Μενού Κλείσιμο

Αριθμός απόφασης 190/2022

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός   190/2022

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον δικαστή, Ηλία Σταυρόπουλο, Εφέτη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Πειραιά και τη γραμματέα, Κ.Σ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις ………. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του εκκαλούντος – εφεσίβλητου : ……….. τον οποίο εκπροσώπησε με δήλωση (ΚΠολΔ 242 παρ. 2) η πληρεξούσια δικηγόρος, Ιωάννα Κόνιαρη.

Της εφεσίβλητης – εκκαλούσας : …………, την οποία εκπροσώπησε με δήλωση (ΚΠολΔ 242 παρ. 2) ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Κωνσταντίνος Κρουστάλλης.

Η εφεσίβλητη – εκκαλούσα άσκησε την με αρ. κατ. ……../2019 αγωγή της προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, το οποίο με την με αρ. 280/2020 απόφασή του την έκανε εν μέρει δεκτή κατ’ ουσία.

Την οριστική αυτή απόφαση προσέβαλαν οι διάδικοι με τις από 21.5.2020 (………/2020) και 8.12.2020 (………/2021) εφέσεις τους προς το Δικαστήριο τούτο.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις προτάσεις που προκατέθεσαν και ζήτησαν να γίνουν δεκτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Φέρονται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου οι από 21.5.2020 (………/2020) και από 8.12.2020 (……/2021) εφέσεις κατά της υπ’ αρ. 280/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που δίκασε κατά τη διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση, οι οποίες πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικαστούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας και επειδή έτσι διευκολύνεται, επιταχύνεται η δίκη και μειώνονται τα έξοδα (άρθρο 246 ΚΠολΔ).

Οι υπό κρίση εφέσεις ασκήθηκαν νομοτύπως και εμπροθέσμως (ΚΠολΔ 518 παρ. 2). Πρέπει επομένως να γίνουν τυπικά δεκτές και να ερευνηθούν ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων τους. Σημειώνεται ότι η εφεσίβλητη – εκκαλούσα, ως μη υπόχρεη, κατέβαλε και το με αρ. …………/2021 e-Παράβολο έφεσης (ΚΠολΔ 495 παρ. 3 εδφ. τελευταίο σε συνδ. με 592 παρ. 3), γι’ αυτό και σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την τύχη της έφεσης, πρέπει αυτό να αποδοθεί στον καταθέσαντα.             Με την πρωτοδίκως κριθείσα αγωγή της, η ενάγουσα, ήδη εφεσίβλητη – εκκαλούσα, ενήλικο τέκνο του εναγομένου, ήδη εκκαλούντος – εφεσίβλητου, ζητεί να υποχρεωθεί αυτός, λόγω του ότι η ίδια δεν διαθέτει περιουσία ούτε εισοδήματα, αφού δεν μπορεί να εργαστεί λόγω των υποχρεώσεων της, ως σπουδάστριας σε ιδιωτικό κολλέγιο, να της προκαταβάλει εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός και για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των 1.262 ευρώ και να αναγνωριστεί ότι της οφείλει για το επόμενο διάστημα των δύο ετών το αυτό ποσό, ως συνεισφορά του στην τακτική σε χρήμα διατροφή αυτής, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την εξόφληση. Ο εναγόμενος, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του, καταχωρηθείσα στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, πρότεινε την ένσταση συνεισφοράς της μητέρας της ενάγουσας στη διατροφή της και την ένσταση διακινδύνευσης της δικής του διατροφής. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκανε εν μέρει δεκτή κατ’ ουσία την αγωγή και υποχρέωσε τον εναγόμενο στην καταβολή μηνιαίας διατροφής ύψους 650 ευρώ για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοσης της αγωγής και αναγνώρισε τοιαύτη υποχρέωση του για το αμέσως επόμενο έτος, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Εναντίον αυτής της απόφασης παραπονούνται οι διάδικοι με τις εφέσεις τους για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ζητούν να εξαφανιστεί, άλλως μεταρρυθμιστεί, η εκκαλουμένη, προκειμένου, ο μεν εναγόμενος, να απορριφθεί η εναντίον του αγωγή, η δε ενάγουσα, να γίνει αυτή δεκτή καθ’ ολοκληρίαν.            Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, οι καταθέσεις των οποίων περιέχονται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα τα έγγραφα και τις μη αμφισβητούμενης γνησιότητας φωτογραφίες, που προσκομίζουν παραδεκτά και επικαλούνται οι διάδικοι, πλην των ξενόγλωσσων αμετάφραστων εγγράφων, τα οποία αδυνατεί να κατανοήσει το Δικαστήριο και της από 19.2.2019 βεβαίωσης που προσκομίζει ο εκκαλών – εφεσίβλητος, η οποία έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης και ελήφθη αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθεί για τη δίκη αυτή, τα οποία το Δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη του, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η ενάγουσα, ηλικίας 19 ετών κατά το χρόνο άσκηση της αγωγής, είναι ενήλικο τέκνο του εναγόμενου που απέκτησε με την ……….., όπως συνομολογείται από τους διαδίκους. Από τις 8.10.2018 σπουδάζει ψυχολογία στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο στον Πειραιά, καταβάλλοντας ετήσια δίδακτρα 5.000 ευρώ ή 418 ευρώ μηνιαίως και αναμένεται να ολοκληρώσει τις σπουδές της στις 30.9.2022. Λόγω των σπουδών της και των καθημερινών υποχρεώσεών της που αυτές συνεπάγονται, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αδυνατεί να εργαστεί. Δεν έχει περιουσία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή. Διαμένει με τη μητέρα της σε μισθωμένη οικία στη Σαλαμίνα, για την οποία καταβάλλεται μηνιαίο μίσθωμα 330 ευρώ, από το οποίο, ποσό 160 ευρώ, αναλογεί στην ενάγουσα. Η αναλογία της στα έξοδα συντήρησης και λειτουργία της ως άνω οικίας (δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφώνου) ανέρχεται σε 100 ευρώ μηνιαίως. Για τις μετακινήσεις της από την οικία της προς τη σχολή της και επιστροφή δαπανά 43 ευρώ εβδομαδιαίως ή 172 ευρώ μηνιαίως. Για τις ανάγκες της σε σίτιση, ένδυση και ψυχαγωγία, οι οποίες είναι αυτές μιας μέσης γυναίκας της ηλικίας της, απαιτείται δαπάνη 200 ευρώ μηνιαίως. Πάσχει από μικρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας, εξαιτίας της οποίας όμως δεν προέκυψε ότι έχει αυξημένες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Συνολικά λοιπόν οι ανάγκες της ανέρχονται στο ποσό των (418 + 160 + 100 + 172 + 200) 1.050 ευρώ μηνιαίως. Ο εναγόμενος πατέρας της είναι συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 1.200 ευρώ. Διαμένει μαζί με τη σύζυγό του, ………., η οποία δεν εργάζεται και διατρέφεται απ’ αυτόν, σε μισθωμένη οικία στο Αιγάλεω, για την οποία καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 100 ευρώ. Δε απασχολείται με οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία του αδερφού του, ……….., ούτε συμμετέχει σ’ αυτήν ως μέτοχος ή εταίρος ή οποιασδήποτε μορφής συνεταίρος ή συνεργάτης και δεν έχει κανένα εισόδημα από αυτήν. Αντίθετο συμπέρασμα, σχετικά με τον τόπο διαμονής του και τα έσοδά του, δεν δύναται να εξαχθεί από τα ως άνω αποδεικτικά μέσα, ούτε και από τις προσκομισθείσες φωτογραφίες του διαδικτύου με ημερομηνίες ανάρτησης Νοέμβριο 2017, ούτε από την υπ’ αρ. 2654/2013 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία έκρινε επί σχετικής αγωγής διατροφής της ανήλικης τότε ενάγουσας για το χρονικό διάστημα 2012 – 2014, καθώς αυτά αφορούν προγενέστερο χρονικό διάστημα από το επίδικο αγωγικό (2019 και μετά). Η οικία στην ….. Αττικής, για την οποία κάνει λόγο η ενάγουσα, ανήκει στην από το έτος 2012 και εισέτι πτωχεύσασα (με την 760/2012 απόφαση του ΠολΠρΑθηνών) εταιρεία «………..» και είναι ήδη εκμισθωμένη, από το 2011, στην κυπριακή εταιρεία «. …..», με την οποία ο εναγόμενος δεν έχει καμία σχέση, ουδέποτε απασχολήθηκε σ’ αυτήν ούτε ήταν ποτέ μέτοχος ή συνέταιρος αυτής και δεν αποκερδαίνει κανενός είδους εισόδημα απ’ αυτήν. Επίσης από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψε ότι ο εναγόμενος με δαπάνες του συντηρεί την εν λόγω οικία ή καταβάλει τα λειτουργικά της έξοδα. Οι ανάγκες του σε σίτιση, ένδυση και ψυχαγωγία είναι αυτές ενός συνηθισμένου ατόμου αυτής της ηλικίας (70 ετών κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής). Είναι καρδιοπαθής αλλά δεν προέκυψαν εξ αυτού του λόγου αυξημένες δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν διαθέτει άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή. Η μητέρα της ενάγουσας έχει μεσιτικό γραφείο στη ….. και από την εργασία της αυτή αποκερδαίνει μηνιαίως ποσό 500 ευρώ. Έχει ένα αυτοκίνητο, 1991 κ.εκ., έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2004. Δεν εργάζεται ως σολίστ και δεν αποδείχθηκε ότι μπορεί να απασχοληθεί σε άλλη εργασία από την οποία να αποκερδαίνει εισόδημα. Δεν διαθέτει άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή. Με τα δεδομένα αυτά και ιδίως τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων της ενάγουσας, η συνεισφορά του εναγόμενου στη μηνιαία διατροφή της ενήλικης κόρης του για το μετά την επίδοση της αγωγής χρονικό διάστημα έως και το μήνα Σεπτέμβριο 2022, οπότε και αναμένεται να ολοκληρώσει τις σπουδές της και θα δύναται μετά, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, να εργαστεί και να αυτοδιατραφεί, πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως. Μέρος της υπόλοιπης διατροφής της καλύπτει και η μητέρα της ενάγουσας με τις δικές της οικονομικές δυνάμεις, δεκτής γενομένης κατά ένα μέρος της ένστασης συνεισφοράς της μητέρας της, που πρότεινε ο εναγόμενος. Το ως άνω ποσό ο εναγόμενος μπορεί να καταβάλει ως συνεισφορά του στη διατροφή της εναγόμενης χωρίς να κινδυνεύσει η δική του διατροφή, αφού μετά την ως άνω καταβολή του απομένει μηνιαίως το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ, που είναι αρκετό για την κάλυψη της διατροφής του και της συζύγου του, η οποία και προηγείται στη σειρά των δικαιούχων διατροφής έναντι της εναγομένης (ΑΚ 1487 και 1492), ενώ οποιοδήποτε ποσό επιπλέον, ενόψει της υποχρέωσης διατροφής και της συζύγου του, θα διακινδυνεύσει τη διατροφή του. Επομένως, η αγωγή έπρεπε να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει μηνιαίως στην ενάγουσα, εντός το πρώτου πενθημέρου, ως διατροφή, το ποσό των 400 ευρώ, για το μετά την επίδοση της αγωγής χρονικό διάστημα των δύο ετών, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης και να αναγνωριστεί η αυτή υποχρέωσή του για το επόμενο των δύο ετών χρονικό διάστημα έως και το Σεπτέμβριο του 2022, που αναμένεται να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο που έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή καθορίζοντας την υποχρέωση διατροφής του εναγομένου στο ποσό των 650 ευρώ, έσφαλε στην εκτίμηση των αποδείξεων. Μετά ταύτα πρέπει, απορριπτομένης της έφεσης της ενάγουσας και δεκτής γενομένης της έφεσης του εναγομένου, να εξαφανιστεί η εκκαλουμένη και, αφού κρατηθεί η υπόθεση να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή κατ’ ουσίαν και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει μηνιαίως στην ενάγουσα, εντός το πρώτου πενθημέρου, ως διατροφή, το ποσό των 400 ευρώ, για το μετά την επίδοση της αγωγής χρονικό διάστημα των δύο ετών, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης και να αναγνωριστεί η αυτή υποχρέωσή του για το επόμενο των δύο ετών χρονικό διάστημα έως και το Σεπτέμβριο του 2022. Τέλος πρέπει η δικαστική δαπάνη αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, πέραν των προκαταβληθέντων στον πρώτο βαθμό, να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων λόγω της συγγενικής σχέσης μεταξύ τους (ΚΠολΔ 183, 179).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την από 21.5.2020 (………../2020) έφεση και την από 8.12.2020 (……/2021) έφεση, αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την 21.5.2020 (………./2020) έφεση και απορρίπτει την από 8.12.2020 (………/2021) έφεση.

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου έφεσης της από 8.12.2020 (………/2021) έφεσης στον καταθέσαντα.

Εξαφανίζει την με αρ. 280/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Κρατεί την υπόθεση και δικάζοντας επί της αγωγής.

Δέχεται εν μέρει αυτήν.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει μηνιαίως, εντός του πρώτου πενθημέρου, στην ενάγουσα, ως συνεισφορά στη διατροφή της, το ποσό των 400 ευρώ για το χρονικό διάστημα των δύο ετών από την επίδοση της αγωγής, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει μηνιαίως, εντός του πρώτου πενθημέρου, στην ενάγουσα, ως συνεισφορά στη διατροφή της, το ποσό των 400 ευρώ για το χρονικό διάστημα μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών από την επίδοση της αγωγής έως και το Σεπτέμβριο του 2022, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τη δικαστική δαπάνη και των δύο βαθμών δικαιοδοσίας, πέραν των προκαταβληθέντων στον πρώτο βαθμό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους, στον Πειραιά στις  30-3-2022.

           Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ