Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Μονομελές

Αριθμός Απόφασης 460/2020

Περίληψη Ανακοπή κατά της εκτέλεσης. Εκτελεστότητα συμβολαιογραφικού εγγράφου. Έννοια απαίτησης βέβαιης και εκκαθαρισμένης. Η εκτελούμενη απαίτηση είναι α) βέβαιη, αφού δεν τελεί υπό οιαδήποτε αναβλητική…

Αριθμός Απόφασης 446/2020

Περίληψη Αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου και διόρθωσης εσφαλμένης κτηματολογικής εγγραφής. Στοιχεία ορισμένου της αγωγής. Προϋποθέσεις για κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία κατά τον ΑΚ (1045…

Αριθμός Απόφασης 419/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Περίληψη : ανακοπή ερημοδικίας πιθανολόγηση λόγου ανώτερης βίας (ασθένεια πληρεξουσίου Δικηγόρου) , πώληση ιχθηρών, ένσταση εξοφλήσεως παραδεκτό ορισμένο, ένσταση κατάχρησης δικαιώματος,…

Αριθμός Απόφασης 412/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Aριθμός απόφασης  412 /2020 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων ——————————————- Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε ο…

Αριθμός Απόφασης 403/2020

ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετενέργεια Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας-υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση, αποδοχές και επίδομα αδείας, εργασία κατά τα Σάββατα τις Κυριακές και αργίες-νομιμότοκο σχετικών αξιώσεων,  …