Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 243/2024

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

2ο ΤΜΗΜΑ

Αριθμός Απόφασης  243/2024

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαριάννα Μπέη, Εφέτη, που ορίστηκε απ’ τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά, και από την Γραμματέα Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ……….., για να δικάσει την ακόλουθη υπόθεση :

ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ : …………., όπως εκπροσωπείται νόμιμα απ’ τον οριστικό δικαστικό συμπαραστάτη της, …………….., με ΑΦΜ ……….. ΔΟΥ Καρπενησίου, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Κωνσταντίνου Καυκά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  (ΑΜ ΔΣΑ …………) με δήλωση κατ’ άρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ : 1) Εταιρίας με την επωνυμία «…………..» – Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου “………..” (Νοσοκομείο ………….), που εδρεύει στο ……….. Αττικής, ……….., και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αναστασίου Ρουμελιώτη   του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών  (ΑΜ ΔΣΑ ……..) και 2) Της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων υπό την επωνυμία «…………..», που εδρεύει στην Αθήνα, ……………….., και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η εκκαλούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 10-12-2021 με ΓΑΚ/ ΕΑΚ/ …………./2021 έφεσή της κατά της 239/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, που κατατέθηκε στο παρόν Δικαστήριο με ΓΑΚ/ ΕΑΚ/………………./2021, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 17ης/11/ 2022 και γράφτηκε στο πινάκιο και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο της 21ης-9-2023,  κατά την οποία δεν εισήχθη προς συζήτηση λόγω της συμμετοχής των δικαστικών υπαλλήλων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν με την 75/2023 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, Ιωάννη Αποστολόπουλου, Προέδρου Εφετών, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, όπου η έφεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το σχετικό πινάκιο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εκκαλούσας παραστάθηκε με δήλωση κατ’ άρ. 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος της πρώτης εφεσίβλητης ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και κατέθεσε προτάσεις.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 516 παρ. 1 ΚΠολΔ «Δικαίωμα έφεσης έχουν, εφόσον νικήθηκαν ολικά η εν μέρει στην πρωτόδικη δίκη, ο ενάγων, ο εναγόμενος, εκείνοι που άσκησαν κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση, οι καθολικοί διάδοχοί τους, οι ειδικοί διάδοχοί τους εφόσον απέκτησαν την ιδιότητα αυτή μετά την άσκηση της αγωγής και οι εισαγγελείς πρωτοδικών, αν ήταν διάδικοι», ενώ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 517 ΚΠολΔ «Η έφεση απευθύνεται κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στην πρωτόδικη δίκη ή των καθολικών διαδόχων ή των κληροδόχων τους. Αν υπάρχει αναγκαστική ομοδικία, η έφεση πρέπει να απευθύνεται κατά όλων των ομοδίκων, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη». Εξάλλου κατά μεν το άρθρο 81 παρ. 3 εδ. α` ΚΠολΔ, ο παρεμβαίνων καλείται στις επόμενες διαδικαστικές πράξεις από το διάδικο που επισπεύδει τη δίκη, κατά δε το άρθρο 82 εδ. γ` του ίδιου Κώδικα, αποφάσεις και δικόγραφα που επιδίδονται στους κύριους διαδίκους πρέπει να επιδίδονται και σε εκείνον που άσκησε πρόσθετη παρέμβαση. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, που ορίζει ότι καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του, σαφώς προκύπτει ότι κατά του προσθέτως παρεμβαίνοντος στη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, δεν απευθύνεται κατ’ αρχήν η έφεση, γιατί αυτός δεν είναι κύριος διάδικος, πλην όμως ο προσθέτως παρεμβάς, πρέπει να καλείται στη συζήτηση της έφεσης για να ενημερώνεται για την εξέλιξη της δίκης που ανοίγεται με την άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης και να ασκήσει τα δικαιώματα του (ΑΠ 408/2004 ΝοΒ 2005, 671, ΑΠ 227/2000 ΕλλΔ/νη 41, 972, ΑΠ 1347/1998 ΕλλΔ/νη 40, 139, ΑΠ 84/1998 και 211/1998 ΕλλΔ/νη 39, 1273, ΕφΠατρ 314/2007, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαρ 26/2005 Δικογρ. 2005, 296, ΕΑ 3945/2004 ΕλλΔ/νη 2005, 559, Ν. Νίκα, Πολιτική Δικονομία, τομ. I, παρ. 29 αριθ. 10). Ωστόσο, σχετικά με το ζήτημα αν η έφεση πρέπει να απευθύνεται ή όχι και κατά εκείνου που παρενέβη πρόσθετα υπέρ του αντιδίκου του εκκαλούντος, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ απλής πρόσθετης παρέμβασης (άρθ. 80 ΚΠολΔ), κατά την οποία ο παρεμβαίνων δεν καθίσταται διάδικος, δηλαδή υποκείμενο της δίκης, εφόσον δεν μπορεί να αξιώσει με δικό του όνομα έννομη προστασία, και της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης (άρθ. 83 ΚΠολΔ), στην οποία η ισχύς της απόφασης εκτείνεται στις έννομες σχέσεις του προσθέτως παρεμβαίνοντος προς τον αντίδικό του. Στην απλή πρόσθετη παρέμβαση, η έφεση δεν απαιτείται να απευθύνεται και κατά εκείνου που παρενέβη πρόσθετα, αφού δεν καθίσταται με την παρέμβαση διάδικος, ενώ στην αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση η έφεση απευθύνεται και κατά του προσθέτως παρεμβάντος, εκτός αν η πρόσθετη παρέμβαση απορρίφθηκε πρωτοδίκως ως απαράδεκτη, οπότε η έφεση απευθύνεται μόνο κατά του υπέρ ου (ΑΠ 417/1987 ΝοΒ 1988, 910, Μιχαήλ και Άντα Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΚΠολΔ I, 2η έκδοση, σελ. 798-799 ). Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 88 ΚΠολΔ προκύπτει ότι, στην περίπτωση της πρόσθετης παρέμβασης του δικονομικού εγγυητή, εκούσιας ή μετά από προσεπίκληση, πρόκειται για απλή πρόσθετη παρέμβαση. Αν, λοιπόν, η έφεση απευθύνεται και κατά του (ομοδίκου) δικονομικού εγγυητή του αντιδίκου του εκκαλούντος, απορρίπτεται ως προς αυτόν, για έλλειψη εννόμου συμφέροντος, αφού, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, δεν πρόκειται για αναγκαστική ομοδικία, οπότε η έφεση, κατ` άρθρο 517 ΚΠολΔ έπρεπε να στραφεί και κατ` αυτού, η δε συμμετοχή στην έκκλητη δίκη του προσθέτως παρεμβάντος υπέρ του αντιδίκου του, δεν επιδρά στα έννομα συμφέροντα του. Η απεύθυνση, όμως, του δικογράφου της έφεσης κατά του πρωτοδίκως προσθέτως παρεμβάντος επέχει θέση κλήτευσής του για τη συζήτηση της έφεσης, η οποία κλήτευση είναι αναγκαία, κατά τα άρθρα 81 παρ. 3, 82 εδ. γ`, 502, 517,558 και 271 ΚΠολΔ, αλλιώς είναι απαράδεκτη η συζήτηση (ΕφΑθ 214/2023, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Σ. Σαμουήλ: Η έφεση, Δ` έκδοση, παρ. 336 επ., Ν. Νίκα: Πολιτική Δικονομία, τομ. I, παρ. 29 αριθ. 10, Μιχαήλ Μαργαρίτη: Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθ. 517, σημ. 10, άρθ. 81 σημ. 8, ΑΠ 18/2008 Δ 2008, 654, ΕφΔυτΜακ 17/2011 Αρμ 2013,1115, ΕφΠατρ 401 /2009 ΑχαικΝομ 2010, 340).               Στην προκειμένη περίπτωση, η εκκαλούσα άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά την από 2-8-2018 με ΓΑΚ/ΕΑΚ/…../ …./2018 αγωγή (τακτική διαδικασία) κατά της πρώτης εφεσίβλητης. Η τελευταία άσκησε ενώπιον του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου την από 4-9-2018 με ΓΑΚ/ΕΑΚ/…./…./2018 προσεπίκληση-παρεμπίπτουσα αγωγή κατά της δεύτερης εφεσίβλητης, η οποία με τη σειρά της άσκησε στο αυτό Δικαστήριο την από 29-10-2018 με ΓΑΚ/ΕΑΚ/…/…./2018 πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της πρώτης εφεσίβλητης. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά με την υπ’ αρ. 239/2020 οριστική απόφαση, αφού συνεκδίκασε την αγωγή, την προσεπίκληση-παρεμπίπτουσα αγωγή και την πρόσθετη παρέμβαση αντιμωλία των διαδίκων κατά την τακτική διαδικασία, απέρριψε την αγωγή και την παρεμπίπτουσα αγωγή και έκανε δεκτή την πρόσθετη παρέμβαση, συμψηφίζοντας τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων. Κατά της απόφασης αυτής η ενάγουσα, ηττηθείσα διάδικος, άσκησε ενώπιον του δικαστηρίου που την εξέδωσε, νομότυπα  και παραδεκτά κατ’ άρ. 511, 513 παρ.1, 516 παρ. 1, 517 ΚΠολΔ,  με την κατάθεση δικογράφου στην γραμματεία του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση (άρθρ. 495 παρ.1 ΚΠολΔ) και την καταβολή του σχετικού παραβόλου (e-παράβολο με αρ. …………….) (495 παρ. 3β ΚΠολΔ) και εμπρόθεσμα (518 παρ. 2 ΚΠολΔ), αφού, όπως η εκκαλούσα εκθέτει και οι εφεσίβλητες δεν αμφισβητούν, δεν έχει λάβει χώρα επίδοση της εκκαλουμένης, που δημοσιεύθηκε στις 20-1-2020, η δε έφεση κατατέθηκε στις 10-12-2021, όπως προκύπτει απ’ την οικεία πράξη κατάθεσης. Επομένως, φερόμενη νομίμως στο Δικαστήριο αυτό που είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της (άρθρ. 19 ΚΠολΔ), η έφεση πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί στη συνέχεια ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων της (άρθρ. 533 παρ. 1 ΚΠολΔ) κατά την ίδια διαδικασία όπως και πρωτοδίκως (535 ΚΠολΔ). Η ασκηθείσα έφεση όμως της εκκαλούσας – κυρίως ενάγουσας, κατά το μέρος που ασκήθηκε σε βάρος της δεύτερης εφεσίβλητης – προσθέτως παρεμβαίνουσας ασφαλιστικής εταιρίας, που τυγχάνει δικονομική εγγυήτρια της πρώτης εφεσίβλητης – κύριας εναγόμενης, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, κατά την αμέσως προηγηθείσα νομική σκέψη, ελλείψει έννομου συμφέροντος, καθώς η παραπάνω ασφαλιστική εταιρία δεν κατέστη αναγκαία ομόδικος της κυρίας εναγομένης στην πρωτοβάθμια δίκη κι έτσι δεν έγινε διάδικος. Σημειωτέον, όμως, ότι η  ως άνω έφεση, στρεφόμενη κατά της προσθέτως παρεμβαίνουσας, επέχει, ούτως ή άλλως, θέση νόμιμης κλήτευσης αυτής για να συμμετάσχει στη δευτεροβάθμια δίκη, όπως δε προκύπτει απ’ την …………/22-12-2021 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ………., η τελευταία κλήθηκε νόμιμα, με επίδοση σ’ αυτή αντιγράφου της έφεσης με πράξη κατάθεσης, πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 17ης/11/ 2022, κατά την οποία η συζήτηση αναβλήθηκε εκ του πινακίου, μη απαιτούμενης νέας κλήτευσης των διαδίκων κατ’ άρ. 226 παρ. 4 ΚΠολΔ, για τη δικάσιμο της 21ης-9-2023,  κατά την οποία δεν εισήχθη προς συζήτηση λόγω της συμμετοχής των δικαστικών υπαλλήλων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας και επαναπροσδιορίστηκε οίκοθεν με την 75/2023 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιώς, Ιωάννη Αποστολόπουλου, Προέδρου Εφετών, με τον ίδιο ΓΑΚ/ΕΑΚ για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, μη απαιτούμενης νέας κλήτευσης των διαδίκων κατ’ άρ. 260 παρ. 4 ΚΠολΔ, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, πλην, όμως δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Με την από 2-8-2018 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ/…………./2018 αγωγή της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, η ενάγουσα και ήδη εκκαλούσα, νόμιμα εκπροσωπούμενη απ’ τον οριστικό δικαστικό συμπαραστάτη της . …………,  εξέθεσε ότι μετά από …. επέμβαση που πραγματοποίησε στις 18-4-2008 στο Νοσοκομείο ………., εκμετάλλευσης της εναγομένης, από παράνομη και υπαίτια (αμελή) συμπεριφορά των προστηθέντων απ’ το τελευταίο υπαλλήλων του, νοσηλευτριών …………, υπέστη ανήκεστο βλάβη στην υγεία της, κατά τα περιγραφόμενα στο δικόγραφο, για την αντιμετώπιση της οποίας κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017 έχει δαπανήσει συνολικά το ποσό των 134.407,10 ευρώ, όπως παραδεκτά διόρθωσε το δικόγραφο χωρίς να μεταβάλλεται η βάση της αγωγής (224 ΚΠολΔ) για θεραπαινίδες, φάρμακα και λοιπά αναλώσιμα ιατρικής φύσης είδη, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται. Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, η ενάγουσα ζήτησε, κατόπιν παραδεκτής μετατροπής του αιτήματος από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό με τις νομότυπα κατατεθείσες στο πρωτόδικο δικαστήριο προτάσεις της, να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγομένης να της καταβάλει ως αποζημίωση για το παραπάνω χρονικό διάστημα το ποσό των 134.407,10 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την ημερομηνία καταβολής κάθε ποσού, άλλως απ’ την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Τέλος, ζήτησε να καταδικαστεί η εναγομένη στα δικαστικά της έξοδα. Η εναγομένη επικαλούμενη ότι κατά το επίδικο χρονικό διάστημα και κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής ήταν ασφαλισμένη στην ασφαλιστική εταιρία «…………….» με ανώτατο όριο ευθύνης το ποσό των 750.000 ευρώ ανά περιστατικό, προσεπικάλεσε την τελευταία να παρέμβει υπέρ της στην εκκρεμούσα τότε δίκη της με την ενάγουσα, σωρεύοντας εναντίον της παρεμπίπτουσα αγωγή, με την οποία ζήτησε, κατόπιν παραδεκτής μετατροπής του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, να αναγνωριστεί η υποχρέωσή της (της παρεμπιπτόντως εναγομένης), σε περίπτωση ευδοκίμησης της κύριας αγωγής, να της καταβάλει (της παρεμπιπτόντως ενάγουσας)  οποιοδήποτε ποσό αυτή τυχόν υποχρεούτο να καταβάλει στην ενάγουσα, πλέον τόκων και εξόδων και να καταδικαστεί στα δικαστικά της έξοδα. Τέλος, η καθ’ ης η προσεπίκληση-παρεμπιπτόντως εναγομένη ασφαλιστική εταιρία, άσκησε πρόσθετη παρέμβαση στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο υπέρ της εναγομένης, συνομολογώντας την ασφαλιστική σύμβαση που είχε συνάψει μαζί της  και ζητώντας την απόρριψη της κύριας αγωγής και την επιβολή των δικαστικών εξόδων σε βάρος της καθ’ ης η πρόσθετη παρέμβαση.  Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο με την εκκαλούμενη 239/2020 απόφασή του, αφού δέχθηκε ότι ήταν αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο, έκρινε την κύρια αγωγή επαρκώς ορισμένη και νόμιμη κατ’ άρ. 297, 298, 330, 340, 345, 346, 914, 932, 922 ΑΚ, 2, 3, 7, 8 και 9 του π.δ. 216/2001 περί «Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας», 70 και 176 επ. ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος τοκοδοσίας απ’ την ημερομηνία καταβολής εκάστου ποσού, που το απέρριψε ως μη νόμιμο, αφού στην αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία οφείλονται τόκοι απ’ την όχληση, δεχόμενο ως νόμιμο το επικουρικό αίτημα τοκοδοσίας απ’ την επίδοση της αγωγής. Επίσης, δέχθηκε την προσεπίκληση-παρεμπίπτουσα αγωγή της εναγομένης ως παραδεκτά και αρμοδίως ασκηθείσα στο καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδιο πρωτόδικο Δικαστήριο και νόμιμη κατ’ άρ. 345, 346, 914 ΑΚ, 88, 91, 176 ΚΠολΔ και 25 Ν. 2496/1997,  ενώ έκρινε παραδεκτή και νόμιμη και την πρόσθετη παρέμβαση της άνω ασφαλιστικής εταιρίας (68 και 80 ΚΠολΔ). Ακολούθως, αφού έκρινε νόμω και ουσία βάσιμη την προταθείσα απ’ την κυρίως εναγομένη και την προσθέτως παρεμβαίνουσα ασφαλιστική εταιρία ένσταση παραγραφής της αξίωσης της ενάγουσας κατ’ άρ. 937 ΑΚ, απέρριψε την κύρια αγωγή κάνοντας δεκτή την πρόσθετη υπέρ της εναγομένης παρέμβαση. Κατά της απόφασης αυτής παραπονείται με την έφεσή της η ηττηθείσα ενάγουσα για τους λόγους που αναφέρει στο εφετήριο δικόγραφο, ζητώντας να εξαφανισθεί  η εκκαλούμενη απόφαση, ώστε να γίνει καθ’ ολοκληρίαν δεκτή η αγωγή της κατά της εναγομένης πρώτης εφεσίβλητης, δεσμεύουσα και τη δεύτερη εφεσίβλητη υπό την ιδιότητα συμμετοχής της στη δίκη. Τέλος, η εκκαλούσα ζητά να καταδικασθούν οι εφεσίβλητες στη δικαστική της δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.

Κατά το άρθρο 522 ΚΠολΔ, με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση μεταβιβάζεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους (ΑΠ 343/2013, ΕΕμπΔ 2013.860, ΑΠ 1481/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) και δη, μόνο κατά τα προσβαλλόμενα κεφάλαια της εκκαλουμένης (ΑΠ 1325/2013 ΝοΒ 2014. 1170). Το αίτημα, επομένως, της έφεσης και οι λόγοι αυτής, που το στηρίζουν, οριοθετούν το μεταβιβαστικό αποτέλεσμά της (ΑΠ 343/2013 ό.π., ΑΠ 1481/2013 ό.π.). Σε περίπτωση απόρριψης της κύριας αγωγής και άσκησης έφεσης εκ μέρους του ενάγοντος, η έφεση του εναγόμενου (και παρεμπιπτόντως ενάγοντος) κατά του παρεμπιπτόντως εναγόμενου είναι επικουρική και τελεί υπό την αίρεση ευδοκιμήσεως της έφεσης του ενάγοντος, διότι άλλως ο παρεμπιπτόντως ενάγων στερείται εννόμου συμφέροντος να προσβάλει την πρωτόδικη απόφαση. Το έννομο αυτό συμφέρον δημιουργείται το πρώτον με την παραδοχή της έφεσης του ενάγοντος, ανατρέχει, όμως, κατά τη φύση και το σκοπό της αίρεσης, υπό την οποία τελεί η έφεση του εναγόμενου (και παρεμπιπτόντως ενάγοντος), στο χρόνο άσκησης του ενδίκου αυτού μέσου, τούτο δε διότι η παρεμπίπτουσα αγωγή έχει εκ των πραγμάτων επικουρικό χαρακτήρα, ήτοι εξετάζεται μόνο σε περίπτωση παραδοχής της κυρίας αγωγής, ενώ εάν η κύρια αγωγή απορριφθεί, το δικόγραφο της παρεμπίπτουσας αγωγής δεν εξετάζεται αφού στερείται αντικειμένου. Επομένως, προκειμένου να μεταβιβασθεί η υπόθεση στο Εφετείο και κατά το μέρος αυτό, καθ’ όσον δηλαδή αφορά στην παρεμπίπτουσα αγωγή, πρέπει να ασκήσει έφεση (επικουρική) και ο παρεμπιπτόντως ενάγων της αγωγής αυτής, ζητώντας την επανεξέτασή της σε περίπτωση καθ’ ην γίνει δεκτή η έφεση του κυρίως ενάγοντος (ΕφΑθ 850/2023, ΑΠ 1597/2011, ΑΠ 1037/2010, ΑΠ 474/2000, ΕφΘεσ 2152/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΛαμ 249/2007 ΕΠολΔ 2009. 224, Μ. Μαργαρίτης – Ά. Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, Θεωρία – Νομολογία, Τ. I, 2012, υπό το άρθρο 516, αριθ. 9). Στην προκειμένη περίπτωση με την άσκηση της ένδικης έφεσης από την εκκαλούσα η υπόθεση μεταβιβάζεται στο παρόν Δικαστήριο κατά το μέρος που αφορά στην υπό κρίση αγωγή και μόνο αυτή, και όχι κατά το μέρος που αφορά στην παρεμπίπτουσα αγωγή, στην οποία δεν τυγχάνει διάδικος η εκκαλούσα, αφού δεν έχει ασκηθεί από μέρους της εναγομένης-προσεπικαλούσας-παρεμπιπτόντως ενάγουσας (επικουρική) έφεση, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγηθείσα νομική σκέψη.

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 937 του ΑΚ ορίζεται ότι η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο σε αποζημίωση, σε κάθε όμως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά πάροδο είκοσι ετών από την πράξη. Αν η αδικοπραξία αποτελεί συνάμα κολάσιμη πράξη που κατά τον ποινικό νόμο υπόκειται σε μακρότερη παραγραφή, αυτή ισχύει και για την απαίτηση αποζημίωσης. Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της κατά το άρθρο 937 § 1 εδ. α ΑΚ πενταετούς παραγραφής είναι η παρέλευση χρονικού διαστήματος πέντε ετών από τότε που ο ζημιωθείς έλαβε γνώση της ζημίας και του προς αποζημίωση υποχρέου. Ειδικότερα, καθόσον αφορά την άλλη προϋπόθεση, αυτή δικαιολογείται γιατί μόνο από τη γνώση της ζημιάς και του υποχρέου προς αποζημίωση μπορεί να εγερθεί μία αγωγή με ελπίδες επιτυχίας. Θεωρείται ότι ο παθών ή ο εν γένει δικαιούχος της αποζημίωσης γνωρίζει τον υπόχρεο, όταν αυτός γνωρίζει τόσα περιστατικά, ώστε βάσει αυτών να μπορεί να εγείρει αγωγή εναντίον ορισμένου προσώπου με ελπίδες επιτυχίας. Δεν αρκούν απλές εικασίες, υποψίες ή εξ αμελείας άγνοια. Πότε συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι ζήτημα πραγματικό εξαρτώμενο από τη συνολική εκτίμηση της συγκεκριμένης περίπτωσης. Αν μπορούν να διαπιστωθούν το όνομα και η διεύθυνση του υποχρέου σε αποζημίωση προσώπου, τότε ο παθών θεωρείται ότι γνωρίζει το πρόσωπο του υποχρέου σε αποζημίωση κατά το χρόνο που αυτός ερευνώντας θα μπορούσε να το πληροφορηθεί. Από τις ίδιες διατάξεις του νόμου σε συνδυασμό προς τη διάταξη του άρθρου 338 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το βάρος απόδειξης ότι ο δικαιούχος της αποζημίωσης γνώριζε από ορισμένο χρονικό σημείο τη ζημία και τον υπόχρεο προς αποζημίωση φέρει εκείνος που επικαλείται πενταετή παραγραφή της αξίωσης, δηλαδή ο εναγόμενος, ο δε ισχυρισμός του ενάγοντος ότι έλαβε γνώση του υπαιτίου σε αποζημίωση σε μεταγενέστερο χρόνο, αποτελεί αιτιολογημένη άρνηση της ένστασης παραγραφής και όχι αντένσταση κατ’ αυτής (ΑΠ 737/ 2012, ΑΠ 141/2007 Νόμος, ΕφΘεσ 1477/2010 Αρμ 2011.393, ΕφΠατρ 806.2007, ΕφΔωδ 333/2004 Νόμος, ΜονΠρΘεσ 29733/2009 ΕΕμπΔ 2010.608).

Από την επανεκτίμηση των με αριθμό …./7-12-2018 και …./7-12-2018 ένορκων βεβαιώσεων των μαρτύρων ………………… και ………….. ενώπιον του Συμβολαιογράφου Καρπενησίου ……………., που λήφθηκαν με επιμέλεια της ενάγουσας κατόπιν νόμιμης κλήτευσης των αντιδίκων της, όπως προκύπτει απ’ την ………./4-12-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………, της με αρ. …………./2015 ένορκης βεβαίωσης της μάρτυρα …………… ενώπιον του Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου, που λήφθηκε στα πλαίσια άλλης δίκης και εκτιμάται ως δικαστικό τεκμήριο, αφού δεν έγινε επίτηδες για να χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δίκη (ΟλΑΠ 8/1987, ΝοΒ 1988, 87, ΑΠ 688/2002, ΕλΔνη 44, 725), των εγγράφων, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και επαναπροσκομίζουν, έστω και για πρώτη φορά ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (αρ. 529 παρ. 1α ΚΠολΔ), μερικών εκ των οποίων (εγγράφων) γίνεται ειδικότερη μνεία κατωτέρω χωρίς να παραγνωρίζεται η αποδεικτική δύναμη των λοιπών και να παραλείπεται κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336§4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα εξής ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Τον Απρίλιο του 2008 η ενάγουσα υποφέροντας από πόνους και ενοχλήσεις στον αριστερό βραχίονα απευθύνθηκε στον ορθοπεδικό χειρουργό ιατρό ………., ο οποίος, κατόπιν σειράς ιατρικών εξετάσεων στις οποίες την υπέβαλε, διέγνωσε ότι έπασχε από συμπτωματική αυχενική δισκοκήλη στο Α5-Α6 επίπεδο (αριστερή αυχενοβραχιόνια συνδρομή εκτεινόμενη με νευρολογικές διαταραχές αριστερού άνω άκρου), προτείνοντας ως ενδεδειγμένη λύση αντιμετώπισης, χειρουργική επέμβαση πρόσθιας δισκεκτομής, αφαίρεση μεσοσπονδύλιου δίσκου του επιπέδου Α5-Α6 και τοποθέτηση εμφυτεύματος και σπονδυλοδεσία. Την εκτέλεση της επέμβασης αυτής προσφέρθηκε να την αναλάβει ο ίδιος με τη συνδρομή ομάδας ιατρών, στο νοσοκομείο “…………..”, που διατηρεί η εναγομένη στο ……….., το οποίο, όπως ενημέρωσε την ενάγουσα, διέθετε τις πλέον σύγχρονες υποδομές και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η ενάγουσα, αποδεχόμενη την παραπάνω προσφορά εισήχθη στις 18.4.2008 στο ως άνω νοσοκομείο και υπεβλήθη αυθημερόν στην υποδειχθείσα χειρουργική επέμβαση, ήτοι σε δισκεκτομή με τη χρήση μικροσκοπίου για την αφαίρεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου Α5–Α6, παρασκευάσθηκε το μεσοσπονδύλιο διάστημα Α5-Α6 για την τοποθέτηση εμφυτεύματος, στο οποίο τοποθετήθηκε σε ειδική υποδοχή μόσχευμα και το επίπεδο Α5–Α6 σταθεροποιήθηκε με πλάκα δυο διπλό – βιδών μήκους 15 mm. Η επέμβαση  άρχισε στις 09.05 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 12.15, μετά δε την ανάνηψη, η ασθενής οδηγήθηκε στις 14.00 στο δωμάτιο νοσηλείας της, στον τρίτο όροφο των εγκαταστάσεων του ως άνω νοσοκομείου, φέροντας ειδικό κολάρο αυχένα και καθετήρα redon (καθετήρα παροχέτευσης στο σημείο της επέμβασης) και ουροκαθετήρα. Περί ώρα 14:30, την επισκέφτηκε ο θεράπων ιατρός και, κατόπιν κλινικής εξέτασής  της, διαπίστωσε ότι ήταν λειτουργική, κινούσε τα χέρια και τα πόδια της ομαλά και ανέπνεε φυσιολογικά. Κατόπιν αυτών, ο ιατρός, αφού έδωσε στην ασθενή και τον σύζυγό της, …………., που ήταν παρών, τις απαιτούμενες μετεγχειρητικές οδηγίες (να κάθεται η ασθενής στο κρεβάτι σε ελαφρά υπερυψωμένη θέση, να κινεί τα άκρα της και να μη φάει) και επιπλέον έδωσε στο νοσηλευτικό προσωπικό του ανωτέρω νοσοκομείου τις απαιτούμενες οδηγίες μετεγχειρητικής παρακολούθησης της ασθενούς, μεταξύ των οποίων, όπως προκύπτει από το από 18-4-2008 φύλλο ειδικών ιατρικών εντολών, ήταν ο έλεγχος της κινητικότητας των άκρων της ανά μια ώρα και παρακολούθηση των ζωτικών της σημείων (μεταξύ των οποίων και η αναπνοή της ασθενούς) ανά τρείς ώρες, αποχώρησε προς διενέργεια άλλης προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποίησε αμέσως μετά σε ασθενή του στο χειρουργείο του ανωτέρω Νοσοκομείου, κάνοντας μνεία ότι η ασθενής θα επανελεγχθεί από τον ίδιο εντός 5-6 ωρών, ήτοι μετά το πέρας του χειρουργείου του. Εκείνη την ημέρα εφημερεύουσα ορθοπεδικός ιατρός και υπεύθυνη εκ του κανονισμού λειτουργίας του νοσοκομείου και των οδηγιών που είχε λάβει για την παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας της ασθενούς, τύγχανε η ……………., ενώ οι νοσηλεύτριες ………………., ήταν υπεύθυνες για τους νοσηλευόμενους στους θαλάμους νοσηλείας του τρίτου ορόφου, μεταξύ των οποίων και του θαλάμου με αριθμό ……, στον οποίο νοσηλευόταν η ενάγουσα, έχοντας αναλάβει στις 14.45 την βάρδια 15.00 – 23:00, αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν από τις συναδέλφους τους της προηγούμενης βάρδιας και τον φάκελο νοσηλείας για την κατάσταση της ενάγουσας και τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού της.  Η ασθενής, περί ώρα 15:40, ένοιωσε δυσκολία στην κατάπωση και δύσπνοια, λόγος για τον οποίο ο συνοδός σύζυγός της ενημέρωσε το νοσηλευτικό προσωπικό. Περί ώρα 16.00 επιλήφθηκε η νοσηλεύτρια …………………, η οποία επισκέφθηκε τον θάλαμο νοσηλείας, έλεγξε τα ζωτικά σημεία της ασθενούς που εμφανίστηκαν φυσιολογικά (με κορεσμό SpΟ2 98%) και τοποθέτησε, για παρηγορητικούς λόγους, στην ασθενή συσκευή οξυγόνου με παροχή 3lt με ρινικό καθετήρα, καθησυχάζοντας παράλληλα την ασθενή και τους συνοδούς της (το σύζυγό της και την κουμπάρα της ……………) ότι οι παρατηρούμενες ενοχλήσεις και δυσφορία είναι συνήθεις στις εγχειρίσεις αυτού του είδους. Kατά την ολιγόλεπτη παραμονή της στον θάλαμο, η ασθενής δήλωσε ότι ένιωθε καλύτερα και στη συνέχεια η νοσηλεύτρια αποχώρησε. Λίγα λεπτά, όμως, μετά την αποχώρηση της παραπάνω νοσηλεύτριας, τα συμπτώματα δύσπνοιας της ασθενούς επιδεινώθηκαν και περί ώρα 16:20 η αναπνοή της άρχισε πλέον να γίνεται δυσχερής. Ο σύζυγος της ασθενούς αναζήτησε και πάλι κάποιο μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού, κάνοντας χρήση και του σχετικού κομβίου κλήσης που υπήρχε στον θάλαμο, πλην όμως, χωρίς να επισκεφθούν την ασθενή, οι νοσηλεύτριες βάρδιας του απάντησαν καθησυχαστικά ότι θα επιληφθεί ιατρός και του συνέστησαν να μην προβαίνει σε άσκοπη χρήση του κομβίου κλήσης. Καθώς η  ώρα παρερχόταν,  ο σύζυγος της ενάγουσας, βλέποντας την κατάσταση δύσπνοιας της συζύγου του να χειροτερεύει, ειδοποίησε την υπεύθυνη νοσηλεύτρια ……………… επανειλημμένως, ενημερώνοντάς την ότι η ασθενής παρουσιάζει έντονη δυσφορία, ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει και ότι πρέπει να ειδοποιήσουν τον θεράποντα ή κάποιον άλλο γιατρό. Παρόλα αυτά ούτε και στο στάδιο αυτό επιλήφθηκε κάποιος από το νοσηλευτικό προσωπικό, ουδείς επισκέφθηκε το θάλαμο της ασθενούς προς έλεγχο της κατάστασης της ασθενούς και λήψη των ζωτικών της σημείων, ούτε ειδοποιήθηκε από τις υπεύθυνες νοσηλεύτριες η εφημερεύουσα ή άλλος ιατρός, όπως προκύπτει και από την αναφορά ενεργειών νοσηλείας. Τότε ο σύζυγος της ενάγουσας, διαπιστώνοντας ότι η κατάσταση της συζύγου του έβαινε περαιτέρω επιδεινούμενη χωρίς να επιλαμβάνεται ουδείς και ότι η αναπνοή της περί τις 16:50 είχε καταστεί αδύνατη σε βαθμό που η ασθενής φώναζε «πεθαίνω, πεθαίνω», μετέβη σε αλλόφρονα κατάσταση στο γραφείο των νοσηλευτών και άρχισε να ωρύεται ότι η σύζυγός του δεν αναπνέει. Μετά από αυτό οι τρεις νοσηλεύτριες εισήλθαν στο θάλαμο της ασθενούς, όπου διαπίστωσαν ότι η ασθενής είχε απώλεια αισθήσεων, οπότε πλέον ειδοποίησαν την εφημερεύουσα ιατρό. Η τελευταία, η οποία τη στιγμή αυτή βρισκόταν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου εξετάζοντας ασθενή, έσπευσε άμεσα στον θάλαμο νοσηλείας και διαπίστωσε ότι η ασθενής ήταν κυανωτική με αφρώδες σάλιο περί του στόματός της, χωρίς αισθήσεις ή αναπνευστικές κινήσεις και καλές σφίξεις στη μηριαία αρτηρία και αμέσως ενεργοποίησε συναγερμό κλήσης της ομάδας καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) του νοσοκομείου (“κωδικός μπλε”). Την ώρα εκείνη έσπευσε σε βοήθεια και μια ιατρός καρδιολόγος, που έτυχε να είναι επισκέπτρια σε διπλανό θάλαμο νοσηλείας, και προσπάθησε να της κάνει μαλάξεις, ενώ στη συνέχεια, περί ώρα 17:10 με 17:15, έφτασαν στο θάλαμο της ασθενούς και οι κληθέντες γιατροί της ομάδας καρδιοαναπευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), που επιλαμβάνονται σε περιπτώσεις κλήσης “κωδικού μπλε”, οι οποίοι, ως όφειλαν, προέβησαν άμεσα (περί ώρα 17:15 με 17:20) σε διασωλήνωση της τραχείας  της ασθενούς, που είχε υποστεί οξεία καρδιακή ανακοπή εξαιτίας της απόφραξης της αναπνευστικής της οδού, επιχείρησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και την μετέφεραν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), προκειμένου να διερευνηθεί και αντιμετωπιστεί η αιτία του προβλήματος. Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαγνώσθηκε ότι είχε σχηματιστεί, συνεπεία της προηγηθείσας επέμβασης, αιμάτωμα διαστάσεων 4 Χ 3,5 Χ 3εκ, που προκαλούσε παρεκτόπιση της τραχείας προς τα δεξιά, λόγος για τον οποίο επανεισήχθη η ασθενής, στις 20.15 της ίδιας ημέρας, στο χειρουργείο, όπου υπεβλήθη σε δεύτερη επέμβαση αφαίρεσης του αιματώματος, το οποίο, όπως εκ των υστέρων διαπιστώθηκε, είχε χωροκατακτητικό χαρακτήρα και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη διάχυτου οιδήματος της ανωτέρας αναπνευστικής οδού της ασθενούς, προκάλεσε σταδιακά ασφυκτικά φαινόμενα και απόφραξη της αναπνευστικής οδού αυτής. Εντούτοις, παρά την επιτυχή παροχέτευση του αιματώματος, λόγω της μη έγκαιρης διασωλήνωσης της ασθενούς προς άμεση αποκατάσταση της αναπνευστικής οδού αυτής, η τελευταία υπέστη υποξαιμική εγκεφαλοπάθεια, λόγω παρατεταμένης ελλιπούς οξυγόνωσης του εγκεφάλου της (ανοξία), ήτοι μόνιμη και μη αναστρέψιμη βλάβη της υγείας της, που την περιήγαγε σε φυτική κατάσταση, πάσχουσα από σπαστική τετραπληγία και κρίσεις επιληψίας με ποσοστό αναπηρίας 95% εφ’ όρου ζωής. Η βαριά σωματική βλάβη της ενάγουσας οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα των τριών νοσηλευτριών, όπως κρίθηκε τελεσίδικα με την 570/2020 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά, αφού έγινε δεκτό ότι ναι μεν ο σχηματισμός αιματώματος στα πλαίσια χειρουργικών επεμβάσεων του συγκεκριμένου είδους αποτελεί, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία –σχετικώς- σπάνια επιπλοκή που εμφανίζεται σε ποσοστό 0,2-2%, πλην όμως, δεν επρόκειτο για αιφνίδιο συμβάν στην συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να αντιμετωπιστεί χωρίς επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία της ασθενούς, οι δε νοσηλεύτριες, παρότι η δύσπνοια της ενάγουσας επιδεινωνόταν σταδιακά και ενημερώνονταν γι’ αυτό, δεν προέβησαν σε άλλες ενέργειες παρά μόνον περί ώρα 17.00, όταν ήταν πια πολύ αργά για την ενάγουσα που είχε ήδη απωλέσει τις αισθήσεις της. Κατά το διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ 16:00, οπότε η …………., επισκέφθηκε τον θάλαμο νοσηλείας, λόγω των αρχικών συμπτωμάτων δύσπνοιας της ενάγουσας, η οποία όπως προαναφέρθηκε αισθάνθηκε καλύτερα με την παροχή οξυγόνου και οι ζωτικές της ενδείξεις δεν υποδήλωναν την ύπαρξη αιματώματος, μέχρι τις 16:50, όταν  ο σύζυγος της ενάγουσας εισέβαλε στο γραφείο των νοσηλευτριών, οι τελευταίες υπολαμβάνοντας προφανώς ότι η δύσπνοια της ενάγουσας αναγόταν στα πλαίσια της συνήθους μετεγχειρητικής δυσφορίας που κατά κανόνα βιώνουν οι προσφάτως χειρουργημένοι ασθενείς, αγνόησαν τις κλήσεις του, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από τις 16:20 και, αμελώς συμπεριφερόμενες, ουδέν έπραξαν, αν και όφειλαν, να αναφέρουν το γεγονός στον αρμόδιο ιατρό. Επέτρεψαν δε με την ως άνω αμελή συμπεριφορά τους να παρέλθει χρονικό διάστημα 30 λεπτών, κατά το οποίο δεν μερίμνησαν να μεταβούν στο θάλαμο της ασθενούς προκειμένου να ελέγξουν την αναφερθείσα σε αυτές από τον σύζυγό της εκ νέου επιδείνωση της υγείας της, ούτε ειδοποίησαν τον αρμόδιο ιατρό, αφήνοντας την ασθενή αβοήθητη, ενώ αν είχαν πράξει με την επιμέλεια που όφειλαν να επιδεινύουν κατά τη νοσηλεία των ασθενών θα έπρεπε να έχουν ελέγξει εκ νέου την ασθενή και να καλέσουν άμεσα ιατρό προς παροχή βοήθειας. Με δεδομένη δε την σταδιακή επιδείνωση της δύσπνοιας που ένιωθε η ασθενής, κατά το ως άνω μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτής  πριν την πλήρη απόφραξη της αναπνευστικής της οδού εξαιτίας του εξελισσόμενου αιματώματος, το οποίο όπως προαναφέρθηκε συνιστά σπάνια επιπλοκή, πλην όμως ανιμετωπίσιμη λόγω της σταδιακής εξέλιξής της. Με την ίδια ως άνω τελεσίδικη απόφαση κρίθηκε ότι η εφημερεύουσα ορθοπεδικός ιατρός ………………… ενημερώθηκε από το νοσηλευτικό προσωπικό καθυστερημένα, όταν η ενάγουσα είχε ήδη απωλέσει τις αισθήσεις της, έκτοτε δε μετέβη στον θάλαμο νοσηλείας άμεσα και κάλεσε την ομάδα «ΚΑΡΠΑ» συμμετέχοντας στη συνέχεια στη διαδικασία καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης της ασθενούς, η οποία, όμως, αν και έγινε lege artis, έλαβε χώρα καθυστερημένα, εξαιτίας της παραπάνω παράλειψης έγκαιρης ειδοποίησης από τις νοσηλεύτριες. Η παράλειψή της δε να επισκεφθεί κατά το προηγηθέν χρονικό διάστημα την ενάγουσα, στα πλαίσια της υποχρέωσης παρακολούθησης της μετεγχειρητικής της πορείας, κρίθηκε ότι δεν συνδέεται αιτιωδώς με την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης της ασθενούς, καθώς ακόμα και αν είχε πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αυτή πριν την 15:40, η ιατρός δεν θα μπορούσε να διαγνώσει κάποιο πρόβλημα στην μετεγχειρητική της εικόνα, ούτε αποδείχθηκε ότι είχε υποχρέωση να επισκέπτεται τους θαλάμους των ασθενών, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν γνωστοποιηθέν στην ίδια πρόβλημα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Περαιτέρω, δεν είχε λάβει ειδικές οδηγίες επανεξέτασης της συγκεκριμένης ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό της, ο οποίος και επρόκειτο να εξετάσει ο ίδιος την ασθενή αργότερα, αφού η κλινική εικόνα της κατά την μεταφορά της και την μετεγχειρητική της εξέταση από τον θεράποντα ιατρό δεν φαινόταν, κατά την ώρα εκείνη, ήτοι περί 14:30 προβληματική. Τέλος, η εφημερεύουσα ιατρός ήταν διαθέσιμη κατά πάντα χρόνο να επιληφθεί σε κάθε περίπτωση επείγουσας ανάγκης επέμβασής της, εφόσον όμως ειδοποιούταν σχετικώς από το αρμόδιο νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, έγινε δεκτό ότι η άνω ιατρός δεν συνετέλεσε με υπαίτια πράξη ή παράλειψή της στην επέλευση της επίδικης βαριάς σωματικής βλάβης της ενάγουσας και ότι η πρόκληση της μόνιμης αυτής και μη αναστρέψιμης βλάβης της υγείας της ενάγουσας, οφείλεται αιτιωδώς στην από κοινού παράλειψη των τριών νοσηλευτριών να παρακολουθούν την εξέλιξη της μετεγχειρητικής της πορείας, να ανταποκριθούν στις κλήσεις του συνοδού της, ώστε να διαπιστώσουν την εξελικτική επιδείνωση της δύσπνοιάς της και να προβούν στις δέουσες ενέργειες, καλώντας άμεσα την εφημερεύουσα ή άλλον διαθέσιμο αρμόδιο ιατρό ώστε να επιληφθεί. Η ζημιογόνος παράλειψη τους αυτή, που έλαβε χώρα κατά παράβαση των γενικών γνώσεων και κανόνων της νοσηλευτικής και του πλέγματος των υποχρεώσεων περίθαλψης και προστασίας της υγείας της ασθενούς που απορρέουν από τον Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας (ΠΔ 216/2001), αλλά και των κανόνων της κοινής πείρας και λογικής, οφείλεται σε αμέλειά τους, ήτοι σε έλλειψη της επιμέλειας και προσοχής που θα μπορούσαν να επιδείξουν στις συγκεκριμένες συνθήκες με βάση τις ατομικές τους ιδιότητες, ικανότητες και γνώσεις, ιδίως τις αναγόμενες στο επάγγελμα τους ως νοσηλευτριών, λαμβάνοντας υπόψη την μετεγχειρητική εξέλιξη της ασθενούς και τις κατ’ επανάληψη διαμαρτυρίες του συζύγου της περί έντονης δυσφορίας και δύσπνοιας. Κατόπιν των ανωτέρω, οι  τρεις νοσηλεύτριες ενέχονται προς αποζημίωση για τη ζημία που με την παραπάνω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά τους προκάλεσαν στην ενάγουσα, μαζί δε μ’ αυτές συνευθύνεται και η εναγομένη εταιρία, ιδιοκτήτρια της κλινικής, ως προστήσασα αυτές στην παροχή της προσφερόμενης από αυτές νοσηλευτικής υπηρεσίας, δεδομένου ότι τελούσαν σε σχέση εξάρτησης από αυτήν και δρούσαν υπό τις δεσμευτικές οδηγίες, κατευθύνσεις και έλεγχό της, στα πλαίσια οργάνωσης και λειτουργίας της νοσηλευτικής της επιχείρησης. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της κατάστασης της υγείας της, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω, η ενάγουσα, τελούσα σε καθεστώς αναπηρίας σε ποσοστό 95 % εφόρου ζωής,   τέθηκε σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης με την υπ’ αριθμόν 10/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας. Η απόφαση αυτή έχει καταστεί τελεσίδικη, οριστικός δε συμπαραστάτης της ορίστηκε ο σύζυγός της, …………….. Επίσης έχει διοριστεί τριμελές εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους ………, αδελφό της, …….., πατέρα της και ………., αδελφό του συζύγου της. Πέραν των ανωτέρω, αποδείχθηκε ότι το επίδικο συμβάν έλαβε χώρα στις 18.4.2008,  η δε ενάγουσα, ο σύζυγός της, ……………,  και ο υιός της, …………. …………, έλαβαν αντίγραφα του ιατρικού φακέλου της στις 21.9.2008, οπότε και πληροφορήθηκαν  επίσημα την προκληθείσα σ’ αυτή  βαριά σωματική της βλάβη. Όσον αφορά, όμως, ειδικά στην αμελή συμπεριφορά των τριών ως άνω νοσηλευτριών, η ενάγουσα, ο σύζυγός της και ο υιός της έλαβαν γνώση το πρώτον στις …./30.10.2014, οπότε δικαζόταν κατόπιν της από 17.11.2011 με ΑΒΜ ………… μήνυσής τους, ο χειρουργήσας ιατρός ……….., με την κατηγορία της από αμέλεια πρόκλησης της επίδικης σωματικής βλάβης κατά της  ενάγουσας. Πιο συγκεκριμένα, από την διεξαχθείσα ποινική διαδικασία, κατά τα εκτιθέμενα στην με αριθμό 84622/2014 απόφαση του Η΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, προέκυψε αφενός ότι ο κατηγορούμενος  δεν έφερε ευθύνη για τη σωματική βλάβη της  ενάγουσας, όπως αρχικά    είχαν υπολάβει αυτή και τα συγγενικά της  πρόσωπα με βάση τα στοιχεία που μέχρι τότε γνώριζαν, αφετέρου δε καταδείχθηκαν, το πρώτον, συνθήκες υποδηλωτικές ευθύνης των νοσηλευτριών, για τις οποίες και διαβιβάσθηκε η δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα κατ’ άρθρ. 38 ΚΠΔ, προς διερεύνηση της τυχόν διάπραξης από αυτές της κακουργηματικής πράξης του άρθρου  306 παρ. 2 του ΠΚ. Και ναι μεν ο σύζυγος της ενάγουσας, …………  , ως συνοδός της, γνώριζε την καθυστερημένη επέμβαση των ιατρών (της εφημερεύουσας ιατρού, του θεράποντος ιατρού, της ομάδας ΚΑΡΠΑ) στο συμβάν, πλην όμως δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό μέσο ότι γνώριζε έκτοτε και τις ακριβείς  αιτίες της καθυστέρησης επέμβασής τους ούτε την ενδεχόμενη συμβολή καθεμίας από τις νοσηλεύτριες, σ’ αυτή. Επομένως, μην έχοντας σαφή εικόνα περί των συνθηκών πρόκλησης της βλάβης της συζύγου του, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ούτε τα ενεχόμενα προς αποζημίωση υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία πληροφορήθηκε το πρώτον κατά την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης. Εξάλλου, η άγνοια της ενάγουσας, του συζύγου και του υιού της, περί της ευθύνης των παραπάνω προσώπων, προ της ποινικής δίκης, αλλά και το δικαιολογημένο της άγνοιας αυτής, καταφαίνεται και από το γεγονός ότι και ο χειρισθείς τη μήνυση Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, λαμβάνοντας υπόψη τη δικογραφία που περιείχε το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών που τελούσαν σε γνώση των ανωτέρω, δεν άσκησε ποινική δίωξη και κατά των νοσηλευτριών, αλλά εκτιμώντας, όπως η ενάγουσα και οι συγγενείς της, ότι προέκυπταν ενδείξεις ενοχής μόνο σε βάρος του χειρουργού …………., άσκησε δίωξη εναντίον του, παρά το ότι η μήνυση στρεφόταν και κατά «παντός τρίτου υπευθύνου». Περαιτέρω, όπως προκύπτει και από την επισκόπηση του περιεχομένου προηγούμενης αγωγής που άσκησαν οι ενάγοντες και δη της με αριθμό κατάθεσης …………/2010 αγωγής με εναγόμενους τον ιατρό ………. και την ιδιοκτήτρια εταιρία, νυν εναγομένη, οι ίδιοι θεωρούσαν ότι ο θεράπων ιατρός «παρέλειψε να ζητήσει να ενημερώνεται πάραυτα εάν κάτι τυχόν παρουσιαζόταν κατά το πρώτο 24ωρο της αποθεραπείας» (σελ. 17 της ως άνω αγωγής) και «ήδη από την ώρα 16:10 διαμέσου του νοσηλευτικού προσωπικού, ο δεύτερος ενάγων τον ενημέρωσα (τον θεράποντα ιατρό) για την εμφάνιση δυσφορίας και δύσπνοιας της ασθενούς ………. … όμως παρά τις επανειλημμένες και απεγνωσμένες εκκλήσεις μου, ο εναγόμενος (θεράπων ιατρός) παρέλειψε υπαιτίως να παρακολουθήσει την μετεγχειρητική πορεία της ασθενούς του … εάν όμως προέβαινε ο ίδιος, ή έστω (καθώς μας ελέχθη ότι ευρισκόταν σε άλλο χειρουργείο, γεγονός που δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε έδινε απλές εντολές για τον επιβαλλόμενο, μετά την γνωστοποίηση των συμπτωμάτων της ασθενούς, ιατρικό έλεγχο …» (σελ. 18 και 19 της ίδιας αγωγής), οι ίδιοι είχαν σχηματίσει την εντύπωση ότι ο θεράπων ιατρός δεν είχε δώσει οδηγίες για άμεση ενημέρωσή του ως προς την πορεία της ασθενούς, αλλά και ότι τελικά είχε ειδοποιηθεί από το νοσηλευτικό προσωπικό για την επιδεινούμενη κατάσταση αυτής, αλλά παρέλειψε να επιληφθεί. Κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας ποινικής δίκης, επομένως,  πληροφορήθηκαν οι συγγενείς της ενάγουσας (και η ίδια) ότι οι νοσηλεύτριες βάρδιας δεν είχαν ενημερώσει ούτε τον εφημερεύοντα ούτε τον θεράποντα ιατρό για την κατάσταση της ασθενούς, ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν. Περαιτέρω, σαφώς η ενάγουσα, ο σύζυγος και ο υιός της είχαν αντιληφθεί ότι παρά τις εκκλήσεις του δεύτερου εξ αυτών, οι νοσηλεύτριες, δεν μετέβησαν στον θάλαμο της ασθενούς μετά την 16:00 ώρα και μέχρι την απώλεια των αισθήσεων αυτής, περί ώρα 17:00, ώστε να ελέγξουν την κατάστασή της, ευλόγως όμως είχαν την πεποίθηση ότι και εκείνες ανέμεναν την άφιξη του θεράποντος ή του  εφημερεύοντος ιατρού. Βεβαίως η ενάγουσα και οι συγγενείς της έχοντας λάβει αντίγραφα του ιατρικού φακέλου της πρώτης εξ αυτών, μπορούσαν να διαπιστώσουν την έλλειψη καταγραφής αφενός, των επανειλημμένων οχλήσεων του συζύγου της,  προκειμένου να μεταβούν στο θάλαμο της ασθενούς, και αφετέρου, της ενημέρωσης και ειδοποίησης ιατρού, αλλά από μόνη η έλλειψη σχετικής καταγραφής δεν μπορούσε να τους οδηγήσει με ασφάλεια στο συμπέρασμα ότι οι νοσηλεύτριες βάρδιας πράγματι δεν είχαν προβεί στην γνωστοποίηση του επίδικου περιστατικού στους αρμόδιους ιατρούς, καθώς η ειδοποίηση αυτή θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα προφορικά και απλώς να μην καταγραφεί. Συνεπώς, ακόμα και αν υποτεθεί ότι από τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου της ενάγουσας, αντίγραφο των οποίων έλαβαν η ίδια και η οικογένειά της στις 21.9.2008, προέκυπταν στοιχεία δηλωτικά της ζημιογόνας συμπεριφοράς των νοσηλευτριών, η ενάγουσα, ο σύζυγος και ο υιός της,  από αμέλεια δεν τα αξιολόγησαν ως τέτοια και έτσι δεν σχημάτισαν τότε θετική γνώση περί της ευθύνης των νοσηλευτριών βάρδιας, γεγονός που συμπεραίνεται και από το ότι αρχικά στράφηκαν δικαστικά (με την από 29.10.2010 αγωγή τους και την αναφερθείσα μήνυση)  μόνο κατά του χειρουργού ……… Το γεγονός δε ότι η ενάγουσα και οι δικοί της  γνώριζαν τα ονόματα των νοσηλευτριών βάρδιας δεν αρκούσε, μη γνωρίζοντας την ακριβή εμπλοκή τους στην πρόκληση της σωματικής βλάβης της, ώστε να στραφούν εναντίον του. Εν όψει των ανωτέρω, η υπό κρίση αγωγή,  που ασκήθηκε στις 10-8-2018 σύμφωνα με την ……………../10-8-2018 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών …….., ήτοι προ της παρέλευσης πενταετίας, αρχομένης στις 24.10.2014, οπότε πληροφορήθηκαν η ενάγουσα και οι οικείοι της, τα υπόχρεα προς αποζημίωση πρόσωπα του επίδικου ζημιογόνου συμβάντος, σύμφωνα και με όσα αναπτύσσονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δεν έχει υποπέσει στην κατ’ άρθρ. 937 ΑΚ παραγραφή.  Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που έκρινε ότι η επίδικη αγωγή έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, δεχόμενο ότι ο δικαστικός συμπαραστάτης της ενάγουσας είχε πληροφορηθεί τα ονόματα των νοσηλευτριών της συγκεκριμένης βάρδιας ήδη απ’ τις 21-7-2008 και έκτοτε μπορούσε να πληροφορηθεί απ’ τα αρχεία του νοσοκομείου και τα πλήρη στοιχεία τους και να ασκήσει αγωγή εναντίον τους καθώς και ότι εναντίον της εναγομένης, προστήσασας αυτές στην υπηρεσία της, είχε τη δυνατότητα να ασκήσει αγωγή ήδη απ’ τις 18-4-2008, καθώς η ευθύνη της τελευταίας υφίσταται ανεξάρτητα απ’ το ποιος συγκεκριμένα απ’ τους υπαλλήλους αυτής τέλεσε την πράξη ή παράλειψη που προξένησε τη ζημία, έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων, δεκτού γενόμενου ως ουσιαστικά βάσιμου του ενιαία κρινόμενου λόγου έφεσης. Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι έγινε δεκτός ως ουσία βάσιμος ο λόγος της έφεσης, πρέπει η έφεση να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να διαταχθεί η επιστροφή του παράβολου της στην καταθέσασα εκκαλούσα. Ακολούθως, πρέπει να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση ως προς τις διατάξεις της που αφορούν στην κύρια αγωγή και αφού κρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο αυτό, θα πρέπει τούτο να δικάσει την ένδικη αγωγή στην ουσία της. Απ’ τα ίδια δε ως άνω αποδεικτικά μέσα και σε συνέχεια των ανωτέρω, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα μετά το συμβάν μεταφέρθηκε στην οικία της στο ………. Ευρυτανίας, όπου διαβιεί σε φυτική κατάσταση με τον σύζυγό της και δικαστικό της συμπαραστάτη, ………….., ο οποίος της παρέχει διαρκώς την προστασία και φροντίδα του. Όσον αφορά στις δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί ο δικαστικός της συμπαραστάτης εξαιτίας της κατάστασης της υγείας της κατά τα έτη 2013-2017, και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της υπό κρίση αγωγής, όπως αναλυτικά εκτίθενται στο δικόγραφο, χωρίς να αμφισβητούνται ειδικά απ’ την εναγομένη κατ’ είδος και ύψος, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Για την απαιτούμενη φροντίδα της ενάγουσας, πέραν της δικής του συμβολής, ο σύζυγός της και δικαστικός συμπαραστάτης της, ………….., προσέλαβε δύο θεραπαινίδες, Γεωργιανές υπηκόους, τη ………… και την κόρη της ……………, με μηνιαία αμοιβή 1.100 ευρώ, οι οποίες διαμένουν μαζί τους στην οικία τους στο Καρπενήσι, σε 24ωρη βάση σε ειδικό χώρο που τους έχει παραχωρηθεί στο ισόγειο της οικίας. Οι δύο γυναίκες είναι επιφορτισμένες με την πλήρη φροντίδα και εξυπηρέτηση των αναγκών της ενάγουσας, όπως η σίτισή της (που γίνεται παρεντερικά), η καθαριότητά της, η μετακίνησή της πάνω σε ειδικό ανατομικό κρεβάτι, και την ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών της για την καθημερινή εξέλιξη της υγείας της. Επιπλέον, η ενάγουσα (μέσω του δικαστικού της συμπαραστάτη) κατέβαλε για την ……….. μηνιαίως εργόσημο ποσού 400 ευρώ (300 ευρώ για το δικαιούχο και 100 ευρώ για ασφαλιστικές εισφορές) κατά τα έτη 2015, 2016 και 2017, ήτοι συνολικά κατέβαλε ανά έτος το ποσό των 4.800 (400 Χ 12 μήνες) ετησίως και συνολικά για τα τρία έτη το ποσό των 14.400 ευρώ. Επομένως, η ενάγουσα έχει δαπανήσει για την αιτία αυτή κατά τα έτη 2013-2017,  συνολικά το ποσό των (1.100 ευρώ Χ 12 μήνες Χ 5 έτη = 66.000 ευρώ + 14.400 ευρώ εργόσημο) 80.400 ευρώ.  Περαιτέρω, η ενάγουσα (μέσω του δικαστικού της συμπαραστάτη) δαπάνησε τα ακόλουθα χρηματικά ποσά ανά έτος για φάρμακα και διάφορα αναλώσιμα : Το έτος 2013 : Α) Κατέβαλε στη μεταφορική – εταιρία διανομών ……….., μέσω της οποίας περιέρχονταν στην οικία της στο Καρπενήσι μετά από παραγγελία (με το αναλογούν ΦΠΑ) : 1) στις 28-1-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 76,12 ευρώ και ειδικότερα 5 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (με τιμή μονάδας 2,50 ευρώ) ENDL. ρολλά κουζίνας PtoP 4 τεμάχια Χ 2 kg, 6,96 ευρώ για  ποσότητα 2 τεμαχίων (τιμή μονάδας 3,48 ευρώ) χαρτοβαμβάκων 1 κιλ. λευκού Χ 10τσα, 20,49 ευρώ για ποσότητα 3 τεμαχίων (τιμή μονάδας 6,83 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 29,44 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 7,36 ευρώ) REGINA PULL ON LARGE N4 10 ΤΕΜ,  2)   στις 15-2-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ………. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 121,50 ευρώ και ειδικότερα 20,49 ευρώ για ποσότητα 3 τεμαχίων (τιμή μονάδας 6,83 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90χ180 5Χ20 ΤΕΜ, 14,55 ευρώ για ποσότητα 3 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,85 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 2,76 ευρώ για ένα τεμάχιο END.DECOR Ρ/ΥΓΕΙΑΣ 3PLY 6 X 10 ΡΟΛΛΑ, 16,94 ευρώ για ένα ΔΕΜΑ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΥΓΕΙΑΣ 40 ΡΟΛΛΟΙ 200 ΓΡ, 44,04 ευρώ για 4 τεμάχια (τιμή μονάδας ανά τεμάχιο 11,01 ευρώ) REGINA Π.Ε.Π. Ν3 30 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 3) την 1-4-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 83,95 ευρώ και ειδικότερα 44 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 24,25 ευρώ για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,85 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 4) στις 20-4-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 54,12 ευρώ και ειδικότερα 44 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 5) στις 8-5-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 64,19 ευρώ και ειδικότερα για ποσότητα 3 τεμαχίων (τιμή μονάδας 6,83 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 9,70 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,85 ευρώ) για ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 22 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 6) στις 15-5-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 29,83 ευρώ και ειδικότερα για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,85 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 7) στις 14-5-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ………. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 104,73 ευρώ και ειδικότερα 43,28 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 10,82 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 5 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (τιμή μονάδας 2 ευρώ) για ENDL. ρολλό κουζίνας PtoP 4 τεμάχια Χ 2 kg, 2,72 ευρώ για ένα τεμάχιο ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 33 Χ 33 400 ΤΕΜ/6ΤΕΜ/ΚΙΒ, και 34,15 ευρώ για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 6,83 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 8) στις 7-6-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 85,56 ευρώ και ειδικότερα 2,24 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (με τιμή μονάδας 1,12 ευρώ) για ENDL. ΧΑΡΤΙ κουζίνας 1kg PtoP 6 τεμάχια, 14,55 ευρώ για ποσότητα 3 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,85 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 3,55 ευρώ για ένα ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ 6Χ8 ΡΟΛΟΙ DΙΑΝ 200 GRM AA, 43,28 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 10,82 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 3,90 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (τιμή μονάδας 1,95 ευρώ) ΣΑΚ.OLYMPYS 65X85 25 TEM/ΠAK  18 ΠΑΚ/ΚΙΒ και 2,04 ευρώ για ποσότητα 3 τεμαχίων (τιμή μονάδας 0,68 ευρώ) ΣΑΚ.OLYMPYS 52X75 ΚΟΚΚ/ΠΡΑΣ/ΠΕΥΚ 40 ΠΑΚ, 9) στις 27-6-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 92,94 ευρώ και ειδικότερα 7,80 ευρώ για ένα τεμάχιο ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟREGON MX14 500 ML, 43,28 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 10,82 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 24,48 ευρώ για ποσότητα 6 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,08 ευρώ) για LIBO ΥΠΟΣΕΝΤ/ΝΑ 60Χ90 16 ΤΕΜ 6 ΤΕΜ/ΔΕΜΑ, 10) στις 16-7-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 53,23 ευρώ και ειδικότερα43,28 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 10,82 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 11) στις 30-7-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 114,91 ευρώ και ειδικότερα 43,28 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 10,82 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 31,14 ευρώ για ποσότητα 6 τεμαχίων (τιμή μονάδας 5,19 ευρώ) για LIBO ΥΠΟΣΕΝΤ/ΝΑ ΛΕΥΚΑ 60Χ90 15 6 ΤΕΜ, 2,06 ευρώ για ένα τεμάχιο END ΡΟΛΛΟ ΥΓ. ΓΚΟΦΡΕ 6 ΤΕΜ * 10 ΡΟΛΛΑ 8 +2 και 16,94 ευρώ για ένα δέμα ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ 40 ΡΟΛΟΙ 200 GRM, 12) στις 21-8-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 77,60 ευρώ και ειδικότερα 47,20 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,80 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 4,85 ευρώ για ένα ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 5 Χ 20 ΤΕΜ και 11,04 ευρώ για 8 ΠΑΚΕΤΑ END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Α 12 ΠΑΚΧ50Φ, 13) στις 12-9-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 134,71 ευρώ και ειδικότερα 10,08 ευρώ για έναν ιμάντα ανάρτησης STARK 37-42, 11,38 ευρώ για μια μάσκα προστασίας επαγγ/κή, 2,06 ευρώ για ένα END ΡΟΛΛΟ ΥΓ. ΓΚΟΦΡΕ 6 ΤΕΜ * 10 ΡΟΛΛΑ 8 +2, 35,50 ευρώ για 5 τεμάχια (τιμή μονάδας 7,10 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180 5Χ20 ΤΕΜ, 47,20 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,80 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ και 3,30 ευρώ για 3 τεμάχια (τιμή μονάδας 1,10 ευρώ) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ HAPPY 72 TEM KAΠAKI, 14) στις 28-9-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ………….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 94,82 ευρώ και ειδικότερα 47,20 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,80 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 26,20 ευρώ για 5 τεμάχια (τιμή μονάδας 5,24 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 1,62 ευρώ για μία σακούλα μπισκότα 1 κιλού επαγγεματικά DUON MATTINO, 2,20 ευρώ για 2 τεμάχια (τιμή μονάδας 1,10 ευρώ) ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ HAPPY 72 TEM KAΠAKI, 15) στις 24-10-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …………. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 15,68 ευρώ για 3 END ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν4 8*10 ΤΕΜ (τιμή μονάδας 4,25 ευρώ), 16) στις 26-10-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ………. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 58,06 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,80 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 17) στις 4-11-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 118,94 ευρώ και ειδικότερα 35,50 ευρώ για 5 τεμάχια (τιμή μονάδας 7,10 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180 5Χ20 ΤΕΜ, 26,20 ευρώ για 5 τεμάχια (τιμή μονάδας 5,24 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 6,96 ευρώ για δύο τεμάχια ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ 1 ΚΙΛΟΥ ΛΕΥΚΟ Χ 10τσα (τιμή μονάδας 3,48 ευρώ), 4,44 ευρώ για 3 τεμάχια (τιμή μονάδας 1,48 ευρώ) ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ FRANCO 300 γρ., 23,60 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,80 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 18) στις 29-11-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. …………… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 59,66 ευρώ και ειδικότερα 1,30 ευρώ για 2 μπουκάλια 1 λίτρου ΜΑΡΑΣΚΑ ΛΕΥΚΟΥ (τιμή μονάδας 0,65 ευρώ) και 47,20 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,80 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 19) στις 21-12-2013 δυνάμει της υπ’ αρ. ………….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 94,29 ευρώ και ειδικότερα 3,26 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (με τιμή μονάδας 1,70 ευρώ) ENDL. ΧΑΡΤΙ κουζίνας 1kg PtoP 6 τεμάχια, 47,20 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,80 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ και 26,20 ευρώ για 5 τεμάχια (τιμή μονάδας 5,24 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ., ήτοι συνολικά 1.534,84 ευρώ. Β) Κατέβαλε στα συστεγασμένα φαρμακεία …………. (με ΦΠΑ 13%) : 1) Δυνάμει του …./18-1-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,90 ευρώ και δη 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ) και 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN ENERGY EASY BAG (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ), 2)   Δυνάμει του …../18-1-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 3) Δυνάμει του ……../29-1-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 4) Δυνάμει του …../29-1-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 757,33 ευρώ και δη 469,80 ευρώ για 60 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,83 ευρώ) και 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ), 5) Δυνάμει του ……/22-2-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 6) Δυνάμει του ……/22-2-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 491,89 ευρώ και δη 234,90 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,83 ευρώ) και 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ), 7) Δυνάμει του …./22-3-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 8) Δυνάμει του …../22-3-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 491,89 ευρώ και δη 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ) και 234,90 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,83 ευρώ), 9) Δυνάμει του ……./23-4-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 491,89 ευρώ και δη 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ) και 234,90 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,83 ευρώ), 10) Δυνάμει του …../23-4-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 11) Δυνάμει του ……/17-5-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 12) Δυνάμει του ……/17-5-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 491,89 ευρώ και δη 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ) και 234,90 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,83 ευρώ), 13) Δυνάμει του …./21-6-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE με τιμή μονάδας 5,93 ευρώ, 14) Δυνάμει του …../21-6-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 757,33 ευρώ και δη 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ) και 469,80 ευρώ για 60 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,83 ευρώ), 15) Δυνάμει του …../23-7-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 491,89 ευρώ και δη 200,40 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,68 ευρώ) και 234,90 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,83 ευρώ), 16) Δυνάμει του …./23-7-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ), 17) Δυνάμει του ……/16-9-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 134,02 ευρώ και δη 118,60 ευρώ για 20 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE με τιμή μονάδας 5,93 ευρώ, 18) Δυνάμει του …../16-9-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 19) Δυνάμει του ……/18-10-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 20) Δυνάμει του …./18-10-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ), 21) Δυνάμει του ……/26-11-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ και δη 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 88,95 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 22) Δυνάμει του ……/18-10-2013 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), ήτοι συνολικά 7.827,50 ευρώ. Γ) Επίσης, κατέβαλε στα συστεγασμένα φαρμακεία ……. για φαρμακευτικά προϊόντα και διάφορης φύσης αναλώσιμα  το ποσό των 14,35 ευρώ κατά την από 15-2-2013 με αρ. ….. απόδειξη για UNISEPT MOUTHWASH, ORAL B ADVANTAGE ARTICA, των 64,85 ευρώ κατά την από 19-2-2013 με αρ.  ….. απόδειξη για 1 SYLFIO CREAM 1%, 1 FRALIZ ΨΑΛΙΔΑΚΙ 212 ΑΣΦΑΛ, 6 JOHNSON S BABY POWDER, 5 DR FISHER ΓΑΝΤΙ ΚΑΘ, 1 PEPTAN C TABL BT 20X20MG, 1 SPLENTIR TAB 10X400MG,  των 61,30 ευρώ κατά την από 7-1-2013 με αρ. …. απόδειξη για 1 SELVA GEL, 3 JOHNSON S BABY POWDER, 5 DR FISHER ΓΑΝΤΙ ΚΑΘ, 17 X-MEDI DRESS10X15CM, των 12,74 ευρώ κατά την από 14-1-2013 με αρ. …. απόδειξη για 1 PEPTAN C TABL 20X20MG, 1 SELECTOL FC TAB 200 MG, των 50,12 ευρώ κατά την από 29-1-2013 με αρ.  …. απόδειξη για 4 FISSAN BABY POWDER 175 GR, 5 DR FISSER ΓΑΝΤΙ, των 60,54 ευρώ κατά την από 14-2-2013 με αρ. … απόδειξη για 1 SELECTOL TAB 200 MG, 1 SYLFIO CREAM 1% BOTTLE, 5 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ ΑΠΟΣΤ, 15 X-MED MEDI DRESS 10X15CM, 1 BEDADINE SOL 250MG, 1 COMPEED 8T, 1 CICCARELLI ΠΡΟΣΤ ΕΠΙΚ, 1 CARNATION CORN,  των 19,26 ευρώ κατά την από 11-4-2013 με αρ. …. απόδειξη για 1 SYLFIO CREAM, των 89,50 ευρώ κατά την από 30-3-2013 με αρ. …. απόδειξη για 10 FISSAN BABY POWDER 175 GR, 5 CICCARELLI ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΑΠ, των 22,34 ευρώ κατά την από 7-3-2013 με αρ. …… απόδειξη για 2 SEECTOL FC TAB 200 MG, 1 SINGULAIR FC TAB, 1 DEXARHINASPRAY PUMP, 1 AZITHROMYCIN GENERICS, 1 TREBON-N PD OR, των 55,50 ευρώ κατά την από 4-3-2013 με αρ. …. απόδειξη για 1 ΑPIVITA PASSTILES ΚΟΥΤΙ, 5 DR FISSER ΓΑΝΤΙ ΚΑΘ, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 5 ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓ. SYNMAS, των 62,17 ευρώ κατά την από 8-5-2013 με αρ. … απόδειξη για 5 CICCARELLI ΓΑΝΤΙΑ, 1 ROC HYDRA LEGERE,  των 60,70 ευρώ κατά την από 14-5-2013 με αρ. ….. απόδειξη   για 5 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 5 JOHNSON S BABY POWDER, 10 X-MED AQUA DRESS 15X10CM, 5 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ, των 11,62 ευρώ κατά την από 10-6-2013 με αρ.  …. απόδειξη για 2 COMPEED ΣΚΛΗΡΥΝΣΕΙΣ, των 59,50 ευρώ κατά την από 10-6-2013 με αρ. … απόδειξη για 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 5 CICARRELLI ΓΑΝΤΙΑ, των 36,75 ευρώ κατά την από 18-6-2013 με αρ. …. απόδειξη για 5 JOHNSONS BABY POWDER, ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ, των 19,26 ευρώ κατά την από 21-6-2013 με αρ. …… απόδειξη για 1 SYLFIO CREAM, των 64,89 ευρώ κατά την από 18-7-2013 με αρ. ….. απόδειξη για 20 X-MED AQUA DRESS, 5 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ. ΑΠΟΣΤ., 2 JOHNSONS BABY WIPES SKI, 2 LEUKOPLAST ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ, 3 CICCARELLI  ΓΑΝΤΙΑ, των 48,52 ευρώ κατά την από 9-8-2013 με αρ. ….. απόδειξη για 1 SYLFIO CREAM 1% BOTTLE, 600 ΕΥΣΕΡΙΝΗ ΕΝΥΔΡΟ, 2 JOHNSON BABY WIPES SKINCARE, 2 FENISTIL CUT EMU, των 49,51 ευρώ κατά την από 19-8-2013 με αρ. …… απόδειξη για 2 JOHNSON S BABY WIPES, 2 TITANIA 5205 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ, 1 ΤΙΤΑΝΙΑ 5224 ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ, 2 CHAP STICK LIP BALM, 3 FISSAN BABY POWDER 175 GR, 4 FISSAN BABY POWDER 100GR, των 26,10 ευρώ κατά την από 11-9-2013 με αρ. … απόδειξη για 1 SYLFIO CREAM, 10 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ ΑΠΟΣΤ, 20 X-MED MEDI DRESS, των 12,70 ευρώ κατά την από 11-9-2013 με αρ. … απόδειξη για 10 X-MED MEDI DRESS, των 23,20 ευρώ κατά την από 14-9-2013 με αρ. … απόδειξη για 300 ΓΑΝΤΙΑ LATEX, 2 JOHNSONS BABY WIPES, των 18 ευρώ κατά την από 15-10-2013 με αρ. … απόδειξη για 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, των 19,26 ευρώ κατά την από 31-10-2013 με αρ. …. απόδειξη για SYLFIO CREAM 1% BOTTLE, των 49,56 ευρώ κατά την από 2-11-2013 με αρ. ….. απόδειξη για SELVA GEL, 9 JOHNSON S BABY POWDER, 600 ΕΥΣΕΡΙΝΗ ΕΝΥΔΡΟΣ, των 50,54 ευρώ κατά την από 21-11-2013 με αρ. 155 απόδειξη για 2 SELVA NASAL GEL MOIST, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ALFA MED, DERCOS SH ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ, NEUTROGENA LIP STICK, των 16,50 ευρώ κατά την από 27-11-2013 με αρ. 97 απόδειξη για 30.000 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60 ML, των 57,05 ευρώ κατά την από 17-12-2013 με αρ. … απόδειξη για ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ, 15 X-MED MEDI DRESS, COTTON TREE BABY POWDER, 5 JOHNSONS BABY POWDER και 18 ευρώ κατά την από 13-3-2014 με αρ. …. απόδειξη για ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, ήτοι συνολικά 1.214,87 ευρώ καθώς και το ποσό των 19,26 ευρώ στο φαρμακείο ……… κατά την από 20-5-2013 με αρ. 149538 απόδειξη, των 9,45 ευρώ στο φαρμακείο ………… για πούδρα FISSAN κατά την από 3-12-2013 με αρ. …… απόδειξη, των 98,31 ευρώ στην εταιρία …….. για 15 τεμάχια FRESUBIN ENERGY EASY BAG με τιμή μονάδας 5,80 ευρώ, κατά την από 25-11-2013 με αρ. …… απόδειξη, το ποσό των 118,80 ευρώ στην ………… με το ….. από 26-3-2013 δελτίο αποστολής-απόδειξη λιανικής για χαρτοβάμβακα, των 48,10 ευρώ στην ίδια εταιρία με το από 28-6-2013 με αρ. …… δελτίο αποστολής-απόδειξη λιανικής, το ποσό των 108,48  ευρώ στην επιχείρηση ………… για 20 τεμ. χαρτοβάμβακα κατά το με αρ. 2 και 20 από 28-11-2013 δελτίο αποστολής και το ποσό των 678,96 ευρώ για 1 τεμάχιο CAS DBI-SPS 300 KGR 70X80 ΗΛ. ΖΥΓΟΣ  στην ……… κατά το 318 από 25-10-2013 δελτίο αποστολής. Ήτοι συνολικά για το έτος 2013 δαπάνησε το ποσό των 11.749,54  ευρώ.   Το έτος 2014 : Α) Κατέβαλε στη μεταφορική – εταιρία διανομών ………, μέσω της οποίας περιέρχονταν στην οικία της στο Καρπενήσι μετά από παραγγελία (με τον αναλογούντα ΦΠΑ) : 1) στις 7-1-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 32,23 ευρώ για ποσότητα 5 τεμαχίων (με τιμή μονάδας 5,24 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90,  5 Χ 20 ΤΕΜ, 2) στις 20-1-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. 48710 απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 73,80 ευρώ και ειδικότερα 15,72 ευρώ για ποσότητα 3 τεμαχίων (τιμή μονάδας 5,24 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 17 ευρώ για  ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,25 ευρώ) END. ΠΑΝΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Ν4 8*10 ΤΕΜ, 27,28 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 6,82 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90χ180 5Χ20 ΤΕΜ, 3) στις 23-1-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 116,14 ευρώ και ειδικότερα 94,40 ευρώ για 8 τεμάχια (τιμή μονάδας ανά τεμάχιο 11,80 ευρώ) REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 0,01 ευρώ για 1 χαρτοκιβώτιο ασκού 5 λίτρα και 0,01 ευρώ για 1 ασκό μεταλλιζέ 5 λίτρα με κάνουλα, 4) στις 10-3-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 179,75 ευρώ και ειδικότερα 94,40 ευρώ για ποσότητα 8 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,80 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 13,50 ευρώ για 1 ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΥΓΕΙΑΣ 30 ΡΟΛΛΟΙ 200 ΓΡ, 24,35 ευρώ για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,87 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 2,04 ευρώ για 1 δέμα ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΥΓΕΙΑΣ 120 γρ., 2,51 ευρώ για ένα τεμάχιο END ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ 4 Χ 4 ΛΤ /ΚΙΒ, 2,84 ευρώ για 2 τεμάχια ENDL.ECON.ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ptop 6X800 gr, 6,50 ευρώ για 1 τεμάχιο ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 5) στις 12-4-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 147,10 ευρώ και ειδικότερα 13 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (τιμή μονάδας 6,50 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 24,35 ευρώ για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,87 ευρώ) για ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ και 82,24 ευρώ για ποσότητα 8 τεμαχίων (τιμή μονάδας 10,28 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 6) στις 30-6-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 20,37 ευρώ για END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Α 12 ΠΑΚ. Χ 50 ΦΥΛΛΑ, 7) στις 5-7-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 65,95 ευρώ και ειδικότερα 24,35 ευρώ για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,87 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 2,59 ευρώ για ENDLESS DÉCOR Ρ/ΥΓΕΙΑΣ 4PLY 9 X 10 ΡΟΛΑ, 13 ευρώ για ποσότητα 2 τεμαχίων (τιμή μονάδας 6,50 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 3,40 ευρώ για  2 END ΧΑΡΤΙ κουζίνας PtoP 5 τεμάχια Χ 1 kg, 10,28  ευρώ για ποσότητα 1 τεμαχίου REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 8) στις 22-7-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 109,83 ευρώ και ειδικότερα 19,50 ευρώ για ποσότητα 3 τεμαχίων (τιμή μονάδας 6,50 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 24,35 ευρώ για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,87 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 5 Χ 20 ΤΕΜ και 45,44 ευρώ για ποσότητα 4 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,36 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 9) στις 25-8-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 89,69 ευρώ και ειδικότερα 1,82 ευρώ για 1 πακέτο ZEWA SOFTIS 15 τεμάχια, 3,73 ευρώ για  1 ΕND ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ptop 6 ΤΕΜ., 2,77 ευρώ για ένα ENDLESS XL ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΝΕΟ 4 ΤΕΜ, 2,60 ευρώ για 1 END DÉCOR Ρ/ΥΓΕΙΑΣ 4PLY 9 X 10 ΡΟΛΛΑ, 45,44 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 16,56 ευρώ για 12 END. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΕΣ (τιμή μονάδας 1,38 ευρώ), 10) στις 11-9-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 106,21 ευρώ και ειδικότερα 24,35 ευρώ για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,87 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 45,44 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 16,56 ευρώ για 12 END. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΕΣ (τιμή μονάδας 1,38 ευρώ), 11) στις 2-10-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. 64572 απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 53,52 ευρώ και ειδικότερα 4,87 ευρώ για 1 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 10,84 ευρώ για 2 LIBO ΥΠΟΣΕΝΤ. 80Χ180 ΣΠΕΣΙΑΛ 15 ΤΕΜ., 11,36 ευρώ για 1 τεμάχιο REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ και 16,44 ευρώ για 12 τεμάχια END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 12 ΠΑΚΧ72ΤΕΜ, 12) στις 11-10-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 32,28 ευρώ για 2 END. ΣΑΚ. ΓΡΑΦ. 45Χ56 CM 20X50 TEM, 2 END ΣΑΚ. ΑΠΟΡ. ΑΡΩΜ. ΠΡΑΣ. 52Χ75 ΕΚ. 50Χ10 ΤΕΜ, 4 ΣΑΚ. OLYMPUS 52X75, 1 ΕND. ΓΕΝ. ΚΑΘ. SHINE 4Χ4LIT, 1 END ΔΑΠΕΔΟΥ 4Χ4LT/ΚΙΒ, 2 END ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖ, 1 ΚΙΒ. END ΡΟΛΛΑ ΥΓΕΙΑΣ, 1 ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ 5Χ12 ΡΟΛΛΟΙ 200 ΓΡ. DIAN AA, 13) στις 29-10-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 22,93 ευρώ για 12 ΠΑΚ. ΕND ΧΑΡΟΒΑΜΒΑΚΑ και 4 ΤΕΜ. ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΡΚΑΔΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 150γρ., 14) στις 3-11-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 96,05 ευρώ, για 6 τεμ. VILEDA ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ, 1 LIBO ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ 80Χ180 SPESIAL 15 ΤΕΜ, 1 LIBO ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΛΕΥΚΑ 60Χ90, 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ και 12 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 12 ΠΑΚΧ72ΤΕΜ,  15)  στις 10-11-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 82,15 ευρώ για 10 τεμ. TOSHIBA LR03 GR FTBL 4 ΤΕΜ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 1 LIBO ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ 80Χ180 SPESIAL 15 ΤΕΜ, 2 LIBO ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΛΕΥΚΑ 60Χ90, 2 τεμ. REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 16) στις 12-12-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 55,84 ευρώ για 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ και 17) στις 20-12-2014 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 124,82 ευρώ για 4 τεμ.  REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 2 END ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖ, 3 END ΡΟΛΛΑ ΚΟΥΖ. PtP, 3 END ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ, 1 END ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ, 1 ΑΠΟΡ/ΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΕLVI 500gr, 1 END ΔΑΠΕΔΟΥ 4Χ4LT/ΚΙΒ, 2 VIR ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 400 γρ., 2 END ΥΓΡΟ WC BLOCK 12Χ55 ml, 1 VIR ΥΓΡΟ ΞΥΛ. ΕΠΙΦ. 250 ml, 2 END CHLORO ΠΑΧΥΡ. ΚΙΤΡΙΝΟ 6Χ2 l, 1 END ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 4Χ4l, 1 END ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΜΕΘ ΒΑΝΙΛΙΑ 4Χ3 l, 1 END ΥΓΡΟ ΔΑΠ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 4Χ4 L, 4 END MEGA X/Π 33Χ33, 1 ΣΚΟΥΠΑ ΝΟ ΖΙΚ ΖΑΚ, 1 ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΑΣΟ, 1 ΣΚΟΥΠΑ Ν8120 FLATER, 1 ΚΟΝΤΑΡΙ, 4 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 12 ΠΑΚΧ72 ΤΕΜ, 1 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ 4 ΤΕΜ, 3 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ,  ήτοι συνολικά το ποσό των  1.408,66 ευρώ. Β) Κατέβαλε στα συστεγασμένα φαρμακεία ………. (με ΦΠΑ 13%) : 1) Δυνάμει του ……../2-1-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 2) Δυνάμει του …../2-1-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 3) Δυνάμει του …./28-1-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 4) Δυνάμει του …./28-1-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ και 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG  VARIOLINE, 5) Δυνάμει του …./25-2-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE,), 6) Δυνάμει του ……/25-2-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ΗΡ ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 7) Δυνάμει του …./24-3-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15  APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ), 8) Δυνάμει του …../24-3-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 9) Δυνάμει του ……/26-3-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 10) Δυνάμει του …../26-3-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 11) Δυνάμει του …../9-5-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml και  30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, 12) Δυνάμει του ……/9-5-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 ΑPPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 13) Δυνάμει του …../7-7-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  BAG και 15 ΑPPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 14) Δυνάμει του ……/7-7-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 15) Δυνάμει του …./20-8-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ), 16) Δυνάμει του ……/20-8-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 17) Δυνάμει του ……/24-9-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 18) Δυνάμει του …../24-9-2014  τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 19) Δυνάμει του …./24-10-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 20) Δυνάμει του …../24-10-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 21) Δυνάμει του ……./26-11-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ), 22) Δυνάμει του ……./26-11-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 23) Δυνάμει του …../20-12-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και  30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 24) Δυνάμει του …../20-12-2014 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ), ήτοι συνολικά 6.833,92 ευρώ. Γ) Επίσης, κατέβαλε στην εταιρία …………………….., 141,90 ευρώ κατά την 8725/1-7-2014 απόδειξη για 1 θερμόμετρο AARTMANN και 200 καθετήρες SCT + CTRL 53c, στην FIRST AID AMBULANCE : για υπηρεσίες ασθενοφόρου 380 ευρώ στις 7-7-2014 (Νο .. απόδειξη), για διακομιδή ασθενούς 560 ευρώ στις 27-7-2014 (Νο .. απόδειξη) και 550 ευρώ για μεταφορά ασθενούς με συνοδεία νοσηλευτή στις 12-8-2014 (Νο … απόδειξη), ήτοι συνολικά για το 2014 το ποσό των 9.874,48 ευρώ.  Το έτος 2015 : Α) Κατέβαλε στα συστεγασμένα φαρμακεία ………… (με ΦΠΑ 13%) : 1) Δυνάμει του …./11-2-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 2) Δυνάμει του …./11-2-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 3) Δυνάμει του …../13-3-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 4) Δυνάμει του …../13-3-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 339,17 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 100,05 ευρώ για 15 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 5) Δυνάμει του …../23-4-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ΗΡ ENERGY FIBRE EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 6) Δυνάμει του 7362/23-4-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 201,03 ευρώ για 15  APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 15 APPLIX SMART-VISION SET BAG, 7) Δυνάμει του …../18-5-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE,), 8) Δυνάμει του …../18-5-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 9) Δυνάμει του …./26-6-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 10) Δυνάμει του …./26-6-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 11) Δυνάμει του 7409/27-7-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 ΑPPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 12)  Δυνάμει του …./27-7-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,39 ευρώ και για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml και  30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, 13) Δυνάμει του …../15-9-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 14) Δυνάμει του …./15-9-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 15) Δυνάμει του …./15-10-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ) και 16) Δυνάμει του …./15-10-2015 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), ήτοι συνολικά 4.409,54 ευρώ. Β) Κατέβαλε στην μεταφορική – εταιρία διανομών …………, μέσω της οποίας περιέρχονταν στην οικία της στο Καρπενήσι μετά από παραγγελία (με τον αναλογούντα ΦΠΑ) : 1) Στις 3-1-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 68,88 ευρώ για 1 τεμάχιο REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 1 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90,  5 Χ 20 ΤΕΜ, 1  ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ80 5Χ20 ΤΕΜ, χαρτί γκοφρέ και 12 τεμάχια μωρομάντηλα, 2) στις 21-1-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 108,07 ευρώ για 2 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90χ180 5Χ20 ΤΕΜ, 5 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90,  5 Χ 20 ΤΕΜ, 3 τεμάχια REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 3) στις 5-2-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 64,16 ευρώ για 1 τεμάχιο REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα και 5 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90,  5 Χ 20 ΤΕΜ, 4) στις 28-2-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 33,59 ευρώ για 12 πακέτα χαρτοβάμβακα και 1 τεμάχιο REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 5) στις 23-3-2015 δυνάμει της ….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 140,05 ευρώ για  3 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ80 5Χ20 ΤΕΜ, 1 υγρό τζαμιών, 5 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ,6 ρολλά κουζίνας, 1 ρολό γκοφρέ, 4 τεμάχια REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 1 ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΥΓΕΙΑΣ, 6) στις 24-3-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 15,50 ευρώ για 12 τεμάχια μωρομάντηλα, 7) στις 11-4-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 101,66 ευρώ για 2 τεμάχια (τιμή μονάδας 6,50 ευρώ) ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, για ποσότητα 5 τεμαχίων (τιμή μονάδας 4,85 ευρώ) για ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ και  ποσότητα 8 τεμαχίων (τιμή μονάδας 11,35 ευρώ) REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 8) στις 7-5-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 117,94 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 1 κόλα UHU, 10 μπαταρίες TOSHIBA και 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 9)  στις 13-5-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 97,19 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 3 τεμάχια ρολό κουζίνας, 2 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ και 2 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 10) στις 5-6-2015 δυνάμει της …….. απόδειξης 130,24 ευρώ για 2 τεμάχια ρολό κουζίνας, 2  ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 5 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ και 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 11) στις 10-6-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 21,96 ευρώ για 1 4λιτρο απιονισμένο νερό, 2 υγρά δαπέδου και 1 μάσκα CLIMAX, 12) στις 1-7-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 158,18 ευρώ για 8 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 9 τεμάχια ρολό υγείας και 12 τεμάχια μωρομάντηλα, 13) στις 11-7-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 90,97 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα και 12 τεμάχια μωρομάντηλα, 14) στις 30-7-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 189,22 ευρώ για 8 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 12 τεμάχια μωρομάντηλα,  2 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, και 6 τεμάχια LIBO ΥΠΟΣΕΝΤ. ΛΕΥΚΑ 60Χ90, 15) στις 24-8-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 54,43 ευρώ για 12 πακέτα χαρτοβάμβακα και 10 τεμάχια μπαταρίες TOSHIBA, 16) στις 7-9-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 148,07 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 5 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 2 τεμάχια ENDLESS MEGA X/Π 33Χ33, 1 ΣΑΚ. OLYMPUS 80X110 18ΠΑΚ/ΚΙΒ, 2 ΜΑΤ σακκούλες απορ/των 65Χ90 20 ΠΑΚ/ΚΙΒ, 10 τεμάχια μπαταρίες TOSHIBA, 17) στις 18-9-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 124,35 ευρώ για 4 ρολά κουζίνας 6Χ800 γρ, 1 ΜΠΟΤΑΚΙ 10395 TREK, 3 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 12 ΠΑΚ. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 12 ΤΕΜ. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 18)  στις 3-10-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 51,36 ευρώ για 1 τεμ. FOXY ΧΑΡ/ΛΟ ΜΕΓΑ Χ 24 SMALL, 24 ΤΕΜ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 12 ΠΑΚ Χ 72 ΤΕΜ, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 19) στις 10-10-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 103,75 ευρώ για ποσότητα 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 5 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 και 2 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 20) στις 30-10-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 81,49 ευρώ για 2 END. ΡΟΛΟ ΚΟΥΖ, 1 END ΔΑΠΕΔΟΥ 4Χ4LT/ΚΙΒ, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 20 ΤΕΜ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ TOSHIBA, 1 4LITRO ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, 21) στις 2-11-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 58,09 ευρώ για 12 ΠΑΚ. ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 3 ΣΑΚ. OLYMPUS 65X85 25 TEM/PAK 18 PAK/KIB, 1 PETAL INOX 30 LITR, 22) στις 26-11-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 163,71 ευρώ, για 4 τεμ. ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 2 τεμ. ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 12 ΤΕΜ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 6 ΤΕΜ REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 23)  στις 23-12-2015 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 186,81 ευρώ για 20 τεμ. TOSHIBA LR03 GR FTBL 4 ΤΕΜ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, 5 τεμ. ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 4 τεμ. REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 4 ΤΕΜ ΡΟΛΟ ΚΟΥΖ, 1 ΤΕΜ END ΔΑΠΕΔΟΥ, 12 ΠΑΚ. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 12 ΤΕΜ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, ήτοι συνολικά 2.309,67 ευρώ. Γ) Επιπλέον, κατέβαλε στα άνω συστεγασμένα φαρμακεία ………, 12,20 ευρώ (…../5-1-2015 απόδειξη) για 1 PONSTAN FC, θερμόμετρο πλακέ, SODIUM CHLORIDE, 28,84 ευρώ (…./7-1-2015 απόδειξη) για AZITHROMYCIN, AERIUS FC, ARKOPHARMA ROYAL JELLY, DEXA-RHINASPRAY, PANADOL COLD & FLU, PONSTAN FC, 13,56 ευρώ (…./7-1-2015 απόδειξη) για ELOCON, 3 LEUKOLOR, 39,15 ευρώ (…./10-1-2015 απόδειξη) για 4 NOOTROP GRA, 10 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ, 1 APIVITA PASTILLES, 25,64 ευρώ (…./13-1-2015) για 2 OCTENISEPT WOUND GEL, 2 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 3 LEUKOLOR, 22,40 ευρώ (…../19-1-2015) για 4 LEUKOLOR, 8 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10 AS, 43,93 ευρώ (…./24-1-2015) για 6 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 2 LEUKOLOR, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, CHOCO ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, 41,42 ευρώ (…./27-1-2015) για 10 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ, 2 OCTINESEPT, 2 T4 TABL, IPERTON TABL, 2 SELECTOL, 58,70 ευρώ (…/3-2-2015 απόδειξη) για 6 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 3 LEUKOPOR, 2 PEPTAN C. TABL., 1 FRESH ROYAL JELLY, 31,85 ευρώ (…/5-2-2015) για DERCOS SH ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ 40, 6 ΕΥΣΕΡΙΝΗ ΕΝΥΔΡΟΣ 1GR, 43,02 ευρώ (…/11-2-2015) για 8 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 4 LEUKOPOR, 13,10 ευρώ (…/17-2-2015) για 2 LEUKOPOR,  2 ELOCON CR.EXT, 18,86 ευρώ (…../19-2-2015) για 1 XYLOCAINE GEL 2%, 5 SODIUM CHLORIDE INJ-DEMO, 4 ΣΥΡΙΓΓΕΣ, 13,58 ευρώ (…/24-2-2015) για 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 2 LEUKOPOR, 7,25 ευρώ (…/27-2-2015) για 1 OXYNIUM GR, 33,65 ευρώ (……./28-2-2015) για 10 ΓΑΖΕΣ ΧΕΙΡ ΑΠΟΣΤ, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 23,52 ευρώ (…/9-3-2015) για 4 HANSAPLAST, 6 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 26,13 ευρώ (…/24-3-2015) για 2 ELOCON, 3 HANSAPLAST SOFT 2,50 CM, KORRES CONDITIONER ALOH, 36,95 ευρώ (…/28-3-2015) για 10 X-MED MEDI DRESS 10X15CM, WET THERAPY 20X0, 4ML MON, HANSAPLAST SOFT 2,50 CM, HANSAPLAST CLASSIC 1,25 CM, 4 JOHNSON S BABY POWDER, 30,16 ευρώ (……./2-4-2015) για 2 OXYNIUM GR, 6 JOHNSON S BABY POWDER, 28,40 ευρώ (…./3-4-2015) για MACUSHIELD EYE SUPPLEM. και ΓΛΩΣΣΩΠΙΕΣΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ., 9,50 ευρώ (…../3-4-2015) για 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΒΥΛΙΟΥ, 52,47 ευρώ (…./8-4-2015) για 2 ELOCON, 10 X-MEDI DRESS 10X15CM, 10 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10 ΑL, HANSAPLAST CLASSIC 1,25 C, 2 HANSAPLAST SENSITIVE 2,5, 7 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ. ΑΠΟΣΤ., 17,12 ευρώ (…./16-4-2015) για  2 HANSAPLAST SENSITIVE 2,5 και 2 ELOCON, 25,53 ευρώ (…../24-4-2015) για 3 COTTON TREE BABY POWDER, 3 JOHNSON’S BABY POWDER, 76,67 ευρώ (…./29-4-2015) για 2 ELOCON, DERCOS SH ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ, FRESH ROYAL JELLY 25 GR, 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. ΚΑΙ CHOCO BEE ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, 21,40 ευρώ (……/14-5-2015) για 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 2 COTTON TREE BABY POWDER, 12,60 ευρώ (…../27-5-2015) για TOBRADEX EYE OINT, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 41,25 ευρώ για 5 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 6 ΕΥΣΕΡΙΝΗ, 18,78 ευρώ (…../3-6-2015) για 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 2 LEUKOPOR ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ, 21,75 ευρώ (149/5-6-2015) για 3 OXYNIUM, 12,40 ευρώ (…../17-6-2015) για 2 DEPON MAXIMUM, 2 ELOCON, 47,66 ευρώ (……/30-6-2015) για IPERTON TABL, 2 SELECTOL, FC TABL, T4 TABL, 2 OXYNIUM, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 23,39 ευρώ (……./8-7-2015) για 3 OXYNIUM, 1 DEPON MAXIMUM, 17,61 ευρώ (……/11-7-2015) για VIBRAMYCIN TABL, SYLFIO CREAM 1% BOTTLE, 4,33 ευρώ (…../11-7-2015) για MESULID TABL, 24,67 ευρώ (……/24-7-2015) για SYLFID CREAM 1% BOTTLE, 2 ELOCON, 27,88 ευρώ (……/26-7-2015) για 2 LEUKOPOR, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝ., 30,16 ευρώ (……/27-7-2015) για 3 OXYNIUM, 20,70 ευρώ (…./30-7-2015) για SYLFID CREAM, LUMAREN C. TABL., 20,77 ευρώ (…/3-8-2015) για IPERTON TABL, 2 SELECTOL, 2 T4 TAB, 28,85 ευρώ (…/6-8-2015) για 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝ., 2 HANSAPLAST CLASSIC, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 35,67 ευρώ (…/11-8-2015) για 2 ELOCON OINT, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. , SYLFID CREAM, 32,66 ευρώ (…/17-8-2015) για 3 OXYNIUM, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 62,44 ευρώ (…/29-8-2015) για 2 ELOCON, SYLFID CREAM., 2 LA ROCHE P. CICAPLAST,, ΩΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ HANSAPLAST, COTTON TREE BABY POWDER, ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝ., 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., BEAUTY CARE ΔΙΣΚΟΙ ΝΤΕΜΑ, 24,92 ευρώ (…/1-9-2015) για MQ PLATINUN & DIAMONDS, 6,20 ευρώ (…/4-9-2015) για Τ4 ΤΑΒ, 2 SELECTOL FC TABL, IPERTON TABL, BT 30X (20+1), 14,64 ευρώ (…/6-9-2015) για 2 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ, ELOCON CR. EXT., 5 ΓΑΖΕΣ, 31,39 ευρώ (…/9-9-2015) για 2 SUDOCREM, 1 SYLFID CREAM, 33,98 ευρώ (…../22-9-2015) για 2 ELOCON, 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝ., 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., COTTON TREE BABY POWDER, 22,85 ευρώ (…/29-9-2015) για 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., SUDOCREM 250 GR, T4 TABL 62 MCG-TAB, SELECTOL FC TAB, 14,44 ευρώ (…./29-9-2015) για 2 OXYNIUM, 36,51 ευρώ (…./3-10-2015) για 3 OXYNIUM, 30 ΣΥΡΙΓΓΕΣ, 10,84 ευρώ (…/20-10-2015) για 2 SAOCIN -D POMM, 19,40 ευρώ (…./20-10-2015) για 2 ELOCON OINT EXT.US, 2 LETIBALM ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ, 65,84 ευρώ (…./29-10-2015) για 3 OXYNIUM, 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 2 ELOCON OINT, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 3 ΜΑΣΚΕΣ MEDI MASK ΠΡΟΣΩΠΟΥ, 9,08 ευρώ (…/9-11-2015) για 2 ELOCON, 18,49 ευρώ (…/16-11-2015) για 1 FLUSTERIX CREAM 2%, 1 OCTENISEPT SOL, 2 ELOCON, 64 ευρώ (…/19-11-2015) για 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 2 BLEPHACARE DUO 30 MANTHΛ., 1 OCUSOFT ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 2 OXYNIUM GR, 5,40 ευρώ (…/20-11-2015) για 1 BAYGON SPRAY 300 ML, 14,63 ευρώ (…../23-11-2015) για 1 ATACAND TABL, 1 ELOCON, 24,96 ευρώ (…../30-11-2015) για OXYNIUM GR, ELOCON OINT, 6  ΓΑΖΕΣ, 68,69 ευρώ (…./7-12-2015) για 2 BLEPHACARE DUO 30 MANT., ELOCON, 2 OXYNIUM, ΕΥΣΕΡΙΝΗ, 4 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 3 ΓΑΖΕΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 23,65 ευρώ (159/14-12-2015) για 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 8 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ML, SODIUM CHLORIDE INJECTION, XYLOCREAM 2,5+2,5), 19,10 ευρώ (…../16-12-2015) για ΓΥΑΛΙΑ EYELEAD PROMO BLA, 13,54 ευρώ (………/23-12-2015) για SELVA  NASAL GEL MOISTURE, DEXARHINASPRAY PUMP, 25,32 ευρώ (…../23-12-2015) για IPERTON TABL BT 30X (20+1) 2 SELECTOL FC TABL 200 MG-TA, T4 TABL 30X75XMCG, T4 TAB 62 MCG, ELOCON OINT, 18,36 ευρώ στις 17-2-2015 (αα ….) και 41,25 ευρώ (αα …./28-5-2015) για 5 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 600 ΕΥΣΕΡΙΝΗ ΕΝΥΔΡΟ, ήτοι συνολικά 1.864,80 ευρώ. Δ) Επίσης κατέβαλε στο φαρμακείο της Ζωής Σουλιώτη & ΣΙΑ ΕΕ,  35,20 ευρώ στις 12-1-2015 (αρ. απόδειξης – στο εξής α/α – ….) για 2 TRILEPTAL BL 300 MG, 2 MIOREL TABL 10M, 2 LOPRESOR TAB, στις 12-1-2015 (α/α …….) 3,87 για 5 TRIAN, 1 FERROVIN, 2 SOLUVIT, στις 11-2-2015 (α/α ….) 40,98 ευρώ για 1  CIALIS TABL 20M, στις 17-2-2015 (α/α …..) 44,57 ευρώ για 2 KEPPRA TABL 100, 2 KEPPRA TABL 500, 3 ZANTAC TABL 150, 2 TRILEPTAL NE TA, 2 MIOREL TABL 10M, 2 LOPRESOR TABL, στις 18-2-2015 (α/α ….) 11,70 ευρώ για 5 ASEPTA GAUZE ST, στις 24-2-20215 (α/α ….) 7,25 ευρώ για 1 OXYNIUM SACHETS, στις 26-2-2015 (α/α ….) 6,86 ευρώ για 2 PIC SENSITIVE F, 5 ASEPTA GAUZE ST,  στις 26-2-2015 (α/α ……) 19,16 ευρώ για 2 PIC SENSITIVE F, 5 ASEPTA GAUZE, στις 27-2-2015 (α/α …..) 36,25 ευρώ για 5 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, στις 2-3-2015 (α/α ……….) 9,12 ευρώ για 2 ELOCON CREAM EX, στις 4-3-2015 (α/α …) 11,70 ευρώ για 5 ASEPTA GAUZE ST, στις 10-3-2015 (α/α …….) 15,45 ευρώ για 1 FISSAN POWDER, στις 27-3-2015 (α/α ………) 17,64 ευρώ για 2 LEPTAL, 2 REL TAB, 2 RESOR TABL, 6 FOCARD TABL, 1 FIO CREAM, στις 31-3-2015 (α/α ….) 37,64 ευρώ για 1 OXYNIUM SACHETS, 1 NEXIUM TABL, 3 FISSAN POWDER, 2 ASEPTASILK, 1 ASEPTATRANS, στις 27-4-2015 (α/α ….) 16,64 ευρώ για 2 TRILEPTAL, 2 MIOREL, 2 LOPRESOR, 6 TROFOCARD, στις 27-4-2015 (α/α …….) 21,75 ευρώ για 3 OXYNIUM SACHETS, στις 28-4-2015 37,11 ευρώ (α/α …..) για 3 ZANTAC TABL, 2 KEPPRA TABL 100, 2 KEPPRA TAB 500, στις 12-5-2015 (α/α …..) 26,12 ευρώ για 2 ASEPTASILK, 5 ASEPTA GAUZE, 2 ELOCON CREAM, στις 28-5-2015 (α/α ……) 55,69 ευρώ για 2 TRILEPTAL, 2 MIOREL, 2 LOPRESOR, 3 ZANTAC, 2 KEPPRA 100, 2 KEPPRA 500, 2 ELOCON CREAM, στις 5-6-2015 (α/α ……..) 14,50 ευρώ για 2 OXYNIUM SACHETS, στις 25-6-2015 (α/α ……….) 43,70 ευρώ για 4 OXYNIUM SACHETS, 1 ATACAND TABL, 2 ELOCON, στις 30-6-2015 (α/α ……….) 17,24 ευρώ για 1 THODIUM CAPS, 1 SYLFIO CREAM, στις 30-6-2015 (α/α …….) 16 ευρώ για 2 ATACAND TABL, 3 LOPRESOR TABL, 2 TRILEPTAL, στις 30-6-2015 (α/α …….) 26,45  ευρώ για 3 ZANTAC, 2 KEPPRA TABL 100, 2 MIOREL, στις 30-6-2015 (α/α …..) 14,89 ευρώ για 1 REAL CARE ΓΑΝΤΙ, 1 OXYNIUM SACHETS, στις 9-7-2015 (α/α …..) 16,37 ευρώ για 2 ELOCON CREAM, 1 OXYNIUM SACHETS, στις 27-7-2015 (α/α ……) 15,91 ευρώ για 2 ATACAND TABL 8M, 3 LOPRESOR TABL, 2 TRILEPTAL, στις 27-7-2015 (α/α ….) 12,24 ευρώ για 5 MAG 2 ORAL SOL, στις 28-7-2015 (α/α …..) 14,45  ευρώ για 2 KEPPRA TABL 500, στις 6-8-2015 (α/α ….) 24,01 ευρώ για 3 LUMAREN TABL, 2 KEPPRA TABL 100, 2 MIOREL, στις 29-8-2015 (α/α …) 30,36 ευρώ για 2 ATACAND, 3 LOPRESOR, 2 TRILEPTAL, 2 KEPPRA TABL 500, στις 29-8-2015 (α/α ….) 8,75 ευρώ για 1 OXYNIUM SACHETS, 3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ 50 ML, στις 22-9-2015 (α/α …) 27,39 ευρώ για 1 NEXIUM TABL 40M, 2 OXYNIUM SACHETS, στις 29-9-2015 (α/α …) 57,08 ευρώ για 2 LUMAREN, 2 KEPPRA 100, 2 KEPPRA 500, 2 ATACAND, 2 MIOREL, 2 TRILEPTAL, 1 MAGNESIUM SANDO, 1 ELOCON, 1 OXYNIUM SACHETS, στις 24-10-2015 (α/α ….) 44,32 ευρώ για 2 LUMAREN, 2 KEPPRA 100, 2 KEPPRA 500, 2 ATACAND, 2 MIOREL, 2 TRILEPTAL, στις 26-11-2015 (α/α ……..) 21,66 ευρώ για 3 OXYNIUM SACHETS, στις 2-12-2015 (α/α …….) 11,16 ευρώ για 2 ATACAND, 2 MIOREL, 2 TRILEPTAL, στις 2-12-2015 (α/α ….) 9,22 ευρώ για 2 SEPTA GAUZE, 1 ELOCON, στις 3-12-2015 (α/α ………) 24,20 ευρώ για 1 SYLFID CREAM, 1 ALFA ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΓΑΖΑ 10Χ20 100 ΤΕΜ, στις 16-12-2015 (α/α ……) 24,03 ευρώ για 1 EMLA, 1 ELOCON, 1 SUDOCREM και 7,22 ευρώ στις 2-10-2015 (α/…..), και συνολικά 928,99 ευρώ. Ε) Κατέβαλε στην ιατρό …….. για συνταγογράφηση στις 26-3-2015 (αα …..), στις 14-5-2015 (αα …….), στις 18-6-2015 (αα ….), στις 10-11-2015 (αα ….), στις 16-12-2015 (αα ……) και στις 29-9-2015 (αα ….) από 10 ευρώ κάθε φορά (σύνολο 60 ευρώ), στις 22-7-2015 (α/α ….) κατέβαλε στη φαρμακευτική εταιρία ….. 246,34 ευρώ για 10 τεμάχια αναλώσιμο υγειονομικό υλικό συσκευών  σίτισης, 15 τεμ. FRESUBIN ENERGY EASY BAG και 15 τεμάχια FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG,  στις 12-6-2015 (α/α ….) κατέβαλε στην ίδια εταιρία 98,31 ευρώ για 15 τεμάχια FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG, στις 12-11-2015 (α/α ….) 148,03 ευρώ για 9 τεμάχια αναλώσιμο  υγειονομικό υλικό συσκευών  σίτισης, 15 τεμ. FRESUBIN ENERGY EASY BAG και 1 τεμάχιο FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG, στις 5-2-2015 κατέβαλε στην εταιρία SUPERMED 439,85 ευρώ (α/α …..) για 15 τεμ. FRESUBIN ENERGY FIBRE EASY BAG 500 ML, 30 τεμάχια FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ML, 15 τεμάχια APPLIX SMARTVISION PUMP SET VARIOLINE, στις 2-6-2015 (α/α …….) κατέβαλε στην ……..  236 ευρώ για ένα οξύμετρο ΝΟΝΙΝ αισθητήρα SOFT RUBBER 8000 SM, στις 6-2-2015 (α/α ……) στην «ΚΥΦΙΔΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ» κατέβαλε 477,50 ευρώ για 1 μαξιλάρι STIMULITE  και 2 υποδήματα ΜΠΟΤΑ ΦΟΥΣΚΩΤΗ, στις 5-5-2015 κατέβαλε στη ………. 68 ευρώ (α/α …..) για 2 αυτοκόλλητα για αισθητήρα ΝΟΝΙΝ 8000 JFW και έξοδα αποστολής, στις 4-2-2015 (α/α …..) κατέβαλε στην . …… (εμπόριο ορθοπεδικών ειδών) 113 ευρώ για διαχωριστικό ποδιών (3) και 1 μαξιλάρι με αέρα, στις 19-6-2015 κατέβαλε στον ιατρό βιοπαθολόγο ….. … 10,22 ευρώ για εξέταση (α/α ….) και στις 4-12-2015 (α/α 2148) κατέβαλε στον ….. για πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 794,77 ευρώ, στις 21-1-2015 κατέβαλε στη βιοπαθολόγο …………………….. για εργαστηριακές εξετάσεις 20 ευρώ. Τέλος, κατέβαλε στη ……………. για ιατρικά είδη, 130 ευρώ στις 15-9-2015 (αα 06), 130 ευρώ στις 9-9-2015 (αα …..), 148 ευρώ στις 9-9-2015 (αα ….) και 390 ευρώ στις 25-2-2015 (αα ……..). Επομένως, για το 2015 κατέβαλε συνολικά το ποσό των 13.023,02 ευρώ. Για το 2016 : Α) Κατέβαλε στη μεταφορική – εταιρία διανομών ………., μέσω της οποίας περιέρχονταν στην οικία της στο Καρπενήσι μετά από παραγγελία (με τον αναλογούντα ΦΠΑ) : 1) Στις 8-1-2016  δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 82,34 ευρώ για 1 τεμάχιο REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 1 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90,  5 Χ 20 ΤΕΜ, 1  ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ80 5Χ20 ΤΕΜ, 2 ΤΕΜ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ Ρ/Κ 460 ΓΡ DIAN ΚΟΛΛΑΤΟ, 2 ΤΕΜ ENDLESS XL ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ, 2) στις 28-1-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 24,44 ευρώ για 12 πακέτα χαρτοβάμβακα και 1 ΤΕΜ FOXY ΧΑΡ/ΛΟ MEGA X 24 SMALL, 3) στις 30-1-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 72,62 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 ΤΕΜ END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 4) στις 15-2-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 80,18 ευρώ για 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 3 τεμάχια REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 ΤΕΜ END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 5) στις 24-2-2016 δυνάμει της ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 35,44 ευρώ για 12 ΠΑΚ. END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 2 ΤΕΜ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ Ρ/Κ, 1 ΤΕΜ LIBO ΠΑΝΕΣ LG-EXTRA, 6) στις 27-2-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ………….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 81,88 ευρώ 3 τεμάχια LIBO ΠΑΝΕΣ LG-EXTRA, 2 ΤΕΜ ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ80 5Χ20 ΤΕΜ, 5 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 7) στις 16-3-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 106,09 ευρώ για 3  τεμάχια LIBO ΠΑΝΕΣ LG-EXTRA, 2 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ,  2 ΤΕΜ ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 12 ΤΕΜ END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 4 ΠΑΚ. ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ Ρ/Κ 460 ΓΡ, 12 ΠΑΚ. END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 8) στις 9-4-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. …………. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 161,33 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 3 ΤΕΜ ENDLESS DÉCOR Ρ/ΥΓΕΙΑΣ 4PLY, 1 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ.  90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 12 ΤΕ END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 12 ΠΑΚΧ72 ΤΕ, 12 ΠΑΚ. END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 20 ΤΕ 10 μπαταρίες TOSHIBA, 9) στις 19-4-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. …. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 97,03 ευρώ για 2 ΤΕ ENDL ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ 60Χ90, 12 ΠΑΚ END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 2 PALMA R/K 425 GR 12*425,  12 ΤΕ END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 12 ΑΚΧ72ΤΕ, 4 ΠΑΝΕΣ LIBO, 10) στις 16-5-2016 δυνάμει της ….. απόδειξης 149,35 ευρώ για 1 τεμάχιo ρολό κουζίνας END ECONO PtoP, 2  ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 2 LIBO ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60X90 SPECIAL 16 ΤΕ/ΔΕ, 1 ΤΕ END DÉCOR ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 4 ΠΑΝΕΣ LIBO LG-EXTRA*24, 11) στις 25-5-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 114,62 ευρώ για 3 TE ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ END 90χ180, 2 ΤΕ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΧΑΡΤ/ΛΑ 33Χ33 ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, 1 τεμάχιo ρολό κουζίνας END ECONO PtoP, 6 PALMA R/K 425 GR 12*425, 2 REGINA R/Y 3Φ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΙΕΛ 10*9 ΤΕ, 5 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90, 12 ΠΑΚ. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ,  12) στις 27-6-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 96,93 ευρώ για 3 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 τεμάχια ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 2 ΤΕΜ END DESIGN P/KOYZ 6X700 GR, 1 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ ROYAL MEL 45Χ75, 12 ΠΑΚ. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 13) στις 20-7-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 120,16 ευρώ για 2 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 12 τεμάχια μωρομάντηλα, 5 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90, 12 ρολλά υγείας END DÉCOR, 1 END ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ 4Χ4 ΛΙΤΡΑ, 1 END CREAM ΑΝΤΛΙΑ ΛΕΥΚΟ 24Χ300ML, 12 PALMA R/K 425 GR 12*425, 14) στις 9-8-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 135,77 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 1 πακ. χαρτοβάμβακα, 1 τεμ. ΣΑΚ. OLYMPUS 80Χ110 18 ΠΑΚ./ΚΙΒ 16ΤΕΜ/ΠΑΚ, 5 ΜΑΤΣΟ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ SCOTCH 52*75, 3  ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 5 Χ 20 ΤΕΜ, 1 TE ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60*90, 1 ΚΑΠΕΛΟ 48-1, 5 END ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90, 15) στις 5-9-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 186,78 ευρώ για 1 TOP.M ΣΤΟΚΑΔΟΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ 2500 320, 2 ΤΟΠ STRONG ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΣΕΤ ΑΤΣ 4 ΤΕΜ, 1 SILIC ΦΥΣΙΓ 12 Τ, 1 ΤΟΡ S ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΔΟΝΤΙ ΒΑΡΕΩΣ, 1 ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΣΠΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΑΚΙ Α303, 1 LOGO ΑΦΡΟΣ ECONOMY PU 300 ML 12T, 3 TE ENDLESS ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 2 ΤΕ END ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ180, 4 ΤΕ END DESIGN R/KOYZ 6X700 GR, 12 ΠΑΚ. END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Α 12ΠΑΚΧ50Φ, 6 ΤΕ REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 5 ΤΕ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ END 60Χ90, 2 ΤΕ END ΣΑΚ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΑΡ. ΜΠΛΕ 52Χ75CM 50X10 TE, 2 ΜΑΤΣΟ ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ SCOTCH 52X75, 16) στις 17-9-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 76,43 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 17) στις 26-9-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 32,55 ευρώ για 1 FOXY ΧΑΡ/ΛΟ, 4 END DESIGN Ρ/ΚΟΥΖ 6Χ700 GR, 1 REGINA R/Y 3 Φ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΣΙΕΛ 10-9 ΤΕ, 12 ΠΑΚ. END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 18) στις 18-10-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. 97796 απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 94,62 ευρώ για 14 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WETLINE *70, 1 END DÉCOR Ρ/ΥΓΕΙΑΣ 3PLY 9Χ10 ΡΟΛΑ, 4 END DESIGN KOYZ 6Χ700ΓΡ, 1 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 ΠΑΚ END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 1 LIBO ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90 15 ΤΕΜ και 1 80Χ180 SPESIAL 15 ΤΕ, 1 ΟΜΠΡΕΛΑ ΑΝΔΡ. ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΜΑΥΡΗ, 19) στις 31-10-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 165,87 ευρώ για ποσότητα 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 5 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 και 3 ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ180, 1 END ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ 4Χ4ΛΙΤΡΑ/ΚΙΒ, 3 END DESIGN Ρ/ΚΟΥΖ 6Χ700ΓΡ, 12 ΠΑΚ END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 14 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WETLINE *70, 20) στις 5-12-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 181,13 ευρώ για 1 ΚΑΛΤΣΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ, 1 ΚΑΠΕΛΟ Κ8, 1 TOP M ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΜΑΚΡΥ Cr-V 275MM, 1 ΤΟΠ Μ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΥΛΙΚΩΝ 45 Cr-V,   3 END ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90, 2 90Χ180, 1 ΣΕΣΟΥΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 35 ΟΖ, 12 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ WETLINE, 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 ΠΑΚ END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 21) στις 23-12-2016 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 120,73 ευρώ για 1 END ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90, 2 90Χ180, 12 ΤΕ END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 4 ΤΕ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ρ/Κ 460 ΓΡ DIAN ΚΟΛΛΑΤΟ, 1 ΣΑΠΟΥΝΙ ΑΡΚΑΔΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 4*150 ΓΡ και 1 2*250 ΓΡ, 1 ΤΕ END DÉCOR Ρ/ΥΓΕΙΑΣ 3PLY 9Χ10 ΡΟΛΑ, 12 ΠΑΚ END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, ήτοι συνολικά 2.216,29 ευρώ. Β) Κατέβαλε στα συστεγασμένα φαρμακεία . ……., 21,66 ευρώ (…../11-1-2016 απόδειξη) για 3 OXYNIUM , 20,88 ευρώ (……/4-1-2016) για 2 CERA DI CUPRA LIP BALM, 2 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 2 ELOCON OINT EXT, 14,61 ευρώ (……./8-1-2016) για 2 JOHNSON S BABY POWDER, ELOCON OINT EXT, ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ., 21,36 ευρώ (……/9-1-2016) για 2 BLEPHACAREDUO 30 ΜΑΝΤΗΛ, 12,95 ευρώ (……/23-1-2016) για ΝEXIUM GR TABL, 45,42 ευρώ (……./1-2-2016) για 3 OXYNIUM GR OR SD 2400 MG, ELOCON OINT EXT, 2 BLEPHACARE DYO 30, 23,80 ευρώ (……./8-2-2016) για SYLFID CREAM 1%, 8,20 ευρώ (……./20-2-2016) για 2 TROFOCARD EC TABL, 31,75 ευρώ (……./25-2-2016) για ELOCON OINT EXT US, ATACAND TABL 14X8MG, 3 OXYNIUM, 21,93 ευρώ (……../25-2-2016) για 2 POWER OLIVIOTIC 20 CAPS, 25,56 ευρώ (……../17-2-2016) για 3 OXYNIUM, 20,10 ευρώ (………/13-3-2016) για ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ PEHA SOF, 2 JOHNSON S BAYBY POWDER και 2 ELOCON, 109,45 ευρώ (……./17-3-2016) για 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, KEPPRA TAB 30X1000MG, 30X500 MG, 2 SUDOCREM CREAM 250 GR, SYLFID CREAM 1%, 30,68 ευρώ (…../29-2-2016) για AUGMENTIN TAB, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 2 JOHNSON S BABY POWDER20, BLEPHACARE DUO 30 ΜΑΝΤ, 30,06 ευρώ (………/19-3-2016) για 2 SAOCIN-D POMM ORHTH, 2 BLEPHOCAREDUO 30, 21,66 ευρώ (……/18-3-2016) για 3 OXYNIUM 2400 M, 9,08 ευρώ (……./1-4-2016) για 2 ELOCON 1%, 5,61 ευρώ (………../5-4-2016) για SPLENTIR TABL BT 10 X 400, ALGOFREN FC TAB BT,  8,10 ευρώ (……../28-3-2016) για 2 LUMAREN TABL BT 20X1, 9,83 ευρώ (……../11-4-2016) για EMLA CREAM (2,5%+2,5%), 23,22 ευρώ (……../13-4-2016) για 2 LUMAREN TABL BT 30X150, 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ PEHA SOFT, 20,06 ευρώ (…../16-4-2016) για 6 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 4 JOHNSON S BABY POWDER, 7,42 ευρώ (……./25-4-2016) για COUNTERGEL CAPSILUM 100G, TAB (450 + 35) MG NORGESIC, 17,72 ευρώ (…./25-4-2016) για 2 ELOCON OINT, SUDOCREM CREAM 250 GR, 21,93 ευρώ (……./27-4-2016) για 2 POWER OLIVIOTIC 20 CAPS, 11,04 ευρώ (……./29-4-2016) για T4 TAB 62 MCG-TAB BTX30, SELECTOL FC TAB 200 MG-TA, 3 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10, 9,08 ευρώ (……./5-5-2016) για 2 ELOCON, 31,98 ευρώ (……../9-5-2016) για 2 JOHNSON S   BABY POWDER, SUDOCREM 250 GR, 2 OXYNIUM 2400 MG, ELOCON OINT EXT, 39,20 ευρώ (……./17-5-2016) για 3 OXYNIUM, ELOCON, 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 14,35 ευρώ (……/25-5-2016) για ΤΟP VELVET HYGIENIC SHOW,  19,10 ευρώ (………./25-5-2016) για ΓΥΑΛΙΑ EYELEAD PROMO PUR, 17,72 ευρώ (92/27-5-2016) για SUDOCREAM 250 GR, 2 ELOCON, 17,72 ευρώ (……/8-6-2016) για   SUDOCREAM 250 GR, 2 ELOCON, 23,51 ευρώ (…../11-6-2016) για LA ROCHE P. CICAPLAST, SENSODYNE MOUTHWASH COOL, SENSODYNE RAPID RELIEF 7, SELECTOL TAB 200 MG-TA, T4 TAB BT 30X75 MCG, T4 TAB 62 MCG-TAB BTX30, 35 ευρώ (………/20-6-2016) για SELECTOL TAB 200 MG-TA, ATACAND TABL 14X8MG, 2 ELOCON, 10 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 38,92 ευρώ (…………/21-6-2016) για 2 KEPPRA FC TAB 30X500MG, 21,66 ευρώ (……../28-6-2016) για 3 OXYNIUM 2400 MG, 28,34 ευρώ (……../28-6-2016) για 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. 36Χ40Χ10 ΑS, 2 BLEPHACARE DUO 30 ΜΑΝΤΗΛ., 45,76 ευρώ (………./19-7-2016) για 3 OXYDIUM 2400 MG, ELOCON, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 23 ευρώ (…………/21-7-2016) για ELIXDERM ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, 43,49 ευρώ (……………../5-7-2016) για ATACAND TABL 14X8 MG, ELOCON, 2 CONTROLOC TAB 40 MG-TA, 21,29 ευρώ (………/15-7-2016) για ELIXDERM ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, 9,08 ευρώ (………./29-7-2016) για 2 ELOCON, 9,07 ευρώ (…………/3-8-2016) για PONSTAN FC TABL BT 15X, DEXA-RHINASPRAY PUMP SP, STREPFEN LOZ 8,75 MG-LOZ, 39,63 ευρώ (…………/5-8-2016) για 20 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60 ML (ΤΡΟΦΗΣ), SUDOCREM CREAM 250 GR, 2 ELOCON OINT, T4 TAB 62 MCG-TAB BTX30, T4 TABL BT 30X75MCG, 2 SELECTOL, 83,31 ευρώ (…………./6-8-2016) για 4 OXYNIUM, POEWR OLIVIOTIC 20 CAPS, NEXIUM GR, TAB BT 28X40MG, 11,19 ευρώ (………../11-8-2016) για CONTROLOC GR TAB 40 MG, 17,72 ευρώ (…………./20-8-2016) για 2 ELOCON, SUDOCREM CREAM 250 GR, 24,14 ευρώ (…………./29-8-2016) για SPLENTIR TABL BT 10X, IPERTON TABL BT 30X, ELOCON, 4 JOHNSON S BABY POWDER 20,  34,74 ευρώ (…………/5-9-2016) για ELOCON, SYLFIO CREAM 1% BOTTLE, SUDOCREAM CREAM 250 GR, 19,22 ευρώ (…………./10-9-2016) για 2 BLEPHACARE DUO 30, 8,71 ευρώ (………../10-9-2016) για SUDOCREM CREAM 250 GR, 20 ευρώ (………/18-9-2016) για 3 SODIUM CHLORIDE INJECTION, ELOCON OINT, 2 OXYNIUM, 13,25 ευρώ (…………./22-9-2016) για ELOCON, SUDOCREAM 250 GR, 15,15 ευρώ (…………./29-9-2016) για IPERTON TABL BT 30X, T4 TAB 62 MCG-TAB BTX30, SELECTOL FC TAB 200 MG, 9,08 ευρώ (……………../4-10-2016) για 2 ELOCON, 45,83 ευρώ (…………/10-10-2016) για APIVITA CLEANSING ΓΑΛΑΚΤ., KORFF CORRECTIONIST DAY, 10,90 ευρώ (……………/27-10-2016) για 2 SELECTOL FC TABL, 2 T4 TAB100/62MGG/TA, 27,59 ευρώ (………./29-10-2016) για 2 SUDOCREM 100, 2 ELOCON 100 OINT EXT, 28,96 ευρώ (………../8-11-2016) για 1 BLEPHACARE DUO 30 100, LA ROCHE P. CICAPLAST 100, 1 ELOCON OINT EXT 100, 1 SUDOCREM 100, 19,83 ευρώ (…………/9-11-2016) για 1 DEXARHINASPRAY 100, 1 ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. 10, 1 DEPON MAX, 1 PANADOL EXTRA, 115,41 ευρώ (…………../17-11-2016) για 3 KEPPRA FC TABL, 1 ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ, 1 MESULID TABL, 1 SPLENTIR TABL, 23,40 ευρώ (…………./18-11-2016) για 2 POWER OLIVIOTIC, 18,89 ευρώ (………/25-11-2016) για 1 ARCOXIA 25 EOP FC TABL, 1 SUDOCREM, 1 ELOCON OINT EXT, 13,03 ευρώ (……../26-11-2016) για 2 BLEPHACARE DUO, 34,56 ευρώ (…………../6-12-2016) για 1 ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. 10Χ, 2 SELECTOL FC TABL, 1 NEXIUM GR TAB BT, 2 ELOCON OINT EXT, 23,89 ευρώ (…./12-12-2016) για 1 SUDOCREM, 1 ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. 10Χ, 2 ELOCON OINT EXT, 26,69 ευρώ (…./23-12-2016) για 2 BLEPHACARE, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 1 ELOCON, 18,38 ευρώ (…./29-12-2016) για 1 SUDOCREM, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 20,88 ευρώ (…./4-1-2016) για 2 CERA DI CUPRA LIP BAM, 2 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ, 2 ELOCON OINT EXT και συνολικά 1.745,25 ευρώ καθώς και Γ) 1) Δυνάμει του ……/27-3-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 2) Δυνάμει του …../27-3-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,23 ευρώ και δη 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ) και 200,10 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY FIBRE EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 6,67 ευρώ), 3) Δυνάμει του …./27-4-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE, 4) Δυνάμει του ……/27-4-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,20 ευρώ και δη 213,30 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,11 ευρώ) και 213,30 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml (τιμή μονάδας 7,11 ευρώ), 5) Δυνάμει του ………/27-5-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ  για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 6) Δυνάμει του …………./27-5-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,20 ευρώ για 30 FRESUBIN ΗΡ ENERGY FIBRE EASY BAG 500 ml και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, 7) Δυνάμει του …………../27-6-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,20 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, 8) Δυνάμει του …./27-6-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE), 9) Δυνάμει του ……/27-8-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,20 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, 10) Δυνάμει του …./27-8-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής,100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 11) Δυνάμει του …../27-9-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,20 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml και  30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, 12)  Δυνάμει του ……/27-9-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 ΑPPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 13) Δυνάμει του …../27-10-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET VARIOLINE, 14) Δυνάμει του …../27-10-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,20 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, 15) Δυνάμει του ……/27-11-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ), 16) Δυνάμει του …../27-11-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,20 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, 17)  Δυνάμει του ……./27-12-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 452,20 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml και 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml και 18) Δυνάμει του …./27-12-2016 τιμολογίου πώλησης – δελτίου αποστολής, 100,51 ευρώ για 15 APPLIX SMART-VISION SET  VARIOLINE (τιμή μονάδας 5,93 ευρώ), ήτοι συνολικά 4.974,42 ευρώ.  Δ) Κατέβαλε στο φαρμακείο ……… στις 11-1-2016 (α.α. ….) 8 ευρώ για 1 ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ. 10Χ20 1Χ100 NON WOOVEN, 1 ASEPTA GAUZE ST 1 ERILE 26X40, στις 12-1-2016 (αα ……) 58,07 ευρώ για 2 LUMAREN 150MG, 2 KEPPRA TAB 500, 2 KEPPRA TAB 100, 2 TRILEPTAL NE TA 300 MG, 2 MIOREL TAB 10M, 2 ATACAND TAB 8M, στις 21-1-2016 (αα …..) 29,07 ευρώ για 1 SYLFID CREAM, 500GR, 1 ELOCON 30GR, 1 T4 TAB 62 MG, 2 SEECTOL TAB, στις 26-1-2016 (αα …….) 12,30 ευρώ για 3 TROFOCARD TAB 30, στις 9-2-2016 (αα …..) 19,02 ευρώ για 1 SUPERFOODS (ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΟΤΟΣ 175 MG, 50 CAPS, στις 12-2-2016 (αα …..) 8,96 ευρώ για 1 AZITHROMYCIN 500 MG, 1 ULTRALEVURE CAP 250 MG, στις 17-3-2016 (αα …..) 11,45 ευρώ για 5 TROFOCARD MAX TAB 121 56 MG, 1 LOPRESOR TAB, 2 TRILEPTAL 300 MG, 2 MIOREL TAB 10 M, 2 ATACAND TAB 8M, στις 17-3-2016 (αα …..) 5,55 ευρώ (αα ….) για 1 ATACAND TAB 8M, στις 17-3-2016 (αα …..) 19,01 ευρώ για 2 SELECTOL TAB, 2 1 T4 NEO TAB 75 MG30, 1 T4 TAB 62 MG, 1 IPERTON TAB 20, στις 8-4-2016 (αα ……..) 31,32 ευρώ για 1 SUDOCREM 250 MG, 3 OXYNIUM SACHETS 2400 MGX30, στις 18-4-2016 (αα …….) 50,64 ευρώ για 2 KEPPRA TAB 500 MG 30, 2 KEPPRA TAB 100 MG 30, 1 LUMAREN TAB 15 MG20, 2 TRILEPTAL 300 MG, 2 MIOREL TAB 10M G 50, 2 ATACAND TAB 8M G 14, 5 TROFOCARD MAX TAB 121 56MGX30, 1 LOPRESOR TAB, 1 LUMAREN 150 MG, στις 4-5-2016 (αα ……..) 18,58 ευρώ για 6 ASEPTA GAUZE ERILLE 36X40, στις 9-5-2016 (αα ………) 57,40 ευρώ για 3 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 2 POWER OLIVIOTICX20, 4 ASEPTA GAUZE ST ERILE 36X40, στις 15-5-2016 (αα …..) 9,23 ευρώ για 1 ZINADOL TABL 50 MG, στις 18-5-2016 (αα …….) 35,15 ευρώ για 5 TROFOCARD 121 56M, στις 18-5-2016 (αα ……) 30,97 ευρώ για 1 ZANTAC TAB 150 MG 20, 2 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 5 ASEPTA GAUZE, στις 23-5-2016 (αα …..) 33,13 ευρώ για 1 KEPPRA TAB 500 MG30, 2 KEPPRA TAB 100, 1 ZANTAC TAB 150, 2 MIOREL TAB 10M, 2 ATACAND TAB 8M, στις 25-5-2016 (αα …..) 38,92 ευρώ για 1 KEPPRA TAB 500, 2 TRILEPTAL 300 MG, στις 26-5-2016 (αα ….) 14,20 ευρώ για 1 ELOCON, 1 SUDOCREM 250 MG,  στις 17-6-2016 (αα …..) 9,67 Χ2  ευρώ για 2 LOSEC CAPS 20 MG,  στις 21-6-2016 (αα ….) 5,78 ευρώ για 1 MIOREL TAB 10M G50, 2 ATACAND TAB 8M G14, 1 LOPRESOR TAB, στις 23-6-2016 (αα ……) 39,92 ευρώ για 2 KEPPRA TAB 500, 3 KEPPRA TAB 100, 1 CONTROLOC TAB, στις 21-7-2016 (αα …..) 5,78 ευρώ για 1 MIOREL TAB 10M G50, 2 ATACAND TAB 8M G14, 1 LOPRESOR TAB, στις 21-7-2016 (αα ……) 12,77 ευρώ για 1 OXYNIUM SASCETS, 1 ATACAND TAB 8M, στις 22-7-2016 (αα ….) 39,92 ευρώ για 2 KEPPRA  TAB 500, 2 KEPPRA TAB 100, 1 CONTROLOC TAB,  στις 26-7-2016 (αα ……..) 82,95 ευρώ για 10 ASEPTA GAUZE, 1 SUDOCREM 250 MG, 1 SULFID CREAM 500 GR, 6 JOHNSON S BABY POWDER 200G, στις 9-8-2016 (αα …..) 27,94 ευρώ για 10 ASEPTA GAUZE ST ERILE, 1 ELOCON OOINT, στις 22-8-2016 (αα …..) 5,74 ευρώ για 1 MIOREL G50, 2 ATACAND TAB 8M, 1 LOPRESOR TAB, στις 22-8-2016 (αα ………) 52,26 ευρώ για 10 ASEPTA GAUZE, 1 CONTROLOC, 3 OXYNIUM,  στις 24-8-2016 (αα ……..) 39,60 ευρώ για 2 KEPPRA TAB 500, 2 KEPPRA TAB 100, 1 CONTROLOC 40MG, στις 26-8-2016 (αα …….) 18,70 ευρώ για 10 REAL CARE ΑΠΟΣΤ. ΓΑΖΕΣ, στις 1-9-2016 (αα ……) 57,94 ευρώ για 3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤ. ΗΑR TMANN 1X100XΠΟΥΔ PAUL HAR,  10 ASEPTA GAUZE ST 10, 1 ELOCON CREAM, στις 10-9-2016 (αα …..) 61,43 ευρώ για 1 TRILEPTAL 300 MG, 10 ASEPTA GAUZE, 1 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 1 PEPTAN TAB 20M, 1 NEXIUM TAB 40M, 1 SELECTOL TAB MG 20, στις 19-9-2016 (αα ……) 9 ευρώ για 1 CONTROLOC TAB 40 MG, στις 19-9-2016 (αα ……) 20,69 ευρώ για 1 SUDOCREM 250 G, 1 ASEPTA GAUZE, 1 ALFA ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ 10Χ20 100 ΤΕΜ, στις 19-9-2016 (αα ……) 1 ευρώ για 5 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 5 TROFOCARD MAX 5 TAB 121, στις 20-9-2016 (αα …….) 41,97 ευρώ για 2 KEPPRA TAB 100, 1 CONTROLOC, 1 TRILEPTAL 300 MG, 1 MIOREL TAB G50, 1 LOPRESOR, 1 ATACAND, στις 1-10-2016 (αα ……….) 34,59 ευρώ για 5 ASEPTA GAUZE, 1 ELOCON, 1 SUDOCREM, 1 ALFA ΜΗ ΑΠΟΣΤ.  ΓΑΖΑ 10Χ20 100 ΤΕΜ, στις 3-10-2016 (αα …..) 9,73 ευρώ για 1 TRILEPTAL 300 MG, στις 10-10-2016 (αα …..) 24,85 ευρώ για 1 ELOCON, 2 SUDOCREM, στις 21-10-2016 (αα …..) 31,49 ευρώ για 1 CONTROLOC TAB 40MG, 2 KEPPRA TAB 100, 1 TRILEPTAL 300 MG, στις 21-10-2016 (αα …..) 13,15 ευρώ για 1 ALFA ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΓΑΖΑ 10Χ20 100 ΤΕΜ, 1 ΕLOCON, στις 26-10-2016 (αα ……) 42 ευρώ για 1 ALFA ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΓΑΖΑ 100 ΤΕΜ, 1 ELOCON, 5 REAL CARE ΑΠΟΣΤ ΓΑΖΕΣ 36Χ40Χ10, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤ. ΣΥΝ, στις 31-20-2016 (αα …..) 22,89 ευρώ για ALFA ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΓΑΖΕΣ, 1 ELOCON, 1 SUDOCREM 250 GR, στις 15-11-2016 (αα ……) 10,48 ευρώ για 1 MIOREL, 1 LOPRESOR, 4 ATACAND, στις 15-11-2016 (αα …..) 55,53 ευρώ για 1 HARTMAN MEDICO ΜΗ ΑΠΟΣΤ. ΕΠΙΘΕΜΑ ΦΛΙΣ, 2 HARTMAN ΓΑΝΤΙΑ, 1 REAL CARE ΓΑΝΤΙΑ, 1 CONTROLOC TAB, 1 ELOCON OINT, 1 SUDOCREM 250 GR,  στις 16/11/2016 (αα ……) 1 ευρώ για 5 TROFOCARD, 5 OXYNIUM SACHETS, στις 21-11-2016 (αα …..) 31,49 ευρώ για 1 CONTROLOC TAB 40MG, 2 KEPPRA TAB 100, 1 TRILEPTAL 300 MG, στις 28-11-2016 (αα …….) 9,73 ευρώ για 1 TRILEPTAL 300 MG, στις 30-11-2016 (αα …….) 19,46 ευρώ για 1 BLEPHACARE DUO, 1 ELOCON OINT, 1 HARTMANN MEDICO, στις 13-12-2016 (αα …..) 46,28 ευρώ για 1 MIOREL G50, 4 ATACAND TAB 8M G 14, 1 LOPRESOR TAB, 1 CONTROLOC TAB 40 MG, 2 TRILEPTAL 300 MG, 2 KEPPRA 100, στις 13-12-2016 (αα ….) 1 ευρώ για 5 OXYNIUM SACHETS, 1 TROFOCARD, στις 13-12-2016 (αα ……) 29,37 ευρώ για 2 ELOCON, 2 LAMED ΓΑΖΕΣ, 1 MEDICO HARTMANN, 1 SUDOCREAM 250 GR, ήτοι συνολικά 1.416,81 ευρώ.  Ε) Κατέβαλε στα ……………………, 24,97 ευρώ στις 23-3-2016 (αα ……..), για ένα micro  πιεσόμετρο μπράτσου αναλογικό και 1 PEPTAN FC TAB 20 MG, 12,95 ευρώ στις 23-3-2016 (αα …………..) για 1 NEXIUM GR TAB 40 MG/TAB, στο φαρμακείο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  6,30 ευρώ στις 5-7-2016 (αα ……….) για 1 NAPROSYN 500 MG/TAB, 1 NORGESIC TAB, 1 NEXIUM GR TAB, στο φαρμακείο ……… στις 4-11-2016 12,95 ευρώ για φάρμακα, στη ……….. κατέβαλε α) στις 11-11-2016 (αα ……..) 259,02 ευρώ για  15 APPLIX PUMP SET VARIOLINE Enfit UNIVERSAL με τιμή μονάδας 4,40 ευρώ, 15 FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ml και 15 FRESUBIN ENERGY FIBER EASY BAG (τιμή μονάδας 5,80 ευρώ), β) στις 6-6-2016 (αα ……..) 259,02 ευρώ για  15 APPLIX PUMP SET VARIOLINE Enfit UNIVERSAL με τιμή μονάδας 4,40 ευρώ, 15 FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ml και 15 FRESUBIN ENERGY FIBER EASY BAG (τιμή μονάδας 5,80 ευρώ), γ) στις 1-8-2016 (αα …..) 259,02 ευρώ για  15 APPLIX PUMP SET VARIOLINE Enfit UNIVERSAL με τιμή μονάδας 4,40 ευρώ, 15 FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ml και 15 FRESUBIN ENERGY FIBER EASY BAG (τιμή μονάδας 5,80 ευρώ), δ) στις 8-2-2016 (αα ….) 30 ευρώ για 30 τεμ. FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ml, ε) στις 9-3-2016 (αα ….) 141,94 ευρώ για 10 αναλώσιμα υγειονομικά υλικά συσκευών σίτισης και 15 τεμ. FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ml, ε) στις 8-1-2016 (αα …….) 172,89 ευρώ για 15 αναλώσιμα υγειονομικά υλικά συσκευών σίτισης και 15 τεμ. FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ml, στ) στις 8-2-2016 (αα ….) 184,44 ευρώ για 30 FRESUBIN ORIGINAL FIBRE EASY BAG 500 ml. Τέλος, κατέβαλε στην …….. (ιατρό-ειδική παθολόγο) για συνταγογράφηση 15 ευρώ στις 12-1-2016 (αα …..), 10 ευρώ στις 22-1-2016 (αα ….), 15 ευρώ στις 17-3-2016 (αα …..), 15 ευρώ στις 21-6-2016 (αα ….), στις 13-11-2016 (αα ….) 15 ευρω, στις 16-11-2016 (αα …..) 10 ευρώ και στις 16-11-2016 (αα ….) 10 ευρώ, στον ………………….., ιατρό βιοπαθολόγο, για παρακολούθηση-εξέταση το ποσό των 25 ευρώ στις 1-2-2016 (αα ….) και στις 17-11-2016 (…..) 18,14 ευρώ για εξέταση,  στο ………… 75 ευρώ για CT εγκεφάλου στις 14-4-2016 (αα …..) και στην ………. στις 25-2-2016 (αα …..) το ποσό των 132,50 ευρώ για 1 αερόστρωμα κατακλίσεων και μηχανισμό APEX,  και στον . ……………… 262,60 ευρώ  στις 25-3-2016 (αα …..) για ορθοπεδικά είδη και στον ………… στις 19-5-2016 (αα …..) 35 ευρώ για ορθοπεδικά, συνολικά για το 2016, το ποσό των 12.354,51 ευρώ.  Για το έτος 2017 : Α) Κατέβαλε στη μεταφορική – εταιρία διανομών …………, μέσω της οποίας περιέρχονταν στην οικία της στο Καρπενήσι μετά από παραγγελία (με ΦΠΑ) : 1) Στις 9-1-2017  δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 170,86 ευρώ για 1 ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΓΙΓΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500 ΓΡ, 3 ΓΚΑΖΑΚΙΑ EXPRESS GAS 500 GRMX12 TEM, 1 TOP MASTER ΞΥΣΤΡΑ INOX ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡ. 3207, 1 ΤΕΜ. ΓΑΝΤΙΑ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΜΕ ΔΕΡΜΑ ΡΕΛΙ, 1 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ 4,80Χ 430, 1 ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΝΑΥΛΟΝ 7,6*450 100 ΤΜ, 12 ΠΑΚ END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ Α 12 ΠΑΚ Χ 50ΦΥΛΛΑ, 2 ΤΕΜ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ ΧΑΡΤ/ΛΑ 33Χ33, 1  ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ80 5Χ20 ΤΕΜ, 1 ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ  ΚΛΑΡΑ 40*60,  4 τεμ. REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 1 ΑΝΑΠΤΗΡΑ ΠΛ.ΗΛ. ΦΩΤΑΚΙ, 1 ΑΕΡΙΟ ΑΝΑΠΤΗΡΑ, 2) στις 7-2-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 92,28 ευρώ για 3 ΤΕΜ END. ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ 90Χ80, 5 END ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ 60Χ90, 12 ΤΕ END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 12 ΠΑΚ EMD ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 3) στις 3-3-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. …… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 167,61 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 1 ΓΑΝΤΙΑ ΗVA, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 12 ΠΑΚ. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 4 ΤΕ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ Ρ/Κ 460 ΓΡ., 2 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ180, 2 ΤΕ END LUX Χ/Π 33Χ33, 1 END MEGA X/Π 33Χ33, 1 ΔΕΜΑ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 120 ΓΡ 3ΦΥΛΑ, 5 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90, 4) στις 29-3-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ………. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 99,32 ευρώ για 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 4 τεμάχια REGINA Π.Ε.Π. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 ΤΕΜ END ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 1 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ 90Χ180, 5) στις 19-4-2017 δυνάμει της ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 144,08 ευρώ για 12 ΠΑΚ. END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 2 ΤΕΜ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ Ρ/Κ, 1 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90 5Χ20ΤΕ, 12 ΤΕΜ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 1 ΚΑΔΟ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 120 ΛΙΤ, 6) στις 2-5-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 127,93 ευρώ για 1 ΤΕΜ ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 90Χ80 5Χ20 ΤΕΜ, 1 τεμάχια ENDL. ΥΠΟΣΕΝΤ. 60Χ90 5Χ20 ΤΕΜ, 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 1 END ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ 4Χ4ΛΤ/ΚΙΒ, 1 END CHLOR 4X4LT, 2 END ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ, Ο OVERLAY ΛΙΠ/ΚΟ 750*250, 4 ΤΕ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ Ρ/Κ 460 ΓΡ, 1 END Ρ/ΥΓΕΙΑΣ 4PLY, 1 END XL ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΟ 4ΤΕ*8ΡΟΛΛΑ, 12 END ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 7) στις 23-5-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. …………. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 104,45 ευρώ για 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ 50 ΤΕ, 1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 50ΤΜΧ ΜΙΚΡ, 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 1 Χ/Π 33Χ33, 1 ΧΑΡΤ/ΛΑ 33Χ33, 5 ΣΑΚ OLYMPUS 52*75 35 ΠΑΚ/ΚΙΒ, 12 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 12Ω ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 4 ΤΕ ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤΙ Ρ/Κ 460 ΓΡ, 1 ΣΧΟΙΝΙ ΒΑΜΒ. ΨΙΛΟ ΚΟΥΒ 100 ΓΡ, 8) στις 6-6-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ………….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 90,14 ευρώ για 2 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ180, 5 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90, 1 ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΖΕ, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 9) στις 24-7-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ………… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, 34,92 ευρώ για 1 END ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΡΑΣΙ 4Χ4ΙΤ, 1 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 4*3ΛΙΤ, 3 ΤΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 60*90, 1 END ΥΓΡΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 20Χ500 ML, 1 ΓΑΝΤΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 21-21-80, 2 END ΡΟΛΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 4PLY 9X10, 2 END ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 KG PtoP 6 ΤΕΜ, 1 ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 25 ΤΕΜ * 15 ΜΕΤ, 1 ΚΟΝΤΑΡΙ ΞΥΛΙΝΟ 1,20, 1 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ VC 1000, 10) στις 25-7-2017 δυνάμει της 114487 απόδειξης 90,02 ευρώ για 2 END ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1Κ, 1 END ΔΑΠΕΔΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ 4Χ4ΛΤ, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 5 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜΧ4ΠΑΚ, 11) στις 11-8-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 157,93 ευρώ για 2 ΤΕ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1Κ 6 ΤΕ, 3 ΜΑΤΣΟ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 65Χ90, 3 ΤΕ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ180 5Χ20 ΤΕ, 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 5 ΤΕ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90 5Χ20 ΤΕ, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 12) στις 29-8-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. …………. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 75,48 ευρώ για 1  ΤΕ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ180, 2 ΤΕ ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90 5Χ20 ΤΕ, 2 ΤΕ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 1Κ 6 ΤΕ, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 1 ΝΙΠΕΛ 1*1, 1 ΜΠΕΚ 1 ΡΥΘ ΤΟΞ ERMIS 8.0, 1 BANA ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1Χ1 ΘΗΛ-ΘΗΛ, 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΡΑΚΟΡ LOCK, 13) στις 6-9-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 36,57 ευρώ για 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 12 τεμάχια μωρομάντηλα, 14) στις 15-9-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ……. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 94 ευρώ για 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακ. χαρτοβάμβακα, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 2 ΤΕ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 15) στις 2-10-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 90,54 ευρώ για 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 4 ΤΕ REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 2 ΤΕ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 Κ, 1 ΜΑΤΣΟ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 65Χ90 20 ΤΕΜ, 3 ΤΕ ΣΑΚ OLYMPUS 65Χ85 25 ΤΕ/ΠΑΚ, ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΣΣΟΣ, ΓΑΝΤΙ ΜΟΣΧ. ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΡΕΛΙ, 16) στις 23-10-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 157,27 ευρώ για 2 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ180, 1 ΤΑΨΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Νο 44, 5 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90, 4 τεμάχια REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 12 πακέτα χαρτοβάμβακα, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 2 ΤΕ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1Κ, 17) στις 21-11-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 205,39 ευρώ για 1 VARTA HIGH ENERGY LR20 BL2, 1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΩΜ. ΜΕ DISPLAY, 2 ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ 250 ML, 5 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 60Χ90, 2 ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ 90Χ180, 12 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, 4 ΤΕ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1 Κ, 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 4 ΜΑΤΣΟ ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ 65Χ90, 1 ENDLESS XL ΡΟΛΟ ΥΓΕΙΑΣ 12 ΡΟΛΟΙ, 1 ENDESS ΔΑΠΕΔΟΥ 4Χ4Λ, 1 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 4Χ4Λ, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 1 ΣΚΟΥΠΑ & ΚΟΝΤΑΡΙ, 1 ΤΕ END x/n extra 2pack 1φ k.mix 16*200,  18)  στις 11-12-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ……… απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής 27,26 ευρώ για 5 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ JOHNSON 64 TE, 12 ΠΑΚ XARTOBAMBAKA, 1 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΑΣΣΟΣ,   19) στις 19-12-2017 δυνάμει της υπ’ αρ. ……….. απόδειξης λιανικής-δελτίου αποστολής, το συνολικό ποσό των 97,53 ευρώ για ποσότητα 4 REGINA Ρ.Ε.Ρ. Ν4 24 ΤΕΜ Χ 4 ΠΑΚΕΤΑ, 2 ΤΕ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1Κ, ΠΛΑΚΕΣ ΛΕΙΞΕΩΣ ΒΙΟΤΙΝ PLUS 5KG, 12 ΠΑΚ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, 3 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ Χ72, 5 ΤΕ ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ 64 ΤΕ, ήτοι συνολικά 2.063,58 ευρώ. Β) Κατέβαλε στο φαρμακείο ………. τα ακόλουθα χρηματικά ποσά : Στις 2-1-2017 (αα …..) 8 ευρώ για 4 LAMED ΓΑΖΕΣ 36Χ4, στις 2-1-2017 (αα ….) 33,28 ευρώ για 1 SUDOCREM CREAM 250 gr, 1 DEPON MAXIMUM TABL MAX 1G, 1 ALFA ΜΗ ΑΠΟΣΤ ΓΑΖΑ 10Χ2, 1 POWER OLIVIOTIC X 20, στις 9-1-2017 (αα …..) 11,48 ευρώ για 4 ATACAND TABL 8M, 1 MIOREL TABL 10M, 1 LOPRESOR TABL, 5 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 1 TROFOCARD MAX TABL 121, στις 9-1-2017 (αα …..) 4,54 ευρώ για 1 ELOCON OINT, στις 10-1-2017 (αα …..) 35,80 ευρώ για 1 CONTROLOC TABL 40MG, 2 TRILEPTAL 300 MG, 3 KEPPRA 100, στις 10-1-2017 (αα 80683) 13,30 ευρώ για 1 POWER OLIVIOTIC X20, στις 18-1-2017 (αα ……….) 11,94 ευρώ για 2 AMLOTENS TABL 5 MG 30, στις 18-1-2017 (αα ………..) 1,97 ευρώ για T4 75 MCG X 30 T, στις 8-2-2017 (αα …………) 46,28 ευρώ για 4 ATACAND TABL 8M, 1 MIOREL TABL 10M, 1 LOPRESOR TABL MG 40, 1 CONTROLOC TABL 40 MG, 2 TRILEPTAL 300 MG, 2 KEPPRA 100, στις 8-2-2017 (αα ……..) 34,09 ευρώ για 1 HARTMANN MEDICO, 1 ELOCON OINT, 5 ASEPTA GAUZE 36X40, 1 POWER OLIVIOTIC X20, στις 10-2-2017 (αα ……..) 10,20 ευρώ για 1 ΤΕ PE 0,6MM, 1 TE PE 0,5 MM, στις 17-2-2017 (αα …..) 18,83 ευρώ για 1 HARTMANN MEDICO MP, 1 SUDOCREM CREAM 250 MG, 1 ELOCON OINT, στις 20-2-2017 (αα …….) 32,22 ευρώ για 1 HEALTH AID OSTEOFLEX PLUS 60 CUPS, στις 1-3-2017 (αα ….) 24,66 ευρώ για 1 CELESTODERM-V G ARAMYC CREAM 30 GR, 2 LIPBECALM FLUID 10 ML, 1 SUDOCREM CREAM 250 GR, στις 15-3-2017 (αα …..) 41,05 ευρώ για 2 MIOREL TABL 10M,  2 LOPRESOR TABL, 1 ATACAND TABL 8M, 2 KEPPRA 100, 2 TRILEPTAL NE TA 300 MG, 1 CONTROLOC TABL 40 MG, στις 15-3-2017 (αα …..) 5,97 ευρώ για 1 AMLOTENS TAB 5, στις 5-4-2017 (αα …..) 31,93 ευρώ για 1 OXYNIUM  SACHETS 2400 MG, 1 ZINADOL TABL 50, 1 SUDOCREM CREAM 250 MG, 1 NEXIUM TABL 20M, στις 11-4-2017 (αα …..) 6,30 ευρώ για 1 LOPRESOR TABL, 2 MIOREL TABL 10M, 1 ATACAND TABL 8M, 5 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 6 TROFOCARD MAX TABL 121, στις 18-4-2017 (αα ……) 57,19 ευρώ για 2 KEPPRA TABL 100, 1 CONTROLOC TABL 40 MG,  2 TRILEPTAL 300 MG, 1 SUDOCREM 250 MG, 5 ASEPTA GAUZE 36CMX X 40 CM, στις 5-5-2017 (αα ……) 26,60 ευρώ για 2 POWER OLIVIOTIC X 20, στις 8-5-2017 (αα …….) 1 ευρώ για 5 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 6 TROFOCARD TABL 121 56 MG,  στις 8-5-2017 (αα …..) 5,30 ευρώ για 2 MIOREL TABL 10M, 2 LOPRESOR TABL, 1 ATACAND TABL 8M, στις 11-5-2017 (αα ….) 35,75 ευρώ για 2 KEPPRA TABL 100, 1 CONTROLOC TABL 40 MG, 2 TRILEPTAL 300 MG,  στις 7-6-2017 (αα …..) 9,74 ευρώ για 1 SUDOCREM CREAM (250 GR), στις 7-6-2017 (αα ….) 49,81 ευρώ για 2 LOPRESOR TAB, 2 MIOREL TAB 10M, 4 ATACAND TAB 8M, 5 OXYNIUM SACHTS  2400 MGX30, 6 TROFOCARD MAX TAB 121 56 MG, 2 KEPPRA TAB 100, 2 TRILEPTAL 300 MG,2 CONTROLOC TAB 40 MG, στις 15-5-2017 (αα …..) 10,51 ευρώ για 1 REAL CARE ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 100, 1 SUDOCREM 250 GR, στις 23-5-2017 (αα …..) 29,24 ευρώ για 3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤ. SYN, 1 SUDOCREM 250 GR, στις 30-5-2017 (αα …….) 20,95 ευρώ για 2 SELECTOL TAB 200 MG, 2 AMLOTENS TAB 5MG 30, 1 T4 TAB X62 MG, στις 8-7-2017 (αα …….) 64,09 ευρώ για 2 LOPRESOR TAB 100 MG, 4 ATACAND 8M, 2 MIOREL TAB 10MG, 2 CONTROLOC TAB 40 MG, 2 TRILEPTAL TABL 300 MG, 2 KEPPRA TAB 1000 MG, 5 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 6 TROFOCARD MAX TAB 121, 1 ELOCON CREAM EXT US 30 GR, 1 SUDOCREM 250G, στις 29-6-2017 (αα ……) 27,95 ευρώ για 1 HARTMANN MEDICO, 10 ASEPTA GAUZE STERILE 36CMX40CM, στις 2-8-2017 (αα ……) 50,23 ευρώ για 2 LOPRESOR TAB 100 MG, 4 ATACAND TAB 8MG, 2 MIOREL TAB 10MG, 2 CONTROLOC TAB 40 MG, 2 TRILEPTAL TA 300 MG, 2 KEPPRA 1000 MG, στις 3-8-2017 (αα ……) 25,45 ευρώ για 10 ASEPTA GAUZE 36CMX40CM, 1 REAL CARE ΜΠΑΤΟΝΕΤΕΣ 100 TEM KAI 1 50 TEM, στις 19-9-2017 (αα ……..) 19,40 ευρώ για  2 TRILEPTAL, 2 CONTROLOC TAB 40 MG, 1 KEPPRA TAB 5000 MG, στις 6-9-2017 (αα …….) 11,73 ευρώ για 2 LOPRESOR TABL 100 MG, 2 MIOREL TAB 10MG, 4 ATACAND TAB 8MG, στις 15-9-2017 (αα ……..) 56,56 ευρώ για 2 ELOCON CREAM EXT US 30 GR, 1 SUDOCREM 250 G, 1 SYLFIO CREAM 500 GR, 1 HARTMANN MEDICO, 5 ASEPTA GAUZE ST 36CMX40CM,  στις 1-11-2017 (αα ……) 11,73 ευρώ για 2 MIOREL TAB 10MG, 4 ATACAND TAB 8MG, 2 LOPRESOR TAB 100 MG, στις 6-11-2017 (αα …………) 25,54 ευρώ για 2 CONTROLOC TAB 40 MG, 2 TRILEPTAL 300 MG, 2 KEPPRA TAB 500MG, στις 27-10-2017 (αα …………) 14,28 ευρώ για 1 SUDOCREM 250 G, 1 ELOCON CREAM 30 GR,  στις 19-12-2017 (αα ………….) 25,54 ευρώ για  2 TRILEPTAL TAB 300 MG, 2 KEPPRA TAB 500 MG, 2 CONTROLOC TAB 40 MG, στις 14-12-2017 (αα ……) 45 ευρώ για 6 TROFOCARD MAX TAB 121, 5 OXYNIUM SACHETS 2400 MG X30, 2 MIOREL TAB 10MG, 4 ATACAND TAB 8MG, 1 LOPRESOR TABL 100 MG, 1 D3 FIX MAX TABL 4000 IUX60, 1 SUDOCREM 250 GR, 1 ELOCON CREAM 30 GR, στις 2-8-2017 (αα ………) 15,28 ευρώ για 5 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 1 SUDOCREM 250 GR, 1 ELOCON CREAM 30 GR, στις 2-8-2017 (αα ………..) 18,18 ευρώ για 1 KEPPRA TAB 500MG, στις 2-8-2017 (αα ……….) 16,25 ευρώ για 1 HARTMANN MEDICO, 5 ASEPTA GAUZE 36 CMX40CM, στις 25-7-2017 (αα ………) 31,28 ευρώ για 2 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤ. Χ100, στις 11-10-2017 (αα ……) 38,51 ευρώ για 2 MIOREL TAB 10MG, 4 ATACAND TAB 8MG, 2 LOPRESOR TAB 100 MG, 2 CONTROLOC TAB 40 MG, 2 TRILEPTAL TABL 300 MG, 2 KEPPRA TAB 500 MG, 6 OXYNIUM SACHETS 2400 MG, ήτοι συνολικά 1.114,93 ευρώ. Γ) Κατέβαλε στα …………..:  στις  2-1-2017 (αα ….) 22,77 ευρώ για 4 JOHNSON S 100, 1 ELOCON 100, 1 SPLENTIR 100, 1 T4 TAB 1-00 62MGG/TA, 1 SELECTOL 100 TAB, στις 5-1-2017 (αα ……..) 8,68 ευρώ για 1 ΑΕRIUS  TAB, 1 ASCOLIN TAB, 1 PONSTAN 100, στις 10-1-2017 (αα …….) 17,55 ευρώ για 1 CEPA DI100 CUPRA LIP, 1 SUDOCREM 100 CREAM, 1 ELOCON 100, στις 26-1-2017 (αα ……..) 19,27 ευρώ για 1 SUDOCREM CREAM, 1 ELOCON OINT EXT, 3 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ. , στις 30-1-2017 (αα …..) 24,48 ευρώ για 2 POWER OLIVIOTIC, στις 19-1-2017 (αα ………) 22,92 ευρώ για 1 SUDOCREAM, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 1 ELOCON OINT EXT, 23,33 ευρώ για 1 ΓΑΖΕΣ, 1 SUDOCREM, 1 ELOCON, στις 5-2-2017 (αα ……….) 13,03 ευρώ για 2 BLEPHACARE DUO, στις 5-2-2017 (αα …..) 5,89 ευρώ για 1 OXYNIUM, στις 22-2-2017 (αα …..) 21 ευρώ για 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ, 1 ELOCON, 1 SUDOCREM, στις 1-3-2017 (αα ……..) 25,02 ευρώ για 1 SUDOCREM, 2 ELOCON, 1 LOPRESOR, 1 AUGMENTIN, στις 5-3-2017 (αα …….) 10,16 ευρώ για 1 HEALTH AID, στις 11-3-2017 (αα ……….) 10,91 ευρώ για 1 Τ4 ΤΑΒ 75 MGG, 1 T4 TAB 62 MGG, 2 SELECTOL FC TAB, στις 18-3-2017 (αα ……..) 28,24 ευρώ για 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 1 ΤΕ PE Μεσοδόντι, 1 ΤΕ PE Μεσοδόντι, στις 20-3-2017 (αα …..) 30,05 ευρώ για 4 JOHNSON S BABY, 1 SUDOCREM, 1 ELOCON OINTMENT, 1 GAZES MH ΑΠΟΣΤ, στις 30-3-2017 (αα ……) 52,37 ευρώ για 1 SUDOCREM CREAM, 600 ΕΥΣΕΡΙΝΗ ΕΝΥΔΡΟ, 1  SYLFIO CREAM 1%, 2 JOHNSONS BABY, 1 ELOCON OINTMENT, στις 31-3-2017 (αα …………) 49,93 ευρώ για 1 VICHY PUR.THER, 1 MQ SYN-AKE, στις 4-4-2017 (αα ………) 24,48 ευρώ για 2 POWER OLIVIOTIC, στις 11-4-2017 (αα ………) 27,40 ευρώ για 1 HY+AI GEL 30gr, 1 ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ., 1 SUDOCREM CREAM, 1 ELOCON CREAM, στις 22-4-2017 (αα ……..) 29,84 ευρώ για 1 HEALTH AID, στις 28-4-2017 (αα ………) 36,74 ευρώ για 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 2 JOHNSON S BABY, 1 SUDOCREM CREAM, 1 ELOCON OINTMENT, 2 DEPON MAXIMUM, στις 3-5-2017 (αα ……………..) 30,01 ευρώ για 2 SODIUM CHLORIDE, 1 BETADINE CUT SOL, 1 XYLOCAINE, 10 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ML, 1 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ, 7 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ. ΑΠΟΣΤ., στις 6-6-2017 (….) 30,75 ευρώ για 1 SYLFIO CREAM 1%, 1 SUDOCREM CREAM, στις 19-5-2017 15,38 ευρώ για 2 FLAGYL CAPS, 3 VIBRAMYCIN, στις 13-7-2017 (αα …..) 10,91 ευρώ για 1 Τ4 ΤΑΒ 62 MGG, 1 T4 75 MGG, 2 SELECTOL FC TAB, στις 18-7-2017 (αα ….) 38,28 ευρώ για 2 POWER OLIVIOTIC, 1 SUDOCREM CREAM, 1 ELOCON CREAM, στις 25-6-2017 (αα ……) 56,83 ευρώ για 1 ELOCON CREAM, 1 HEALTH AID, 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 25 ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ, στις 23-6-2017 (αα …..) 5,86 ευρώ για 1 OXYNIUM GR.OR.SD, στις 17-8-2017 (αα …..) 63,58 ευρώ για 1 SUDOCREM CREAM, 1 FENIVIR CREAM 1%, 1 ELOCON CREAM, 2 SELECTOL FC TAB, 1 AMLOTENS TAB, 1 HEALTH AID, στις 28-8-2017 (αα ….) 78,90 ευρώ για 1 LA ROCHE POSAY CICAPLAST, 1 BIORGA APAISAC, 2 OXYNIUM GR.OR.SD, 1 SUDOCREAM CREAM, 1 ELOCON CREAM 2 BLEPHACARE DUO, 1 ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ., 10 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ, στις 19-9-2017 (αα ….) 18,18 ευρώ για 2 KEPPRA FC TAB, στις 22-9-2017 (αα ….) 30,68 ευρώ για 1 SUDOCREM CREAM, 1 ELOCON CREAM, 1 AMLOTENS TAB, 2 SELECTOL FC TAB, 1 T4 TAB  75 MGG, 1 T4 TAB 62 MGG, στις 15-9-2017 (αα ……) 14,63 ευρώ για 5 FISSAN BABY, στις 3-11-2017 (αα …..) 46,60 ευρώ για 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ, 3 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, 1 LANES QUIET, 1 TOBREX EYE OINT, στις 30-10-2017 (αα ……) 98,14 ευρώ για 1 AMLOTENS TAB, 1 INDERAL FC TAB, 1 SUDOCREM CREAM, 5 FISSAN BABY, 6 FERRELUC EFF GRAN, 1 ELOCON CREAM, στις 9-11-2017 (αα …..) 3 ευρώ για 5 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60 ml, στις 9-11-2017 (αα …..) 18,64 ευρώ για 2 ELOCON CREAM, 1 SUDOCREM CREAM, 1 ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ, στις 10-11-2017 (αα …….) 28,91 ευρώ για 1 Τ4 TAB 75 MGG, 1 T4 TAB 62 MGG, 2 SELECTOL FC TAB, 30 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60 ml,  στις 11-2017 (αα 101410) 34,08 ευρώ, στις  16-11-2017 (αα …..) 30,58 ευρώ για 1 SUDOCREM CREAM, 2 ELOCON CREAM, 1 POWER OLIVIOTIC, στις 22-11-2017 (αα …..) 23,84 ευρώ για 1 SUPER FOODS, στις 27-11-2017 (αα ….) 71,38 ευρώ για 3 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ml, 4 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ml, 1 SUDOCREAM CREAM, 1 SYLFIO CREAM 1%, 2 ELOCON CREAM, 1 ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤ., 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ, 1 SOLGAR D3, στις 29-12-2017 (αα …..) 201 ευρώ για 30 APPLIX SMART – VIS, στις 28-12-2017 (αα …..) 30,54 ευρώ για 1 VICHY LIFTACTIV, στις 4-12-2017 (αα …..) 38,84 ευρώ για 2 POWER OLIVIOTIC, 2 AMLOTENS TAB, 1 ATACAND TAB, στις 19-12-2017 (αα ……..) 13,80 ευρώ για 1 SUDOCREM CREAM, 1 ELOCON CREAM, στις 28-12-2017 (αα ……) 6,75 ευρώ για 1 KORRES κρέμα, 1 STILVI κρέμα, στις 27-12-2017 (αα …..) 6,98 ευρώ για 2 SELECTOL F C TAB, στις 28-12-2017 (αα …..) 3,47 ευρώ για 1 TOBRADEX EY.DRO.SU, στις 30-12-2017 (αα …..) 21,69 ευρώ για 1 TRAVOCORT CREAM, 1 BLEPHACARE DUO, 1 ELOCON CREAM, 1 VOLTAREN SRFC TA, στις 24-7-2017 (αα ……) 40 ευρώ για 1 ELOCON CREAM, 1 SUDOCREM CREAM, 2 BIAFIN EMULSION, 1 LA R.POSAY CICAPLAST, 1 BIORGA APAISAC, στις 4-10-2017 (αα …….) 4,54 ευρώ για 1 ELOCON CREAM, στις 9-10-2017 (αα ……) 40,94 ευρώ για 2 ELOCON CREAM, 1 SUDOCREAM CREAM, 5 ΓΑΖΕΣ ΑΠΟΣΤ., 2 ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ, στις 27-1-2017 (αα …….) 100,51 ευρώ για 15 ΑPPLIX SMART VISION SET VARIOLINE, στις 27-1-2017 (αα ………) 452,20 ευρώ για 30 FRESUBIN HP ENERGY EASY BAG 500 ml, 30 FRESUBIN ORIGINAL EASY BAG 500 ml, ήτοι συνολικά 2.214,48 ευρώ. Δ) Στις 27-7-2017 κατέβαλε στο φαρμακείο …… 18,18 ευρώ για 1 KEPPRA FC TAB (αα ………), στις 1-10-2017 κατέβαλε στο φαρμακείο ………….. 10,93 ευρώ (αα …..) για 1 NEXIUM GR TAB 40 MG, στις 16-2-2017 (αα ……..)  κατέβαλε στη ……….. 160 ευρώ για ορθοπεδικά, στις 20-3-2017 (αα …..) κατέβαλε στην …….. 87,60 ευρώ για ορθοπεδικά είδη, στις 24-5-2017 (αα ……..) κατέβαλε στη …….. 260 ευρώ για ιατρικά είδη, στις 7-12-2017 κατέβαλε στην …………….. 60 ευρώ για CT ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, στις 6-6-2017 και στις 6-9-2017 κατέβαλε συνολικά 30 (15+15) ευρώ (αα …. και …..) στην ιατρό ………….. για συνταγογράφηση,  στις 2-11-2017 (αα ………..) κατέβαλε στον ιατρό βιοπαθολόγο . ……. 20,43 ευρώ για εξέταση, στις 27-11-2017 (αα ………………..) κατέβαλε στον ίδιο ιατρό 17 ευρώ για εξέταση, στις 23-3-2017 (αα ………..) κατέβαλε στην ……………. 181 ευρώ για 1 μαξιλάρι DELUXE LG XE 55X36X13 MICROMASS, 1 μαξιλάρι MULTICOMFORT ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, 1 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΟΔΙΩΝ LEG SPACE, 1 ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΥΧΕΝΟΣ TRAVEL COMFORT και στις 14-7-2017 (αα ………) 272 ευρώ για 1 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΟΡΜ 302393 ΓΙΑ JIUDITTA, στις 8-3-2017 (αα ……) κατέβαλε στην …… 35,40 ευρώ για 1 ΣΑΚΟ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ και έξοδα αποστολής, στις 16-3-2017 (αα ……..) κατέβαλε στην …………….. 113,50 ευρώ για αιώρα γερανού Standart με στήριγμα και μία φουσκωτή λεκάνη, στις 11-10-2017 κατέβαλε στον ………….. 117,90 ευρώ (αα ΑΜ-…….) για 30 OMSOLITE HN PLASTIC BOTTLE 500 ML RTH και 30 JEVITY FOS PLASTIC BOTTLE 500 ML RTH και στις 13-10-2017 (αα ΑΜ-….) κατέβαλε στον ίδιο ως άνω 132,90 ευρώ για 30 GRAVITY ENFIT FEEDINGSET, ήτοι συνολικά για το 2017, 6.909,83 ευρώ. Επομένως, για όλες τις παραπάνω αιτίες η ενάγουσα κατέβαλε το ποσό των (80.400 + 11.749,54 + 9.874,48+13.023,02 +12.354,51+6.909,83) 134.311,38 ευρώ, το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται να της καταβάλει η εναγομένη, νομιμοτόκως απ’ την επίδοση της αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση.  Τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας-εκκαλούσας και για τους δύο βαθμούς δικαιοδοσίας, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης-εφεσίβλητης, που χάνει τη δίκη, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό (άρθρα 176, 183 και 191 παρ. 2  του ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την έφεση ως απαράδεκτη ως προς τη δεύτερη εφεσίβλητη.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση κατά το τυπικό και ουσιαστικό μέρος μόνο ως προς την πρώτη εφεσίβλητη.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την 239/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

ΚΡΑΤΕΙ και ΔΙΚΑΖΕΙ την από 2-8-2018 με ΓΑΚ/ΕΑΚ/ ……………./2018 αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την υποχρέωση της εναγόμενης να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων έντεκα χιλιάδων και τριάντα οκτώ (134.311,38) ευρώ, με τον νόμιμο τόκο απ’ την επομένη επίδοσης της αγωγής έως την ολοσχερή εξόφληση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη-εφεσίβλητη στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας-εκκαλούσας  αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, την οποία ορίζει στο ποσό των πέντε χιλιάδων τριακοσίων (5.300) ευρώ. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επιστροφή του παραβόλου (e-παράβολο με αρ. …………)  ποσού εκατό (100) ευρώ, στην εκκαλούσα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στις  30.5.2024   στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.                 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ