Μενού Κλείσιμο

Αριθμός Απόφασης 486/2019

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΙΔΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διατροφή ανήλικου τέκνου, ενηλικιωθέν στο Εφετείο

Αριθμός  απόφασης :  486   / 2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Δημήτριο Καβαλλάρη, Εφέτη, που ορίστηκε από ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Πειραιώς και  τη Γραμματέα Κ.Δ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρεται προς περαιτέρω συζήτηση με την από 19.9.2017 και με αρ. πρωτ. ……/2017 κλήση  η από  18.12.2014 και με  αρ. πρωτ.  …/2015 έφεση του ενάγοντος  και ήδη εκκαλούντος  …………, μετά την έκδοση της με αρ. 558/2017 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, που κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης,  καθώς ο άνω εκκαλών κατά τη συζήτηση  αυτής που είχε λάβει χώρα στις 20.10.2016  είχε ήδη ενηλικιωθεί, ώστε να μην εκπροσωπείται  νομίμως από τη  μητέρα του. Ήδη στο παρόν Δικαστήριο ο εκκαλών εκπροσωπείται νομίμως στο όνομά του από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο του. Εξάλλου η εκκαλούμενη με αρ.  4147/2014 απόφαση του Δικαστηρίου, διαδικασίας περιουσιακών διαφορών/ διατροφών (άρθρο 681 Β του ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή από το  ν. 4332/2015)  είχε απορρίψει  την αγωγή ως προς το καταψηφιστικό της αίτημα λόγω μη καταβολής δικαστικού ενσήμου, δικάζοντας ερήμην την ενάγουσα, ατομικά κι εκπροσωπώντας τα τέκνα της. Το δικαστικό ένσημο  προσκομίστηκε  στο παρόν δευτεροβάθμιο Δικαστήριο ως προς όλους τους διαδίκους και τον καλούντα – εκκαλούντα, όπως έγινε δεκτό και με την με αρ. 558/2017 απόφαση του Δικαστηρίου  (βλ. με αρ. …../2015 διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ Γ’ Πειραιώς με τα επικολληθέντα ένσημα  υπέρ Τ.Ν και Ε.Τ.Τ.Α.Α).  Η άνω έφεση, έχει ασκηθεί νομότυπα κι εμπρόθεσμα, καθώς δεν προκύπτει ότι η εκκαλούμενη  απόφαση αυτή επιδόθηκε (άρθρα 495 επ., 511 επ. ΚΠολΔ). Είναι, συνεπώς, παραδεκτή και πρέπει να ακολουθήσει η ουσιαστική έρευνα των λόγων της κατά την ίδια ως άνω ειδική διαδικασία (άρθρο 681 Β ΚΠολΔ σε συνδυασμό με άρθρο 674 § 2 α’ αυτού). Σημειωτέον ότι για το παραδεκτό της έφεσης δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, καθώς οι διαφορές των άρθρων 681Β ΚΠολΔ, όπως η προκειμένη, εξαιρούνται ρητά από το νόμο (άρθρο 495 § 4 εδ. τελ. ΚΠολΔ). Πρέπει συνεπώς να  γίνει τυπικά δεκτή  η έφεση του άνω εκκαλούντος, να εξαφανισθεί η εκκαλούμενη απόφαση και ως προς αυτόν, αφού είχε λόγω της μη καταβολής δικαστικού ενσήμου είχε  δικασθεί ερήμην στον πρώτο βαθμό (άρθρο 528 ΚΠολΔ) να κρατηθεί η αγωγή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη και να ερευνηθεί η υπόθεση με  την διαδικασία (άρθρο 681 Β ΚΠολΔ).

Με την από  23-1-2013 (αριθ. εκθ. καταθ. ……./2013) αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  η ενάγουσα,  ………, ενεργώντας ατομικά και εκπροσωπώντας τα ανήλικα τέκνα της και μεταξύ αυτών τον τότε  ανήλικο υιό της ήδη καλούντα –  εκκαλούντα ………….., ισχυρίστηκε ότι με τον εναγόμενο σύζυγο της βρίσκεται σε διάσταση από το έτος 2013 και ασκεί την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της ….. (καλούντα – εκκαλούντα) και …… που γεννήθηκαν κατά την διάρκεια της έγγαμης σχέσης της με τον εναγόμενο στις 9-12-1997 και στις 15-4-2005 αντίστοιχα. Ζητούσε δε με την παραπάνω αγωγή της, επικαλούμενη διάσπαση της έγγαμης σχέσης για λόγους που αφορούν αποκλειστικά το πρόσωπο του εναγόμενου να υποχρεωθεί ο τελευταίος, αφενός να της καταβάλει στην ίδια ως μηνιαία  διατροφή της το ποσό των 450 ευρώ μηνιαίως και  το ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως, ως διατροφή  για καθένα από τα ανήλικα τέκνα της τέκνο και μεταξύ αυτών και τον ήδη καλούντα – εκκαλούντα, για διάστημα 2 ετών από την επίδοση της αγωγής, προκαταβαλλόμενο το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός,  με το νόμιμο τόκο από τον χρόνο καθυστέρησης μέχρι την εξόφληση και αφετέρου να παραχωρηθεί στην ενάγουσα η αποκλειστική χρήση της συζυγικής τους οικίας καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη. Η παραπάνω αγωγή κατά το μέρος που εκκαλείται η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου είναι ορισμένη και νόμιμη ως προς τον άνω  εκκαλούντα,  στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 346, 1485, 1486, 1487, 1489 § 2, 1493, 1498, 1510, 1515 § 2, 1518 του ΑΚ και 176 του Κ.Πολ.Δ. και πρέπει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης εξετάσεως των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,   από όλα τα έγγραφα τα οποία οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα είτε για να ληφθούν αυτοτελώς υπόψη ως αποδεικτικά στοιχεία  ως δικαστικά τεκμήρια, των με αρ. ………../2014 ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον του Ειρηνοδίκη  Πειραιώς και της με αρ. …./2015 ένορκης βεβαίωσης ενώπιον του Ειρηνοδίκη Αθηνών που ελήφθησαν κατόπιν νόμιμης κλήτευσης του εναγόμενου (βλ. τις  με  αρ. ……/20.2.2014  και …. εκθέσεις επιδόσεως των δικ. επιμελητών στο Πρωτοδικείο Πειραιώς ………….. αντίστοιχα) και της με αρ. ……/3013 ένορκης βεβαίωσης που ελήφθη με την επιμέλεια του εναγόμενου ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς, σε προγενέστερη δίκη  μέτρων μεταξύ των διαδίκων, η οποία λαμβάνεται υπόψη για συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων,  χωρίς όμως να ληφθεί υπόψη η με αρ. …../2014 ένορκη βεβαίωση που προσκομίζει ο εναγόμενος – εφεσίβλητος, αφού δεν προσκομίζεται η έκθεση επιδόσεως, ούτε   προκύπτει ότι ελήφθη στα πλαίσια άλλης δίκης, αποδεικνύονται  τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η … ..  και ο εναγόμενος – εφεσίβλητος ………. τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στο Κερατσίνι Αττικής στις 25-11-1989, από τον οποίο  αυτό απέκτησαν τέσσερα τέκνα, τα ήδη ενήλικα ….. και …. και τα ανήλικα κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής,  ….. που γεννήθηκε στις 9-12-1997 (έχει ήδη ενηλικιωθεί στις 9.12.2015)  τον …. που γεννήθηκε στις 15-4-2005.  Η έγγαμη συμβίωση αυτών δεν εξελίχθηκε ομαλά και κατόπιν της από 5.8.2013 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της ……., ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να μετοικήσει από τη συζυγική οικία, στην οποία εξακολούθησε να διαμένει η ……… Με την εκκαλούμενη απόφαση ανατέθηκε  οριστικά η επιμέλεια των άνω ανηλίκων τέκνων στην ………….., η δε διάταξη της απόφασης αυτής δεν προσβλήθηκε με ένδικο μέσο από τον εναγόμενο – εκκαλούντα, ώστε έχει καταστεί τελεσίδικη.  Αναφορικά με το ανήλικο (το επίδικο χρονικό διάστημα από 25.10.2013, ημέρα επίδοσης της αγωγής  – 25.10.2015)    τέκνο των διαδίκων ….., διαμένει  με τη μητέρα του και φοιτά στο Λύκειο. Είχε διαγνωσθεί με μαθησιακά προβλήματα (βλ. την από 31.7.2012 ιατρική γνωμάτευση,) χωρίς όμως για το λόγο να παρακολουθεί κάποια  πρόσθετη ειδική εκπαίδευση, ούτε ακόμα  προέκυψε ότι παρακολουθεί κάποιο φροντιστηριακό μάθημα.  Στερείται παντελώς εισοδημάτων και περιουσίας και δεν έχει, λόγω της ηλικίας του και των αναγκών εκπαίδευσής του, τη δυνατότητα  να εργασθεί για να αποκομίσει τα αναγκαία χρήματα για τη συντήρηση του. Επομένως, δικαιούται διατροφής έναντι των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Σε σχέση  με τις οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων αποδείχθηκε ότι  ο εναγόμενος εργάζεται ως οδηγός τουριστικών λεωφορείων στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία  «. …… .».  Τον Ιούλιο του 2013 οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονταν στο ποσό των 953 ευρώ, όμως από τον Οκτώβριο του 2013 εργάζεται πλέον με καθεστώς μερικής απασχόλησης με  καθαρές μηνιαίες αποδοχές  520 ευρώ (βλ. τους  από 23.10.2013 όρους ατομικής σύμβασης εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης και την απόδειξη πληρωμής αποδοχών Ιανουαρίου 2014). Ο ίδιος  λαμβάνει επιπλέον το ποσό των 500 ευρώ  μηνιαίως από την εκμίσθωση περιπτέρου (από τον Δεκέμβριο του 2015,  δηλαδή μετά τον επίδικο χρόνο μειώθηκε το μίσθωμα σε 200 ευρώ).  Ακόμη  έχει στην κυριότητα του δύο οχήματα,  ένα μοντέλου κατασκευής   MERCEDES 1998 κ.ε. με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορία το έτος 2008, το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει  ακινητοποιήσει, χωρίς όμως να προσκομίζει το σχετικό έγγραφο κατάθεσης των πινακίδων κι  ένα αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής DAEWOO τύπου LANOS 1182 κ.ε με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας το έτος 2001.  Είναι επίσης κύριος της οικίας εμβαδού 110 τμ.  με οικόπεδο  183 τμ. κειμένων στο …. Σαλαμίνας, όπου έως το Σεπτέμβριο του 2015 διέμενε  η σύζυγος με τα τέκνα τους, όμως  ο ίδιος άλλαξε τις κλειδαριές και δεν επιτρέπει την είσοδο στην τέως σύζυγό του και τα τέκνα του. Διαμένει στην οικία των γονέων του στο Κερατσίνι, ώστε δεν επιβαρύνεται με έξοδα ενοικίου. Δεν αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος διαθέτει άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία.  Είναι άξιο μνείας ότι με την με αρ. 557/2017 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, υποχρεώθηκε να καταβάλει στην τέως σύζυγό του το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως για διατροφή της ιδίας και 300 ευρώ μηνιαίως για διατροφή του άλλου υιού του ….., κατά μερική παραδοχή της αγωγής. Εξάλλου, η τέως σύζυγός μητέρα του καλούντος ………., έχοντας νυμφευθεί σε πολύ νεαρή ηλικία, δεν είχε εργαστεί, καθώς  ασχολούνταν με την φροντίδα της συζυγικής  οικίας και των τέκνων,  ενώ από το έτος   1994 διαγνώσθηκε   με σκλήρυνση κατά πλάκας. Λόγω της πάθησής της αυτής έχει  κριθεί ως πάσχουσα από αναπηρία σε ποσοστό 67% και για τον λόγο αυτό λαμβάνει σχετικό  επίδομα ύψους 313 ευρώ μηνιαίως. Για το  φορολογικό έτος 2014  δήλωσε εισοδήματα 2.901,29   ευρώ, δηλαδή 241,77 ευρώ μηνιαίως,  ενώ για το φορολογικό έτος 2015  6.776,04 ευρώ (564,67 ευρώ).  Διαμένει με τη μητέρα του, ενώ άλλο  περιουσιακό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της ζωής  του ανήλικου τέκνου και ειδικότερα, την ηλικία του, τον τρόπο διαβίωσης, αλλά πρωτίστως την οικονομική κατάσταση των γονέων του, η κατά μήνα διατροφή, για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, τον κρίσιμο χρόνο συζήτησης της αγωγής, πρέπει να καθοριστεί για το επίδικο χρονικό διάστημα στο ποσό των 350 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες του τέκνου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση, ψυχαγωγία κι εκπαίδευση, με βάση τις συγκεκριμένες  οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων, όπως καθορίστηκαν προηγουμένως. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς, που βαρύνει τους γονείς τους, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας κάθε γονέα στο σύνολο των εισοδημάτων τους. Με τα δεδομένα αυτά, ο εναγόμενος  πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή του τέκνου του  με το ποσό των 230 ευρώ,  που συνιστά τη συνεισφορά του, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό,  συμμετέχει η τέως σύζυγός του ……….. – εφεσίβλητη με την προσφορά της προσωπικής της απασχόλησης για την περιποίηση και φροντίδα του τέκνου. Κατά το ποσό αυτό πρέπει να γίνει  εν μέρει δεκτή η ένσταση συνεισφοράς της τέως συζύγου του που πρόβαλε παραδεκτά ο εναγόμενος στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο και επανέφερε παραδεκτά  με τις προτάσεις του στο παρόν Δικαστήριο (ΑΠ 1330/2011, ΕφΠειρ 479/2016,  129/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Κατόπιν αυτών θα πρέπει να γίνει εν μέρει  η αγωγή ως προς τον καλούντα – εκκαλούντα και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα  το άνω ποσό των 230 ευρώ,  με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης. Σε βάρος του εφεσίβλητου εναγόμενου θα πρέπει  να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του καλούντος – εκκαλούντος, κατά το παρεπόμενο αίτημά του (άρθρα 183 και 178 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ τυπικά και στην ουσία της την έφεση.

ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ την εκκαλούμενη, με αρ. 4147/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και ως προς τον καλούντα  – εκκαλούντα.

ΚΡΑΤΕΙ την υπόθεση και δικάζει κατ’ ουσίαν την από 21.10.2013 (αρ.καταθ. ……../2013) αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει αυτήν.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα  το χρηματικό ποσό των διακοσίων  τριάντα  (230) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρους του εναγόμενου τα δικαστικά έξοδα του καλούντος –εκκαλούντος – ενάγοντος των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στον Πειραιά την 30.8.2019 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους Δικηγόρων.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ