευρώ (800,40 ευρώ : 0,90 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 556,80 ευρώ (501,12 ευρώ: 0,90 μήνες) = 3.386,54 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 153,93 ευρώ Χ 0,316 ημέρες η αναλογία δώρου για 3 ημέρες εργασίας)] και συνολικά το ποσό των 4.150,66 ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού εισέπραξε συνολικά το ποσό των 1.210,99 ευρώ καθαρά, ήτοι στις 30.4.2020 το ποσό των 400 ευρώ, στις 7.5.2020 το ποσό των 366,67 ευρώ, όπως καθ’υποφοράν συνομολογείται στο αγωγικό δικόγραφο και στις 17.8.2021 το ποσό των 444,32 ευρώ (βλ. σχετ. επί της τελευταίας καταβολής το προσκομιζόμενο από τις εναγόμενες υπό στοιχεία 9.2α έγγραφο, με την επισήμανση ότι ο ενάγων δεν ισχυρίσθηκε κατ’αντένταση ότι η καταβολή αυτή αφορά σε άλλη απαίτησή του σε βάρος τους) και μικτά το ποσό των 1.769,13 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό του συνόλου των κρατήσεων επί των αποδοχών του για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης, συνολικού ποσού 558,14 ευρώ, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 2.381,53 ευρώ. 4) Από τις ναυτολογήσεις του στο πλοίο «PJ» από 10.4.2020 έως 10.4.2020 (0,03 μήνες), από 5.6.2020 έως 3.8.2020 (1,93 μήνες), από 6.4.2021 έως 2.5.2021 (0,90 μήνες) και από 28.7.2021 έως 30.7.2021 (0,10 μήνες), ήτοι συνολικά επί 2,96 μήνες δικαιούται: α) Για μισθό ενεργείας το ποσό των 3.566,11 ευρώ (1.204,77 ευρώ Χ 2,96 μήνες), β) για επίδομα Κυριακών το ποσό των 784,54 ευρώ (265,05 ευρώ Χ 2,96 μήνες), γ) για αντίτιμο τροφής, δεδομένου ότι δεν παρασκευαζόταν τροφή στο πλοίο το ποσό των 1.774,22 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30 ημέρες = 599,40 ευρώ Χ 2,96 μήνες), δ) για επίδομα ιματισμού το ποσό των 173,98 ευρώ (58,78 ευρώ Χ 2,96 μήνες), ε) για επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 108,45 ευρώ (36,64 ευρώ Χ 2,96 μήνες), στ) για αντίτιμο άδειας το ποσό των 988,78 ευρώ (1.204,77 ευρώ + 265,05 ευρώ = 1.469,82 ευρώ: 22X5 ημερομίσθια = 334,05 ευρώ ανά μήνα Χ 2,96 μήνες), ζ) για τροφοδοσία επί της αδείας το ποσό των 295,70 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 5 ημέρες = 99,90 ευρώ ανά μήνα Χ 2,96 μήνες), η) για υπερωριακή εργασία καθημερινών και Κυριακών το ποσό των 2.679,60 ευρώ (77 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες = 308 ώρες Χ 8,70 ευρώ), θ) για υπερωριακή εργασία Σαββάτων και αργιών το ποσό των 1.628,64 ευρώ (13 Σάββατα και αργίες Χ12 ώρες = 156 ώρες Χ 10,44 ευρώ), ι) για αναλογία δώρου Πάσχα 2020 το ποσό των 19,29 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 905,27 ευρώ (2.679,60 ευρώ : 2,96 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 550,21 ευρώ (1.628,64 ευρώ : 2,96 μήνες) = 3.395,89 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 154,35 ευρώ Χ 0,125 ημέρες η αναλογία δώρου για 1 ημέρα εργασίας)], ια) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2020 το ποσό των 974,87 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 905,27 ευρώ (2.679,60 ευρώ : 2,96 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 550,21 ευρώ (1.628,64 ευρώ : 2,96 μήνες) 3.395,89 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 154,35 ευρώ Χ 6,316 ημέρες η αναλογία δώρου για 60 ημέρες εργασίας)], ιβ) για αναλογία δώρου Πάσχα 2021 το ποσό των 482,34 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 905,27 ευρώ (2.679,60 ευρώ : 2,96 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 550,21 ευρώ (1.628,64 ευρώ : 2,96 μήνες) = 3.395,89 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 154,35 ευρώ Χ 3,125 ημέρες η αναλογία δώρου για 25 ημέρες εργασίας)], ιγ) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2021 το ποσό των 96,46 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 905,27 ευρώ (2.679,60 ευρώ : 2,96 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 550,21 ευρώ (1.628,64 ευρώ : 2,96 μήνες) = 3.395,89 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες ίσον 154,35 ευρώ Χ 0,625 ημέρες η αναλογία δώρου για 5 ημέρες εργασίας)] και συνολικά το ποσό των 13.572,98 ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού εισέπραξε συνολικά το ποσό των 1.385,11 ευρώ καθαρά, όπως καθ’υποφοράν αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής του και συνομολογείται από τις εναγόμενες και μικτά το ποσό των 2.950,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό του συνόλου των κρατήσεων επί των αποδοχών του, συνολικού ποσού 1.565,56 ευρώ, για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 10.622,31 ευρώ. 5) Από τις ναυτολογήσεις του στο πλοίο «SJ» από 10.4.2020 έως 4.6.2020 (1,80 μήνες) και από 14.7.2021 έως 16.7.2021 (0,10 μήνες), ήτοι συνολικά επί 1,90 μήνες δικαιούται: α) Για μισθό ενεργείας το ποσό των 2.289,06 ευρώ (1.204,77 ευρώ Χ 1,90 μήνες),) για επίδομα Κυριακών το ποσό των 503,59 ευρώ (265,05 ευρώ Χ 1,90 μήνες), γ) για αντίτιμο τροφής, δεδομένου ότι δεν παρασκευαζόταν τροφή στο πλοίο το ποσό των 1.138,86 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30 ημέρες = 599,40 ευρώ Χ 1,90 μήνες), δ) για επίδομα ιματισμού το ποσό των 111,68 ευρώ (58,78 ευρώ Χ 1,90 μήνες), ε) για επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 69,61 ευρώ (36,64 ευρώ Χ 1,90 μήνες), στ) για αποδοχές αδείας το ποσό των 634,69 ευρώ (1.204,77 ευρώ + 265,05 ευρώ ίσον 1.469,82 ευρώ 22 Χ 5 ημερομίσθια = 334,05 ευρώ ανά μήνα Χ 1,90 μήνες), ζ) για τροφοδοσία επί της αδείας το ποσό των 189,81 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 5 ημέρες = 99,90 ευρώ ανά μήνα Χ 1,90 μήνες), η) για υπερωριακή εργασία καθημερινών και Κυριακών το ποσό των 1.600,80 ευρώ (46 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες = 184 ώρες Χ 8,70 ευρώ), θ) για υπερωριακή εργασία Σαββάτων και αργιών το ποσό των 1.503,36 ευρώ (12 Σάββατα και αργίες Χ 12 ώρες = 144 ώρες Χ 10,44 ευρώ), ι) για αναλογία δώρου Πάσχα 2020 το ποσό των 391,57 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 791,24 ευρώ (1.600,80 ευρώ : 1,90 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 550,21 ευρώ (1.503,36 ευρώ : 1,90 μήνες) = 3.281,86 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 149,17 ευρώ Χ 2,625 ημέρες η αναλογία δώρου για 21 ημέρες εργασίας)], ια) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2020 το ποσό των 549,54 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 791,24 ευρώ (1.600,80 ευρώ : 1,90 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 550,21 ευρώ (1.503,36 ευρώ : 1,90 μήνες) = 3.281,86 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 149,17 ευρώ Χ 3,684 ημέρες η αναλογία δώρου για 35 ημέρες εργασίας)], ιβ) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2021 το ποσό των 47,13 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 791,24 ευρώ (1.600,80 ευρώ : 1,90 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 550,21 ευρώ (1.503,36 ευρώ : 1,90 μήνες) = 3.281,86 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 149,17 ευρώ Χ 0,316 ημέρες η αναλογία δώρου για 3 ημέρες εργασίας)] και συνολικά το ποσό των 9.029,70 ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού εισέπραξε συνολικά το ποσό των 3.080  ευρώ καθαρά, όπως καθ’υποφοράν αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής του και συνομολογείται από τις εναγόμενες και μικτά το ποσό των 4.131,07 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό του συνόλου των κρατήσεων επί των αποδοχών του, ποσού 1.051,07 ευρώ, για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 4.898,63 ευρώ. 6) Από τις ναυτολογήσεις του στο πλοίο «CJII» από 4.3.2021 έως 2.4.2021 (0,96 μήνες) και από 3.5.2021 έως 27.6.2021 (1,80 μήνες), ήτοι επί συνολικά 2,76 μήνες δικαιούται: α) Για μισθό ενεργείας το ποσό των 3.325,16 ευρώ (1.204,77 ευρώ Χ 2,76 μήνες), β) για επίδομα Κυριακών το ποσό των 731,53 ευρώ (265,05 ευρώ Χ 2,76 μήνες), γ) για αντίτιμο τροφής, δεδομένου ότι δεν παρασκευαζόταν τροφή στο πλοίο, το ποσό των 1.654,34 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30 ημέρες = 599,40 ευρώ Χ 2,76 μήνες), δ) για επίδομα ιματισμού το ποσό των 162,23 ευρώ (58,78 ευρώ Χ 2,76 μήνες), ε) για επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 101,12 ευρώ (36,64 ευρώ Χ 2,76 μήνες), στ) για αποδοχές αδείας το ποσό των 921,97 ευρώ (1.204,77 ευρώ + 265,05 ευρώ = 1.469,82 ευρώ: 22 Χ 5 ημερομίσθια = 334,05 ευρώ ανά μήνα Χ 2,76 μήνες), ζ) για τροφοδοσία επί της αδείας το ποσό των 275,72 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 5 ημέρες = 99,90 ευρώ ανά μήνα Χ 2,76 μήνες), η) για υπερωριακή εργασία καθημερινών και Κυριακών το ποσό των 2.436,00 ευρώ (70 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες = 280 ώρες Χ 8,70 ευρώ), θ) για υπερωριακή εργασία Σαββάτων και αργιών το ποσό των 2.004,48 ευρώ (16 Σάββατα και αργίες Χ12 ώρες = 192 ώρες Χ 10,44 ευρώ), ι) για αναλογία δώρου Πάσχα 2021 το ποσό των 604,98 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 882,60 ευρώ (2.436,00 ευρώ : 2,76 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 726,26 ευρώ (2.004,48 ευρώ : 2,76 μήνες) = 3.549,27 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 161,33 ευρώ Χ 3,75 ημέρες η αναλογία δώρου για 30 ημέρες εργασίας)], ια) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2021 το ποσό των 951,04 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 882,60 ευρώ (2.436 ευρώ : 2,76 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 726,26 ευρώ (2.004,48 ευρώ : 2,76 μήνες) = 3.549,37 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 161,33 ευρώ Χ 5,895 ημέρες η αναλογία δώρου για 56 ημέρες εργασίας)] και συνολικά το ποσό των 13.168,57 ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού εισέπραξε συνολικά το ποσό των 3.390 ευρώ καθαρά, όπως καθ’υποφοράν αναφέρει στο δικόγραφο της αγωγής του και συνομολογείται από τις εναγόμενες και μικτά το ποσό των 4.901,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό του συνόλου των κρατήσεων επί των αποδοχών του, ποσού 1.511,64 ευρώ, για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 8.266,93 ευρώ. 7) Από τη ναυτολόγησή του στο πλοίο «SJ από 28.6.2021 έως 14.7.2021 (0,56 μήνες) δικαιούται: α) Για μισθό ενεργείας το ποσό των 674,67 ευρώ (1.204,77 ευρώ Χ 0,56 μήνες), β) για επίδομα Κυριακών το ποσό των 148,42 ευρώ (265,05 ευρώ Χ 0,56 μήνες), γ) για αντίτιμο τροφής, δεδομένου ότι δεν παρασκευαζόταν τροφή στο πλοίο, το ποσό των 335,66 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30 ημέρες = 599,40 ευρώ Χ 0,56 μήνες), δ) για επίδομα ιματισμού το ποσό των 32,91 ευρώ (58,78 ευρώ Χ 0,56 μήνες), ε) για επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 20,51 ευρώ (36,64 ευρώ Χ 0,56 μήνες), στ) για αποδοχές αδείας το ποσό των 187,06 ευρώ (1.204,77 ευρώ + 265,05 ευρώ = 1.469,82 ευρώ: 22 Χ 5 ημερομίσθια = 334,05 ευρώ ανά μήνα Χ 0,56 μήνες), ζ) για τροφοδοσία επί της αδείας το ποσό των 55,94 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 5 ημέρες = 99,90 ευρώ ανά μήνα Χ 0,56 μήνες), η) για υπερωριακή εργασία καθημερινών και Κυριακών το ποσό των 522,00 ευρώ (15 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες = 60 ώρες Χ 8,70 ευρώ), θ) για υπερωριακή εργασία Σαββάτων και αργιών το ποσό των 250,56 ευρώ (2 Σάββατα και αργίες XI2 ώρες = 24 ώρες Χ 10,44 ευρώ), ι) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2021 το ποσό των 270,11 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας ευρώ 433,95 (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 932,14 ευρώ (522,00 ευρώ : 0,56 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 447,42 ευρώ (250,56 ευρώ: 0,56 μήνες) = 3.319,97 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές]: 22 ημέρες = 150,90 ευρώ Χ 1,79 ημέρες η αναλογία δώρου για 17 ημέρες εργασίας)] και συνολικά το ποσό των 2.497,84 ευρώ. Έναντι του ποσού αυτού εισέπραξε στις 13.10.2021 το ποσό των 667,70 ευρώ καθαρά και μικτά το ποσό των 983,61 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό του συνόλου των κρατήσεων επί των αποδοχών του για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης, συνολικού ποσού 315,91 ευρώ, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 1.514,23 ευρώ. 8)  Από τη ναυτολόγησή του στο πλοίο «…………….» από 1.8.2021 έως 4.8.2021 (0,13 μήνες) δικαιούται: α) Για μισθό ενεργείας το ποσό των 156,62 ευρώ (1.204,77 ευρώ Χ 0,13 μήνες), β) για επίδομα Κυριακών το ποσό των 34,45 ευρώ (265,05 ευρώ Χ 0,13 μήνες), γ) για αντίτιμο τροφής, δεδομένου ότι δεν παρασκευαζόταν τροφή στο πλοίο, το ποσό των 77,92 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 30 ημέρες = 599,40 ευρώ Χ 0,13 μήνες), δ) για επίδομα ιματισμού το ποσό των 7,64 ευρώ (58,78 ευρώ Χ 0,13 μήνες), ε) για επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας το ποσό των 4,76 ευρώ (36,64 ευρώ Χ 0,13 μήνες), στ) για αποζημίωση αδείας το ποσό των 43,42 ευρώ (1.204,77 ευρώ + 265,05 ευρώ = 1.469,82 ευρώ: 22 Χ 5 ημερομίσθια = 334,05 ευρώ ανά μήνα Χ 0,13 μήνες), ζ) για τροφοδοσία επί της αδείας το ποσό των 12,98 ευρώ (19,98 ευρώ Χ 5 ημέρες = 99,90 ευρώ ανά μήνα Χ 0,13 μήνες), η) για υπερωριακή εργασία καθημερινών και Κυριακών το ποσό των 104,40 ευρώ (3 καθημερινές και Κυριακές Χ 4 ώρες =12 ώρες Χ 8,70 ευρώ), θ) για υπερωριακή εργασία Σαββάτων και αργιών το ποσό των 125,80 ευρώ : (1 Σάββατο Χ12 ώρες = 12 ώρες Χ 10,44 ευρώ), 557,99 ευρώ, ι) για αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2021 το ποσό των 71,01 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 803,07 ευρώ (104,40 ευρώ : 0,13 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 967,69 ευρώ (125,80 ευρώ : 1,86 μήνες) = 3.711,17 ευρώ τακτικές μηνιαίες αποδοχές): 22 ημέρες = 168,68 ευρώ Χ 0,421 ημέρες η αναλογία δώρου για 4 ημέρες εργασίας) και συνολικά το ποσό των 629 ευρώ, έναντι του οποίου του καταβλήθηκε στις 7.9.2021 το ποσό των 287,70 ευρώ, και μικτά το ποσό των 370,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου σ’αυτό του συνόλου των κρατήσεων επί των αποδοχών του για φόρο μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εισφορές και εισφορά αλληλεγγύης, συνολικού ποσού 82,83 ευρώ, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να του οφείλεται η διαφορά, ποσού 258,47 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων απολύθηκε στις 4.8.2021 από το εν λόγω πλοίο «λόγω μεταθέσεως», όπως αναγράφηκε στο ναυτικό του φυλλάδιο, προκειμένου να ναυτολογηθεί σε άλλο πλοίο της κοινοπραξίας, όπως είχε πλειστάκις συμβεί στο παρελθόν. Ωστόσο, η δωδέκατη εναγόμενη τελικά δεν τον ναυτολόγησε σε άλλο πλοίο του στόλου της και συνεπώς, εφόσον απολύθηκε χωρίς παράπτωμα ή υπαιτιότητά του, δικαιούται αποζημίωσης, ίσης προς τις πάσης φύσης πάγιες και σταθερές αποδοχές του δεκαπέντε (15) ημερών κατά το χρόνο της απόλυσής του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 76 του προϊσχύσαντος Κ.Ι.Ν.Δ., που τυγχάνει εν προκειμένω εφαρμογής. Ο αρνητικός της αγωγής ισχυρισμός των εναγομένων ότι ο ίδιος ο ενάγων δήλωσε στους εκπροσώπους της κοινοπραξίας ότι δεν ήθελε να συνεχίσει την υπηρεσία του, προκειμένου να ξεκουρασθεί, με αποτέλεσμα, εφόσον η μετάθεσή του ματαιώθηκε από δική του υπαιτιότητα, να μη δικαιούται αποζημίωσης απόλυσης, δεν κρίνεται βάσιμος, αντίθετα αντικρούεται από όσα ο μάρτυράς του ……… καταθέτει, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, διότι στην περίπτωση αυτή θα αναγραφόταν στο ναυτικό του φυλλάδιο ότι απολύθηκε “αμοιβαία συναινέσει” του ιδίου και του Πλοιάρχου του πλοίου, πολλώ δε μάλλον καθόσον πρόκειται περί επαγγελματία ναυτικού, ο οποίος οπωσδήποτε θα επιθυμούσε να ναυτολογηθεί ως θαλαμηπόλος κατά το μήνα Αύγουστο του έτους σε πλοίο που εκτελεί ακτοπλοϊκά δρομολόγια, όταν η επιβατική κίνηση είναι πάντοτε ιδιαίτερα αυξημένη και συνακόλουθα και οι αποδοχές του αναμένονται επίσης αυξημένες λόγω της βέβαιης παροχής υπερωριακής εργασίας για τις ανάγκες του πλοίου και του αναλογούντος ποσοστού από τις εισπράξεις των κυλικείων του, τις οποίες, ως είθισται, εισπράττουν τα μέλη του πληρώματος της υπηρεσίας ενδιαιτημάτων από τις εταιρείες, που εκμεταλλεύονται τους χώρους αυτούς. Δεδομένου δε ότι οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονταν στο ποσό των 3.711,17 ευρώ [βασικός μισθός 1.204,77 ευρώ + επίδομα Κυριακών 265,05 ευρώ + επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 36,64 ευρώ + αποζημίωση αδείας μετά τροφοδοσίας 433,95 ευρώ (334,05 + 99,90) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας καθημερινών και Κυριακών 803,07 ευρώ (104,40 ευρώ : 0,13 μήνες) + μέσος όρος αμοιβής υπερωριακής εργασίας Σαββάτων και αργιών 967,69 ευρώ (125,80 ευρώ : 0,13 μήνες) = 3.711,17 ευρώ] δικαιούται ως αποζημίωση απόλυσης το ήμισυ αυτών, ήτοι το ποσό των 1.855,58 ευρώ (3.711,17 ευρώ : 30 X I5). Συνεπώς, συνολικά από την τελευταία ως άνω ναυτολόγησή του δικαιούται το ποσό των 2.114,05 ευρώ. Ενόψει τούτων, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφασή του, επίσης έκρινε ότι ο ενάγων δικαιούται να λάβει για τις ναυτολογήσεις του στα ανωτέρω πλοία του στόλου της δωδέκατης εναγομένης, ως αναλογία επιδομάτων εορτών και ως αποζημίωση απόλυσης, τα προαναφερθέντα χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβάνοντας για τον καθορισμό τους, στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του, μέσο όρο αμοιβής υπερωριών, ανερχόμενο στα επίσης ανωτέρω διαληφθέντα χρηματικά ποσά και υπολογιζόμενο με βάση  την αποδεικτική παραδοχή ότι αυτός εργάσθηκε υπερωριακά επί 4 ώρες ημερησίως κατά τις καθημερινές και τις Κυριακές και επί 12 ώρες ημερησίως κατά τα Σάββατα και τις αργίες των χρονικών διαστημάτων των ναυτολογήσεών του, αλλά και ότι πράγματι δικαιούται να λάβει αποζημίωση απόλυσης για τις απολύσεις του από τα πλοία «NJ» και «WJ», διότι δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε, με αποτέλεσμα, όσα αντίθετα ισχυρίζονται οι εκκαλούσες με τις σχετικές αιτιάσεις, που προβάλλουν στο πλαίσιο του τέταρτου και με τους έβδομο και όγδοο λόγους της έφεσής τους, απορριπτέα τυγχάνουν ως αβάσιμα. Όμως, το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο αφήρεσε από τις μικτές αποδοχές, που έκρινε ότι δικαιούται να λάβει ο ενάγων, από τις ναυτολογήσεις του στα ανωτέρω πλοία, τις ήδη καταβληθείσες σ’αυτόν καθαρές, χωρίς για την εξεύρεση του οφειλομένου υπολοίπου, είτε να αναγάγει τις καταβληθείσες καθαρές αποδοχές του σε μικτές και να τις αφαιρέσει από το ποσό των μικτών αποδοχών, που δικαιούται, είτε να αναγάγει σε καθαρές τις μικτές αποδοχές, που δικαιούται να λάβει και από αυτές να αφαιρέσει τα καταβληθέντα (καθαρά) ποσά, εσφαλμένα το νόμο ερμήνευσε και εφήρμοσε και τις αποδείξεις εκτίμησε, όπως βάσιμα ισχυρίσθηκαν οι εναγόμενες με τον έκτο λόγο της κρινόμενης έφεσής τους. Επισημαίνεται ότι οι παραδοχές της εκκαλουμένης απόφασης επί των καταβληθέντων κατά τη διάρκεια των ναυτολογήσεων του ενάγοντος καθαρών χρηματικών ποσών έναντι των δεδουλευμένων αποδοχών του για τις ναυτολογήσεις του στα ανωτέρω πλοία, καθώς και κατά τα λοιπά ο μαθηματικός υπολογισμός των οφειλομένων ποσών των πάσης φυσης αποδοχών του, δεν πλήττονται από τις εκκαλούσες με την έφεσή τους, εκτός βέβαια από την κρίση του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου επί της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησής του, διότι, όπως ισχυρίσθηκαν, αυτός εργάσθηκε ως θαλαμηπόλος, από ώρα 8.00 έως ώρα 17.00, με μία ώρα διακοπή, από Δευτέρα ως Παρασκευή, επιφορτισμένος με εργασίες καθαρισμού, ήτοι χωρίς να απασχοληθεί υπερωριακά, με αποτέλεσμα να μη δικαιούται της σχετικής αμοιβής, η οποία και δεν θα έπρεπε να συνυπολογισθεί στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του για τον προσδιορισμό των ποσών των επιδομάτων εορτών και των αποζημιώσεων απόλυσης.

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει η ένδικη έφεση ως και ουσιαστικά βάσιμη κατά τον ως άνω ευδοκιμήσαντα λόγο της και να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση στο σύνολό της, ήτοι και κατά τα μη εκκληθέντα κεφάλαια αυτής για λόγους ενότητας της εκτέλεσης και, αφού η υπόθεση κρατηθεί προς κατ’ουσίαν εκδίκαση από το παρόν Δικαστήριο, να γίνει δεκτή η αγωγή κατά την κύρια βάση της κατά ένα μέρος ως και ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να καταβάλουν στον ενάγοντα, εκάστη εξ αυτών αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθυνόμενη, οι πρώτη έως και ενδέκατη, ως μέλη τυπικά και “εν τοις πράγμασι” της δωδέκατης εναγομένης/κοινοπραξίας, το συνολικό χρηματικό ποσό των 48.827,69 ευρώ (11.698,64 ευρώ + 7.331,37 ευρώ + 2.381,53 ευρώ + 10.622,31 ευρώ + 4.898,63 ευρώ + 8.266,93 ευρώ + 1.514,23 ευρώ + 2.114,05 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από της επομένης εκάστης απόλυσής του από το κάθε πλοίο για το αντίστοιχο ποσό της απαίτησής του από τη ναυτολόγησή του σ’αυτό, όπως και πρωτοδίκως κρίθηκε, χωρίς εναντίον της σχετικής διάταξης της εκκαλουμένης να εγείρεται από τις εκκαλούσες οιαδήποτε αντίρρηση. Επισημαίνεται ότι κατόπιν τούτου, η έρευνα της βασιμότητας των αιτιάσεων, που προβάλλονται με το δεύτερο λόγο της έφεσης περί έλλειψης ευθύνης των δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και δωδέκατης των εναγομένων για την καταβολή του αιτουμένου από τον ενάγοντα ποσού και άπτονται της κατά δικονομική επικουρικότητα προβαλλομένης βάσης της αγωγής, παρέλκει, αφού η αγωγή έγινε δεκτή κατά την κύρια βάση αυτής. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, για την επιδίκαση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα, πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ των διαδίκων, αναλόγως της μερικής νίκης και ήττας τους (άρθρα 106, 176, 178 αριθμ. 1, 183 και 191 § 2 ΚΠολΔ) και να επιβληθεί μέρος των εξόδων του ενάγοντος σε βάρος των πρώτης έως και δωδέκατης των εναγομένων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 15.7.2022 (με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ.δικογρ……/25.7.2022 στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου και με αυξ.αριθμ.εκθ.καταθ.δικογρ. ………/6.9.2022 στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου) έφεση κατά της υπ’αριθμ. 1540/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΔΕΧΕΤΑΙ αυτήν τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσίαν.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλουμένη απόφαση.

ΚΡΑΤΕΙ και δικάζει εξαρχής την υπόθεση επί της από 12.10.2021 (με αυξ. αριθμ.εκθ.καταθ………/2021) αγωγής.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή κατά ένα μέρος.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τις πρώτη έως και δωδέκατη των εναγομένων να καταβάλουν στον ενάγοντα, έκαστη εξ αυτών αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ευθυνόμενη, το συνολικό χρηματικό ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών του ευρώ (48.827,69), με το νόμιμο τόκο από της επομένης εκάστης απόλυσής του από το κάθε πλοίο για το αντίστοιχο ποσό της απαίτησής του από τη ναυτολόγησή του σ’αυτό.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των ανωτέρω εναγομένων μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος για αμφότερους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, το ύψος του οποίου καθορίζει στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 26.4.2024

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε δε στο ακροατήριό του στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 26 Aπριλίου 2024, με άλλη σύνθεση, λόγω προαγωγής και αποχώρησης της Δικαστού Μαρίας Δανιήλ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς Ιωάννη Αποστολόπουλο, Πρόεδρο Εφετών και με τη Γραμματέα Κ.Σ, λόγω συνταξιοδότησης και αναχώρησης της Γραμματέως Τ.Λ., χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ