Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 189/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός    189/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιώς και τη γραμματέα, Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ……….. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ανακόπτουσας – καλουμένης : …………, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Του καθ’ ου η ανακοπή – καλούντος : …………, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του, Βασιλική Ζαμπέλη.

Ο καθ’ ου η ανακοπή – καλών άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την με αρ. κατ. ……../2015 αγωγή διαζυγίου. Το ως άνω δικαστήριο με την με αρ. 878/2017 απόφαση έκανε δεκτή την αγωγή κατ’ ουσίαν. Την οριστική αυτή απόφαση προσέβαλε η εκκαλούσα με την από 19.4.2017 (……./2017) έφεσή της προς το Δικαστήριο τούτο, το οποίο με την υπ’ αρ. 542/2019 απόφασή του απέρριψε την έφεση ερήμην της εκκαλούσας. Εναντίον αυτής της απόφασης η εκκαλούσα άσκησε την από 19.12.2019 (……./2020) ανακοπή ερημοδικίας, η οποία ορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στις 10.12.2020. Με την από 28.1.2020 (…../2020) κλήση του, ο καθ’ ου η ανακοπή προσδιόρισε τη συζήτηση της ανακοπής για τη δικάσιμο της 7.5.2020, οπότε και δεν συζητήθηκε λόγω της αναστολή λειτουργία των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας, όπως δεν συζητήθηκε για τον ίδιο λόγο και η ανακοπή ερημοδικίας στην δικάσιμο της 10.12.2020. Με την 85/2020 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιά η συζήτηση της ανακοπής ορίστηκε για τις 22.4.2021, οπότε και πάλι δεν συζητήθηκε λόγω της αναστολή λειτουργία των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας. Με την 7/2021 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιά η συζήτηση της ανακοπής ερημοδικίας ορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης, ενώ με την 134/2021 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιά η συζήτηση της ως άνω κλήσης ορίστηκε για την ίδια δικάσιμο.

Η πληρεξούσια δικηγόρος του καλούντος καθ’ ου η ανακοπή αναφέρθηκε στις προτάσεις της και ζήτησε να γίνουν δεκτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγεται προς εκδίκαση ανακοπή ερημοδικίας κατά της υπ’ αριθ. 542/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε επί έφεσης που άσκησε η ανακόπτουσα. Η συζήτηση της ως άνω ανακοπής επισπεύτηκε από τον καθ’ ου η ανακοπή με την επίδοση στην ανακόπτουσα αντιγράφου της ανακοπής με κλήση προς συζήτηση αυτής για τη δικάσιμο της 10.12.2020 (βλ. την ……/30.1.2020 έκθεση επίδοσης του δικ. επ. …. ..) αλλά και με την επίδοση προς την ανακόπτουσα της από 28.1.2020 (……../2020) κλήσης για συζήτηση τη δικάσιμο της 7.5.2020 (βλ. την ……/30.1.2020 έκθεση επίδοσης του δικ. επιμ. …….). Και στις δύο δικασίμους η συζήτηση της ανακοπής δεν έγινε λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων εξαιτίας της πανδημίας. Με τις ../2021 και …/2021 πράξεις της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιά η συζήτηση της ανακοπής ερημοδικίας και της κλήσης αυτής ορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης και γράφηκαν στο πινάκιο επιμελεία της γραμματέως του Εφετείου Πειραιώς, η εγγραφή αυτή ισχύουσα ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρ. 21 του Ν. 4786/2021). Κατά τη συζήτηση αυτής η ανακόπτουσα δεν παραστάθηκε, γι’ αυτό και πρέπει να απορριφθεί η ανακοπή ερημοδικίας κατ’ ουσία (ΚΠολΔ 507) και να καταδικαστεί η εκκαλούσα στη πληρωμή των δικαστικών εξόδων (ΚΠολΔ 183, 176).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της ανακόπτουσας – καλουμένης.

Απορρίπτει την ανακοπή ερημοδικίας.

Καταδικάζει την ανακόπτουσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων του καθ’ ου, που ορίζει στο ποσό των 300 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους, στον Πειραιά στις 30-3-2022

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ